Rho adviseurs gesloten op 30 en 31 mei

In verband met Hemelvaart zijn de kantoren van Rho adviseurs gesloten op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei. Telefonsich zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Deel deze pagina

Rho adviseurs te gast bij BNR Radio

image-1 Wat betekent de aanstaande Omgevingswet, die in 2021 in moet gaan, voor de bouw?
Dit was het thema tijdens de live-uitzending van BVR Radio op 27 mei jl, waar Rho adviseurs voor leefruimte bij aanschoof.

Mooie kans om van gedachten te wisselen over de betekenis van de Omgevingswet voor de bouw. Mert dank aan Rosemarie Bastianen, programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Leo Snel, stedenbouwkundige bij Rho Adviseurs.


Luister naar de uitzending
 


Deel deze pagina

Amendementen dreigen Omgevingswet te torpederen

image-1 De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening, Algemeen Belang Groot Hulst) in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over een amendement en een motie.
Forfait teruggeschroefd
Als een burger nu schade lijdt van een ruimtelijke ontwikkeling, is 'vanaf 2 procent' daarvan voor eigen rekening. Dit is het zogenaamde wettelijke forfait. Het wetsvoorstel voorziet in een vast percentage van 5 procent. Dinsdag wordt een amendement van de Tweede Kamerleden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) ingediend, waarin dat forfait wordt teruggeschroefd tot ‘ten minste 2 procent’. Daardoor worden volgens Hageman de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet aan nieuwe initiatieven geeft, meteen de nek omgedraaid.

Rem op initiatieven
‘Als wordt gekozen voor een wettelijk forfait ‘vanaf 2 procent’, dan zet dit een rem op het aantal initiatieven’, stelt Hageman in het stuk. ‘Dit is het gevolg van de onzekerheid of er wel of geen planschade moet worden betaald, naast de onzekerheid of het initiatief uiteindelijk slaagt en naast alle onderzoekskosten. We moeten af van procedures voor beperkte schades en mee in de verschuiving in de richting van de 5 procent, zoals deze uit de jurisprudentie volgt. Initiatiefnemers die investeren in de gewenste verbetering van de omgeving willen we juist ruimte bieden.’

Langere onzekerheid
Ook een motie van SGP-Kamerlid Bisschop kan niet op Hagemans instemming rekenen. Bisschop verzoekt de bepaling van de planschade te behouden bij de planvaststelling in plaats van verschuiving naar het moment van daadwerkelijke realisering, hetgeen volgens Hageman ertoe leidt dat een gemeente geen uitnodigend en vernieuwend omgevingsplan gaat vaststellen. ‘Het is wel zo dat het gemeentebestuur bij vaststelling van een omgevingsplan zich bewuster moet worden van eventuele schade voor individuele situaties’, erkent Hageman. ‘Dat kan worden geborgd door hieraan in het omgevingsplan specifiek aandacht te besteden. Bovendien past dit bij de grotere rol die participatie krijgt bij het opstellen van een omgevingsplan.’   

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl (Martin Hendriksma)

Deel deze pagina

Greenchoice en BRES

image-1 image-1 Ons team van @Rho adviseurs voor leefruimte in samenwerking met Greenchoice en BRES (Bredase Energiecoöperatie) finalist Energielandschap van de toekomst!
Dwars door politieke verlamming geeft Energieschap Brabantse Balans kleur aan een energieke toekomst voor de A16 regio Moerdijk-Hazeldonk. ‘Energieschap Brabantse Balans’ legt de verbinding tussen het benutten van de ruimtelijke potentie van het landelijk gebied en de energie die in de samenleving zit!
 
Op de langere termijn worden landschapsherstel, CO2-reductie, duurzame voedselproductie, natuurontwikkeling, spannende recreatielandschappen en waterberging gerealiseerd. 

Voor ons filmpje zie de volgende link:  https://goo.gl/rfN2hN

 

Deel deze pagina

Provincie Noord-Brabant op goede weg met aanpak agrarische leegstand

image-1 De provincie Noord-Brabant is ‘op de goede weg’ met de aanpak van leegstaand vastgoed en nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwingen. Sinds 2016 probeert de provincie die toenemende leegstand een halt toe te roepen.
 

Naar verwachting komt in de periode tot 2030 in de provincie zo’n 6,2 miljoen vierkante meter agrarische grond vrij. Met monitoring, kennisdeling en experimenten lijkt de aanpak vruchten af te werpen, constateert het Brabantse onderzoeks- en kennisinstituut PON in een tussenrapportage. Wel wordt aanbevolen te kiezen voor een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak, liefst ook 'in de geest’ van de nieuwe Omgevingswet.

Rho adviseurs heeft een bijdrage geleverd aan de tussentijdse beleidsevaluatie. Die bijdrage bestaat uit onder meer een reflectie vanuit het oogpunt van ruimtelijke regelgeving en uit aanbevelingen met een vooruitblik naar de inhoud, geest en werkwijze behorende bij de Omgevingswet.

Rho adviseurs heeft ook een bijdrage het onderzoek naar niet-traditionele woonvormen en belemmerende factoren dat het PON ook in opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd. Conclusie is onder meer dat initiatieven nu vaak vast lijken te lopen tegen de strikte interpretatie van de kaders in de Verordening Ruimte.

Maar uit het onderzoek blijkt ook dat binnen de huidige wet- en regelgeving er al veel mogelijkheden zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. Hiervoor is maatwerk, kennis van de mogelijkheden, maar vooral ook lef en doorzettingsvermogen nodig. Van initiatiefnemers én overheid. Om initiatieven mogelijk te maken zit de oplossing niet in de aanpassing van de regels, maar in een andere werkwijze, rol en houding van de overheid. Provincie en gemeenten moeten (meer) gaan werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit vraagt om een cultuurverandering bij zowel de provincie als bij gemeenten.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Martijn Kegler.

​(Foto: provincie Noord-Brabant)

Deel deze pagina

Rho adviseurs maakt ontwikkelingsplan voor Aruba

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte heeft de afgelopen maanden, in opdracht van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu van Aruba, een nieuwe versie van het Ruimtelijke ontwikkelingsplan (ROP) opgesteld. Het plan is te vergelijken met een structuurvisie in Nederland. Het concept-ROP ligt vanaf 15 januari als concept ter inzage. Naast de analoge terinzagelegging is het concept ROP ook online raadpleegbaar.
 

Het ROP vormt de leidraad voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Aruba. Hierbij spelen beleidsterreinen als bijvoorbeeld toerisme, woningbouw, economie, natuur en landschap en welzijn een belangrijke rol. In het ROP sluit aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Niet alleen door het leggen met een koppeling tussen het beleid en de SDG’s, maar ook door aan het ROP een (meetbaar) actieprogramma te koppelen. Hierdoor wordt voorzien in een integrale afweging en wordt het begrip duurzaamheid geconcretiseerd.

Bij het maken van het ROP heeft Rho adviseurs intensief samengewerkt met de overheidsdiensten. Daarnaast zijn onder meer vertegenwoordigers van de NGO’s en belangenorganisaties geconsulteerd. Na vaststelling van het ROP wordt een Ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften (ROPV) gemaakt. Het ROPV bevat de juridische vertaling van het ROP en is te vergelijken met het Nederlandse bestemmingsplan.

Het is niet voor het eerst dat Rho adviseurs een opdracht uitvoert in deze regio. In de afgelopen jaren is gewerkt aan diverse projecten op de Caribische eilanden. Op dit moment worden er naast Aruba ook nog projecten uitgevoerd op onder meer Bonaire en Sint Eustatius.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Rob Schram.

Deel deze pagina

Wij wensen u ‘een goede reis in 2019’

image-1 Wij zijn al een poosje op reis. De Omgevingswet is onze bestemming. Ook in 2019 nemen wij u graag mee op onze reis om op alle manieren goed voorbereid te zijn op de invoering van deze nieuwe wet. In onze koffer zitten natuurlijk ook de opgaven en uitdagingen op het gebied van onder meer energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking – voor u én ons belangrijke thema’s voor de inrichting van Nederland.

Deel deze pagina

Rho adviseurs ‘onderbouwt’ silotel

image-1 image-1 image-1 De realisatie van het ‘silotel’ op het CHV-terrein in Veghel is weer een stap dichterbij. De initiatiefnemer heeft bij de gemeente Meierijstad de bouwaanvraag ingediend. Rho adviseurs heeft hiervoor de ruimtelijke onderbouwing opgesteld om de bouw van het hotel bovenop de silo’s planologisch mogelijk te maken.
 

Het vier bouwlagen tellende hotel met in totaal honderd kamers komt bovenop de oude silo’s van de voormalige mengvoederfabriek. Het hotel is een ontwerp van het Amsterdamse bureau Architekten Cie. van Pi de Bruijn en Wessel Vreugdenhil, gemaakt in opdracht van Bouwbedrijf Van de Ven, de eigenaar van het cultuur- en foodcomplex aan de Noordkade. Met de realisatie van het silotel bekroont het bedrijf de transformatie van het voormalige veevoederbedrijf.

Het CHV-terrein in Veghel speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Brabant. Ooit was hier het hoofdkantoor van de Coöperatieve Handels Vereniging, de 'handelstak' van de Brabantse boerenbond. Deze coöperatie is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Brabantse agrarische sector. Het CHV-terrein vormt ook de basis waardoor Veghel uit kon groeien tot centrum van de voedingsmiddelenindustrie.

Enthousiaste en betrokken ondernemers uit Veghel ontwikkelen deze plek tot een tweede centrum van Veghel. De monumentale industriële bebouwing krijgt een nieuwe invuling. Food- en cultuurbeleving staan hierin centraal.

Deel deze pagina

Kantoren Rho adviseurs gesloten op 24 en 31 december

De kantoren van Rho adviseurs zijn op maandag 24 december, dinsdag 25 december, woensdag 26 december en maandag 31 december gesloten.

​Op donderdagmiddag 20 december vieren wij met elkaar kerst en zijn wij telefonisch niet bereikbaar vanaf 14.00 uur.


Deel deze pagina

Uniek onderzoek: winkelregels sturen leefbaarheid stadscentrum

image-1 Er is een direct verband tussen de regels voor branchebeperking binnen de bestemming detailhandel in een bestemmingsplan en het functioneren en de leefbaarheid van een stadscentrum. Dat blijkt uit uniek nieuw winkelonderzoek, uitgevoerd door Rho adviseurs, in samenwerking met retail data-specialist Locatus en Bureau Stedelijke Planning. Met dit onderzoek is aangetoond dat de brancheringsregeling voor het Woonplein in het bestemmingsplan Stad Appingedam ‘evenredig’ is. Ook blijkt uit het onderzoek dat de effecten van deze brancheringsregeling niet met andere maatregelen kunnen worden bereikt.
 

In het in 2013 door Rho adviseurs opgestelde bestemmingsplan zijn regels opgenomen die bepaalde vormen van detailhandel op het aan de rand van Appingedam gelegen Woonplein onmogelijk maken. Met die regels wordt beoogd de detailhandelsstructuur van Appingedam in het algemeen te beschermen en het functioneren en de leefbaarheid van het stadscentrum in het bijzonder te borgen. Een vastgoedeigenaar, die op het Woonplein een modezaak detailhandel wilde, heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan.

Rho adviseurs heeft namens Appingedam het plan verdedigd in de beroepsprocedure bij de Raad van State én bij het Europees Hof van Justitie. Het Europese Hof heeft begin dit jaar in een arrest bepaald dat detailhandel een ‘dienst’ is en dus valt onder de Europese Dienstenrichtlijn. Beperkingen aan de bestemming detailhandel mogen op grond hiervan uitsluitend wanneer ze noodzakelijk, geschikt én evenredig zijn. Volgens de tussenuitspraak van de Raad van State was de noodzakelijkheid van de regeling aangetoond, maar de evenredigheid niet.

De onderzoeksmethode is speciaal voor deze casus ontworpen. Het onderzoek toont aan én onderbouwt op basis van een groot aantal parameters dat het loslaten van de brancheringsbeperkingen leidt tot een onaanvaardbare toename van de structurele leegstand in de binnenstad, tot verlies aan vitaliteit van het centrumgebied én tot verdringing van winkels waarvoor het Woonplein is bedoeld. Een belangrijk aspect hierbij is dat het Woonplein precies het midden vormt van de marktgebieden Appingedam en Delfzijl. Hierdoor is het economisch principe dat stelt dat bij diensten die zich niet van elkaar onderscheiden, zij zich centraal in het marktgebied zullen vestigen (de Wet van Hotelling uit 1929) opnieuw onderschreven. De verschuiving van winkels naar het Woonplein is daarmee geen fictieve dreiging, maar een zekere dreiging.

Nu de gemeenteraad van Appingedam de nadere motivering van de brancheringsregels heeft vastgesteld moet de Raad van State een definitief oordeel vellen in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Stad Appingedam.

Handreiking

In navolging van het voor Appingedam uitgevoerde onderzoek werkt Rho adviseurs samen met Locatus en Bureau Stedelijke Planning aan een ‘handreiking’ over hoe om te gaan met de Dienstenrichtlijn. De handreiking wordt opgesteld in opdracht van Detailhandel Nederland en wordt gefinancierd door de stichting Detailhandelsfonds.

Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes.

 

Deel deze pagina

Staalkaarten zijn gepubliceerd

image-1 De staalkaarten zijn gepubliceerd! Bij Rho adviseurs hebben wij, samen met collega's van  Royal HaskoningDHV, enthousiast en met veel inzet aan de staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten gewerkt. Wij hebben gemerkt dat het vooruitdenken naar het tijdperk van de Omgevingswet een grote ontdekkingsreis is!
 

Staalkaarten zijn géén modelverordeningen maar geven voorbeelden hoe het zou kunnen. Er zijn nu vier staalkaarten: Bedrijfsmatige activiteiten, Buiten centrum stedelijk gebied, Centrum stedelijk gebied en Energietransitie.  

Volgens Marco Lurks van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘wordt met deze staalkaart een stap gezet van het oude naar het nieuwe stelsel dat herkenbaar en goed navolgbaar is’.

Het denken staat intussen niet stil en wij brengen de ervaringen die we met het opstellen van de staalkaart hebben opgedaan nu al in de praktijk. Bijvoorbeeld in de contacten met onze klanten, die nieuwsgierig zijn naar wat de Omgevingswet straks allemaal te bieden heeft. En in plannen waarin op basis van de Crisis- en herstelwet kan worden geëxperimenteerd met onderdelen van de Omgevingswet.

Maar er is meer! Wij werken, samen met Royal HaskoningDHV, op dit moment aan een nieuwe VNG-uitgave over bedrijven en ruimtelijke ordening. Hierin worden de principes uit ‘onze staalkaart’ vertaald naar het huidige recht. Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet kun je daarmee nu al ‘Eenvoudig Beter’ bedrijven in het bestemmingsplan reguleren!

Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte Barrois.

Deel deze pagina

Rho adviseurs partner van Hellevoetsluis

image-1 ​Rho adviseurs levert ook de komende jaren haar diensten op het gebied van ruimtelijke ordening aan de gemeente Hellevoetsluis. Na een aanbestedingsprocedure behoort Rho adviseurs tot de geselecteerde bureaus waarmee Hellevoetsluis als regiegemeente een verregaande samenwerking heeft voor externe ingenieursdiensten. Op woensdag 5 december hebben we ons raamcontract feestelijk ondertekend waarmee we de reeds jarenlange bestaande adviesrelatie verder kunnen uitbouwen.

