- Onderzoek -

Onderzoeksmanagement

Onderzoek vormt een belangrijke basis voor (ruimtelijke) keuzes en is nodig om projecten programmatisch te onderbouwen, effecten in beeld te brengen, eventueel maatregelen te treffen en haalbaarheid van een ontwikkeling aan te tonen. Ons onderzoek is altijd gerelateerd aan de ruimtelijke opgave en onze expertise is net zo breed als de ruimtelijke planning zelf.

Met specialismen zoals retail, economie, verkeer, natuur, geluid, lucht, water, milieu, externe veiligheid, bodem, archeologie en cultuurhistorie onder één dak biedt Rho adviseurs een degelijk fundament onder de gehele planvorming. Wij verzorgen ook milieueffectrapportages en daaraan gerelateerde onderzoeken en producten.

Vaak voeren wij de regie in de vorm van onderzoeksmanagement, met name voor complexe projecten. Onderzoeksmanagement en aansturing van het benodigd onderzoek is nodig in gevallen dat:
  • zich knelpunten voordoen en meerdere (nog niet onderzochte) opties mogelijk zijn om te komen tot een haalbaar project;
  • benodigd onderzoek niet bij voorbaat geheel bekend/in te schatten is;
  • gevolgen voor de procedure niet op voorhand zijn in te schatten (nagaan of andere vormgeving planproces nodig is);
  • het project onder hoge tijdsdruk tot stand moet komen.
Het is onze opgave ervoor te zorgen dat het te verrichten onderzoek de voor het project benodigde resultaten oplevert zodat het visie-, vergunningen-, MER- en bestemmingsplantraject met goed gevolg kan worden doorlopen.