Posted by Joost Jansen on 05/17 at 08:54 AM

Ondergronds bouwen levert écht iets op

Er wonen steeds meer mensen in de stad en een schone, veilige en gezonde leefomgeving staat hoog op de agenda. Een aantal grote steden voert proeven uit gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, de slimme en gezonde stad. Eén van die gemeenten is Schiedam.

 
Artist Impression BGSV/Moederscheim Moonen Architecten

In Schiedam is de veel besproken snelweg A4 tussen Schiedam en Vlaardingen in een landtunnel aangelegd en in Midden-Delfland in een verdiepte bak. Wat heeft het A4-project hier opgeleverd? Daarover vertelden het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Schiedam trots op het dak van de A4 tijdens een middagsymposium ‘mijn stad in beweging’. 

De A4 tussen Schiedam en Delft ligt er goed bij: je hoort hem (bijna) niet, je ziet hem (bijna) niet en je ruikt hem (bijna) niet. Helemaal ondergronds zou de beste oplossing zijn omdat hiermee alle barrières weggenomen zouden worden, maar dat was technisch niet mogelijk. 

Grote meerwaarde van het project is dat er nu sprake is van dubbel grondgebruik óp de tunnel. Er is een modern sportcomplex gerealiseerd en binnenkort wordt het park ingericht. Door het samenvoegen van verenigingen en nieuwe accommodaties professionaliseerde de sport en kwam op andere plekken in de stad ruimte vrij voor nieuwe woonmilieus. Er is nu meer bruikbaar groen in de stad en de verbindingen naar het groene Midden-Delfland zijn verbeterd.

Kortom, het heeft ‘even’ - meer dan vijftig jaar - geduurd, maar Schiedam is er beter op geworden.

Ondergronds bouwen levert dus écht wat op. Maar, waarom wordt er dan vrijwel nooit gelijk voor ondergronds bouwen gekozen?

Dat komt vooral omdat het duur is. En omdat het nu niet goed meetbaar is wat ondergronds bouwen oplevert: waardevermeerdering in het gebied, leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, etc. Ook heeft ondergronds bouwen een negatief imago: het kost vaak meer dan vooraf bekend gemaakt of begroot, verzakkende gebouwen, lekkages en meer van dat soort verhalen.

Wat kunnen we doen om de ondergrondse keuze ook op de agenda te krijgen?

Beweeg mee! Tegenwerken levert uiteindelijk minder op. Ga sámen met de initiatiefnemer aan de slag als blijkt dat een ontwikkeling onvermijdelijk is. Zoek en benut de koppelkansen.

En ook: denk 3D! Overweeg ondergrondse alternatieven op plekken waar de ruimtevraag groot is of waar sprake is van grote knelpunten. Volledig ondergronds is het slimste. Landtunnels en half-verdiepte oplossingen blijven barrières en op half-verdiepte oplossingen is geen meervoudig ruimtegebruik mogelijk.

Zoek ook het momentum voor een besluit om ondergronds te bouwen. Organiseer maatschappelijke wens/druk en ga op zoek naar het geld. Met ondergronds bouwen kunnen meerdere problemen worden opgelost en meerdere kansen worden benut. Zoek de bijbehorende financiers.

Joost Jansen is adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Deel deze pagina

Posted by Martijn Kegler on 04/14 at 09:41 AM

Zonder keuze blijven Brabantse boer, burger en bestuur botsen

Als het gaat om gezondheid en veehouderij zitten boer, burger en bestuur niet op dezelfde golflengte. De tegenstellingen zijn zodanig dat ze niet op te lossen zijn zonder een actief voedselbeleid dat mede prominent wordt vormgegeven vanuit een omgevingsvisie.

Dat schrijft onze adviseur Martijn Kegler in zijn blog op het platform Foodlog. Je leest het blog hier.