 


Deel deze pagina

Rho adviseurs maakt omgevingsplan voor Zeewolde

image-1 Voor de gemeente Zeewolde gaat Rho adviseurs het omgevingsplan voor het centrumgebied opstellen. Het bestemmingsplan voor dit gebied moet worden herzien en Zeewolde wil, om goed voorbereid te zijn op de nieuwe Omgevingswet, er meteen een omgevingsplan van maken.
 

Een omgevingsplan kan nog niet worden vastgesteld en daarom maakt Rho adviseurs voor het centrumgebied van Zeewolde een ‘gewoon’ bestemmingsplan. Maar, dat gebeurt dan wel in de geest van de Omgevingswet. Ook worden meteen specifieke onderdelen van het omgevingsplan gemaakt die later kunnen worden toegevoegd. Zodra de Omgevingswet van kracht is kan dan het deelomgevingsplan voor het centrumgebied worden vastgesteld.

De gemeente Zeewolde heeft het maken van het omgevingsplan direct aan Rho adviseurs opgedragen.

Deel deze pagina

Rho adviseurs biedt hulp bij ‘stikstofimpasse’

image-1 Nieuwsgierig hoe het verder moet met projecten die moeten worden getoetst aan het Programma aanpak stikstof (PAS)? De juristen van Rho adviseurs bieden hulp bij deze ‘stikstofimpasse’.
 

De Raad van State moet zich een nader oordeel vormen over het PAS nu het Europees Hof van Justitie vindt dat natuurgebieden beter moeten worden beschermd en de vermindering van stikstofuitstoot moet worden aangetoond. Het zal nog wel even duren voordat de Raad van State met haar oordeel komt. Tot die tijd is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor vergunningen die sinds de invoering van het PAS zijn verleend.

Voor de juristen van Rho adviseurs, die regelmatig voorgenomen ontwikkelingen aan het PAS moeten toetsen, is het arrest van het Europees Hof een goede leidraad, in afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State. Zij zien voor de ‘stikstofimpasse’ meerdere oplossingsrichtingen en hebben deze op een rij gezet in bijgevoegd memo.

Meer weten? Neem dan contact op met Lukas Baars of Pieter Woudstra.

 
Impact_en_oplossingsrichtingen_PAS.pdf

Deel deze pagina

Tool voor inventarisatie en sanering detailhandelsbestemmingen

image-1 Rho adviseurs heeft samen met collega-adviesbureau BRO een aanpak ontwikkeld om detailhandelbestemmingen in beeld te brengen. Aan de hand van deze 'tool' kunnen niet-gewenste bestemmingen worden voorkomen en niet-gebruikte bestemmingen worden gesaneerd.
De Retailagenda pleit voor het concentreren en saneren van detailhandelsbestemmingen om te komen tot gezonde centra, om in een situatie van leegstand gewenste ontwikkelingen toch mogelijk te maken én om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Uit door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat er gemiddeld genomen bijna drie keer zo veel vierkante meters detailhandelsbestemming in een gemeente aanwezig is dan er winkelmeters in gebruik zijn.

Om de hoeveelheid detailhandelsbestemming terug te brengen, is het belangrijk om te weten hoeveel detailhandelsbestemming een kern of gemeente daadwerkelijk heeft en waar deze liggen. Ook van belang is wat de aard van de bestemmingen is (algemeen of met een beperking) en hoe er – zonder planschaderisico – kan worden overgegaan tot sanering. Hiervoor heeft Rho adviseurs samen met collega-adviesbureau BRO een aanpak ontwikkeld om de detailhandelsbestemmingen in beeld te brengen en niet-gewenste en niet-gebruikte detailhandelsbestemmingen te saneren.

​Lees ook het nieuwsartikel 'Vage bestemmingsplannen bedreigen compacte binnenstad' op de website van Stadszaken.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met Mark Geerts.

Deel deze pagina

Is uw gemeente Dienstenrichtlijn-bestendig?

In veel bestemmingsplannen zijn branchebeperkingen opgenomen die niet zijn getoetst aan de Dienstenrichtlijn en waarvan het de vraag is of ze 'dienstenrichtlijn-bestendig' zijn als regeling zelf of qua onderbouwing. Rho adviseurs heeft een methode uitgewerkt om inzicht te krijgen in de risico’s van dergelijke branchebeperkingen die moeten worden getoetst aan de Dienstenrichtlijn: de Risico Inventarisatie DienstenRichtlijn (RIDR).

 

We hebben een aanpak uitgewerkt om samen met u te bepalen of op basis van deze risico-inventarisatie actie noodzakelijk is om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes of Marika Sinke.

Deel deze pagina

Koos Seerden voorzitter VNO-commissie Ruimte

image-1 Directeur Koos Seerden van Rho adviseurs is sinds deze maand voorzitter van de commissie Ruimte van werkgevers-organisatie VNO-NCW. Koos is namens NLingenieurs, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, lid van deze commissie.
 

De commissie Ruimte van VNO-NCW is gesprekspartner van de (rijks)overheid als het gaat om beleid en wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. In deze commissie zijn de branches vertegenwoordigd waarvoor ruimtelijke ordening een belangrijke rol speelt. Koos is als voorzitter de opvolger van Cees-Jan Asselbergs, oud-directeur van de Rotterdamse havenondernemersvereniging Deltalinqs.

Deel deze pagina

Rho adviseurs ziet oplossingen voor stikstofimpasse

image-1 Het Nederlandse stikstofbeleid moet strenger worden getoetst aan de gevolgen voor natuurgebieden. De Raad van State moet, na een arrest van het Europees Hof van Justitie, hiervoor een nader oordeel vellen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Hof vindt dat natuurgebieden beter moeten worden beschermd. Daarbij mag niet worden uitgegaan van een voorspelde vermindering van de stikstofuitstoot maar moet die reductie ook worden aangetoond.
 

Het PAS is bedoeld om de hoeveelheid stikstof in en bij natuurgebieden te verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te houden. Verschillende milieuorganisaties hebben bij de Raad van State procedures aangespannen omdat volgens hen in de praktijk wel vergunningen zijn afgegeven maar de uitstoot van stikstof niet wordt teruggedrongen.

De Raad van State heeft het Europees Hof om een nadere beoordeling van het PAS gevraagd. Aan de hand van zogenaamde prejudiciële vragen wilde de raad weten hoe de Nederlandse regeling zich juridisch verdraagt met de Europese Habitatrichtlijn. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat zich nu buigen over het arrest en zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019 een zitting houden over de zaken waarin de prejudiciële vragen zijn gesteld. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de uitspraak van de Raad van State voor vergunningen die sinds de invoering van het PAS in 2015 zijn verleend.

Voor de juristen van Rho adviseurs voor leefruimte, die regelmatig voorgenomen ontwikkelingen aan het PAS moeten toetsen, is het arrest van het Europees Hof een goede leidraad, in afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State. Zij zien voor de ‘stikstofimpasse’ meerdere oplossingsrichtingen. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld voor minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. In veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur en het belemmert vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken rijk, provincie, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden ook herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof. Het PAS gaat niet alleen over landbouw en ammoniak, maar ook voor andere economische sectoren die stikstofuitstoot hebben, waaronder verkeer en industrie.

Meer weten? Neem dat contact op met Lukas Baars of Pieter Woudstra.

Deel deze pagina

Versterking Markermeerdijk kan beginnen

image-1 De versterking van de Markermeerdijken kan worden uitgevoerd nu Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het dijkversterkingsplan heeft goedgekeurd. Dit plan beschrijft op welke plekken van de in totaal 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam moeten worden versterkt.
 

Rho adviseurs heeft aan het dijkversterkingsplan van de Alliantie Markermeerdijken meegewerkt door het opstellen van de milieu-effectrapportage (mer) en het leveren van technische en juridische ondersteuning bij de aanvragen van de vergunningen op het gebied van ruimtelijke ordening. Uitdaging bij het opstellen van de mer was dat dit proces parallel liep aan het opstellen van ontwerpen voor de nieuwe dijk en het participatieproces met de omgeving.

Uit onderzoek is gebleken dat delen van de Markermeerdijken, tussen Hoorn en Amsterdam, onvoldoende stabiel zijn, andere dijkdelen onvoldoende hoog zijn en dat op sommige plekken de bekleding van dijk niet voldoet. Een instabiele dijk is niet waterdicht waardoor de massa van de binnenkant van de dijk te zwaar wordt. Door de zwaartekracht kan de dijk gaan schuiven. Als geheel zijn de Markermeerdijken onvoldoende stabiel om te zorgen voor ‘droge voeten’ in de toekomst.

(Illustratie: Alliantie Markermeerdijken)

Deel deze pagina

Delft krijgt de entree die ze verdient

image-1 Wij feliciteren ontwikkelaar Novaform met deze mooie herontwikkeling van het voormalige stadskantoor in Delft. Met deze ontwikkeling krijgt de gemeente Delft de entree die ze verdient.

 

Rho adviseurs voor leefruimte heeft voor dit project de ruimtelijke ordenings-aspecten in beeld gebracht en meegedacht over de procesaanpak en de programmatische inpassing. Het was mooi om te zien hoe door de gemeente Delft bewoners zijn betrokken bij de selectieprocedure. Hun positieve reacties zijn een mooie bonus.

Zie ook ons Portfolio.

Deel deze pagina

Groen licht uitbreiding De Efteling

image-1 image-1 image-1 image-1 Rho adviseurs feliciteert De Efteling met de goedkeuring van de uitbreidingsplannen door de gemeenteraad van Loon op Zand. Wij zijn trots op onze bijdrage: de uitvoering van de milieu-effectrapportage en het opstellen van het bestemmingsplan. 

Deel deze pagina

Studiemiddag over functiemix wonen-werken

Menging van wonen, werken en bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen en binnenstedelijke gebieden, biedt nieuwe verdienkansen. Over dit onderwerp heeft Rho adviseurs samen met het vakblad Vastgoed Journaal voor dinsdag 2 oktober een seminar georganiseerd. Tot nog toe was bedrijvigheid geïsoleerd op bedrijventerreinen, veelal vanwege herrie, stank, vuil. Om die zelfde reden verdween ook bestaande werkgelegenheid uit oudere woongebieden. Een nieuwe visie is om de destijds gekozen functiescheiding te veranderen in een verantwoorde functiemix. 
 

Wat zijn de belemmeringen? Wat zijn de voordelen van zo’n mix? Waar liggen kansen? Hoe transformeer je naar zowel woningen als méér werkgelegenheid? Hoor deze middag wat de mogelijkheden zijn. Luister naar de aanpak van Stadsoevers Roosendaal, een verouderd haven- en industrieterrein nabij het station en de binnenstad. Neem ook kennis van geslaagde businesscases elders in het land, onder meer in Rotterdam. Ontmoet informeel ontwikkelaars/bouwers, beleggers, financiers, ambtenaren, managers van bedrijventerreinen en adviseurs.

​Meer weten over dit seminar of aanmelden? Neem dan contact op met de organisatie.   

Deel deze pagina

Succesvolle Stiftenstrijd

image-1 Jonge ontwerpers aan de slag met stift en schetsrol: In de laatste editie van de Blauwe Kamer vertelt Jan Maarten, onze Ruimtelijk Trainee, over de Stiftenstrijd en over het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam.
 

Het traineeship is een samenwerking tussen Rho adviseurs, LOLA landscape architects, Plein06 en de gemeente Rotterdam. Gezamenlijk hebben de trainees in juli de Stiftenstrijd georganiseerd, het ontwerpevenement waar jonge ontwerpers met de Nationale Omgevingsvisie aan de slag zijn gegaan. Meer over de Stiftenstrijd en het Traineeship lees je in de bijlage.
 
BK2-2018-BNSP.pdf

Deel deze pagina

Seminar over brancheringsregels & ‘Appingedam’

​Rho adviseurs levert een bijdrage aan het seminar van het Platform Retail & Recht op donderdag 13 september over de mogelijke gevolgen voor winkelplanologie naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Stad Appingedam. In dit plan zijn zogeheten brancheringsregels opgenomen ter bescherming van het centrum van Appingedam. Dat mag, vindt de Raad van State, maar de regels moeten beter worden onderbouwd. Daarvoor is nieuw onderzoek nodig.

 

Rho adviseurs heeft het bestemmingsplan Stad Appingedam ooit opgesteld en verdedigd bij zowel de Raad van State als het Europees Hof van Justitie, dat om advies is gevraagd.

Het platform Retail& Recht biedt tijdens het seminar de mogelijkheid om, onder leiding van FORT Advocaten (specialist in omgevingsrecht) en samen met Rho adviseurs verder te spreken over deze zaak.  

​Klik hier voor meer informatie & aanmeldingen

Deel deze pagina

‘Super’ en hotel in één pand

image-1 De Albert Heijn in Kaatsheuvel is heropend in een nieuw gebouw waarin ook het GuestHouse Hotel én GuestHouse Kitchen zijn gevestigd. De combinatie van deze functies leidt tot een uniek concept, waarin beleving, het tegengaan van voedselverspilling en circulariteit centraal staan.

 

Zo worden in het restaurant en het hotel producten bereid die niet meer worden verkocht, maar nog zeker wel bruikbaar zijn. Ook maken de verschillende ketens gebruik van elkaars distributiekanalen. De circulaire economie in optima forma dat de positie van Kaatsheuvel als retail- en leisurecentrum versterkt.

Rho adviseurs heeft aan deze ontwikkeling een bijdrage geleverd door het bestemmingsplan op te stellen. Om de uitvoerbaarheid aan te tonen hebben wij de ontwikkeling getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Verder hebben wij diverse onderzoeken verzorgd.

(Foto: DVP)

Deel deze pagina

Aanpassing parkeerbepaling noodzakelijk

image-1 In verband met het vervallen van de stedenbouwkundige bepalingen van de bouwverordening (waaronder de parkeerbepaling) zijn in veel bestemmingsplannen nu algemene parkeerbepalingen opgenomen. Deze parkeerbepalingen worden nu gebruikt in de paraplubestemmingsplannen parkeren en ook in de nieuwere bestemmingsplannen. Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het noodzakelijk om voor alle nog niet vastgestelde plannen met parkeerbepalingen na te gaan of deze alsnog moeten worden aangepast.
 

Dergelijke parkeerbepalingen maken gebruik van een algemeen criterium ’voldoende parkeergelegenheid’, hetgeen dan nader wordt uitgelegd aan de hand van beleidsregels, los van het bestemmingsplan.
 
Koppeling met bouwen én gebruik
 
Hierin is voor bouwen een koppeling gelegd met de omgevingsvergunning bouw. Ook is een link gelegd met gebruikswijzigingen. Dit laatste was nieuw ten opzichte van de vroegere regeling in de bouwverordening, maar hier werd in de praktijk wel om gevraagd. Hierbij is in de standaardbepaling evenwel geen koppeling gelegd met een omgevingsvergunning. Dit omdat dit bij gebruik niet kan, zonder eerst het gebruik te verbieden en pas na afwijking weer toe te staan.
 
