- Sectoren -

Retail

Binnen de Nederlandse retailmarkt vinden grote en structurele veranderingen plaats. Grenzen tussen branches, sectoren en verkoopkanalen vervagen. De consument winkelt meer online, heeft meer informatie over producten, verandert zijn/haar bestedingspatroon en hecht meer waarde aan gemak en beleving.

In toenemende mate ontstaan er nieuwe retailconcepten met verschillende afzetkanalen en nieuwe vestigingseisen. De veranderingen hebben dan ook ruimtelijke consequenties en leiden tot grote regionale verschillen. Ruimtelijk-economische afwegingen vragen om maatwerk en daarom zijn duidelijke keuzes in functie en locatie nodig om winkelgebieden te versterken en te ontwikkelen. Rho Retail is de verbindende schakel tussen ‘markt’ en ‘overheid’ om in samenwerking te komen tot een toekomstbestendige retailstructuur.
 
Retailteam
Al vele jaren adviseren wij zowel overheden als marktpartijen over uiteenlopende onderwerpen op het snijvlak van retail en ruimtelijke ordening. Wij spreken de taal van beide ‘werelden’ en zijn in staat marktpartijen en overheid bij elkaar te brengen en te verbinden. Rho Retail heeft haar expertise gebundeld met een vast team van adviseurs met een achtergrond in de retail, maar ook met marktonderzoek, vastgoedontwikkeling, planologische procedures, stedenbouw, verkeer en milieu. Ons adviesteam kan u bijstaan in alle stappen in het traject van visievorming en haalbaarheid tot bouwtitel.
 
Expertise
Wij kunnen u ondersteunen bij de volgende zaken:
  • Visie- en beleidsvorming op verschillend schaalniveaus, van regio tot buurtwinkelstrip;
  • Onderzoek en onderbouwing initiatieven:
    • onderbouwingen in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking;
    • distributieplanologische marktanalyses.
  • Strategievorming op het gebied van (winkel)leegstand;
  • Vestigingsstrategie voor marktpartijen.