Posted by Derk-Jan Verhaak on 02/19 at 03:06 PM

Reuring in Baarle-Nassau

Stelt u zich voor: voor een debat melden zich 57 mensen aan en er komen uiteindelijk ruim 90 personen op het debat af. Blijkbaar werkt de mond-op-mondreclame goed. Gevolg: de zaal blijkt te klein (ondanks een in allerijl ingezette extra ruimte) en het enthousiasme is groot. Niet zo vreemd dat de deelnemers elkaar niet altijd goed konden verstaan. Dus inderdaad, reuring!

Wat was er aan de hand?
De gemeente Baarle-Nassau is gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Dat doet ze niet zelf, de input komt van burgers, belangenorganisaties en initiatiefnemers uit Baarle-Nassau. De gemeente faciliteert dit door twee debatten te organiseren. Tijdens het eerste debat hebben de deelnemers aangegeven welke kwaliteiten het behouden waard zijn en aan welke knelpunten snel iets moet gebeuren. Ook is de aanwezigen gevraagd hieruit een identiteit te destilleren. In verschillende groepen is hierover gediscussieerd en de opbrengst is aan elkaar gepresenteerd.
De opbrengst van het eerste debat is terug te vinden op facebook

Een andere opbrengst was de reuring zelf. Met veel enthousiasme en inzet waren de aanwezigen aan de slag. De grote opkomst en de mogelijkheden van de accommodatie zijn een les voor het volgende debat. Maar een ding is zeker, deze energie moeten we vasthouden. Zo wordt de omgevingsvisie niet alleen een product voor en door de bewoners van Baarle Nassau, maar is de tijd rijp om ook de uitvoering gezamenlijk op te pakken. Laat dat nou precies passen bij de nieuwe werkwijze die de overheid met de omgevingswet nastreeft. Pilot omgevingsvisie bij voorbaat geslaagd, zou ik zeggen!

Deel deze pagina

Posted by Matthijs van der Meulen on 02/12 at 11:37 AM

Gemiste kans voor PAS in plannen buitengebied?

Van 10 januari t/m 20 februari ligt de ontwerp-programmatische aanpak stikstof (PAS) ter inzage. De doelstelling van de PAS is tweeledig. Een omvangrijk pakket aan maatregelen moet bijdragen aan het behalen van Natura 2000-doelen, maar ook een oplossing bieden voor de impasse die de afgelopen jaren is ontstaan rondom de verlening van Natuurbeschermingswetvergunningen. De PAS richt zich uitsluitend op ‘projecten’ en ‘handelingen’ en laat de bestemmingsplannen links liggen. Staatssecretaris Dijksma gaf in een eerder stadium in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de PAS en de daarmee samenhangende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 “naar verwachting geen belemmering voor bestemmingsplannen op zal leveren”. Zij voegt daar nog aan toe dat er “in formele zin met de PAS ten opzicht van de huidige situatie niets verandert voor de plantoets bij bestemmingsplannen”. Enerzijds is deze strikte scheiding tussen projecten/handelingen en plannen begrijpelijk, omdat daarmee wordt voorkomen dat stikstofdepositie als gevolg van benutte ontwikkelingsruimte dubbel wordt ingeboekt. Daarnaast is op het moment dat een bestemmingsplan wordt vastgesteld lang niet altijd sprake van een concreet initiatief dat als uitgangspunt voor de toetsing kan worden gehanteerd. Anderzijds is het een gemiste kans om in de PAS niet ook een module in te bouwen voor ruimtelijke plannen, omdat de stikstofproblematiek inmiddels ook een zware stempel drukt op de bestemmingsplannen.