Uitspraak 9 mei: bij gebruik geen beleidsregels
 
De Afdeling heeft nu in een uitspraak van 9 mei 2018 aangegeven dat de uitleg van het daar voorkomende begrip ‘voldoende parkeeraccommodatie’ niet afhankelijk mogen stellen van de bedoelde beleidsregel voor zover het gaat om het veranderen van het gebruik. Dit omdat gebruik niet afhankelijk is van de uitoefening van een bevoegdheid (zoals een omgevingsvergunning). Hierdoor is het dus niet meer mogelijk om de beleidsregelconstructie te hanteren voor gebruiksveranderingen (zonder vergunning).
 
Consequenties: meestal aanpassen bepaling
 
Dit betekent dat voor plannen, waar de parkeerbepaling is opgenomen en die nog niet zijn vastgesteld, moet worden bezien in hoeverre deze bepaling nog moet worden aangepast. In principe zijn dit vrijwel alle bestemmingsplannen die nu in voorbereiding zijn, niet alleen de parapluplannen parkeren.
 
Ten tijde van het opstellen van de parkeerbepaling is er vaak al wel rekening mee gehouden dat deze ontwikkeling zich zou kunnen voordoen. Vandaar dat de bepaling vaak zo is geformuleerd dat de gebruiksbepaling eenvoudig kan worden geschrapt, zonder dat de bepaling verder veel hoeft te worden veranderd. Als de bepaling nu in een vastgesteld bestemmingsplan staat of komt te staan kan deze geacht worden onverbindend te zijn, zonder dat dit de rest van het plan raakt.
 
Gemeente moeten nu een besluit nemen om hun plannen al dan niet hierop aan te passen. Bij plannen die als ontwerp ter inzage hebben gelegen of binnenkort moeten is aanpassen niet altijd een optie, dit moet per geval worden bekeken.
 
Er zijn ook nog wel andere oplossingen voor de nu ontstane situatie mogelijk. Als Rho adviseurs kunnen wij hierover van advies dienen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Pieter Woudstra of Lukas Baars.

 

Deel deze pagina

Brancheringsregeling Appingedam noodzakelijk, maar moet beter worden onderbouwd

De brancheringsregeling voor detailhandel op het Woonplein in Appingedam is noodzakelijk als bescherming voor het centrum van de gemeente, maar moet wel beter onderbouwd. Dat heeft de Raad van State gesteld in een tussenvonnis. De Raad van State twijfelt of de regeling, die is opgenomen in het bestemmingsplan Stad Appingedam, ‘evenredig’ is. De gemeenteraad heeft nu een half jaar de tijd gekregen om aan te tonen dat de regeling geschikt is en niet verder gaat dan nodig is.

 

De gemeenteraad van Appingedam heeft in het bestemmingsplan Stad Appingedam vastgelegd dat op het Woonplein alleen detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan, zoals woonwinkels, bouwmarkten en tuincentra. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nu gesteld dat zo’n regeling noodzakelijk is om behoud van een aantrekkelijk centrum te bevorderen, om de leefbaarheid van het stadscentrum te behouden en leegstand in binnenstedelijk gebied te voorkomen. Dit is noodzakelijk voor bescherming van het stedelijk milieu en daarmee is er ‘een dwingende reden van algemeen belang’ die branchering in het perifere winkelgebied rechtvaardigt.

De Raad van State twijfelt of de onderhavige brancheringsregeling hiervoor geschikt is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat bij het loslaten van de branchering, dit ten koste gaat van de kracht van het winkelcentrum omdat er geen aantrekkelijke mix van winkels overblijft. De Raad van State  acht het op zichzelf mogelijk dat deze op algemene ervaringsregels gebaseerde veronderstelling opgaat, maar vindt dat de gemeenteraad de effectiviteit van die maatregel specifiek moet  onderbouwen. Hierbij kan tevens worden bezien of  een minder beperkende brancheringsregeling of een andere minder beperkende maatregel ook evenredig kan zijn.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het bestemmingsplan Stad Appingedam getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn met de criteria ‘noodzakelijkheid’ en ‘evenredigheid’. Het is voor het eerst dat een brancheringsregeling in een bestemmingsplan aan die richtlijn en die criteria wordt getoetst. Dat hieraan moet worden getoetst is gebleken uit een arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg van 30 januari 2018. Daarin heeft het Hof naar aanleiding van zogeheten prejudiciële vragen van de Afdeling duidelijkheid geboden. Die vragen waren specifiek naar aanleiding van het bestemmingsplan Appingedam gesteld.

Rho adviseurs is nauw betrokken bij deze zaak omdat we destijds voor de gemeente Appingedam het bestemmingsplan Stad Appingedam hebben opgesteld met daarin de brancheringsregeling en de motieven hiervoor. Ook heeft Joske Poelstra van Rho adviseurs de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure en hebben Koos Seerden en Ruud Louwes van Rho adviseurs de gemeente Appingedam vertegenwoordigd tijdens de zitting van het Europees Hof in Luxemburg.

Deel deze pagina

Nieuwe trainingsaccommodatie voor Feyenoord

image-1 image-1 Voetbalclub Feyenoord heeft op 20 juni 2018 haar nieuwe trainingsaccommodatie voor haar eerste elftal in gebruik genomen. Het hypermoderne complex, op het terrein waar ooit de voetbalvereniging Hillesluis was gevestigd, heeft de naam '1908' - een verwijzing naar het jaar dat Feyenoord is opgericht - gekregen. Rho adviseurs heeft voor dit project alle vergunningenmanagement uitgevoerd. 

Deel deze pagina

Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling

image-1 Projectleider Frits Dinkla van Rho adviseurs spreekt dinsdag 12 juni tijdens een bijeenkomst van het Programma Stedelijke Transformatie over het kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling. De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht.
 

Als een initiatiefnemer een in de Besluit ruimtelijke ordening genoemd bouwplan wil realiseren en hiervoor een ‘ruimtelijk besluit’ (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) nodig is, dan is de gemeente verplicht om haar kosten te verhalen op alle grondeigenaren die ontwikkelen (vaak de initiatiefnemer(s)) binnen het plangebied. Het betreft kosten voor bijvoorbeeld onderzoeken, voor de benodigde procedure of voor voorzieningen zoals wegen, verlichting, riolering. Dit gebeurt in principe met een exploitatieplan, maar in de praktijk blijkt dat kostenverhaal vaak wordt geregeld in de vorm van anterieure overeenkomsten.

Dit instrumentarium werkt goed bij ontwikkelingen waar het eindbeeld al duidelijk is. Bij transformatiegebieden is er meer onzekerheid over het eindbeeld is. Het huidige instrumentarium is hier eigenlijk niet op ingericht: aan de voorkant kan het eindbeeld niet worden bepaald, waardoor de kosten niet zijn toe te rekenen. In de Omgevingswet wordt daarom het instrumentarium voor kostenverhaal gemoderniseerd.

Frits Dinkla bespreekt de valkuilen en kansen voor kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling. Frits is nauw betrokken bij het opstellen van de Aanvullingswet Grondeigendom van de nieuwe Omgevingswet.

​Het Programma Stedelijke Transformatie is een samenwerkingsverband van overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen. Zij proberen samen transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

 

Deel deze pagina

Voorzorgbeleid magnetische velden nog uitdaging voor Omgevingswet

image-1 Het omgaan met  voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden vormt een uitdaging bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten op basis van de nieuwe Omgevingswet. Op dit moment wordt in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat nader onderzoek naar de gevolgen van magnetische velden gedaan. De uitkomsten worden pas aan het einde van dit jaar verwacht.
 

Het is de verwachting dat door de energietransitie het aantal bronnen van elektromagnetische velden zal toenemen. Reeds bekende bronnen zijn transformatorstations, hoogspanningsleidingen, distributiekabels en, in huis, de meterkast en veel elektrische apparatuur.

De Gezondheidsraad heeft op 18 april 2018 een nieuw advies over elektromagnetische velden uitgebracht. Hieruit blijkt dat één geval van kinderleukemie per twee jaar in Nederland mogelijk samenhangt met de nabijheid van bovengrondse elektriciteitslijnen. Blijkens een kamerbrief van 29 mei 2018 is dit aanleiding om het huidige voorzorgbeleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen in elk geval te handhaven. Tevens vormt dit aanleiding tot een nadere verkenning naar de gevolgen van andere bronnen van elektromagnetische velden.

Ook is er hierbij verschil tussen elektrische en magneetvelden. Een elektrisch veld wordt aanzienlijk afgezwakt door bomen, planten en bebouwing. Het dringt vrijwel niet door materialen heen en resulteert in een oppervlaktelading die naar de aarde wordt afgevoerd. In een woning is het elektrisch veld afkomstig van een elektriciteitslijn al snel 10 tot 100 keer zwakker dan daarbuiten. Het magnetische veld daarentegen wordt bijna niet afgezwakt door planten, bouwmaterialen, bodem of ander obstakels. Het dringt makkelijk door in huizen en tot en in het menselijk lichaam.

Het in de praktijk uitvoeren van een uitgebreider voorzorgbeleid voor andere elektromagnetische bronnen is complexer dan het beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen alleen. Dit vormt een uitdaging voor de omgevingsvisie en omgevingsplan van gemeenten op basis van de nieuwe Omgevingswet. Onder het begrip ‘omgeving’ valt nadrukkelijk ook het aspect gezondheid. En onder omgeving van mensen vallen dus ook zaken binnenshuis.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Pieter Woudstra of Saskia de Jong.
 
Illustratie: Gezondheidsraad

 

Deel deze pagina

Rhoadshow Energietransitie en Omgevingswet

image-1 De nieuwe raadsperiode wordt een interessante en uitdagende periode. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt, werpt zijn schaduw vooruit, maar er zijn volop mogelijkheden om de kansen die de wet biedt, nu al te benutten. Tegelijkertijd vraagt de energietransitie om verregaande maatregelen. Om doelstellingen van energieneutraliteit te behalen zijn visie én actie op gemeentelijk niveau nodig.
 

Op beide onderwerpen zet Rho adviseurs haar ervaring graag in om nieuwe gemeenteraden op weg te helpen. Dat doen we met ons zelf ontwikkelde energiespel. Ter gelegenheid van ons jubileum bieden we deze bijeenkomst tegen een aantrekkelijk tarief aan.

​Meer weten? Neem dan met ons contact op.

Deel deze pagina

Jonge architecten en stedenbouwers schetsen toekomst van Nederland

image-1 image-1 image-1 image-1 Onze trainees hebben met hun Stiftenstrijd, op vrijdag 1 juni in Rotterdam, een kijkje in de toekomst genomen. Jonge landschapsarchitecten en stedenbouwers konden tijdens deze Stiftenstrijd hun visie geven op Nederland. De Stiftenstrijd is een initiatief van het Rotterdamse ruimtelijk traineeship.

 

De prijs voor de beste verbeelding was voor Circulaire Data Delta/Decentraal tussen de rivieren (teamleden: Margot Overvoorde, Basia van Rijt, Marthe van Gils, Jelske Streefkerk en ...Robin de Louw). Onderbouwing van de jury: ,,Het team heeft een tekening gemaakt die met een fijngevoeligheid en precisie een systeem opbouwt. Ze geven een nieuwe invulling aan bestaande patronen.''

Prijs voor beste ruimtelijke vertaling was voor 'Rust in Groningen' (teamleden: Linde Elsinga, Frank Gorissen, Lennart van Heijningen en Felix van Zoest). Onderbouwing van de jury: ,,Nederland is welvarend en mondig, en staat op het punt op een integrale wijze om te gaan met de ontwerpuitdagingen van deze tijd. De plannen zijn beoordeeld op hun flexibiliteit, integraliteit en het verleidelijke beeld. Het winnende team geeft een heldere richting aan hun idee, heeft sterk uitgelegd waarom zij hun ingrepen voorstellen en speelt in op de actualiteit.''

Foto’s: Christian Maijstré

Deel deze pagina

Prominente rol Crisis- en herstelwet in Woonagenda

image-1 De recent gepubliceerde Nationale Woonagenda beoogt een versnelling van de bouw van nieuwe woningen in de periode tot en met 2021. Het is echter nog de vraag welke mogelijkheden er precies gaan komen om ‘versneld bouwen’ te faciliteren.


 

De Nationale Woonagenda is opgesteld in een samenwerking tussen overheden, corporaties en private partijen. De Crisis- en herstelwet (Chw) heeft daarin een belangrijke rol. In de Nationale Woonagenda wordt geanticipeerd op de voorgenomen aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Ook wordt in de Nationale Woonagenda aangegeven dat oplossingen voor de woningbehoefte primair regionaal moeten worden gevonden. Zo moeten er regionale afspraken worden gemaakt over de toepassing van de vernieuwde Chw.

De wijziging van de Crisis- en herstelwet tot ‘transitiewet’ is in voorbereiding. Door deze wetswijziging moet de overgang naar de Omgevingswet soepeler verlopen. Het wetsvoorstel is gericht op vereenvoudiging en verkorting van de aanwijzingsprocedure voor experimenten die onder de Chw mogen vallen. Voor deze experimenten kunnen dan instrumenten worden toegepast die terugkomen in de Omgevingswet.

Of de vernieuwde Chw het mogelijk maakt dat er vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet al kan worden afgeweken van alle 26 wetten die opgaan in de Omgevingswet, blijkt nog niet uit de berichten van de rijksoverheid. Ook valt nog niet met zekerheid te zeggen of de vernieuwing van de Chw met recht als ‘transitiewet’ wordt bestempeld. Wordt met de wetswijziging inderdaad een degelijke brug naar de Omgevingswet gecreëerd? Dit zal duidelijk worden wanneer het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Stimuleren

Een belangrijk doel van de Chw is het stimuleren van de woningbouwproductie. De Nationale Woonagenda bevat acties die zich richten op de volgende drie uitdagingen: het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. De Woonagenda staat niet op zichzelf, maar heeft veel raakvlakken, zoals met het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daar komt ook de samenhang ter sprake tussen wonen en de klimaatbestendige inrichting van de gebouwde omgeving, de opgaven op het gebied van mobiliteit en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Verwacht wordt dat hier in het najaar van 2018 afspraken over worden gemaakt, blijkt uit de aanbiedingsbrief van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

3D-geprinte woningen

De gemeente Eindhoven loopt alvast voorop door met het plaatsen van 3D-geprinte woningen in de wijk Meerhoven. Heeft deze bouwmethode de toekomst, dan kan er een mooie wisselwerking ontstaan tussen het versnellen van de procedures én de bouwproductie. Is dit één van de gedachten geweest bij het opstellen van de Nationale Woonagenda? Het sluit in ieder geval goed aan bij de zoektocht naar middelen voor het vergroten en versnellen van de woningbouwproductie.

Voorlopig blijft het nog onzeker welke mogelijkheden er precies gaan komen om versneld nieuwe woningen mogelijk te maken - en op welke locatie(s). Want het uitgangspunt blijft dat wordt gebouwd binnen bestaand gebied, conform de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Maar, in sommige gebieden is dat op de lange termijn niet voldoende. Mogelijkheden om de plangebieden te vergroten worden verkend, waarbij voor het opvangen van de behoefte in de steden ook wordt gekeken naar buurgemeenten en de randen van de stad.

