- Sectoren -

Programma en markt

De markt bepaalt – dat is gemakkelijk gezegd. Maar, ontstaat er dan ook een goede ruimtelijke ordening? Het is voor Rho adviseurs de uitdaging om samen met opdrachtgevers het optimale ontwikkelingsprogramma te zoeken. Dat programma moet passen bij de ambitie van de opdrachtgever en het gebied waarin de ontwikkeling plaatsvindt. Rho adviseurs onderbouwt dat programma nauwgezet.

De overheid gaat uit van ‘zorgvuldig ruimtegebruik’. De zogeheten ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’ is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals detailhandel, wonen en werken, móet een regionale behoefte worden gemotiveerd, moet de te ontwikkelen locatie bij voorkeur binnen bestaand stedelijk gebied liggen en moet deze goed zijn ontsloten.
Het aantonen van de verlangde regionale behoefte en de keuze van de locatie zijn een vast onderdeel van de planologische toetst geworden. Rho adviseurs houdt jurisprudentie op dit punt nauwlettend bij om er voor te zorgen dat de onderbouwingen, mede met oog op eventuele beroepsprocedures, voldoen aan het (actuele) verwachtingspatroon van de Raad van State.
 
Strategie
Inwoners en gebruikers van een gebied verwachten een visie op de toekomst. Een gemeente verwacht op haar beurt ontwikkelingsplannen die binnen beleidsmatige en ruimtelijke kaders passen. Gemeenten en initiatiefnemers van ontwikkelingsplannen hebben elkaar nodig om tot uitvoering van die plannen te komen. Communicatie, flexibiliteit, maatwerk en samenwerking zijn daarom van groot belang.
Voor gemeenten is het belangrijk te weten welk beleid nog geldig is en of actualisering nodig is – kortom: visie en sturing. Voor een initiatiefnemer is het zaak met een plan te komen dat enthousiast kan worden onthaald en rendabel kan worden gerealiseerd. Dat vraag visie en onderbouwing. En economische ontwikkeling komt gemakkelijker van de grond als er voor álle partijen winst is te behalen. Overheden staan meer welwillig tegenover ontwikkelingen als er sprake is van verbetering van de kwaliteit van landschap of stedelijk gebied.
Rho adviseurs onderzoekt haalbaarheid van plannen en brengt partijen bij elkaar.