Stichting Rho

Rho adviseurs voor leefruimte is een ‘besloten vennootschap’ waarvan de aandelen zijn ondergebracht in de stichting Rho. Het doel van de stichting is het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en een doelmatig gebruik van die leefruimte. Dat doet de stichting onder meer door het waarborgen van de continuïteit van de vennootschap. Daarmee waakt het stichtingsbestuur, als eigenaar van de vennootschap, over de belangen van de medewerkers.

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, die elk voor een periode van drie jaar zijn benoemd. Er zijn vier externe leden, die bij voorkeur goed bekend zijn met het werkterrein en vakgebied van Rho adviseurs. Op dit moment zijn dat:
 • de heer Frits Wijsma, voormalig hoofd ministerie van Economische Zaken, regio Oost-Nederland (voorzitter);
 • de heer Meindert Kooistra, voormalig directielid bouwbedrijf BAM en directeur pensioenfonds PGGM (vice-voorzitter en penningmeester);
 • mevrouw Miriam Luizink, directeur-bestuurder Roessingh Research and Development (RRD);
 • de heer Joost Schrijnen, voormalig directeur van het Deltaprogramma, voormalig directeur dienst Stedebouw en Volkshuisvesting gemeente Rotterdam, voormalig directeur  Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland.
Er zijn drie vertegenwoordigers van het personeel, gekozen door en uit het personeel. Namens de medewerkers hebben thans zitting:
 • Mariette Hooftman
 • Rob Schram
 • Rob Sips
Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door de eindverantwoordelijk directeur van de vennootschap, Koos Seerden.​Van links naar recht: Rob Schram, Monique Lammens, Miriam Luizink, Frits Wijsma, Rob Sips, Mariette Hooftman, Koos Seerden, Joost Schrijnen. Zittend: Meindert Kooistra.


Taken en werkwijze

Het bestuur van de stichting Rho heeft formele taken:
 • elk jaar in december geeft het stichtingsbestuur goedkeuring aan het ondernemingsplan voor het volgende jaar;
 • elk jaar in april/mei stelt het stichtingsbestuur de financiële jaarrekening van het afgelopen jaar vast, neemt een besluit over de verdeling van de winst en doet een voorstel voor uitkering van dividend van vennootschap naar de stichting;
 • het stichtingsbestuur benoemt en ontslaat directeuren (het stichtingsbestuur als ‘baas’ van de directie).
Naast deze formele taken is het gebruikelijk dat stichtingsbestuur en directie overleggen over alle zaken die van belang zijn voor de vennootschap. Afgelopen jaren is met het stichtingsbestuur in een meer informele setting in de vorm van een brainstormsessie meegedacht over het nieuwe ondernemingsplan. Ook is het een goed gebruik geworden dat elke vergadering wordt afgesloten met een korte presentatie van een interessant project.

De voorzitter van het stichtingsbestuur is samen met de afdelingshoofd Bedrijfsbureau, Ingrid de Feijter (a.i.) hoeder van het Sociaal Fonds. Dit is een ‘potje’ waar medewerkers een beroep op kunnen doen als er kosten dreigen in de zorgsfeer, waarvoor de zorgverzekering niet toereikend is.

Het stichtingsbestuur vergadert vijfmaal per jaar, elke keer op een andere locatie van Rho adviseurs.

Ons profiel en ons organogram

Met ongeveer honderdvijftig medewerkers is Rho adviseurs een stevig adviesbureau op het gebied van ruimtelijke inrichting en omgevingsmanagement. Rho adviseurs is landelijk actief, maar met kennis en contacten in alle landsdelen en regio’s vanuit vestigingen in Rotterdam,. Middelburg, Eindhoven, Deventer en Leeuwarden.

Onze opdrachtgevers zijn overheden – waaronder ruim tweehonderd gemeenten, bijna alle provincies, meerdere waterschappen en enkele ministeries – ontwikkelende marktpartijen in Nederland en het Caribisch gebied.