De verwachting is dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de kaders zal stellen voor de locatiebepaling van nieuwe woongebieden. Het ontwerp van de NOVI staat gepland voor december 2018. Uit de voorjaarsnieuwsbrief aan de Tweede Kamer van 13 april 2018 blijkt al wel dat de focus voor wat betreft de woon- en werkomgeving wordt gelegd op, onder andere, kwalitatief hoogwaardige locaties voor verstedelijking, gekoppeld aan de woonbehoefte en afgestemd met mobiliteit. Daarbij wordt niet alleen binnenstedelijk gekeken, maar waar nodig ook naar de randen van het bebouwd gebied.

Ondertussen loopt de planning voor de Omgevingswet en het digitaal stelsel op schema. Alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Zal de vernieuwde Chw in de tussentijd als ‘transitiewet’ fungeren? Rho adviseurs volgt het op de voet.

Meer weten? Neem dan contact op met Saskia de Jong-Commandeur.

​Illustratie: Houben/Van Mierlo Architecten
 

Deel deze pagina

Atelier Rho adviseurs naar finale Brabantse energieprijsvraag

image-1 Het ontwerp-atelier van Rho adviseurs voor leefruimte in samenwerking met Green Choice & BRES – Bredase Energie Coöperatie is geselecteerd voor de finale van de prijsvraag ‘Energielandschap van de toekomst’. De prijsvraag is uitgeschreven door NederLandBovenWater, een innovatief opleidingsprogramma voor gebiedsontwikkeling. 

 

Het voorgestelde concept gaat uit van het zo plaatselijk mogelijk opwekken en gebruiken van energie en pas als dat niet lukt te distribueren zodat het aan langs rijksweg A16 kan worden ingezet voor vervoer.

Rho adviseurs en haar parners introduceren 'Energieschap Brabantse Balans', hét nieuwe samenwerkingsverband in een private combinatie: de huidige energiecoöperaties samengevoegd en geprofessionaliseerd. De inzending heeft bijzondere aandacht voor het landschap en haar bewoners: de vier karakteristieke landschappen zijn in een gebiedsgerichte strategie uitgewerkt met bijvoorbeeld wind in de noordelijk polders, zon op de oevers van De Mark en een CO2-strategie op de hogere zandgronden. Op termijn wordt met een deel van de opbrengst landschapsherstel, voedselproductie, natuurontwikkeling en waterberging gerealiseerd. Het Energieschap is daarmee letterlijk verbonden aan ruimtelijke kwalitatieve doelen en opgaven in de regio. Het resultaat: een landschap dat van iedereen is, toegankelijk, mooi, divers en toekomstbestendig.
 

Deel deze pagina

‘Arrest Appingedam’ houdt juristen bezig

image-1 De uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de zogenaamde 'Dienstenrichtlijn' blijft de gemoederen bezighouden. Het vakblad Tijdschrift voor Omgevingsrecht heeft er nu zelfs een themanummer aan gewijd. 
 

De gemeenteraad van Appingedam heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat door Rho adviseurs was opgesteld. In dat bestemmingsplan is bepaald dat detailhandel in volumineuze goederen buiten het centrumgebied op het Woonplein is toegestaan, maar andere vormen van detailhandel niet. Tegen de vaststelling is beroep aangetekend door een vastgoedbeheerder en daarbij is een beroep gedaan op de Dienstenrichtlijn die vrijheid van vestiging beoogt. De Raad van State heeft begin vorig jaar de kwestie voorgelegd aan het Europees Hof.

Het Hof heeft vastgesteld dat gemeenten in een bestemmingsplan een zogehten brancheringsregeling mogen opnemen om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen en het functioneren van het centrum te versterken. Hiervoor moeten wel 'dwingende reden van algemeen belang' worden aangevoerd. Ook heeft het Hof vastgesteld dat detailhandel een 'dienst' is. ,,De constatering dat detailhandel een dienst is én dat het mogelijk is om binnen de bestemming detailhandel beperkingen op te nemen zijn belangwekkende elementen in deze uitspraak,’’ reageerde directeur Koos Seerden van Rho adviseurs voor leefruimte eerder op het arrest.

Over deze zaak is in februari van dit jaar een symposium gehouden, georganiseerd door de rechtenfaculteit van de Universiteit van Utrecht, waarbij vooral is gesproken over de gevolgen van het arrest voor bestemmingsplannen.

​In het themanummer van het vakblad Tijdschrift voor omgevingsrecht wordt uitgebreid teruggekeken op het symposium. in het vakblad ook een bijdrage van directeur Koos Seerden en jurist Ruud Louwes van Rho adviseurs over de mogelijke gevolgen van de Dienstenrichtlijn.

 

Deel deze pagina

Bouw vierde supermarkt Oostburg van start

image-1 Felicitaties voor Jumbo Supermarkten. Vandaag is de eerste paal geslagen voor de tweede vestiging in de centrumkern Oostburg van de gemeente Sluis. Rho adviseurs heeft de afgelopen jaren Jumbo Supermarkten bijgestaan bij de planvorming en het opstellen van het bestemmingsplan. Ook hebben we de procedure bij de Raad van State begeleid.
De tweede Jumbo-vestiging - en de vierde supermarkt in Oostburg - moet de structuur van de dorpskern versterken. Enkele omwonenden en twee collega-supermarkten hebben zich het plan verzet. Eind vorig jaar heeft de Raad van State de bezwaren verworpen.

Deel deze pagina

Zandvoorters enthousiast over werken aan omgevingsplan

image-1 Rho adviseurs voor leefruimte helpt de gemeente Haarlem bij het opstellen van een omgevingsplan voor het strand van Zandvoort. Tijdens een informatiebijeenkomst hebben veel inwoners van Zandvoort hun ideëen voor het stand gedeeld.

Deel deze pagina

Trots op boek over transitie stadsgevangenis Noordsingel

image-1 image-1 Rho adviseurs was nauw betrokken bij het opstellen van de plannen voor een tweede leven van de voormalige gevangenis aan de Noordsingel in Rotterdam. Voor projectontwikkelaars HD en BAM hebben we het bestemmingsplan opgesteld, inclusief toetsing van maximaal programma op omgevingsaspecten als verkeer en parkeren.
 

Aan de transitie van 'bajes' tot 'Tuin van Noord' wordt inmiddels hard gewerkt. Ondertussen zijn de geschiedenis en de verhalen van de stadgevangenis Noordsingel opgeschreven door Lida Hoebeke en Conny Rijken in het boek ‘Noordsingel, verhalen van binnen en buiten’. Rho adviseurs is trots de publicatie van deze verhalen mede mogelijk te hebben gemaakt.
 

Deel deze pagina

Doe mee met de Stiftenstrijd

image-1 Jonge landschapsarchitecten en stedenbouwers kunnen tijdens de Stiftenstrijd op 1 juni in Rotterdam hun visie geven op Nederland. De Stiftenstrijd is een initiatief van het Rotterdamse ruimtelijk traineeship, een gezamenlijk programma van drie adviesbureaus en de gemeente Rotterdam.
 

Deel als jong ontwerper jouw visie op Nederland – niet met het woord, maar met de stift en schetsrol in de hand. Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen hebben het prachtige vak waarin de ruimtelijke kwaliteit van Nederland wordt vormgegeven. Ontwerpers kunnen hun visie katen zien en in een team die visie uitwerken en pitchen voor een zaal met ontwerpers, beleidsmakers en andere professionals.

Met de stift en schetsrol als instrument, aan de slag met regionale opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie. Ga in discussie met coaches uit het werkveld die een bak kennis en ervaring met zich meebrengen.

Er wordt gezorgd voor een gave locatie in Rotterdam, voor een dag met inspiratie en nieuwe inzichten. Een kritische jury beoordeelt de teams en selecteert twee winnaars – één op inhoud en één op verbeelding. Dit is dé dag om buiten de lijntjes te kleuren en vorm te geven aan de toekomst.

Geïnteresseerd om mee te doen? Trommel dan je collega’s, vrienden en oud-studiegenoten op, vorm een team van 3 tot 6 ontwerpers (of laat je in een verrassingsteam indelen) en doe mee met deze inspirerende strijd! Klik hier voor aanmelding.

​Het ruimtelijk traineeship Rotterdam is een initiatief van gemeente Rotterdam, LOLA landscape architects, Plein06 en Rho adviseurs voor leefruimte. Het traineeship geeft vier trainees gedurende twee jaar de kans ervaring op te doen bij vier verschillende werkgevers.

Deel deze pagina

Start aanleg grootste zonnepark Zuid-Holland

image-1 Met de plaatsing van de eerste zonnepanelen is een begin gemaakt met de realisatie van het grootste zonnepark van Zuid-Holland in de gemeente Goeree-Overflakkee. In de Adriaanpolder bij Ooltgensplaat worden op het 37 hectare grote terrein 132.000 zonnepanelen geplaatst. In de Roxenissepolder bij Melissant komen nog eens 36.000 zonnepanelen op een 19,5 hectare groot terrein. Rho adviseurs heeft ontwikkelaar Sunstroom geholpen bij de projectontwikkeling, de landschappelijke inpassing van beide parken en bij het opstellen van het bestemmingsplan. 
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Justus van den Berg

Deel deze pagina

Boekel viert feestje om omgevingsplan buitengebied

image-1 image-1 image-1 De Brabantse gemeente Boekel heeft gisteren de vaststelling van het omgevingplan voor het buitengebied gevierd. Boekel is de eerste gemeente in Nederland die vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet een pilot-omgevingsplan voor het buitengebied heeft vastgesteld. Rho adviseurs voor leefruimte heeft Boekel daarbij geholpen. 
 

In het omgevingsplan hebben nieuwe thema’s als gezondheid en duurzaamheid een plek gekregen en zijn er ook brédere regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen dan in een gewoon bestemmingsplan. Het gaat onder meer om regels over geur, bomenkap, welstand en evenementen.

Boekel heeft de vaststelling gevierd met een bijeenkomst waar verantwoordelijk wethouder Ted van de Loo samen met gedeputeerde Erik van Merrienboer van de Provincie Noord-Brabant, enkele topambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de specialisten van Rho adviseurs en genodigden terugkeek naar het gevoerde proces.

​Lees ook het nieuwsbericht van de gemeente Boekel.

Deel deze pagina

Praktijkbijeenkomsten juridische actualiteiten

image-1 In de maand mei houdt Rho adviseurs voor leefruimte in diverse regio’s in Nederland praktijkbijeenkomsten over drie actuele juridische thema’s in de
ruimtelijke ordening.

 

Die drie actuele thema's zijn:
  • Kruimelgevallen: brede toepasingsmogelijkheden voor afwijken van bestemmingsplannen met korte procedures;
  • Mer-beoordelingen: voor elk stedelijk ontwikkelingsproject is een Mer-beoordeling nodig. Hoe verhoudt zich dat tot kruimelgevallen?;
  • Actualisering plannen: de actualiseringsverplichting vervalt, maar tegelijkertijd zijn er nog wel dringende redenen voor actueel houden van plannen.
Deze thema’s hebben op korte termijn betekenis in de huidige praktijk van plannen van gemeenten en initiatieven van bedrijven en burgers. Tijdens deze bijeenkomsten verkennen wij gezamenlijk de mogelijke oplossingen voor huidige juridische knelpunten bij het maken van plannen en projecten.

De bijeenkomsten vinden plaats bij de volgende vestigingen van Rho adviseurs, telkens van 13.30 tot 16.30 uur: Leeuwarden (dinsdag 15 mei), Rotterdam (dinsdag 15 mei),
Middelburg (dinsdag 22 mei) Deventer (donderdag 24 mei) en Eindhoven (dinsdag 29 mei).
Deelname is gratis, voor aanmelding mail naar rotterdam@rho.nl

Deel deze pagina

Rho adviseurs op expo Places of Hope

image-1 image-1 image-1 image-1 Wonen in je eigen natuurgebied, of met je buren een windmolen aanschaffen die het hele dorp van stroom voorziet. Overal in Nederland zijn pioniers bezig meer in harmonie met de natuur en elkaar te leven. De tentoonstelling Places of Hope neemt je mee naar hun bijzondere plekken.

 

Places of Hope gaat over landmakers, de geuzentitel voor bijzondere mensen die de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben ons land een nieuwe toekomst in te leiden. Die toekomst begint in Leeuwarden, waar mens en natuur, stad en platteland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tientallen landmakers bieden met hun projecten inspiratie voor een duurzame toekomst.
 
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. De tentoonstelling ‘Places of Hope, zin in de toekomst’ is onderdeel van het meerjarenprogramma Proeftuin Nederland van Morgen waarin innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. In de Kanselarij in Leeuwarden presenteren zich tientallen inspirerende landmakers: mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst.

Rho adviseurs heeft een aantal projecten waar zij aan heeft gewerkt naar voren geschoven om die als Landmaker in de tentoonstelling te laten opnemen: Duurzaam Ameland, Holwerd aan Zee en De Peinder Mieden. Renske Keijzer is vanuit Rho adviseurs betrokken bij dit project. Voor de programmering van Places of Hope is zij gevraagd om in een duo de projectleiding op zich te nemen.

Het project voor de programmering is in november gestart. De tentoonstelling start op 4 april en is te zien tot en met 25 november 2018.
 
Duurzaam Ameland
Samen met bewoners en bedrijfsleven streeft de gemeente Ameland naar een Duurzaam Ameland met als doel de energievoorziening van het eiland in korte tijd blijvend te verduurzamen. Daarvoor is de afgelopen tien jaar een aantal projecten gestart.

Zonnepark Ameland is één van die projecten. Het is het eerste zonnepark ‘van omvang’ in Nederland. In het noordelijk deel van het eiland, bij het vliegveld Ballum, zijn op een tien hectare groot terrein 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Zij produceren voldoende elektriciteit voor de ruim vijftienhonderd huishoudens op Ameland. In het laagseizoen is die elektriciteitsproductie zelfs voldoende voor het hele eiland.

Rho adviseurs voor leefruimte was vanaf het begin nauw betrokken bij dit project. Samen met de gemeente hebben wij gewerkt aan het project- en vergunningsmanagement voor de omgevingsvergunning nodig vanwege de afwijking van het geldende bestemmingsplan. Ook is een locatieonderzoek uitgevoerd en een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Verder is samen met de gemeente het zonnepark landschappelijke ingepast waarbij door Rho adviseurs is geadviseerd over ecologie in het kader van de Natuurbeschermingswet en de natuurinrichting.

Zie ook: Duurzaam Ameland
 

Holwerd aan zee
Noordoost-Friesland is een zogeheten krimpregio waar voor dorpen verpaupering op de loer ligt. Inwoners van Holwerd verenigd in een werkgroep, hebben alle goede elementen uit talloze door de overheid geïnitieerde plannen en visies gehaald en gebundeld in het plan Holwerd aan Zee. Dit plan beoogt verbetering van de leefbaarheid, omzet en werkgelegenheid door het herstel van de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee.

Het plan voorziet in onder meer een doorbraak in de zeedijk om zo de verbinding met tussen de Waddenzee en het achterland te herstellen: een robuuste natuurverbinding via de Holwerter Feart naar de Friese Meren. Ook wordt met het plan een integrale benadering en concentratie van alle opgaven in het gebied. Het project Holwerd aan Zee is opgenomen op de kansenkaart van het Programma naar een Rijke Waddenzee omdat het is bestempeld als ‘kansrijk om tot grote meerwaarde te leiden voor natuur in synergie met economie, waterveiligheid en landschapsbeleving’.

