- Omgevingswet -

Digitalisering

Digitalisering is binnen de ruimtelijke ordening al geruime tijd gemeengoed. Via de RO-standaarden maken we al onze ruimtelijke instrumenten inmiddels digitaal. Hierdoor kan de informatie worden uitgewisseld, geraadpleegd en gebruikt.

De digitale mogelijkheden houden hiermee niet op. Er is juist een nieuwe uitdaging. De Omgevingswet verbreedt ons werkveld en vermenigvuldigt de hoeveelheid informatie die door het toekomstig Digitale Stelsel Omgevingswet betrouwbaar, beschikbaar en bruikbaar wordt. De bestaande informatievoorzieningen zoals Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijke plannen worden gedeeltelijk vervangen door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en biedt tevens extra functionaliteit. Informatie uit het DSO is waardevol ter onderbouwing van onze adviesproducten en de toekomstige omgevingsdocumenten.

Gebruik maken van wat er al is

Te vaak wordt omgevingsinformatie via nieuwe onderzoeken op tafel gebracht. Veel gegevens zijn echter digitaal en vaak gratis beschikbaar. Rho adviseurs brengt deze informatie bijeen en combineert ze slim om snel inzicht te bieden in randvoorwaarden én mogelijkheden voor uw project. Met een grafisch informatiesysteem (GIS) onderbouwen wij projecten en verzorgen wij locatiekeuzes, haalbaarheidsanalyses, alternatievenonderzoeken en SWOT-rapportages.Driedimensionaal werken

3D-ontwerpen, presentaties of animaties spreken niet alleen tot de verbeelding, maar bieden ook de mogelijkheid om een project of varianten vanuit verschillende perspectieven te bekijken en zo goed na te gaan wat de ruimtelijke impact is. Rho adviseurs laat u daarbij digitaal schakelen tussen de feitelijke situatie, het ontwerp en de planologische ruimte in 3D.

Bij het digitaal toetsen van initiatieven in de fysieke leefomgeving is het werken in een 3D-omgeving, een onlosmakelijke methode om de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig af te wegen en de initiatieven te toetsen aan normen, richtlijnen en ambities van een gebied. Rho adviseurs maakt daarvoor gebruik van de Tygron Engine. Het is een tool afgeleid van serious gaming en helpt alle betrokkenen bij een project de aanwezige omgevingswaarden en de normen en doelstellingen van het gebied te visualiseren. De Tygron Engine bevat standaard al veel betrouwbare basisinformatie en standaard rekenmodellen om een snelle toets mogelijk te maken om in beeld te krijgen waar mogelijk problemen ontstaan. Daarnaast is de flexibele inrichting door bijvoorbeeld het toevoegen van gebiedspecifieke data uit ons Geoportaal, of het doorrekenen en visualiseren van diverse scenario’s, een aanzienlijke verbetering van ons adviesproduct.

 Geluidsbelasting van verkeer gevisualiseerd.

Effectief samenwerken

Ons digitale portaal biedt de mogelijkheid om via het internet snel en eenduidig over plannen en projecten te communiceren zodat alle projectleden dezelfde informatie hebben over onder meer geurcirkels, geluidzones, eigendom, bestaande rechten, contracten en ontwerpen. Het portaal is ook te gebruiken voor de communicatie met de omgeving (de externe module), bijvoorbeeld in het kader van de inspraak.

Plannen actueel houden en beheren

Digitale plannen die voor iedereen toegankelijk zijn – het is een mooie uitkomst van de actualiseringsslag van de laatste jaren. De kunst is nu deze plannen actueel te houden. Gebruikers gaan terecht uit van de juistheid en actualiteit van de beschikbare gegevens. Omgevingsvergunningen, herzieningen, rechterlijke uitspraken en andere mutaties verwerkt Rho adviseurs voor u in één actuele versie van het plan. Eventueel met een goed overzicht van de diverse brongegevens. Rho adviseurs verzorgt graag het inhoudelijk en/of het technisch beheer van uw planvoorraad, inclusief hosting van uw eigen planportaal.

Adviseren

Digitalisering biedt tal van mogelijkheden om ruimtelijke processen te ondersteunen. Wij adviseren graag hoe u die kunt toepassen in úw organisatie. Rho adviseurs levert maatwerk voor een concurrerende prijs.

Ervaring

Rho adviseurs heeft ruime ervaring met digitalisering. Wij hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de RO-standaarden. Op dit moment werkt Rho adviseurs voor de rijksoverheid aan een (digitaal) model voor het Omgevingsplan en participeren wij in de Werkplaats Omgevingswet. Deze werkplaats ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij hun werkzaamheden op het terrein van de fysieke leefomgeving. Daarnaast zijn we actief lid van Provero, vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT.