- Ontwikkeling -

Uitvoerbaarheid en financiering

Voor resultaat in de ruimtelijke ordening is het noodzakelijk dat ontwikkelingen ook financieel uitvoerbaar zijn. Rho adviseurs heeft ervaren planeconomen die in staat zijn uw plan haalbaar te maken. Daarbij gaat het om het financieel doorrekenen, het met u uitdenken van een slim doordachte ontwikkelingsstrategie en het inzetten van het juiste instrumentarium.

Naast de mogelijkheid om integraal te rekenen en te tekenen kunnen wij ook financieringsarrangementen voor u opstellen om uw plan daadwerkelijk te realiseren. Daarbij rekenen wij met ons eigen rekenmodel dat voldoet aan de laatste standaarden, zoals de eisen vanuit het Besluit begroting en verantwoording en de Grondexploitatiewet. Wij rekenen van globale verkenningen op structuurniveau tot en met de zogeheten directieraming nodig voor een omgevingsvergunning.

Het haalbaar maken van een plan is vaak een proces waarin partijen vanuit hun eigen belang rekensommen maken. Een goede strategie om te kunnen bewegen tussen deze belangen vereist, naast voldoende kennis van de financiële component, samenwerking om én met elkaar te komen tot een haalbaar en uitvoerbaar plan te komen én daarover goede afspraken te maken.

Daarvoor kunnen diverse instrumenten strategische worden ingezet, zoals een exploitatieplan, een afgewogen anterieure overeenkomst, strategie ten aanzien van grondverwerving en onteigening, samenwerking tussen publiek en privaat of het organiseren van een aanbesteding, of het gezamenlijk optrekken op basis van maatwerkafspraken.

Nadrukkelijk behoort ook de vorm en de inhoud van het bestemmingsplan tot de toolbox van de Rho adviseurs om voor u te komen tot de ideale inzet van het complete instrumentarium om uw ambities voor een gebiedsontwikkeling te realiseren.