Het project Holwerd aan Zee is een innovatief en uniek project. Niet alleen omdat het plan letterlijk en figuurlijk zal zorgen voor een doorbraak voor mens en natuur, maar ook omdat het alle vaste patronen doorbreekt en één op één aansluit bij de netwerk- en participatiegerichte samenleving van dit moment. De inwoners van Holwerd steunen de werkgroep massaal (incl. de betrokken grondeigenaren) en willen zelf daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De gemeente Dongeradeel faciliteert dit en de gemeentelijke en provinciale politiek steunt het project. Holwerd aan Zee wijkt bijna in alles af van veel reguliere projecten.

Rho adviseurs voor leefruimte heeft vanaf het begin met de lokale werkgroep meegekeken. Voor het project is door Rho adviseurs een maatschappelijke kosten-baten-analyse uitgevoerd waarbij de nette maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk is gemaakt.

Zie ook: Holwerd aan Zee
 
De Peinder Mieden
De Peinder Mieden is een typisch Fries ‘agrarisch coulisselandschap’ aan de rand van het dorp Opeinde, vlakbij Drachten. Hier zijn 45 woningen gebouwd, midden in de natuur. Samen zijn de bewoners eigenaar en beheerder van het omringende gebied. Samen ook bepalen de bewoners hoe de bebouwing van het gebied er uitziet. Daarmee in De Peinder Meiden een unieke vorm van projectontwikkeling waarbij (toekomstige) bewoners de kans hebben gekregen hun eigen leefomgeving vorm te geven.
Rho adviseurs heeft voor dit project het bestemmingsplan opgesteld. 

Zie ook: De Peinder Mieden

Deel deze pagina

Windpark Krammer snel gefinancierd

image-1 Voor windmolenpark Krammer is binnen 24 uur tien miljoen euro opgehaald via een obligatielening. Het windmolenpark bij de Krammersluizen, tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland, is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Ruim vierduizend leden van coöperaties Deltawind en Zeewind ontwikkelen dit windpark en worden mede-eigenaar. Ook bewoners kunnen via de obligatielening voor minimaal 500 euro mee-investeren in het project. Rho adviseurs heeft voor het windpark diverse onderzoeken uitgevoerd en de milieueffectrapportage opgesteld.

 

Het windpark Krammer wordt op dit moment nog aangelegd en bestaat straks uit 35 windturbines die 70.000 huishoudend van stroom kunnen voorzien.De belangstelling bij omwonenden voor de oibligatielening is opmerkelijk gezien de eerdere protesten tegen de komst van de windturbines.

Om realisatie van het windpark mogelijk te maken, is enige jaren geleden het bestemmingsplan aangepast. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor het zogenaamde rijksinpassingsplan vastgesteld. Alle besluiten die bij dit project komen kijken, zijn in één rijkscoördinatieregeling voorbereid. Om deze procedure te dragen, was een milieueffectrapportage (MER) nodig. Dit rapport is door Rho adviseurs en ecologisch adviseur Henk Baptist in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers en de ministeries opgesteld. 

Deel deze pagina

Rho-bestuurslid Meindert Kooistra overleden

image-1 Afgelopen week is bestuurslid ir. Meindert Kooistra van de Stichting Rho op 75-jarige leeftijd overleden. Als vicevoorzitter en penningmeester heeft hij gedurende vijftien jaar een grote bijdrage geleverd aan stichting Rho en het bedrijf van Rho Adviseurs.

Wij zullen zijn vriendschap, goede raad en betrokkenheid erg missen.
 

Meindert Kooistra begon zijn carrière bij de gemeente Alphen aan den Rijn en werkte daarnaa voor projectontwikkelaar Wilma, pensioenfonds PGGM, vastgoedbedrijf Wereldhave en woningontwikkelaar Blauwhoed. 

Deel deze pagina

Compliment voor ‘veerkrachtig’ plan Bloemendalerpolder

image-1 Het door Rho adviseurs opgestelde bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder bij Weesp krijgt in het vakblad Milieu, het tijdschrift voor het netwerk van milieuprofessionals, een complement voor haar veerkracht. Het plan voor de Bloemendalerpolder, het uitbreidingsgebied Weespersluis met wonen én recreëren, wordt als voorbeeld genoemd voor hoe een integrale aanpak helpt bij het veerkrachtig maken van plannen als antwoord op bestuurlijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijke aanpak is in de nabije toekomst noodzakelijk bij het maken van omgevingsplannen, zoals de nieuwe Omgevingswet zal voorschrijven.

Lees het artikel in de bijlage.


Compliment.pdf

Deel deze pagina

Bijeenkomst ‘arrest Appingedam’ in Middelburg

Het Europees Hof van Justitie heeft op 30 januari 2018 het lang verwachte arrest gewezen in ‘de kwestie Appingedam’. Het arrest heeft gevolgen voor bestemmingsplannen. Daarover praten wij tijdens een informatieve bijeenkomst die wij hebben georganiseerd samen met Adriaanse van der Weel Advocaten en de provincie Zeeland.
 

Het Hof heeft geoordeeld dat detailhandel een ‘dienst’ is in de zin van de Dienstenrichtlijn én dat een brancheringsregel in een bestemmingsplan een eis is in de zin van artikel 15 van de richtlijn. Een dergelijke eis - en daarmee een brancheringsregel - is uitsluitend toegestaan als de regel noodzakelijk en  evenredig is  en niet in strijd met het discriminatieverbod. 

Wat betekent dit arrest voor toekomstige bestemmingsplannen? Wanneer is er sprake van een dwingende reden van algemeen belang? Hoe motiveer je dat wordt voldaan aan het evenredigheidscriterium? Welke consequenties kan dit hebben voor bestaande bestemmingsplannen?

Deze en andere vragen zullen wij behandelen tijdens een bijeenkomst op woensdagochtend 28 maart a.s. in de raadszaal in het Stadskantoor van de gemeente Middelburg.

Door wie?
De bijeenkomst is georganiseerd door Rho adviseurs voor leefruimte en Adriaanse van der Weel Advocaten in samenwerking met de provincie Zeeland. Jean-Piërre de Keijzer is de gastheer. Marika Sinke en Ruud Louwes (beiden Rho adviseurs) en Jaap IJdema (Adriaanse van der Weel) zullen de bijeenkomst inhoudelijk verzorgen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten.

Hoe laat?
De bijeenkomst begint om 09.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur) en eindigt om 12.30 uur. Daarna kunt u deelnemen aan de gezamenlijke lunch.

Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich per e-mail aanmelden via bijeenkomsten@avdw.nl. Wij hopen u op 28 maart te kunnen verwelkomen in het Stadskantoor van de gemeente Middelburg, Kanaalweg 3. Het Stadskantoor beschikt over een parkeergarage en is gelegen op loopafstand van het NS-station.

Meer weten?
​Neem voor meer informatie contact op met Marika Sinke.

Deel deze pagina

Nieuwe containerterminal voor Bergen op Zoom

image-1 image-1 image-1 De Markiezaat Container Terminal in Bergen op Zoom kan verhuizen.

De nieuwe terminal zal naar verwachting begin 2019 in gebruik kunnen worden genomen.
 

In het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen is, aan het Rijn-Scheldekanaal, Bergen op Zoom de enige plaats met havenfaciliteiten. De capaciteit van de huidige terminal aan de Theodorushaven is echter beperkt, vooral omdat bezoekende schepen de Burgemeester Petersssluis moeten passeren.

De nieuwe terminal komt aan de westkant van het buitendijkse bedrijventerrein Noordland, aan het Bergsche Diep. Het terrein grenst echter aan een gebied waarvoor de Natura-2000-richtlijnen gelden. Rho adviseurs heeft middels een uitgebreide ecologische effectrapportage (passende beoordeling) de vergunning Wet natuurbescherming geregeld.

Verhuizing maakt dat de containerterminal straks 24 uur per kan doorwerken en niet afhankelijk meer is van een sluis. Voor bewoners van de wijk Nieuwe Vesting, buren van de huidige terminal, verdwijnt overlast. Bij een groeiende vervoerstroom naar de nieuwe terminal vermindert bovendien de druk op het west-Brabantse wegennet.

Markiezaat Container Terminal heeft eind vorig jaar al een akkoord bereikt met de gemeente Bergen op Zoom over de aankoop van het terrein langs het Bergsche Diep.  

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Eric van der Aa

Deel deze pagina

Zonnepark Noordveen in Zupthen geopend

image-1 De Zutphense wethouder Coby Pennings heeft vanmiddag het nieuwe zonnepark Noordveen geopend. Rho adviseurs voor leefruimte heeft aan de totstandkoming van dit park meegewerkt door het opstellen van het schetsontwerp.
 

Zonnepark Noodveen is een initiatief van ontwikkelaar Ecorus en bestaat uit zesduizend zonnepanelen op een voormalig sportterrein. De panelen leveren samen 1,6 miljoen kWh aan zonne-energie op, waarmee jaarlijks ruim vijfhonderd huishoudens in Zutphen van stroom kunnen worden voorzien. Ecorus heeft voor dit project samengewerkt met de gemeente Zutphen en mede-ontwikkelaar SolarGreenpoint.

Bekijk hier het filmpje over zonnepark Noordveen. 

​Lees hier het verslag uit De Stentor over de opening.

​Meer weten over het realiseren van zonneparken? Neem dan contact op met Stefan van Vessem, Riep Paulusma of Justus van den Berg

Deel deze pagina

Rho adviseurs toont ‘oefenen met Omgevingswet’

image-1 Wij zijn met z’n allen op weg naar de Omgevingswet. Het verhaal over de geest van de Omgevingswet kennen we inmiddels wel. Op dat abstractieniveau ben je het snel met elkaar eens. Wij zijn inmiddels op zoek naar 'hoe het straks moet'. Daarvoor maken wij dankbaar gebruik van de Crisis- en herstelwet, die ruimte biedt voor het opstellen van visies en plannen als was de nieuwe Omgevingswet reeds van kracht. En als je dan de nieuwe werkwijze (‘loslaten’, 'minder regelen') hanteert, wordt het ineens concreet. En ook blijkt ‘eenvoudig, beter’ niet altijd vanzelfsprekend. Rho adviseurs heeft inmiddels bij veel gemeenten ervaring opgedaan die wij graag willen delen!
 

Wij nodigen je daarom graag uit voor een praktijkbijeenkomst op donderdagmiddag 19 april waarbij wij, samen met de betrokken gemeenten, ervaringen met pilots willen delen. Deze praktische ervaring kun je meenemen als bagage voor je eigen weg naar de Omgevingswet.

​Tijdens deze bijeenkomst praten we in deelsessies over:
  • Het gebruiksvriendelijke bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; naar een nieuwe digitale vormgeving. Ervaringen in Boekel, Borsele en Brielle/Westvoorne door René Kleij (Crotec) en Rob Durville (Rho adviseurs).
  • Meer snelheid en flexibiliteit met de bestemmingsplanactiviteit. Wat betekent dat voor plantoetsers, vergunningverleners en handhavers? Ervaringen in Brielle/Westvoorne door Henk-Jan Solle (gemeente Westvoorne) en Martijn Kegler (Rho adviseurs).
  • Op weg naar een gezonde leefomgeving. Regels voor gezondheid in een omgevingsplan, ervaringen in Boekel door Arthur Hermans (Ordito/gemeente Boekel) en Matthijs van der Meulen (Rho adviseurs).
  • Co-creatie zoals die bedoeld is? Andere rolverdeling tussen overheid, boeren en bewoners. In Berlicum maken boeren en bewoners samen een gebiedsvisie voor het urgentiegebied Laar-Nieuw Laar. Heeft de gemeenteraad nog een rol? Door Paul Lubberding (gemeente Sint-Michielsgestel) en Derk-Jan Verhaak (Rho adviseurs).Plaats
Deze praktijkbijeenkomst begint 's middags om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur en vindt plaats Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN), Hockeyweg 5, 5405 NC Uden.

Aanmelden
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan door het sturen van een email (rotterdam@rho.nl) waarbij de voorkeur voor maximaal twee deelsessies kan worden
aangegeven.   

Deel deze pagina

Bijzondere vondst in Nuenen

image-1 image-1 image-1 Als Rho adviseurs voor leefruimte schrijven we voor de plaatsing van zestien tijdelijke woonunits in Nuenen de ruimtelijke onderbouwing. In de voorbereiding is een bijzondere opgraving gedaan. Archeologisch onderzoek is bijna altijd een thema bij onze projecten. Vaak volstaat een bureauonderzoek, soms - zoals deze keer - moeten er proefsleuven worden gegraven.

 

Lees ook het artikel in het Eindhovens Dagblad.

Deel deze pagina

Boekel: primeur met omgevingsplan buitengebied

image-1 De Brabantse gemeente Boekel heeft als eerste en vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet een pilot-omgevingsplan voor het buitengebied vastgesteld. In het omgevingsplan hebben nieuwe thema’s als gezondheid en duurzaamheid een plek gekregen en zijn er ook brédere regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen dan in een gewoon bestemmingsplan. Het gaat onder meer om regels over geur, bomenkap, welstand en evenementen.
 

Rho adviseurs heeft de gemeente Boekel bijgestaan bij het opstellen van het omgevingsplan voor het buitengebied. Boekel wil al werken in de geest van de Omgevingswet: méér loslaten, sneller kunnen handelen, meer afwegingsruimte voor het lokale bestuur én een voor iedereen simpeler bruikbaar en te begrijpen plan. De pluspunten van het plan en de mogelijkheden om daar waar nodig snel te kunnen ingrijpen passen bij de dienstverlening en klantgerichtheid die de gemeente Boekel nastreeft.

Rho adviseurs heeft het Boekelse omgevingsplan samen met Crotec, specialist in ruimtelijke informatievoorziening, op een bijzondere manier digitaal vormgegeven. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente Boekel gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet om een pilot-omgevingsplan te maken. De gemeenteraad van Boekel heeft het pilot-omgevingsplan donderdag 22 februari vastgesteld.

Deel deze pagina

Actualisering van bestemmingsplannen blijft nodig

De Tweede Kamer heeft op 1 februari 2018 het wetsvoorstel ‘Afschaffing actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen’ aangenomen. Als,
waarschijnlijk nog vóór de zomer, de Eerste Kamer ook akkoord gaat en het voorstel wet wordt, hebben de gemeenten hun handen vrij om echt te beginnen met de voorbereiding van omgevingsplannen (en omgevingsvisies!) onder de nieuwe Omgevingswet. Actualisering blijft in een aantal gevallen noodzakelijk.

​Lees er alles over in bijgevoegde flyer.


Actualisering_bestemmingsplannen_blijft_nodig.pdf

Deel deze pagina

Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplannen

image-1 Gemeenten mogen in een bestemmingsplan een zogeheten brancheringsregeling opnemen om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen en het functioneren van een centrum te versterken. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in haar arrest van 30 januari 2018 het opnemen van zo’n regeling in een bestemmingsplan toegestaan onder voorwaarde van ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

 

Het arrest is een uitvloeisel van een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan Stad Appingedam van de gemeente Appingedam. In dat bestemmingsplan is bepaald dat detailhandel in volumineuze goederen buiten het centrumgebied op het Woonplein is toegestaan, maar andere vormen van detailhandel niet. Dat werd betwist met een beroep op de Europese Dienstenrichtlijn die de vrijheid van vestiging beoogt.

