Nieuw perspectief bedrijvenpark H20

tags:
 • Opstellen bestemmingsplan
  • milieueffectrapportage
  • presentaties aan bewoners, college en gemeenteraad
  • vergunningenmanagement
  • procesbegeleiding
Mede onder invloed van de economische crisis, is de verkoop van kavels op Bedrijvenpark H2O achtergebleven. Daarom is door de samenwerkende gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het Vernieuwd Perspectief (VP) vastgesteld. In dit plan krijgt het bedrijvenpark een regionale status en worden er grotere kavels en hogere milieucategorieën toegestaan. Ook onderdeel van het Vernieuwd Perspectief is de verplaatsing van de huidige op- en afrit naar de snelweg A28 van Wezep-Noord naar een plek die veel dichter bij het bedrijvenpark ligt.

Drie bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen voor het bedrijvenpark voorzien gezamenlijk in een oppervlakte van bruto 75 hectare bedrijventerrein. Het Oldenbroekse plandeel (ca. 50 ha) is al enige tijd geleden bouwrijp gemaakt. Hier hebben zich zes bedrijven gevestigd. Het Hattemse plandeel is nog niet ingevuld en wordt gebruikt als weiland. Voor beide plandelen is een bedrijfsbestemming voorzien en is een milieuzonering uitgewerkt die is afgestemd op de omliggende woonbebouwing.

De keuze om de op- en afrit naar de A28 te verplaatsen is voorafgegaan door verschillende verkeersonderzoeken en langjarig overleg met een klankbordgroep. De verplaatsing is deels ingegeven door de bestaande filevorming bij de bestaande aansluiting Wezep en de onmogelijkheid om deze op te lossen met het opwaarderen van de bestaande aansluiting. Daarnaast is het een middel om het ontwikkelpotentieel van H2O te vergroten. Door de verplaatsing van de aansluiting naar de entree van plandeel Oldebroek, wordt het bedrijventerrein een stuk interessanter voor de groeiende transportsector.

Onderbouwing behoefte
Samen met medewerkers van de samenwerkende gemeenten heeft Rho adviseurs een onderbouwing in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking verzorgd. Bij de onderbouwing van de behoefte speelden niet alleen kwantitatieve gegevens een rol, maar ook kwalitatieve. Zo bleek dat er in de regio een mismatch is tussen vraag en aanbod, waarbij er te veel gemengd bedrijventerrein wordt aangeboden en te weinig kavels met hogere milieucategorieën. Daarnaast is de flexibiliteit bij uitgifte een belangrijke factor. Omdat plandeel Hattem nog niet is ingericht, kunnen hier grotere kavels worden aangeboden dan in plandeel Oldebroek.
                                             
Milieueffectrapport
Omdat de twee bestemmingsplannen voor het bedrijvenpark plan-mer-plichtig en mer-beoordelingsplichtig zijn, wordt een gecombineerd plan- en projectMER opgesteld. Daarmee wordt in één rapport gelijktijdig invulling gegeven aan beide typen mer-plicht. In het MER zijn meerdere alternatieven voor de ontsluiting meegenomen (met en zonder verplaatsing op- en afrit A28), zodat het MER ook ten grondslag kan liggen aan het bestemmingsplan Aansluiting A28.
 
In het MER is een nauwkeurige analyse gemaakt van de effecten op het gebied van woon- en leefklimaat, verkeer, bodem en water, ecologie en ruimtelijke kwaliteit.

Omdat negatieve effecten niet voor alle toetsingscriteria zijn uitgesloten, heeft Rho geadviseerd over het opnemen van mitigerende maatregelen in de (ontwerp)bestemmingsplannen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende zaken:
 • opwaarderen lokale infrastructuur voor een goede aansluiting op de A28 en een veilige ontsluiting van het bedrijventerrein;
 • op de toeleidende wegen wordt geluidreducerende maatregelen getroffen op de geluidsbelasting van extra wegverkeer weg te nemen;
 • in het plangebied wordt vervangende nestgelegenheid (plandeel Hattem) gerealiseerd en wordt een nieuwe fourageeroute voor vleermuizen aangelegd (op- en afrit A28). Hiervoor wordt ook een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd.
 
Tot slot is de projecten gezamenlijk aangemeld als prioritair project in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS waarborgt de daling van de stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000-gebieden en voorziet tevens in ontwikkelruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Door de aanmelding wordt ontwikkelruimte gereserveerd voor de vestiging van bedrijven die kunnen leiden tot aanvullende vermestende stoffen op Natura 2000-gebieden.

Contact
Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de bedrijvenpark H2O, de verplaatsing van de op- en afrit A28 en de advisering hierover, neem dan contact op met Joske Poelstra.
 


 
Deel deze pagina
‚Äč