De stikstofproblematiek binnen Natura 2000 is de afgelopen jaren veelvuldig ingezet in beroepsprocedures tegen bestemmingsplannen buitengebied. Dat heeft geleid tot een hele serie uitspraken van de Raad van State met in veel gevallen een volledige of gedeeltelijke vernietiging van de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden. Het bieden van ontwikkelingsruimte en flexibiliteit in bestemmingsplannen buitengebied staat op gespannen voet met de eisen uit de Natuurbeschermingswet. Interessant gegeven is dat als gevolg van de huidige jurisprudentielijn is de toetsing aan de Natuurbeschermingswet in het kader van ruimtelijke plannen en de toetsing in het kader van concrete vergunningaanvragen steeds verder uit elkaar is gaan lopen. Zo kan in het ruimtelijk spoor en in het vergunningenspoor sprake zijn van verschillende referentiesituaties. Daarnaast kan een passende beoordeling voor het bestemmingsplan (vanwege het feit dat de effecten van alle bouwmogelijkheden cumulatief worden beoordeeld) leiden tot voorwaarden en maatregelen die veel verder gaan dan de eisen  die in het kader van de Nb-wetvergunning worden gesteld aan individuele bedrijven. Waar de PAS ruimte biedt om soepeler om te gaan met de vergunningverlening, wordt daardoor de spagaat tussen de strikte toetsing in het kader ruimtelijke plannen en de verruimde toetsing in het kader van Nb-wetvergunningen alleen maar groter. Dat vraagt bij concrete initiatieven om een doordachte keuze voor het in te zetten ruimtelijk instrumentarium en een goede koppeling tussen ruimtelijke procedure en vergunningaanvraag.

Voor de (herziening) van bestemmingsplannen buitengebied ligt dat wat lastiger. Ongetwijfeld zal worden geprobeerd om met creatieve regelingen een link te leggen met de PAS om binnenplans enige ontwikkelingsruimte te kunnen bieden aan de veehouderijsector. Als de huidige jurisprudentielijn wordt doorgezet hebben dergelijke probeersels weinig kans van slagen. Het gevolg is een wirwar aan regels en voorwaarden, extra ruimtelijke procedures en de daarmee samenhangende inspanningen en kosten, zonder dat de natuur daar uiteindelijk beter van wordt. Een andere ontwikkeling in de wet- en regelgeving, namelijk de nieuwe Omgevingswet, kan op dit punt mogelijk uitkomst bieden. Met de introductie van het omgevingsplan ontstaat in ieder geval een moment om de gespannen relatie tussen ruimtelijk plan, Natuurbeschermingswetvergunning en de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 te heroverwegen. Een aantal van de pilots die op dit moment worden opgestart voor omgevingsplannen voor buitengebieden zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe instrumentarium in beeld moeten brengen.

Deel deze pagina

Posted by Karin Markerink on 12/08 at 01:07 PM

Let op! De grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening is vervallen!

Regel parkeren PER DIRECT in ALLE NIEUWE bestemmingsplannen!

29 november jl. is het wetsvoorstel Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de grondslag in de Woningwet is verdwenen om stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening op te nemen.

Wat betekent dit voor bestemmingsplannen? Dit betekent dat voor plannen die vanaf 29 november 2014 zijn vastgesteld de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening geen aanvullende werking meer hebben. Dit betreft met name de bepalingen over het parkeren (en laden en lossen). Immers, bij elke bouwaanvraag kwam via de toetsing aan de Bouwverordening de vraag aan de orde of bij het bouwplan wel voldoende parkeergelegenheid wordt of kan worden gerealiseerd. Nu de grondslag aan deze bepalingen in de Bouwverordening is komen te vervallen, kan hier ook niet meer aan worden getoetst. Het overgangsrecht in het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de betreffende bepalingen uit de Bouwverordening wel van toepassing blijven voor alle plannen vastgesteld vóór 29 november 2014 (zie artikel 133 lid 1 van de Woningwet. Voor gebieden waar geen bestemmingsplan meer geldt, kent de Woningwet afwijkend overgangsrecht. Voor die gebieden is het moment van inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan de referentiedatum (artikel 133 lid 2 Woningwet) Reparatie achteraf van die plannen is dus niet nodig. Maar, voor alle plannen die vanaf 29 november 2014 worden vastgesteld of worden herzien  , geldt de Bouwverordening niet meer. Dit overgangsrecht wijkt dus af van het gebruikelijke overgangsrecht voor bestemmingsplannen, waarbij de terinzagelegging van het ontwerp de bepalende datum is.