Het arrest stelt dat zo’n regeling in het bestemmingsplan is toegestaan. Het Hof stelt dat detailhandel een dienst is. De toegepaste brancheringsregeling is bedoeld om te bepalen waar detailhandel is toegestaan en bevat daarmee een bepaling voor de geografische ligging van verkoopactiviteiten. Niet voor het regelen van ‘het verkeer van goederen’ zelf.

,,De constatering dat detailhandel een dienst is én dat het mogelijk is om binnen de bestemming detailhandel beperkingen op te nemen zijn belangwekkende elementen in deze uitspraak,’’ reageert directeur Koos Seerden van Rho adviseurs voor leefruimte. ,,Het is nu nog niet te overzien wat de consequenties zijn van het feit dat detailhandel als dienst is aangemerkt voor overige wetgeving die betrekking heeft op detailhandel.’’

Appingedam

In Appingedam wilde een ondernemer op het Woonplein schoenen en kleding verkopen. Dat mag niet op grond van het bestemmingsplan. In Appingedam is het centrumgebied aangewezen voor detailhandel, waaronder schoenen‐ en kledingwinkels. Met de brancheringsregeling wil de gemeente in het belang van een goede ruimtelijke ordening leegstand in het centrum voorkomen. Het Hof merkt dit aan als ‘dwingende reden van algemeen belang’ zoals de Dienstenregeling toestaat.

,,Wij hebben vanaf het begin vertrouwen in deze zaak gehad,’’ zegt wethouder Annalies Usmany. ,,De gemeente Appingedam heeft veel in het historische centrum geïnvesteerd. Detailhandel moet plaatsvinden in het kernwinkelgebied en dat is ons historisch centrum. Wij zijn daarom content met de uitspraak van het Hof. Deze uitspraak is ook voor andere gemeenten waar dezelfde problematiek speelt, van belang.’’

Met het arrest moet nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan van Appingedam toetsen. Daarbij moet alleen worden gekeken naar de voorwaarden zoals opgenomen in de Dienstenrichtlijn. De uitspraak van de Afdeling wordt eind dit jaar verwacht.

Nederland

In bestemmingsplannen in Nederland worden uiteenlopende bepalingen voor detailhandel opgenomen. Die regels kunnen stand houden voor zover het bestemmingsplan een passende motivering bevat. Daarvoor moeten motieven worden genoemd die zich richten op bescherming van het stedelijk milieu. Als een bestemmingsplan nog in procedure is, kunnen gemeenten het bestemmingsplan hierop aanvullen, zodat tijdig met het arrest rekening wordt gehouden.

Rho adviseurs voor leefruimte heeft destijds voor de gemeente Appingedam het bestemmingsplan Stad Appingedam opgesteld met daarin de brancheringsregeling en de motieven hiervoor. Ook heeft Joske Poelstra van Rho adviseurs de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure en hebben Koos Seerden en Ruud Louwes van Rho adviseurs de gemeente Appingedam vertegenwoordigd tijdens de zitting van het Europees Hof in Luxemburg.

Meer weten? Neem dan contact op met Joske Poelstra of Ruud Louwes.

Lees hier het bericht van de Raad van State.
 
Arrest_EU_Hof_van_Justitie_over_Dienstenrichtlijn_300118.pdf

Deel deze pagina

Nieuw kwaliteitscertificaat Lloyd’s toegekend

image-1 Rho adviseurs voor leefruimte is door Lloyd's onder de nieuwe ISO-norm (ISO 9001:2015) gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem. De transitie naar de nieuwe normering is de afgelopen jaren intern voorbereid onder de noemer Kwaliteit 3.0. 
 

Binnen het programma Kwaliteit 3.0 werken we toe naar een kwaliteitsbenadering die het kwaliteitsdenken en -handelen centraal stelt en die is gestoeld op het principe van 'continu verbeteren'. Daarbij gaan wij kwaliteit meer zichtbaar maken ('meten'), investeren we in 'delen' en 'leren', en vragen we en geven we feedback om onze dienstverlening te verbeteren. Doel is - natuurlijk - een tevreden klant én een klant die de meerwaarde van ons bureau (h)erkent. 

Deel deze pagina

Monique Lammens benoemd tot directeur Rho adviseurs

image-1 Monique Lammens is benoemd tot directeur van Rho adviseurs voor leefruimte. Zij is de opvolgster van Dick Takkebos die al vorig voorjaar bij Rho is vertrokken. Sinds dat moment fungeerde Monique reeds als interim-directeur, naast algemeen directeur Koos Seerden.
 

Monique Lammens (46) is juriste en milieukundige en werkt sinds 2005 als projectleider bij Rho adviseurs en haar voorgangers. De laatste vijf jaar is zij lid van het managementteam, de laatste twee jaar geeft zij leiding aan de business unit Legal & Finance. In het verleden was zij ook voorzitter van de ondernemingsraad en namens het personeel lid van het bestuur van de Stichting RBOI Rotterdam, de enig aandeelhouder van één van de voorgangers van Rho adviseurs.

​Foto: Hein Athmer
 

Deel deze pagina

Rho-directeur lid raad van advies van beroepsvereniging BNSP

image-1 Directeur Koos Seerden van Rho adviseurs voor leefruimte is toegetreden tot de raad van advies van de beroepsvereniging van stedebouwkundigen en planologen, BNSP. Seerden was de afgelopen jaren penningmeester van de BNSP.

Deel deze pagina

Bijeenkomst Winkelleegstand: kramp versus dynamiek

image-1 Hoewel het economisch weer beter gaat, hebben winkelgebieden te kampen met langdurige leegstand. In Zuid-Holland bedraagt die leegstand op dit moment zeven procent. Gemeenten en projectontwikkelaars ervaren dat vigerende beleidskaders nauwelijks ruimte bieden voor nieuwe, noodzakelijke ontwikkelingen. Vernieuwing, innovatie en dynamiek zijn essentieel voor een gezonde winkelstructuur. De vraag is hoe alle betrokkenen hier mee omgaan.

Tijdens een klantenbijeenkomst op dinsdagmiddag 20 februari 2018 presenteren wij samen met de gemeente Rotterdam op een interactieve wijze enkele praktisch toepasbare oplossingsrichtingen voor deze ‘leegstandskramp’.


Deel deze pagina

Startdocument Feyenoord City ter inzage

image-1 image-1 De afgelopen periode heeft Rho adviseurs voor leefruimte samen met de projectorganisatie Feyenoord City en de gemeente Rotterdam met veel plezier gewerkt aan het startdocument Feyenoord City.
 

Binnen het gebied Stadionpark is de komende jaren de ontwikkeling Feyenoord City gepland: een grote gebiedsontwikkeling rond sport en vrije tijd. Hierbij wordt een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas ontwikkeld en wordt de monumentale Kuip herontwikkeld. De locaties zijn met elkaar verbonden door een gebouwde verbinding over de Stadionweg, de Strip genaamd. Behalve sport en vrije tijd is er ruimte voor ontwikkeling van woningbouw, parkeren en een commercieel- en publiek programma. Ook vindt er een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte plaats.

Om de ontwikkeling ook daadwerkelijk mogelijk te maken is een bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) nodig. De eerste stap in dat proces is het Startdocument Feyenoord City dat van vrijdag 5 januari 2018 tot en met donderdag 15 februari 2018 ter inzage ligt.Tijdens deze termijn kan iedereen zienswijzen indienen.

In het Startdocument Feyenoord City zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het op te stellen bestemmingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage. Er wordt beschreven welke procedures worden doorlopen om te komen tot vaststelling van genoemde documenten en welke onderzoeken worden uitgevoerd.
 

Deel deze pagina

Rho adviseurs maakt tijdelijke huisvesting Veldhoven mogelijk

image-1 image-1 Met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing heeft Rho adviseurs voor leefruimte de bouw van twintig verplaatsbare huurwoningen voor éénpersoonshuishoudens in Veldhoven mede mogelijk gemaakt. Het gaat om een project van woningcorporatie Wooninc. op het terrein van een voormalig tuincentrum.
 

De twintig woningen zijn verplaatsbare huurhuizen van het type H-ONE: een compact huis met eigen voorzieningen en een eigen voordeur.  De huizen zijn bestemd voor alleenstaanden die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning: statushouders, studenten, arbeidsmigranten en gescheiden mensen zonder kinderen. Zij mogen elk maximaal twee jaar in de woning verblijven en moeten dan doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Het is de bedoeling dat de locatie Djept over tien jaar wordt ontruimd.


De locatie Djept - het terrein van een voormalig tuincentrum - is ‘passend’ vanwege de onmiddellijke beschikbaarheid, de omvang en de ligging ten opzichte van voorzieningen. De locatie biedt ook veel mogelijkheden om een kleinschalig woningbouwproject op een goede manier te laten aansluiten bij de omgeving.

Gedurende de periode van planvorming heeft Wooninc. alle omwonenden, verenigd in het buurtplatform Djept actief betrokken. Het uiteindelijke plan wordt omschreven als ‘een co-creatie tussen buurtplatform, gemeente en Wooninc.’

​Meer weten? Neem dan contact op met Stefan van Bogget

Deel deze pagina

Rho adviseurs geeft ontwikkeling Zuidplaspolder vorm

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte heeft de gemeente Zuidplas geholpen bij alle voorbereidingen voor grootschalige nieuwbouw. Zuidplas neemt met de voorgenomen bouw van negenduizend woningen een flink aandeel in de verstedelijkingsopgave in Zuidwest-Nederland. De nieuwe huizen worden in de periode tot 2030 gebouwd in de Zuidplaspolder.

 

Rho adviseurs is opgetreden als procesbegeleider en heeft de integrale ontwikkelingsvisie vorm gegeven. Dat is uitgemond in een bidboek dat door de gemeente Zuidplas is aangeboden aan het provinciebestuur.

De Zuidplaspolder ligt ingeklemd tussen Gouda, Rotterdam-Oost en Zoetermeer, met aan de randen de dorpskernen Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuis en Moerkapelle, die samen de gemeente Zuidplas vormen. De vier dorpen krijgen er in totaal vijfduizend woningen bij. In het middengebied komen nog eens vierduizend woningen. In de toekomst kunnen in het middengebied al naar gelang de behoefte meer nieuwe woningen komen. Voor alle nieuwbouw geldt als randvoorwaarde dat het dorpse en landelijke karakter van Zuidplan behouden moet blijven. Zuidplas gaat de plannen nu verder uitwerken, samen met bewoners en bedrijven.

Meer weten? Neem dan contact op met Frits Dinkla

​Luchtfoto Zuidplaspolder / GoogleMaps
​Foto workshop Zuidplas / Rho adviseurs

Deel deze pagina

Ruimtelijke ordening in een veranderende omgeving

Hoe moeten gemeenten starten met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet? Er kan worden geëxperimenteerd (op basis van de Crisis- en herstelwet), maar wat is er nog meer mogelijk?
 

De veranderopgave kent een procesmatige en een instrumentele kant, beschrijft Annette Zebel-Vaudo in een bijdrage voor de uitgave Voorsoorteren van Provero, de vereniging voor digitale aspecten in het omgevingsrecht. Een grote procesmatige uitdaging vormt de cultuurverandering, de noodzakelijke andere denk- en werkwijze, het hebben van vertrouwen in partners en het invulling geven aan participatie. Aan de instrumentele kant gaat de veranderopgave over inzicht in de samenhang tussen de kerninstrumenten van de Omgevingswet. 

Je leest het artikel in de bijlage.
 
Publicatie_Annette_Zebel_in_Voorsorteren.pdf

Deel deze pagina

Experimenteren met omgevingsplannen - het kan nu al!

image-1 De Omgevingswet komt er aan! De invoering mag dan zijn uitgesteld tot 1 januari 2021, écht veel tijd voor voorbereiding is er echter niet. Rho adviseurs voor leefruimte en Crotec, specialist in digitaal beheer van de ruimtelijke omgeving, helpen gemeenten zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet en om te oefenen en te experimenteren met de instrumenten van de nieuwe wet.
 

Implementatie, oefenen én experimenteren kan nú al. De Crisis- en herstelwet biedt mogelijkheden om af te wijken van onder meer standaarden die onder de Wet ruimtelijke ordening gelden voor  ruimtelijke plannen. Die ruimte gebruiken wij om samen met gemeenten te experimenteren ‘in de geest van’ de Omgevingswet.

Met de gemeenten Boekel, Borsele, Brielle en Westvoorne hebben wij onze expertise ingezet voor een aansprekende pré-omgevingsplannen. Daarbij is optimaal gebruik gemaakt van beschikbare speelruimte om nieuwe inzichten, doelen en gemeentelijke ambities  te verwezenlijken. Rho adviseurs heeft ruime ervaring met het vertalen van ambities naar haalbare oplossingen binnen de regels en de verbeelding van een plan. Crotec is bedreven in het digitaal visualiseren.

Rho adviseurs en Crotec hebben hun samenwerking en experimenten met de gemeenten Boekel, Borsele, Brielle en Westvoorne toegelicht in een artikel in het magazine van Provero, de vereniging voor digitale aspecten in het omgevingsrecht.

Meer weten? Neem dan contact op met Martijn Kegler of Rob Durville.

 

Deel deze pagina

Europees Hof doet op 30 januari uitspraak dienstenrichtlijn/Appingedam

Het arrest van het Europees Hof van Justitie over de Dienstenrichtlijn en het bestemmingsplan Stad Appingedam wordt tijdens de zitting op 30 januari 2018 om 9.00 uur in Luxemburg gewezen.
 

Dan wordt duidelijk of de Dienstenrichtlijn van de Europese Unie van toepassing is op bestemmingsplannen met regels over detailhandel. In die bestemmingsplannen wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen reguliere detailhandel in het centrumgebied en detailhandel in volumineuze goederen op woonboulevards. Of dat is toegestaan op grond van de Dienstenrichtlijn, daarover zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen aan het Hof gesteld.

Nadat het arrest is gewezen kan de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen over het geschil tussen de gemeente Appingedam en Visser Vastgoed bv. Appingedam heeft in het bestemmingsplan Stad Appingedam het onderscheid gehanteerd. De vastgoedfirma heeft betoogd dat dit in strijd is met de Dienstenrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft altijd gesteld dat de Dienstenrichtlijn helemaal niet van toepassing is. In het arrest zal ook daarover duidelijkheid worden geboden.

Het Hof heeft ruim de tijd genomen voordat het arrest wordt gewezen. De verwachting is dat het een nogal veelomvattend arrest zal zijn. Eerdere zaken bij het Hof van Justitie gingen over zeer specifieke situaties. Voor Nederland is de zaak van groot belang omdat hiermee duidelijkheid ontstaat of het gemaakte onderscheid is toegestaan.

Rho adviseurs heeft de gemeente Appingedam bijgestaan in de procedure en de gemeente tijdens de zitting van het Hof van Justitie op 16 maart 2017 vertegenwoordigd.