Deel deze pagina

Posted by Eric van der Aa on 04/12 at 09:26 AM

Blog Eric van der Aa in Toets-online over ammoniakbeleid en meten versus modelleren

Ik ben het zelden eens met de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, maar nu moet ik toch een uitzondering maken. De NH3-Coalitie, waarin verschillende agrarische organisaties sinds kort samenwerken, wil dat er een nieuw ammoniakbeleid komt dat gebaseerd is op metingen in plaats van op aannames en berekeningen. Daar ben ik het helemaal mee eens.

De gehele tekst leest u op Toets Online.

Deel deze pagina

Posted by Alexander on 03/16 at 12:30 PM

Beleid versus dynamiek in de supermarktbranche

Initiatiefnemers voor nieuwe supermarktontwikkelingen lopen regelmatig tegen de provinciale -, regionale en gemeentelijke beleidskaders aan. Vele supermarktketens zijn genoodzaakt om mee te gaan in de trend van schaalvergroting, maar kunnen vaak niet uitbreiden op de bestaande locatie. Wat is de beste locatie voor een supermarkt en wat betekent dit voor de bestaande winkelgebieden? Dit zijn vragen die niet eenduidig te beantwoorden zijn leiden tot botsende belangen.


Wat is het probleem?

Op veel plaatsen is er een behoefte aan grotere supermarkten die meer dan alleen de boodschappenfunctie vervullen. De gemiddelde omvang per supermarkt in Nederland is ongeveer duizend vierkante meter. Uit analyse van Retail Prospect blijkt dat veertig procent van de supermarkten een omvang heeft van achthonderd vierkante meter of kleiner. Een groot deel van de supermarkten wil graag uitbreiden.
 
Waar komt de wenst van schaalvergroting vandaan?

Concurrentie heeft supermarkten genoodzaakt tot flinke kostenbesparingen, maar ook tot vernieuwing. De focus is verlegd van prijs naar kwaliteit, ketenintegratie en winkelbeleving. De prijs is niet altijd meer de doorslaggevende factor voor de consument. De diepte en breedte van het assortiment (A-merken, huismerken, budgetmerken), de kwaliteit en duurzaamheid van de producten en de service onderscheidende elementen zoals bredere gangpaden, een ruimere productpresentatie en ‘blurring’-concepten (mengvorm detailhandel/horeca/dienstverlening) hebben gevolgen voor de inrichting van een supermarkt en daardoor ook voor het ruimtebeslag van een supermarkt. Supermarkten worden door deze trends en ontwikkelingen steeds groter. Doordat retailers vrijwel altijd op zoek zijn naar nieuwere en grotere vestigingen is de druk op de markt voor supermarktvastgoed hoog.
 
Schaalvergroting gewenst, maar waar?

Supermarkten kunnen zich in Nederland niet vrij vestigen. In de bestemmingsplannen zijn de supermarktlocaties vastgelegd waardoor de beschikbare locaties schaars zijn. De supermarktlocaties zijn daarnaast vastgelegd in beleidsdocumenten. De schaal waarop consumenten en marktpartijen opereren vragen om beleidskaders om een gelijk afwegingskader te creëren voor gemeenten, consumenten en bedrijfsleven. In de praktijk wordt doorgaans ingezet op het behoud en de versterking van bestaande winkelgebieden, waarbij de supermarkt vaak een belangrijke gebiedstrekker is.
 
Is afwijken van beleid mogelijk?

Bij ruimtelijk-economische afwegingen zou de consument centraal moeten staan. Vanuit deze gedachte is afwijken van het beleid in bepaalde gevallen gewenst. Supermarkten die willen uitbreiden binnen bestaande winkelgebieden lopen vaak tegen de fysieke en ruimtelijke beperkingen aan van de stedenbouwkundige structuur van deze winkelgebieden. In bepaalde gevallen biedt het detailhandelsbeleid de mogelijkheid om af te wijken door een initiatief te toetsen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Enerzijds moet er behoefte zijn aan de uitbreiding van een supermarkt en anderzijds moet worden gezocht naar de best passende locatie.