Om het parkeren (en laden en lossen) ook bij bouwaanvragen op grond van plannen  die na 29 november 2014 zijn/worden vastgesteld een beoordelingscriterium te laten zijn, moeten deze aspecten een regeling in het bestemmingsplan krijgen. Met name voor plannen die al als ontwerp in procedure zijn, betekent dat nog gauw moet worden gecheckt of een aanvullende regeling (en dus gewijzigde vaststelling) nodig is.

Hoe dient die regeling dan vorm te krijgen? Uiteraard is er is niet één geschikte vorm, maar zijn meerdere opties denkbaar, zoals:

 • - een algemene verwijzing  in het plan opnemen naar de op moment van vaststelling geldende gemeentelijke parkeernota (waarbij een binnenplanse afwijking uiteraard wenselijk is);
 • - een algemene verwijzing maken naar de CROW normen;
 • - een specifieke parkeernorm bepalen (bijvoorbeeld als het plan voor een concrete ontwikkeling wordt vastgesteld).

Met de wetswijziging van 1 november jongstleden (Stb. 2014, 333) heeft de wetgever beoogd nog een extra optie mogelijk te maken:
 • - een algemene verwijzing naar het gemeentelijk beleid omtrent parkeren, zonder dat de datum van die betreffende beleidsregel vastligt.

Karin Markerink

Deel deze pagina

Posted by Derk-Jan Verhaak on 11/24 at 02:15 PM

De raad opgewarmd?

Op 20 november hebben we een raadsbijeenkomst met de gemeenteraad van Uden gehouden. Het doel was drieledig:
1. informeren;
2. verwachtingen uitspreken;
3. kennismaken met het proces.

Allereerst hebben we de raadsleden bijgepraat over het instrument Omgevingsvisie; wat is het, wat zijn de verschillen met de Structuurvisie en waar moet het instrument aan voldoen.
Vervolgens heeft de raad haar verwachtingen uitgesproken over de Omgevingsvisie: zowel qua inhoud als qua proces. Al snel werd duidelijk dat de raad een planproces wil, waar niet alles wordt voorgekauwd, maar waar de Udenaar de ruimte krijgt om haar ideeën te lanceren.

In de kennismaking met het proces hebben we de raadsleden gevraagd de kwaliteiten en knelpunten van Uden te benoemen. Vervolgens hebben we stilgestaan bij de rol- en taakverdeling. Wie is verantwoordelijk voor behoud van kwaliteiten en de aanpak van knelpunten. Volgens de omgevingswet is dit niet meer altijd vanzelfsprekend de overheid, maar hoe zien de raadsleden in Uden dat? Dat was een interessante discussie die in ieder geval duidelijk maakte dat iedereen moet wennen aan de veranderende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Zowel bij de totstandkoming van een Omgevingsvisie als bij de uitvoering. In de volgende workshop nodigen we Uden uit en gaan we breed ophalen hoe we samen bepalen wat als een goed initiatief wordt beoordeeld in een uitnodigende omgevingsvisie. De raad is al opgewarmd.

Deel deze pagina

Posted by Derk-Jan Verhaak on 11/10 at 02:27 PM

Omgevingsvisie Uden: woensdag 5 november begonnen met leren!

De eerste pilotsessie (in het kader van pilots omgevingsvisie) heeft plaats gevonden. Met medewerkers van de gemeente, twee experts vanuit de pilot en ondergetekende (als pilotcoach) zijn we aan de slag gegaan met onze leervragen. Je komt al snel tot de ontdekking dat leren van elkaars ervaringen inspirerend en spannend is. En het levert iets op!