Deel deze pagina

Rho adviseurs helpt Landsmeer met Omgevingswet

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte gaat de gemeente Landsmeer helpen bij de voorbereiding op het werken met  de nieuwe Omgevingswet.

 

Rho adviseurs heeft inmiddels ruime ervaring met de implementatie van de Omgevingswet: van het opstellen van Plannen van Aanpak en impactanayses, het in workshops op interactieve wijze delen van kennis tot en met het opzetten en uitvoeren van complete implementatietrajecten. Voor gemeenten die zelf de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet oppakken kan Rho adviseurs optreden als sparringpartner.

Meer weten? Neem dan contact op met Derk-Jan Verhaak.

Deel deze pagina

Rho adviseurs aan de slag met staalkaarten omgevingsplan

Rho adviseurs voor leefruimte behoort, samen met collega’s van Royal HaskoningDHV, tot de geselecteerde bureaus die voor het ministerie van Binnenlandse Zaken de zogeheten staalkaarten omgevingsplan gaan maken. Het maken van deze staalkaarten is Europees aanbesteed.
 

De staalkaarten zijn verdeeld in vier categorieën. Per categorie is het maken van de staalkaarten aan een consortium van samenwerkende bureaus gegund. Rho adviseurs gaat, met Royal HaskoningDHV de staalkaarten ‘bedrijfsmatige activiteiten’ maken.

Voor de invoering van de Omgevingswet is er het programma Aan de slag met de Omgevingswet, dat overheden, bedrijven en bewoners ondersteunt bij de invoering van de wet. Het maken van voorbeelden voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet vormt een belangrijk onderdeel van het programma. In de praktijk is gebleken dat er onder meer behoefte is om het omgevingsplan inhoudelijk concreter te maken. Daarom is het deelproject ‘Handvatten voor het omgevingsplan’ opgezet, met als één van de doelen het ontwikkelen van staalkaarten (voorbeelden) van inhoud voor een omgevingsplan.

Deel deze pagina

Interview met Rho-bestuurslid Joost Schrijnen

image-1 Joost Schrijnen, bestuurslid van de Stichting Rho, heeft samen met de Vereniging Deltametropool het rapport ‘Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak’ gepresenteerd. Voor dit rapport zijn bestuurders van provincies en (grote) gemeenten samen op zoek gegaan naar de verstedelijkingsopgave.

Ter gelegenheid van de presentatie van het rapport is Joost Schrijnen geïnterviewd. Je leest het interview hier. Het rapport Verstedelijkingsopgave vind je hier.

(Foto Joost Schrijnen: O-team/ministerie IenM)


Deel deze pagina

‘Frisse’ ideeën van studenten over het omgevingsplan

image-1 image-1 image-1 image-1 Studenten van opleiding Vastgoed & Makelaardij van Fontys Hogeschool hebben Rho adviseurs geholpen aan nieuwe, verfrissende ideeën over het omgevingsplan. Veel van onze collega’s werken al jaren in de ruimtelijke ordening en hebben het bestemmingsplan als referentiekader. Dit kan bij het opstellen van een omgevingsplan wel eens belemmerend werken en de creativiteit beperken.
 

Tijdens een sessie in onze vestiging in Eindhoven hebben wij de  tweedejaars studenten uitgedaagd hun inzichten met ons te delen. Aan de hand van een casus zijn ze in eerste instantie op zoek gegaan naar de bestemming van de gronden en gebouwen van de Fontys Hogeschool, de geldende regels en de mogelijkheden om bomen op het terrein te kappen. De studenten merkten op dat de informatie erg verspreid is terug te vinden. Er is twijfel over de volledigheid en de teksten zijn moeilijk leesbaar, zo was de conclusie.
                                    
In het tweede gedeelte hebben de studenten een herontwikkeling voor het schoolcomplex bedacht waarvoor een omgevingsplan moest worden gemaakt. Bijzonder was dat beide groepen de bestaande gebouwen zo veel als mogelijk proberen te behouden. Hoewel nieuw binnen de Omgevingswet zijn gezondheid en duurzaamheid (energie) vanzelfsprekende thema’s voor deze generatie. Sociale aspecten stellen zij centraal in het omgevingsplan: de mens staat centraal, niet grond en gebouwen.
 
Het omgevingsplan wordt thema gewijs opgebouwd en per object wordt inzichtelijk, in begrijpelijke taal, wat er wel en niet mag. Er is een hoofdstuk ‘veelgestelde vragen’ die actueel wordt gehouden door de zoekfunctie te analyseren. Het omgevingsplan biedt meer ruimte voor ontwikkeling maar geeft in het kader van rechtszekerheid ook regels.

Een leuke ervaring om met studenten over ‘ons’ vak van gedachten te wisselen. Zeker voor herhaling vatbaar!
 

Deel deze pagina

Bezoek Rho adviseurs tijdens netwerkbeurs Contacta

image-1 Rho adviseurs neemt deel aan de Contacta 2017, dé netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. Deze beurs wordt gehouden van 7 tot en met 9 november in de Zeelandhallen in Goes. U vindt Rho adviseurs, samen met de Shoeshiners, in het Zeeuws-Vlaanderen Paviljoen, stand #627.

Deel deze pagina

Oplossing voor Bedrijvenpark H20

image-1 Bedrijvenpark H20, een gezamenlijk project van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, kan verder worden ontwikkeld nu er afspraken zijn gemaakt over de verdeling van logistieke nieuwkomers over drie bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel.
 

Rho adviseurs voor leefruimte heeft een jaar geleden voor de H20-gemeenten de ontwerp-bestemmingsplannen en een Plan/project MER opgesteld voor het nieuwe bedrijventerrein. De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincies Overijssel en Gelderland hebben daar bezwaar tegen aangetekend omdat zijn concurrentie vrezen voor anderen bedrijventerreinen in de regio.

Alle betrokken gemeenten en provincies hebben nu afspraken gemaakt over de verdeling van logistieke bedrijven die zich nu en de komende jaren willen vestigen in de regio Noord-Veluwe. In Overijssel is hiervoor een bestuursovereenkomst gesloten. De H20-gemeenten gaan soortgelijke afspraken maken met de provincie Gelderland.

De gemeenten Hattem en Oldebroek gaan nu zo snel mogelijk het nieuwe bestemmingsplan voorleggen aan hun gemeenteraden. Zwolle, Kampen en beide provincies zullen zich niet langer verzetten.

Meer weten? Neem dan contact op met Joske Poelstra.

Foto: Bedrijvenpark H20
 

Deel deze pagina

Bouw zonnepark in Middelburg gestart

image-1 image-1 In de Middelburgse wijk Mortiere is een begin gemaakt met de bouw van zonnepark Mortiere. Langs de Torenweg, naast de woonboulevard, worden op een twaalf hectare groot terrein 5.500 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 14 megaWatt geïnstalleerd.

 

Zonnepark Mortiere is een initief van GroenLeven, een Fries bedrijf gespecialiseerd totaaloplossingen voor duurzame energie. Het zonnepark, dat 4.500 huishoudens van stroom kan voorzien, past in het streven van de gemeente Middelburg om in 2050 energieneutraal te zijn.

Aan de zuidzijde van het terrein blijft twee hectare grond ongebruikt liggen. Deze wordt ingericht als natuurterrein. De bestaande poelen, waar veel watervogels op af komen, blijven behouden.

Rho adviseurs heeft het ontwerp en het opstellen van het bestemmingsplan verzorgd.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Justus van den Berg.

Deel deze pagina

Rho adviseurs helpt met omgevingsplan voor Schoonhoven

image-1 De binnenstad van Schoonhoven kent, net als elk centrumgebied, veel opgaven en uitdagingen. Rho adviseurs helpt de gemeente Krimpenerwaard bij het opstellen van dit omgevingsplan voor de Zilverstad.
 

Koos Seerden en Rob Schram hebben, samen met vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard, Omgevingsdienst Midden-Holland, GGD, Veiligheidsregio, de hoogheemraadschappen Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland, gebrainstormd over de ruimtelijke opgaven voor deze binnenstad.

Door deze integrale benadering zijn opgaven naar voren gekomen op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid, die een plek in het Omgevingsplan krijgen. Deze punten worden vertaald in bouwstenen voor het omgevingsplan. Dit kan hiermee dus een écht integraal afwegingskader gaan vormen voor nieuwe ontwikkelingen.

De inwoners van Schoonhoven krijgen met dit omgevingsplan één alles omvattend plan voor de toekomstige invulling van de ruimte.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Rob Schram.

Deel deze pagina

Blog van Rho-adviseur leidt tot Kamervragen

image-1 Het blog van Rho-adviseur Eric van der Aa over het Meetnet Ammoniak in natuurgebieden heeft geleid tot Kamervragen. In zijn blog op het online kennisplatform Toets vroeg Van der Aa zich af of het in 2005 geïntroduceerde meetprogramma voor inmiddels ruim tachtig Natura 2000-gebieden nog wel bestond omdat er na 2014 geen nieuwe meetresultaten zijn gepubliceerd.
 

Juist vanwege de inwerkingtreding van het overheidsprogramma Aanpak Stikstof (PAS) op1 juli 2015 zijn betrouwbare, openbare meetgegevens meer dan ooit noodzakelijk, betoogde Van der Aa. Op basis van de door de PAS voorspelde depositiedaling is immers zeer veel ammoniakdepositieruimte vergund aan de veehouderij.

Naar aanleiding van de publicatie heeft SP-kamerlid Frank Futselaar aan minister Kamp (Economische Zaken) opheldering gevraagd.

Uit de in 2014 gepubliceerde meetresultaten bleek dat de ammoniakdepositie jaarlijks met ongeveer 1,5 procent toeneemt, terwijl veehouders en het verantwoordelijke ministerie claimen dat ammoniakconcentraties afnemen.

Volgens minister Kamp is het niet-actualiseren van de meetresultaten sinds 2014 het gevolg van een ‘technisch probleem’ bij de in 2015 ingevoerde nieuwe meetprocedure. Dat probleem is inmiddels opgelost, meldt de bewindsman, maar ‘uit oogpunt van efficiency is besloten de actualisatie van de website in één keer te realiseren’. Nog deze maand worden de meetresultaten van 2015 en 2016 gepubliceerd op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De minister noemt het ‘louter toeval’ dat het technisch probleem van het meetnetwerk samenvalt met het in 2015 in werking getreden het overheidsprogramma Aanpak Stikstof.

Lees hier de Kamervragen van SP-Kamerlid Futselaar en de beantwoording door minister Kamp.
 

Deel deze pagina

Rho adviseurs in vakblad Publiek Denken

image-1 image-1 Vakblad Publiek Denken kent deze maand een themanummer over de #Omgevingswet. Collega Derk-Jan Verhaak geeft een toelichting op de (voorbereiding op) implementatie van de nieuwe wet bij gemeenten. Bekijk ook de nieuwe advertentie van Rho adviseurs voor leefruimte

Deel deze pagina

Geslaagde bijeenkomst over Versnelde Energietransitie

image-1 image-1 image-1 image-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Rho adviseurs voor leefruimte heeft in Eindhoven de themabijeenkomst Versnelde Energietransitie gehouden. Voor de ruim twintig aanwezigen is het een geslaagde, leerzame middag geweest.
 

Tijdens deze bijeenkomst is de energie- en klimaatdoelstelling van Nederland belicht vanuit het perspectief van gemeente, landschapsarchitect, energiecoöperatie, financier/ontwikkelaar/exploitant van zonneparken en adviseur. In groepsverband is gesproken over de thema's zon/wind, warmte en participatie én over de wijze waarop partijen door middel van samenwerking de energietransitie kunnen versnellen.

Rho adviseurs bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun inbreng. Wij hopen dat we nieuwe energie hebben aangeboord om de energie- en klimaatopgave een versnelling kunnen geven. Rho adviseurs staat klaar om verder te spreken over beleid, inpassing en/of het planologisch mogelijk maken van energie en energietransitie.

​Meer weten? Neem dan contact op met Stefan van Bogget.

Deel deze pagina

Rho adviseurs zet cultuurhistorie Soest ‘op de kaart’

image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 Cultuurhistorie is een belangrijke inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen. Rho adviseurs heeft daarvoor samen met de gemeente Soest cultuurhistorie letterlijk ‘op de kaart’ gezet. Samen met inwoners van Soest en Soesterberg zijn cultuurhistorische kwaliteiten in vijf inspiratiekaarten in beeld gebracht.
 

De vijf kaarten tonen welke bijzonderheden uit het verleden tegenwoordig nog steeds kwaliteit geven aan de leefomgeving. Ook wordt aangegeven hoe deze cultuurhistorische kwaliteiten kunnen worden ingezet bij nieuwe ontwikkelingen en zelfs kunnen worden versterkt.

Zo vertelt de kaart van de Rijksstraatweg onder meer het verhaal van villa’s en woningen met hun fraaie voortuinen. Om het lommerrijke karakter van de weg te versterken zijn hekwerken verlaagd voor meer openheid in plaats van geslotenheid. Door schuttingen te vervangen door hagen en door hoge hagen terug te snoeien zijn de prachtige tuinen en huizen weer te bewonderen.

,,Je kunt de kaarten zien als een handreiking met tips, aanbevelingen en ideeën,’’ zegt Guido van Loenen van Rho adviseurs. ,,Het is een handreiking voor eigenaren van grond en vastgoed en voor bewoners, architecten en ontwikkelaars. Maar ook voor de gemeente om te gebruiken bij het maken van nieuwe plannen met eigen identiteit en kwaliteit.’’

Er zijn inspiratiekaarten gemaakt voor de Rijksstraatweg, de Soester Eng, de Kerkebuurt, Soesterberg en voor de bos-, duin- en heidegebieden.

Meer weten over deze inspiratiekaarten? Neem dan contact op met Guido van Loenen.

Deel deze pagina

Wijziging beoordeling verplichte milieueffectrapportage

Gemeenten zijn sinds kort verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het besluit behoeft niet te worden gepubliceerd, maar moet wel worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.
 

De wijziging van de Wet milieubeheer die dit regelt is in werking getreden op 7 juli 2017. Het is nu zaak om bij lopende en nieuwe projecten zo snel mogelijk na te gaan of een dergelijk besluit is genomen of alsnog moet worden genomen.

Meer weten over deze wijziging van de mer-wetgeving? Neem dan contact op met onze milieu- en juridische adviseurs Tanja Bremer, Matthijs van der Meulen of Pieter Woudstra.

Deel deze pagina

Goede ladder-onderbouwing borgt bedrijfsuitbreiding in Ee

image-1 Een goede onderbouwing van projecten in het kader van Ladder voor duurzame verstedelijking blijft een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan, ook al is de regelgeving hiervoor versoepeld. Dit bleek ook het geval bij de uitbreiding van de bedrijfslocatie aan de Tibsterwei, ten noorden van het dorp Ee, gemeente Dongeradeel.
 

De uitbreiding is nodig om de verplaatsing van twee transportbedrijven en de uitbreiding van een aannemingsbedrijf mogelijk te maken. De bedrijven – op dit moment in Ee gevestigd – hebben een uitbreidingswens, maar hiervoor is op hun huidige locatie geen ruimte. Ook wordt de milieuhinder van deze bedrijven op de bestaande woonomgeving te groot wanneer ze op de huidige locatie uitbreiden. Door het bestaande terrein aan de Tibsterwei uit te breiden, kunnen deze bedrijven verplaatsen en uitbreiden.