Dit is bijvoorbeeld gelukt in Drunen, waarbij de Raad van State in haar uitspraak heeft geoordeeld dat, mits goed gemotiveerd, kan worden afgeweken van het regionale- en gemeentelijke detailhandelsbeleid. De ‘beste’ locatie voor een supermarkt blijft echter maatwerk die vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke afweging.

Remko Bak & Mark Geerts
Adviseurs Retail & ruimte

(Op 9 maart hebben Rho adviseurs Remko Bak en Mark Geerts de Expertmeeting ‘Supermarkten en beleid, botsende belangen?’ over dit thema bijgewoond. De expertmeeting werd georganiseerd door het netwerkplatform Supermarkt & Ruimte)

 

Deel deze pagina

Posted by Stefan van Vessem on 03/14 at 12:38 PM

Hokjesdenken voorbij in procedureland!

Voordat de schop de grond in mag
Als vergunningenmanager sta je dicht bij het moment dat de ‘schop in de grond’ moet. De tijddruk tot het verkrijgen van een vergunning is daarom eigenlijk altijd groot. Ons vergunningenteam vraagt vergunningen aan voor de meest uiteenlopende ontwikkelingen,van industriële bedrijven tot een aanbouw aan een dijkwoning of voor allerlei infrastructurele projecten. Tussen deze voorbeelden lijken weinig overeenkomsten te zijn, behalve dat er in alle gevallen sprake is van een te doorlopen procedure en een wettelijke proceduretijd. Hier begint het Nederlandse hokjesdenken.
 
Reguliere en uitgebreide procedure
Nederland kent de Algemene wet Bestuursrecht (Awb). De Awb kent twee smaken voor vergunningprocedures. Men onderscheidt de reguliere en de uitgebreide procedure. De eerste duurt maximaal 14 weken voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten, de tweede duurt minimaal 26 weken bij bijvoorbeeld milieuactiviteiten (de vroegere milieuvergunning). In de regel organiseren we een veelvoud van deze vergunningaanvragen. We zijn de ‘sparring partner’ van de ontwikkelaar en de ‘onderhandelaar’ om een vergunningaanvraag met voldoende ‘body’ beoordelingsgeschikt te maken. Doel is vervolgens dat een vergunningprocedure zo vlot mogelijk door het ambtelijk apparaat kan. Gezamenlijk en náást de vergunningverlener. In het geval dat er meerdere activiteiten tegelijk aangevraagd worden (bijvoorbeeld bouwen in combinatie met afwijken bestemmingsplan, milieu, of een werkzaamheden aan een nationaal monument) dan geldt de uitgebreide procedure van 26 weken en kan je ná die 26 weken op het vroegste moment aan de slag.

Sneller door de procedure kan!
In de praktijk leidt deze ‘koppeling’ vaak tot vertragingen en frustratie bij onze klanten. Echter… niet altijd! Het hokjesdenken hoeft niet leidend te zijn. In het land zijn inmiddels verschillende omgevingsdiensten, gemeenten en provincies waar instrumenten ontwikkeld zijn om de procedures te versnellen! Deze overheden en uitvoeringsdiensten bieden een dienstverlening aan waarbij vergunningen integraal en in één procedure binnen 14 weken met een gedoogbeschikking afgegeven worden. De spreekwoordelijke schop kan dan wel na 14 weken in de grond!

Een voorbeeld van deze versnelling is de dienstverlening van de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB), de intentieverklaring. Deze dienst vraagt een grotere flexibiliteit, een andere organisatorische insteek. De vergunningaanvragen moeten compleet zijn en op een degelijk niveau zijn ingestoken. Daarvoor zijn wij er graag, zie ook mijn blog niet uw project maar óns project! Maar het bewijs is er dat het kan! Ontwikkelingen kunnen sneller van de grond, buitenlandse ondernemers mijden Nederland niet langer voor het opzetten van productiefaciliteiten vanwege die 'papierhandel en tijdrovende processen'. Ontwikkelingen gaan sneller. Aanzienlijk sneller in ruimtelijke vraagstukken en aanzienlijk sneller bij vergunningvraagstukken.