 • Inspirerend
Het is altijd weer verbazend dat als je eens in een andere samenstelling dan de gebruikelijke over inhoud en proces spreekt, er gelijk veel energie op tafel komt. Dat was gisteren niet anders. Met veel enthousiasme zijn we aan de slag gegaan. En het feit dat ik dit verbazend noem, betekent alleen maar dat ik dit te weinig doe!
 • Spannend
Tegelijkertijd was het ook spannend. Wat is namelijk het geval? Er zitten, naast de mensen van de gemeente, drie adviseurs van verschillende bureaus aan tafel (2 experts en één pilotcoach), die allemaal deskundig en een tikje eigenwijs zijn (het kenmerk van de goede adviseur?). Maar zij hebben daarnaast ook een commerciële agenda. Het is goed om te merken dat dat laatste de kwaliteit van ieders inbreng totaal niet in de weg gezeten heeft.
 • En het heeft wat opgeleverd!
Het item sturingsfilosofie is belangrijk in Uden. De gemeente wil een uitnodigende visie opstellen, waarin veel initiatieven een plaats kunnen krijgen. Ook kent Uden een traditie in verregaande burgerparticipatie, met als voorlopig hoogtepunt, de G1000 die 4 oktober heeft plaats gevonden. De vraag is: ‘wie bepaalt of een initiatief een goed initiatief is’ Kortom wie stuurt?) is in Uden een belangrijke, gezien hun Geen wonder dat de sturingsvraag een belangrijke is. Die vraag ging echter te veel een eigen leven leiden. De pilotsessie heeft ertoe bijgedragen, dat we deze vraag gaan inbedden in testcases. Dat heeft twee voordelen:
1. De discussie wordt een stuk tastbaarder, we weten weer waar we het over hebben;
2. Het is een mooi vervolg op de opbrengst van de G1000; daar zijn immers 40 potentiele testcases verzameld!

Deel deze pagina

Posted by Trynke Rodenhuis on 11/04 at 03:56 PM

Afscheid van de Bouwverordening; wat nu?

Gemeenteland wordt wat zenuwachtig nu de Bouwverordening binnenkort toch echt komt te vervallen. Het wetsvoorstel daartoe ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Naar verwachting moeten we in 2015 afscheid nemen van de Bouwverordening.
Een en ander in de lijn van het kabinet die ruim 10 jaar geleden is ingezet om tot een landelijke uniformering van procedurele en technische bouwvoorschriften te komen. Voor de figuur ‘gemeentelijke bouwverordening’ is daarbinnen geen plaats meer.

HELP! De Bouwverordening gaf altijd houvast voor ruimtelijke ordenaars, onder andere wat het aspect parkeren betreft. Over parkeren hoefde je in een bestemmingsplan nog niet zo moeilijk te doen, alleen aantonen dat er voldoende parkeergelegenheid is, de exacte invulling kwam daarna wel bij de vergunning. Dat kan straks niet meer als er geen Bouwverordening meer is.
Wat nu?

Collega Pieter Woudstra en andere collega’s hebben eerder al artikelen geschreven over de mogelijkheden om parkeernormen via het bestemmingsplan te regelen. Er is nu echter een interessante optie bij gekomen per 1 november 2014. In de “AMvB Quickwins” of het “BBQ-besluit” (Staatsblad 2014, 333) is namelijk het volgende opgenomen in artikel 3.1.2:

2. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan regels bevatten:
a. waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels;
b. …
Dit is wat men noemt het fenomeen ‘wetsinterpretatieve beleidsregels’. Vooruitlopend op het omgevingsplan onder de nieuwe Omgevingswet landt dit nu al in het bestemmingsplan.

Overigens is in concrete gevallen ook de inmiddels ingeburgerde voorwaardelijke verplichting een goede mogelijkheid (ook al is deze nog nergens in de wet vastgelegd, uit de jurisprudentie kan op dit onderdeel wel een duidelijke lijn worden gehaald).

Hoewel de Bouwverordening nog niet definitief verdwenen is, is het moment wel aangebroken om na te denken over adequate regelingen met betrekking tot parkeren in bestemmingsplannen.

