- Ontwikkeling -

Vergunningen management

Wie iets wil ontwikkelen, bouwen of herbestemmen heeft (veel) vergunningen nodig. Het aanvragen en onderbouwen van vergunningen is een tijdrovende, maar bovenal specialistische klus. Niet zelden stranden projecten omdat een benodigde vergunning over het hoofd is gezien, een belanghebbende niet op tijd is geïnformeerd of omdat de haalbaarheid, anders dan op financiële aspecten, niet is getoetst.

Rho adviseurs biedt vergunningenmanagement aan waarmee vertraging aan het begin van uw project en bezwaar en beroep in een latere fase worden voorkomen. Een investering in een externe vergunningenmanager is een investering die het verschil kan maken. Rho adviseurs beschikt over veel eigen specialisten en werkt, waar nodig, samen met externe deskundigen.

De specialist van Rho adviseurs wordt vroegtijdig bij een project betrokken en maakt ook deel uit van het projectteam. Zo stemt de adviseur vanaf het begin de planning voor vergunningenplicht af. Rho adviseurs werk met multidisciplinaire teams die zicht hebben op alle aspecten die bij een project komen kijken. Elke verandering heeft gevolgen voor het project en het traject. Rho adviseurs zorgt er voor dat de gevolgen van verandering zorgvuldig worden verwerkt in het te volgen traject en signaleert gevolgen voor vergunningaanvraag en de benodigde onderzoeken.
 
Op het gebied van vergunningenmanagement biedt Rho adviseurs onder meer de volgende diensten:
  • omgevingsanalyse - In een zo vroeg mogelijk stadium worden belangen en belanghebbenden in kaart gebracht om de juiste strategie te bepalen.
  • vergunningenmatrix - Rho adviseurs heeft een handig hulpmiddel ontwikkelt dat snel inzicht geeft in de benodigde vergunningen, hun doorlooptijden en de uit te voeren onderzoeken. Deze matrix geeft grip het vergunningenproces en maakt tijdige bijsturing mogelijk.
  • onderzoeksmanagement - Met behulp van onderzoeksmanagement, als integraal deel van het vergunningentraject, onderbouwt Rho adviseurs tijdig zaken als inpasbaarheid en haalbaarheid van een project. Voorbeelden zijn een gericht bodemonderzoek, een quickscan flora en fauna of een bezonningsonderzoek. Deze onderzoek worden uitgevoerd door de eigen specialisten van Rho adviseurs of als nog door deskundige partners waarmee al jaren wordt samengewerkt.
  • Vooroverleg, vergunningen en ontheffingen - De lokale overheid is als vergunningverlener een belangrijke speler. Rho adviseurs betrekt de overheid als partner bij uw project ook omdat zij beschikt over informatie die van belang is voor onze omgevingsanalyse. Middels vooroverleg maakt Rho adviseurs procesafspraken over onder meer processen, vergunningen en ontheffingen.
  • vergunningendraaiboek - Op basis van de vergunningenmatrix worden de hoofdstappen van de vergunningenprocedure(s) in de projectplanning uitgezet, een wens van veel contract- en risicomanagers.
  • compliance - Rho adviseurs controleert afgegeven (ontwerp)vergunningen nauwgezet en onderzoekt of opgelegde voorschriften passen in uw procesvoering. De juristen van Rho adviseurs controleren ook of afgegeven vergunningen een rechterlijke toetsing kunnen doorstaan en of uw project straks ‘Raad van State proof’ is.