Wie durft?
Ik ben een enorme voorstander van deze versnellingsroutes. Hulde voor de overheden die deze initiatieven hebben weten te realiseren! 100 punten. Wie volgt? Ik stel voor per direct te vernieuwen. Echt te vernieuwen. En laten we de nieuwe Omgevingswet daarvoor na 2019 gaan inzetten. Maar, wat mij betreft hoeven we echter niet te wachten en is het hokjesdenken nu definitief voorbij in procedureland, juist bij vergunningen!

Deel deze pagina

Posted by Alexander on 03/07 at 08:29 AM

De Omgevingswet komt er aan: bereid je voor!

De Omgevingswet komt er aan. Niets aan de hand, zou je zeggen. Niets is minder waar, stellen Annette Zebel en Koos Seerden in hun column in bouwvakblad Cobouw. Je leest hun column hier: ​http://www.cobouw.nl/column/opinie/omgevingswet-komt-er-bereid-je

Deel deze pagina

Posted by Eric van der Aa on 02/13 at 09:59 AM

Blog Eric van der Aa Toets Online: Jaarrond beschermde vogelnesten

Het fenomeen jaarrond beschermde nesten bestaat sinds 1 januari 2017 niet meer nu de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht is. Het aantasten van dergelijke nesten vergde een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet, hetgeen in de praktijk zeer moeilijk was omdat een dergelijke ontheffing alleen verleend kon worden voor een belang dat in de Vogelrichtlijn wordt genoemd (veiligheid, volksgezondheid, bescherming van flora en fauna). Ik ben er altijd vanuit gegaan dat deze in 2009 door de wetgever opgestelde “Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten” goed doordacht was, ook al heb ik nooit een inhoudelijke onderbouwing per soort kunnen vinden.  

De gehele tekst leest u op Toets Online.

Deel deze pagina

Posted by Eric van der Aa on 11/18 at 09:22 AM

Blog Eric van der Aa Toets Online: 100.000 hectare extra bos

Het plan van de Nederlandse bos- en houtsector voor het aanplanten van een extra Veluwe , verspreid over Nederland is over het algemeen positief ontvangen. Het belangrijkste motief van de initiatiefnemers betreft het vastleggen van CO2 maar ook de voordelen voor recreatie en natuur worden genoemd. Typerend is helaas de zure CDA-reactie, waarbij kamerlid Geurts twitterde dat dit plan “een enorme aanslag is op onze voedselproductie”. Hij zou toch beter moeten weten; de Nederlandse landbouw produceert vooral voedseloverschotten voor de wereldmarkt, tegen veel te lage bulkprijzen voor consumenten die massaal te veel eten.

Lees verder op Toets Online

Deel deze pagina

Posted by Rob Schram on 09/19 at 09:47 AM

Blog Rob Schram Rio na de Spelen op Platvorm VOER

In augustus 2016 keek de wereld naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dé uitgelezen kans dus voor de stad om zich te profileren als moderne metropool en voor Brazilië om zich te presenteren als moderne natie. Het nieuws uit Brazilië werd in de aanloop naar de Spelen echter gedomineerd door de politieke en economische crisis, milieuvervuiling en geweld. Ook nieuws gerelateerd aan de Spelen, zoals bouwkundige staat van het Olympisch dorp en de gebrekkige infrastructuur, droegen niet bij aan de positieve beeldvorming.

Lees Rob's blog verder op de site van Platvorm VOER.

Deel deze pagina

Posted by Stefan van Vessem on 03/01 at 12:23 PM

Niet úw project, maar óns project

In het najaar 2015 schreef ik een blog op deze site over vergunningen en de nieuwe Omgevingswet. In dat blog tip ik aan dat het echt ondenkbaar is om straks onder de nieuwe Omgevingswet een bouwvergunning voor je aanbouw aan te vragen zonder eerst met de buren te overleggen. Ik ben van mening dat dat nu eigenlijk al niet anders is. Iedere collega-adviseur kan het beamen: om uw bedrijf uit te breiden of op te richten, zelfs om thuis een aanbouw aan uw huis te zetten, zijn er drie groepen die daaraan in meer of mindere mate invloed uitoefenen en bepalen of uw project een succes zal worden.