Trynke Rodenhuis

Deel deze pagina

Posted by Karin Markerink on 11/03 at 04:40 PM

Mantelzorg en hoe nu verder…

Mantelzorg is een nieuw onderdeel in de vergunningvrije bepalingen. Alhoewel mantelzorg op dit moment ook al vergunningvrij is, is dit nu nog beperkt tot het hoofdgebouw en erfbebouwing op maximaal 2,5 m afstand van het hoofdgebouw. De wet bepaalt namelijk dat op 2,5 m afstand van het hoofdgebouw het gebruik van erfbebouwing functioneel ondergeschikt moet zijn aan het gebruik van de woning. Dit vereiste zorgt ervoor dat degene die de mantelzorg ontvangt niet is toegestaan om in een vrijstaand bijgebouw op het erf te wonen.

Vanwege ontwikkeling in de zorg en vragen uit de praktijk, ziet de overheid de noodzaak om de plaatsing van mantelzorgwoningen te vereenvoudigen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen het in gebruik nemen voor mantelzorg en het bouwen voor mantelzorg. De hoofdlijnen van de regeling zijn als volgt.

 • Mantelzorg mag straks overal op het woonperceel plaats vinden, al dan niet in een onafhankelijke woonruimte.
 • Erfbebouwing in gebruik nemen voor mantelzorg is steeds vergunningvrij, er geldt geen maximum oppervlak.
 • Het bouwen van erfbebouwing voor mantelzorg binnen de bebouwde kom is alleen vergunningvrij indien dit plaatsvindt binnen de maximale oppervlakte voor vergunningsvrije bouwwerken.
 • Indien een groter oppervlak wenselijk is, zal alsnog een vergunning voor bouwen moeten worden aangevraagd, afhankelijk van de erfbebouwingsregeling in het bestemmingsplan al dan niet in combinatie met een ‘quickwin’.
 • Voor het bouwen van erfbebouwing voor mantelzorg buiten de bebouwde kom geldt een ruimere regeling:
  o verplaatsbare mantelzorgunits tot 100 m2 zijn steeds vergunningvrij;
  o het oppervlak van verplaatsbare mantelzorgunits is toegestaan bovenop het oppervlak aan erfbebouwing dat vergunningvrij kan worden gebouwd.
De regeling kent een uitgebreid begrip voor mantelzorg zodat duidelijk is wanneer iemand recht heeft op een ‘mantelzorgwoning’ op het erf bij een woning. Dit begrip maakt het ook voor de handhaver - de gemeente – gemakkelijker te bepalen of er nog sprake is van mantelzorg. Zodra iemand niet meer aan de eisen voor mantelzorg voldoet en/of de mantelzorg eindigt, moet de verplaatsbare mantelzorgwoning worden verwijderd. Óf de erfbebouwing op meer dan 4 m afstand van het hoofdgebouw moet zodanig worden verbouwd dat het bouwwerk weer functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Met name dit laatste zal in de praktijk nog de nodige discussie opleveren.

Omdat ook de termijn van een tijdelijk bouwwerk is verlengd van 5 naar 15 jaar, zorgt de wetgever op dit punt voor de vergemakkelijking van het plaatsen van mantelzorgwoningen. Immers, voor tijdelijke bouwwerken gelden niet alle vereisten uit het Bouwbesluit. Let wel, als de mantelzorgwoning langer dan 15 jaar ter plaatse zal staan, zal het bouwwerk aan de eisen van een permanent bouwwerk moeten voldoen.

Met het vergunningvrij toestaan helpt de rijksoverheid de mantelzorger adequaat en die is in de gegeven omstandigheden goed geholpen, gelukkig maar. Het ontstane oerwoud aan mitsen en maren en voorwaarden en vereisten – zo lijkt het soms wel – is gekapt. Er is een eenvoudige regeling tot stand gekomen, die voor iedereen en overal geldt. Nu is het aan de gemeente zichzelf adequaat te helpen.

De gemeente heeft de handhavingsplicht toebedeeld gekregen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de gemeente een medisch attest ‘kan’ aanvragen als bevestiging van de noodzaak van mantelzorg. Het is geen verplichting. Is zo’n attest nou ook wel zo nodig? In veelvoorkomende situaties dat er werkelijk sprake is van mantelzorg hebben mensen wel iets anders aan hun hoofd dan dat ze zich onmiddellijk richten op het aanleveren van bewijsvoering om te voldoen aan de gemeentelijke vereisten. Zijn er elegantere mogelijkheden waar de goeden niet onder de kwaden leiden?

