- Omgevingswet -

Rho adviseurs en de Omgevingswet

Sommigen noemen het ‘de grootste stelselwijziging sinds de invoering van de Grondwet’. Op 1 januari 2021 wordt, zo is de verwachting, de Omgevingswet van kracht. Een nieuwe wet die bestaande wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt. De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving.

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en brengt meer dan honderd zogeheten Algemene Maatregelen van Bestuur terug tot slechts vier. Van overheden, burgers en bedrijven verlangt de nieuwe wet andere werk- en denkwijzen. Minder regels en regels die meer overzichtelijke zijn, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen zijn belangrijke ingrediënten. Daarbij werkt iedereen digitaal en heeft ook iedereen toegang tot kwalitatief hoogwaardige informatie over de fysieke leefomgeving, de geldende regels en de beleidsdocumenten die van toepassing zijn.
                                        
De rol van Rho adviseurs
Rho adviseurs heeft als belangrijkste organisatiedoel onderzoek te verrichten, ontwerpen te maken en adviezen uit te brengen op het gebied van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Vormgeving en inrichting van de ruimte, de bebouwing en het landschap zijn een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden in de fysieke leefomgeving.
Samenwerken is óók een belangrijk aspect bij Rho adviseurs. Door samenwerking bereiken wij onze doelen. Er is veel deskundigheid ‘in huis’. Door ook extern samen te werken en door kennis en ervaring te delen wordt op een integrale manier gewerkt aan de fysieke leefomgeving en ontstaan breed gedragen producten en diensten.
 
Implementatie Omgevingswet
Rho adviseurs is voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Wij hebben al heel veel ervaring opgedaan met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, omgevingsvisies en implementatietrajecten. Daarbij werken we samen met gemeenten, bewoners en marktpartijen. Ook hebben we op onderdelen samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meegewerkt aan voorbereidingen.
Dat alles maakt dat Rho adviseurs is staat is gemeenten te adviseren over hoe hun ambtelijke organisatie voor te bereiden om de Omgevingswet. Veel gemeenten hebben die uitdaging zelf al opgepakt. Als ervaren sparringpartner kan Rho adviseurs hardop meedenken en de implementatie van de nieuwe wetgeving versoepelen en versnellen.