1. Uzelf als initiatiefnemer;
2. de overheid t.b.v. verlenen van toestemming;
3. uw leefomgeving.

In het 'klassieke' model staan deze drie partijen tegenover elkaar. De belangen zijn tegenstrijdig en de strategie klinkt veelal als 'laat vooral allemaal niet het achterste van je tong zien' als we met elkaar het gesprek aangaan.

Vreemd eigenlijk. Elke communicatieadviseur zal je voor gek verklaren. Nu is het natuurlijk menselijk dat iedere verandering per definitie met argusogen bekeken wordt, uit welk oogpunt ook bekeken. Toch is het de uitdaging om de belangen van een project breder te maken. Maak van de bovenstaande drie groepen je projectteam en betrek ze in je besluitvorming. Daarmee creëer je draagkracht en begrip. Natuurlijk hebben we daarbij allemaal andere belangen, maar het merendeel van de projecten waar ik mee te maken heb hebben tot doel om de leefomgeving te verbeteren of te veranderen. Natuurlijk hebben industriële ontwikkelingen niet altijd het doel om de leefomgeving te verbeteren maar ook tot doel om bijvoorbeeld productiecapaciteit te vergroten. Toch hoeven dat soort ontwikkelingen niet automatisch te betekenen dat er sprake is van achteruitgang van de leefomgeving.

Onze vergunningprocedures en bestemmingsplannen zijn er namelijk niet voor niets. Daarmee wordt getoetst of een verandering daadwerkelijk wel acceptabel is (en niet tot verslechtering leidt). Het is alleen zaak om de drie groepen vroegtijdig te betrekken in je project. Als je dat doet, en zoveel als mogelijk rekening houdt met de wensen van alle drie dan doorloop je de procedures echt met een groter gemak en fors minder juridische rompslomp aan het eind van de procedure. Dat kan wel betekenen dat er wel eens een beetje gegeven moet worden in plaats van alleen genomen. Vergeet bij deze beslissingen niet dat het ook een prettig gegeven is als je straks je buurman nog gewoon een hand kunt geven.

Als vergunningenmanager heb ik te maken met verschillende projecten. Van een grote transformatieopgave in Zeeland tot een gerenommeerd verwerkingsbedrijf dat een efficiencyslag wil maken in de productie en alles daartussen. In alle situaties wil mijn opdrachtgever 'zo snel mogelijk de spreekwoordelijke schop in de grond'. Maar ja, je zit altijd met 'de 26 weken' van de vergunningprocedure of de nog langere aanpassing van het bestemmingsplan.

Kom ik weer terug op mijn eerdere uitleg 'maak je project breder door alle partijen vroegtijdig in je project te betrekken'. In procedureland kunnen we inspraakperioden (nog) niet verkorten. Onder de nieuwe Omgevingswet kan dat anders worden. Toch moet er altijd inspraak blijven want dat is een basis van onze democratie. Maar de '26 weken' is een bevoegdheid en geen pertinente vaststaande looptijd. Betrekken van overheden, concepten vroegtijdig laten beoordelen en het SMART managen van belangen uit de omgeving dragen ertoe bij dat je niet alleen juridische rompslomp achteraf maar zelfs winst in de reguliere procedures kan behalen.

In het vakgebied van procedures op ruimtelijke ontwikkelingen lopen we met regelmaat tegen deze 'mogelijkheden' aan. Het lukt zeker ook niet altijd. Maar er zijn wel mogelijkheden en negen van de tien overheden staan daar volledig voor open. Als u dan vervolgens openstaat voor een positieve betrokkenheid van de omgeving en openheid van zaken is een positieve basis voor uw project gelegd. Correctie, ons project!

Deel deze pagina