Hoe eenvoudig hij ook in de achtertuin terecht is gekomen, de mantelzorgwoning vertrekt niet uit zichzelf. Het is wel voorgeschreven. En dat is geen ‘vergunningsvrije oefening’ en dus geen vrijblijvende zorg voor de gemeente. Tenzij, op voorhand aan de inwoners en daarmee dus op korte termijn, helderheid wordt geboden. Als eerste kan direct worden gedacht aan informatie over het moment en de manier van verwijdering van de voorziening en daarmee samenhangende kostenverrekening. Dat zal soms nodig zijn. Nog beter is te kiezen voor een creatief overzicht van activiteiten die prima passend zijn op bijvoorbeeld een achtererf, in een beleidsregel. Daarmee krijgt het handhavingsvraagstuk ineens een beter perspectief door vooral in zo’n situatie kansen en mogelijkheden aan te reiken. Die kunnen in de volgende rijksregeling wellicht ook meteen vergunningvrij worden verklaard. Dat is voor eenieder, zeker voor de buren en de gemeente, wel zo prettig en volledig.

Wat betekent dit nu voor bestemmingsplannen? Verschillende gemeenten hebben tot nu toe (uitgebreide) regelingen opgetuigd om mantelzorg rechtstreeks of via afwijking toe te staan. Nu de wetgever de mantelzorgdiscussie heeft beslecht, heeft het opnemen van een mantelzorgregeling alleen nog zin als de gemeente meer ruimte wil bieden dan vergunningvrij al mogelijk is.

Karin Markerink en Ruud Louwes

Deel deze pagina

Posted by Derk-Jan Verhaak on 10/24 at 01:43 PM

Omgevingsvisie Uden: we zijn van start!

We zijn van start! Na een goed offertetraject (we mochten ons als bureau presenteren, dat maak je tegenwoordig niet vaak meer mee) en een spannende selectie voor de pilots omgevingsvisie (zie kader) hebben we intussen het startoverleg voor de omgevingsvisie van Uden achter de rug.

Dat was een goed overleg, veel zaken zijn duidelijk geworden. Om in te kunnen schatten hoe belangrijk dat was, moet je iets meer weten over de voorgeschiedenis.

Uden heeft een structuurvisie die in 2009 is vastgesteld en een planhorizon heeft tot 2015. Het was een echte ‘voor-de-crisis’ structuurvisie met veel programma, een sterk inhoudelijke onderbouwing van keuzes en een duidelijke sturing vanuit de gemeente.

De tijden zijn intussen veranderd. De crisis zorgde ervoor dat veel programma niet meer kon worden uitgevoerd en vraagt om een uitnodigende visie. Tegelijkertijd heeft de wijze van planvorming in Uden een metamorfose ondergaan; de totstandkoming van de toekomstvisie ‘Udenaar de toekomst’ en de Burgerparticipatietop G1000 illustreren dat.

Daar komt bij dat de gemeente geselecteerd is als pilot omgevingsvisie, een leertraject van het ministerie van I&M om met omgevingsvisies voor te sorteren op de omgevingswet. Uden is één van de 9 pilots die landelijk zijn geselecteerd.