Rho adviseurs levert onder het motto ‘Ruimte, regie, resultaat’ alle expertise die nodig is om ruimtelijke initiatieven van idee naar uitvoering te brengen: te bedenken én vorm te geven, te onderbouwen én te borgen. Daarvoor heeft Rho adviseurs de kennis en de vaardigheden om waarden, kwaliteiten en belangen in de fysieke leefomgeving af te wegen, af te stemmen en in te passen. Met kennis van milieu, omgeving, fysieke ruimte, mensen en middelen zoekt Rho adviseurs naar verbindingen. Daarom zien wij onszelf als een verbindende partner met kennis van inhoud en proces.

Onze interne organisatie is volgens de volgende structuur opgebouwd:

Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van DNR 2011 (herziening 2013) van toepassing, zoals op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 56/2013.

Rho adviseurs voor leefruimte is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder KvK-nummer 24153691

Rho adviseurs voor leefruimte is lid/partner van:
 • BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen);
 • NLingenieurs (de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus);
 • RECRON (de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland);
 • Havens á la Carte (initiatief voor duurzame jachthavenontwikkeling);
 • NWEA (de Nederlandse Wind Energie Associatie);
 • NRP (Nationaal Renovatie Platform);
 • Platform31;
 • Geobusiness Nederland;
 • Provero (vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT)
BTW-nummer: NL007110923B01
IBAN: NL67 RABO 0136 7241 32
BIC: RABONL2U 

Dit is Rho adviseurs voor leefruimte

Nederland telt ruim veertig miljard vierkante meter aan land en water. Toch hebben we het over een gebied dat nauwelijks 250 kilometer breed en nog geen 350 kilometer lang is. Nederland is mooi land dat trots is op haar verscheidenheid. Trots ook op de ongekende mogelijkheden om er te leven, om het te beleven en om het te ontwikkelen.

Nederland is ook een land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Ze dagen ons uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kunnen we uw droom als initiatiefnemer of plannenmaker realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen.

Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Wij kijken over grenzen, verbinden werelden en maken ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Wij houden van ons vak
De ruimte waarin wij leven bepaalt voor een belangrijk deel ons geluk. Hoe? Dát is de hamvraag van de ruimtelijke ordening. Het is ook de reden waarom wij zo van ons vak houden. Ruimtelijke ordening is een samenspel van de kwaliteiten van onze leefruimte: de geschiedenis ervan, de gebruiksmogelijkheden, de aanwezigheid van natuur, groen of water, en de functie en vormgeving van gebouwen, wegen en open ruimten. Het gaat om de manier waarop de ruimte wordt beleefd.

Dát is te beïnvloeden, vinden wij van Rho adviseurs. Dat doen we door bij inrichtingsvragen goed te observeren, te luisteren, te overleggen en te onderzoeken, door vorm te geven en door afspraken te maken. Daarna steken we samen de handen uit de mouwen.

De ruimte is bij uitstek ons werkterrein. De beïnvloeding van prachtig opgaven is iets waarmee wij ons al tientallen jaren bezighouden. Het is werk waarin we succesvol zijn. Rho adviseurs heeft bewezen dat we de meest uiteenlopende opdrachten aankunnen. Van kleine bouwplannen tot grootschalige, complexe gebiedsontwikkeling. Van ontwerpopgaven tot juridische regelingen. Van onderzoek en visie voor nieuwe ontwikkelingen tot beheer van het bestaande.

De mensen van Rho adviseurs
Die veelkleurigheid van ons vak kenmerkt ook de mensen van Rho adviseurs. Iedereen draagt vanuit zijn specifieke kennis een steentje bij aan één doel: een goede, evenwichtige inrichting van Nederland. Dat doen we met een eigenwijze blik vanuit de eigen discipline, met respect voor de mening van collega’s en omgeving, vanuit de overtuiging dat ieders belangen het beste zijn gediend bij het harmonie van het geheel.

Dat alles doen we gepassioneerd en resultaatgericht. En met de ambitie om de beste te zijn in ons vak en schouder aan schouder onze overtuiging waar te maken. Deze instelling is de voorwaarde voor effectieve, succesvolle samenwerking binnen Rho adviseurs. Het heeft ons gebracht waar we nu staan: één van de meest vooraanstaande ruimtelijke adviesbureaus van Nederland.
Deel deze pagina
‚Äč