Posted by Eric van der Aa on 02/13 at 09:59 AM

Blog Eric van der Aa Toets Online: Jaarrond beschermde vogelnesten

Het fenomeen jaarrond beschermde nesten bestaat sinds 1 januari 2017 niet meer nu de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht is. Het aantasten van dergelijke nesten vergde een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet, hetgeen in de praktijk zeer moeilijk was omdat een dergelijke ontheffing alleen verleend kon worden voor een belang dat in de Vogelrichtlijn wordt genoemd (veiligheid, volksgezondheid, bescherming van flora en fauna). Ik ben er altijd vanuit gegaan dat deze in 2009 door de wetgever opgestelde “Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten” goed doordacht was, ook al heb ik nooit een inhoudelijke onderbouwing per soort kunnen vinden.  

De gehele tekst leest u op Toets Online.

Deel deze pagina

‚Äč