Pilots omgevingsvisie
Het ministerie van I&M heeft 9 pilots geselecteerd om kennis en ervaring op te doen met de omgevingsvisie, die met de inwerkingtreding van de omgevingswet (verwacht 2018) de structuurvisie gaat vervangen.
Elke pilot heeft bepaalde thema’s benoemd waar hun leertraject aan gekoppeld is. In Uden zijn dat een procesthema (het participatietraject en komen tot een nieuwe sturingsfilosofie; wie stuurt nieuwe ontwikkelingen) en een inhoudelijk thema:hoe bereiken we een toekomstbestendige gemeente, terwijl de groei (wonen, werken, voorzieningen) nagenoeg tot een einde is gekomen.
Elke pilot wordt ondersteund door een pilotcoach, die het leertraject begeleid en 2 experts met kennis van de gekozen thematiek. Het pilottraject duurt 1,5 jaar. In die tijd vinden er pilot 2 sessies met de experts en pilotcoach plaats en zijn er bijeenkomsten gepland waarin de pilots onderling van elkaar kunnen leren en waarin kennis landelijk wordt gedeeld.
De opgave is daarmee op zijn minst gezegd uitdagend:
- in een beknopt tijdstraject een uitnodigende omgevingsvisie opstellen;
- binnen dat kader een werkbare regeling voor verevening opstellen;
- dit doen in de nieuwe participatietraditie van Uden; samen met de Udenaar;
- binnen het traject leren van jezelf en van andere pilots om vooruit te kunnen lopen op nieuwe wetgeving.

We pakken de handschoen gezamenlijk op; op 5 november vindt onze eerste sessie met gemeente, pilotcoach en experts plaats. Op 20 november voeren we ons eerste gesprek met een brede selectie van de Udense bevolking en de gemeente.

Wordt vervolgd.

Derk-Jan Verhaak

Deel deze pagina

Posted by Karin Markerink on 10/24 at 12:47 PM

Transformatie binnen 8 weken. Te mooi om waar te zijn?

Transformatie van een kantoorgebouw naar een appartementencomplex binnen 8 weken leest u in één van de voorgaande blogs? Ja dat klopt. En waar is dat addertje onder het gras, denkt u wellicht? Nou dat is er niet perse. Althans, niet voor zover het de vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan betreft. Maar, zoals u waarschijnlijk wel weet, volstaat voor een ontwikkeling meestal niet één vergunning. In Nederland hebben we voor allerlei typen activiteiten vergunningplichten bedacht. Het is dus zaak om aan de hand van hetgeen u wenst te realiseren te bezien welke andere vergunningen/ontheffingen nodig zijn en welke andere voorwaarden vanuit wetgeving op uw initiatief van toepassing zijn.

Om er een aantal te noemen:
Besluit hogere waarde: woningen of andere geluidsgevoelige functies (denk aan een ziekenhuis of een bejaardentehuis) mogelijk maken aan een drukke weg? Houd er dan rekening mee dat een besluit hogere waarde nodig kan zijn. De wetgever heeft dit – gelukkig – voorzien en voert een wijziging door in artikel 110c van de Wet geluidhinder. Gelukkig, want daar waar normaal gesproken de uitgebreide procedure moet worden gevolgd voor een hogere waarde besluit, hoeft per 1 november 2014 voor de quickwins (voorheen kruimelgevallen) slechts de reguliere procedure te worden doorlopen.

Provinciale verordening: de meeste provinciale verordeningen vormen op dit moment nog geen toetsingskader voor de quickwins (voorheen kruimelgevallen). Een uitzondering hierop vormt de verordening van Zuid-Holland en naar alle waarschijnlijkheid zal het niet lang duren voordat de overige provincies hun verordening ook hierop hebben afgestemd. Het zal u verbazen hoeveel specifieke regels door Provinciale Staten worden opgelegd, ook voor ontwikkelingen binnen de bebouwde kom. Denk hierbij aan de beperking van locaties voor retail-ontwikkelingen, woningbouwprogramma’s, de te doorlopen ladder voor stedelijke ontwikkeling, etc. Past de ontwikkeling niet in de provinciale verordening, dan is ook toestemming van de provincie nodig om uw initiatief voort te zetten.

Natuurbeschermingswet 1998: ligt uw initiatief in de buurt van een Natura 2000-gebied, dan ontkomt u er niet aan te onderzoeken of uw initiatief effect heeft op dit Natura 2000 gebied. Met de PAS (programmatische aanpak stikstof) in aankomst en de daarin opgenomen drempel van 1 mol, kan het zo maar eens zijn dat er toch geen vergunningplicht ontstaat. Via een berekening en melding in AERIUS is dit (straks) zichtbaar. Blijkt toch een vergunning nodig te zijn, dan doorloopt u hiervoor de uitgebreide procedure.

Andere zaken waaraan u moet denken zijn: is uw pand een monumentaal pand (afhankelijk van het type ingreep regulier of uitgebreide procedure), bevinden zich beschermde (vogel)soorten in de gevels en worden deze verstoord (specifieke procedure), geldt er een exploitatieplan (afwijken mede afhankelijk van delegatie gemeenteraad), is er een milieu-neutrale vergunning nodig (regulier procedure), of toch een veranderingsvergunning (uitgebreide procedure).

Al met al, bent u er dus met de vergunning voor de quickwin nog niet. Dat neemt echter niet weg dat voor ontwikkelingen vaak de planologische hobbel de grootste hobbel is en dat die hobbel vanaf 1 november as voor veel ontwikkelingen een stuk sneller genomen kan worden.

Karin Markerink

Deel deze pagina

Posted by Martijn Kegler on 10/24 at 12:43 PM

De tijd van het ontwikkelingsgerichte plan Buitengebied voorbij?

Eind jaren 90 werd de trend gezet: ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen buitengebied. Vele ontwikkelingen werden in deze bestemmingsplannen mogelijk gemaakt, al of niet na afweging. Tegelijkertijd wilden we voorwaarden kunnen stellen aan die ontwikkelingen. Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden met vele (algemene) criteria waren het gevolg. Los van de hanteerbaarheid van deze plannen bleek in de praktijk dat de inkt van het plan nog niet droog was, of de eerste ontwikkeling deed zich voor die niet in het plan paste. Toch maar weer een postzegeltje maken.

Er is niks mis met het idee van ontwikkelingsgerichtheid, integendeel, de dynamiek van het buitengebied vraagt erom. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat deze dynamiek een plek krijgt. We wel heldere afwegingen kunnen maken, maar niet meer aan deze schijnontwikkeling zijn overgeleverd. Ook vraagstukken als stikstof en Natura 2000 vragen om een nieuwe blik op de ontwikkelingsgerichtheid van plannen.

Het antwoord is de drietrapsraket, waarbij elke trap een eigen functie heeft.

1. Visie
Om af te kunnen wegen of ontwikkelingen doorgang kunnen vinden of niet, heb je een visie nodig. Het belang van een visie wordt groter, als je voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied een tegenprestatie vraagt die bijvoorbeeld bijdraagt aan instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit (de zogenaamde vrijwillige bijdrage art 6.24 Wro). In dat geval helpt het, als de visie ook een kwaliteitskader bevat. Zowel van belang voor de toetsing als voor de initiatiefnemer, zodat die weet wat van hem wordt verlangd.

2. Een bestemmingsplan of beheersverordening is nodig om het kader juridisch te borgen.
Beperk de ontwikkelingsgerichtheid tot zaken die je rechtstreeks wilt toelaten. In ieder geval maak je in het bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk, die een andere afweging behoeven en waar een kwalitatieve tegenprestatie voor wordt verlangd. In die gevallen maak je gebruik van stap 3.

3. Ontwikkelingen die maatwerk vragen (bijvoorbeeld een kwalitatieve tegenprestatie) regelen we via een postzegelbestemmingsplan of met een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan.
De ontwikkeling en de kwaliteitsbijdrage worden getoetst aan de visie en het kwaliteitskader. Afspraken worden daarbij geborgd in een overeenkomst. Het gesprek tussen initiatiefnemer en gemeente aan het begin van het planproces is hierbij leidend.

Denk ook zeker samen na over inhoud van de visie (uitnodigend?), het proces dat hieraan ten grondslag ligt (participatie die verder gaat dan planvorming; co-creatie?), de veranderende werkwijze die dit vergt en de in te zetten instrumenten (bundelen en beperken). Zo kan èn met de slimme inzet van instrumenten ontwikkelingsgericht èn uitnodigend gewerkt worden, maar ook vast worden voorgesorteerd op de Omgevingswet.

Martijn Kegler en Derk-Jan Verhaak

Deel deze pagina