Bij de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Tibsterwei gaat het om een stedelijke ontwikkeling in het kader van de zogeheten Ladder-onderbouwing. Deze onderbouwing is in het bestemmingsplan uitgebreid beschreven en opgenomen in de ‘Verkenning in Ee’: een onderzoek naar een nieuwe locatie voor de gewenste bedrijfsverplaatsing en uitbreiding van een ander bedrijf in Ee.

Juist over de lokale binding in het kader van de Ladder-onderbouwing van de te verplaatsen en uit te breiden bedrijvigheid is tegen het bestemmingsplan beroep bij de Raad van State ingesteld. De indieners hiervan meenden dat in Dokkum en Kollum wel vestigingsmogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied zijn. De transportbedrijven konden daar ook prima een plaats krijgen.

De Raad van State was het niet eens met de indieners van het beroep en heeft het dan ook afgewezen. Een belangrijke redenatie die de Raad daarbij noemt is dat aangetoond is dat de bedoelde bedrijven een directe binding met de omgeving van Ee hebben. Ze ondersteunen namelijk de agrarische bedrijven in de directe omgeving. Voor een efficiënte bedrijfsvoering moeten ze in hun werkgebied gevestigd blijven (korte rijafstanden). Daarnaast heeft de Raad beoordeeld dat het behoud van de bedrijven van belang is voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van Ee. Tot slot grenzen de nieuwe bedrijfspercelen direct aan het bestaande bedrijfsperceel en heeft Gedeputeerde Staten al ingestemd met de uitbreiding van deze locatie.

Kort gezegd heeft de Raad van State beoordeeld dat de lokale binding van de bedrijven aan de omgeving van Ee voldoende onderbouwd is en de uitbreiding van de bedrijfslocatie plaats kan vinden. Een mooie ontwikkeling voor het dorp Ee.

​Meer weten over dit project? Neem dan contyact op met Ealse Venema.

Deel deze pagina

‘Beste voorbereiding op Omgevingswet is leren van experimenten’

image-1 De inwerkingtreding van de Omgevingswet is dan wel uitgesteld, maar de voorbereidingen gaan onverminderd door. Een belangrijke wijziging wordt de benadering van de fysieke leefomgeving. Deze wordt in de Omgevingswet integraal benaderd en niet alleen meer vanuit de ruimtelijke invalshoek. Vooral gemeentelijke organisaties krijgen hiermee te maken, omdat de bevoegdheid voor het vaststellen van de nieuwe omgevingsplannen bij hen ligt.

Hoe gaat deze integrale benadering in de praktijk werken? Is de wetgeving alleen sturend genoeg, of zijn er meer factoren die een rol hebben?

 

Rixt Bos (foto), studente Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam, heeft voor haar masteropleiding onderzoek gedaan naar de rol van de veranderende wetgeving op de integrale benadering van plannen voor de fysieke leefomgeving. Rixt heeft hiervoor gekeken naar de verdeling van verantwoordelijkheden bij een project in Bad Nieuweschans – het meest noordoostelijke dorp van Nederland behorend tot de gemeente Oldambt - een pilot onder de vlag van de Crisis- en herstelwet.
Wij zijn benieuwd naar haar bevindingen vanuit het onderzoek en in haar samenwerking met onze collega’s en hebben haar hierover een paar vragen gesteld.
 
Met de komst van Omgevingswet is een integrale benadering van ruimtelijke vraagstukken nodig. Wat heeft jou bewogen om hierin te duiken en de rol van de wetgeving te onderzoeken?
Rixt: ,,Eigenlijk merkte ik tijdens mijn vorige stage en tijdens het schrijven van papers in mijn master dat in het ruimtelijk domein eigenlijk allerlei facetten met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Maar organisaties werken toch vooral sectoraal, met aparte afdelingen voor onder meer verkeer, milieu en wonen. Is dit wel logisch?

Dit fenomeen vond en vind ik nog steeds erg interessant. Zo kwam ik op het onderwerp van integraal werken. De koppeling aan de Omgevingswet leek mij interessant omdat het een belangrijke actuele ontwikkeling is in het ruimtelijke domein. Het leek bovendien logisch, omdat één van de kerndoelen van de nieuwe wet is om tot een integrale benadering van de fysieke leefomgeving te komen. Het is  nog heel onduidelijk hoe dit op lokaal niveau gaat uitwerken. Dat mechanisme leek me interessant en gekoppeld aan theorie heeft het onderwerp zich eigenlijk steeds meer gespecificeerd en gevormd.’’

Je geeft aan dat de uitwerking van de Omgevingswet op lokaal niveau nog heel onduidelijk is. In de conclusies van je literatuuronderzoek noem je een model van het mechanisme van wetgeving, formele en informele instituties, verantwoordelijkheden en lokaal handelen. Via een casestudie heb jij dit model getest in de gemeente Oldambt. Wat zijn je belangrijkste bevindingen?
,,Wanneer je kijkt naar lokaal handelen blijken rollen en verantwoordelijkheden een grote rol te spelen. Verder spelen informele instituties zoals waarden en cultuur een rol, maar ook formele instituties zoals lokale instrumenten. Ook bij Oldambt kwamen formele en informele instituties naar voren. Zo maken ze een omgevingsplan in een multidisciplinaire projectgroep, waardoor de betrokkenheid van disciplines anders is dan bij een normaal bestemmingsplan.

Informeel is het grootste verschil dat de projectgroepleden naast het geven van disciplinaire, of specifieke vakinhoudelijke input, óók verantwoordelijkheid voelen om mee te denken over de gevolgen van de keuzes van andere disciplines en meer meedenken met het plan als geheel. Er lijkt dus formeel en informeel een verandering te zijn bij het uitvoeren van deze pilot.

Deze informele en formele instituties beïnvloeden elkaar ook, waardoor het een ingewikkeld en moeilijk te voorspellen mechanisme is. Wél is duidelijk dat aandacht voor beide onderdelen belangrijk is wanneer je iets wilt veranderen in lokaal handelen. Alleen het veranderen van wetgeving werkt niet, je moet ook de cultuur mee krijgen. Door de wisselwerking lijkt het veranderen van wetgeving hier wel aan bij te kunnen dragen. Oldambt staat wel nog aan het begin van het proces, dus wanneer ze verder zijn zal echt blijken of het proces van verantwoordelijkheden en rollen echt anders is gegaan dan bij een 'normaal' bestemmingsplan.’’
 
Oldambt heeft dus nog een slag te maken en deze gemeente zal daar niet de in enige zijn. Heeft het resultaat van je onderzoek je verbaasd?
,,In Oldambt valt nog wel een slag te maken. Maar, het feit dat ze er al aan het experimenteren zijn -  en daarmee leren - draagt al bij aan de verandering. Dát heeft mij niet echt verbaasd. Het lijkt een trend die in veel Omgevingswet gerelateerde pilots en voorbereidingen te zien is. En het lijkt dus ook te passen in het mechanisme uit de literatuur: cultuur en formele structuren zijn beide belangrijk en verandering tijd kost. Ik heb wel bewust gezocht naar een pilot waar werd geëxperimenteerd om te leren en niet naar een proef waarbij de Crisis- en herstelwet wordt gebruikt om van één punt te kunnen afwijken.’’
 
‘Leren door te proberen’ als het gaat om de Omgevingswet. Zijn er nog andere aanbevelingen die je gemeenten wilt meegeven vanuit je inmiddels opgebouwde kennis over dit onderwerp?
,,Ik denk dat het belangrijk is om lokaal voordelen te zien en te communiceren over integrale benadering van de fysieke ruimte en over de mogelijkheden en kansen die dit kan bieden. Door het toe te passen op een plaatselijke casus en de ervaringen en lessen te communiceren, kan zo’n pilot bijdragen aan een verandering van houding ten opzichte van de Omgevingswet en meer integraal werken.

Daarnaast is het denk ik belangrijk om het verkrijgen van competenties en ondersteunende structuren te faciliteren. Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen, dat een verandering veel tijd kost. Dan moet die tijd wel worden vrijgemaakt. Ook direct contact lijkt belangrijk voor integraal werken. Verder blijken leiderschap en het formuleren van argumenten en motivatie belangrijke competenties.

Tot slot kwam naar voren dat er veel van elkaar kan worden geleerd. Van andere afdelingen of domeinen binnen een gemeente en hoe zij omgegaan met een wetswijziging en hoe zij werken aan een integrale benadering. Maar het gaat ook om leren van andere gemeenten. Hoe is een andere pilot aangepakt? Waar is men daar tegenaan gelopen? Wat zijn daar de belangrijkste lessen? In Bad Nieuweschans is geconcludeerd dat het zinvol is om ook eens met andere gemeenten, buiten Groningen, ervaringen uit te wisselen.
Dit zijn denk ik de drie belangrijkste aanbevelingen die ik kan doen naar aanleiding van mijn ervaringen tijdens mijn onderzoek.’’

Deel deze pagina

Wonen in Rotterdamsche School

image-1 De voormalige Rotterdamsche School wordt getransformeerd tot woongebouw. Projectontwikkelaar VORM Ontwikkeling en bouw transVORM zijn gestart met de verbouwing die 39 appartementen en drie kapelwoningen gaat opleveren.
Rho adviseurs heeft samen met anderen geholpen bij het opstellen van de plannen. De Rotterdamsche School is een monumentaal pand dat in 1932 werd gebouwd voor het Rooms Katholieke Meisjeslyceum maria Virgo. Later is het pand gebruikt door het Albeda College.


​Meer weten? Neem dan contact op met Leo Snel.

Deel deze pagina

Themabijeenkomst Versnelde Energietransitie

image-1 Nederland heeft een energie- en klimaatdoelstelling voor 2020. Zowel overheid als bedrijfsleven zal moeten bijdragen om deze doelstelling te halen. De opgave is een versnelde energietransitie die op vele manieren zichtbaar en tastbaar zal worden in de fysieke leefruimte. Regio’s, gemeenten en ondernemers hebben grote ambities, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

 

​Rho adviseurs voor leefruimte houdt op donderdag 7 september in Eindhoven de themabijeenkomst Versnelde Energietransitie. Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee naar de dagelijkse praktijk en gaan we op zoek naar oplossingen.

Door de bril van een financier, ontwikkelaar, beheerder, gemeentelijke overheid en adviseur kijken we naar dit vraagstuk. Na een viertal korte presentaties met handreikingen gaan we groepsgewijs in gesprek met de experts om te kijken op welke wijze vaart kan worden gemaakt met energietransitie.

Sprekers:
Jos Schlangen, TPSolar
Erik-Jan Boon van Ostade, Energiecoöperatie Schijndel
Mark van 't Hof, gemeente Oss
Esther Kruit, Kruit Kok Landschapsarchitecten
Guido van Loenen, Rho adviseurs voor leefruimte

Programma:
13.30 - 14.00 uur: inloop
14.00 - 15.00 uur: sprekers
15.00 - 16.00 uur: groepssessies
16.00 - 17.00 uur: borrel 

Locatie:
Rho adviseurs voor leefruimte
Strijp S, Videolab, Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven

Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met Stefan van Bogget.

Aanmelding:
​Stuur voor aanmelding een email naar: rotterdam@rho.nl

Deel deze pagina

Beleidsverkenning Waddengebied aangeboden aan de Tweede Kamer

image-1 In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een samenwerkingsverband van P2, Rho adviseurs en proDO consult in de periode mei 2016 tot en met maart 2017 gewerkt aan de Beleidsverkenning voor het Waddengebied. Deze beleidsverkenning is op 6 juli 2017 door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd voor verder debat.
 

Het doel van de beleidsverkenning was om het speelveld en de mogelijke opties (met voor- en nadelen, kansen en bedreigingen) voor toekomstig beleid en beheer van het Waddengebied in beeld te brengen. Met als hoofdvraag of dit moet leiden tot aanpassingen van het huidige beleid. De blik was vooral gericht op de planperiode 2020-2030.

De rapportage van de beleidsverkenning van 31 maart 2017 levert bouwstenen voor een beleidsontwikkelingstraject dat uiteindelijk leidt tot de implementatie in het instrumentarium van de Omgevingswet. De beleidsverkenning is tot stand gekomen met de regio en is uitvoerig besproken in het Regiecollege Waddengebied. Het Regiecollege heeft in de brief van 16 februari jl. positief geadviseerd over de beleidsverkenning.

P2, Rho adviseurs en proDO consult hebben ieder vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. Wij hopen dat dit een goede basis vormt voor meningsvorming in de Tweede Kamer en daarbuiten. 

Het mooiste natuurgebied van Nederland is gebaat bij duidelijke keuzes en slimme combinaties van opties ten aanzien van natuur en economie en regelgeving die dergelijke combinaties faciliteert. De beleidsverkenning biedt hier zeker de nodige aanknopingspunten voor.

Voor vragen en opmerkingen over het rapport kan men in eerste instantie terecht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor specifieke vragen, die door de samenwerkende bureaus moeten worden beantwoord, kan contact worden opgenomen met P2.

Deel deze pagina

Nieuwe woonwijk Steenslân in Stiens krijgt vorm

image-1 image-1 image-1 Met de aanleg van de nieuwe watergangen krijgt de nieuw woonwijk Steenslân in het Friese dorp Stiens, gemeente Leeuwarderadeel, eindelijk vorm. Gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe watergangen is ook al begonnen met de aanleg van de hoofdgroenstructuur. Groen en water zijn de belangrijkste ingrediënten van het door Rho adviseurs opgestelde beeldkwaliteitplan.
De plannen voor de uitbreiding van Stiens dateren van 2015, nog voordat er zicht was op het einde van de crisis. Voor de ontwikkeling van de even ambitieuze als gedurfde plannen heeft de gemeente Leeuwarderadeel Rho adviseurs ingeschakeld. Na het opstellen van het beeldkwaliteitplan is ook het bestemmingsplan voor de uitbreiding opgesteld.

Overleggen met de gemeente leidden tot een nieuw beeldkwaliteitkader, met de groen- en waterstructuur als belangrijkste dragers. Voor de woningbouw staat flexibiliteit voorop, met ruimte voor én traditionele én meer experimentele bouwvormen. Door een goede samenwerking en snelle levering van alle deelproducten heeft het bestemmingsplan vlot alle procedures doorlopen en is het in september 2016 al vastgesteld.

Met de aanleg van de watergangen en de hoofdgroenstructuur kan de nieuwe wijk Steenslân er nu komen.

​Meer weten? Neem dan contact op met Foekje Ankersmit.

​Foto's: gemeente Leeuwarderadeel

Deel deze pagina

Rho adviseurs werkt met collega-bureaus samen aan Omgevingswet

image-1 Rho adviseurs voor leefruimte werkt met collega-bureaus in een speciaal Kennislab samen aan de Omgevingswet. De samenwerkende vijftien bureaus, allen lid van de Beroepsvereniging van Nederlandse stedenbouwkundigen en planologen (BNSP), willen door kennisdeling met passie en missie de invoering van de Omgevingswet succesvol maken.
 

De Omgevingswet bestrijkt de gehele fysieke leefruimte. Dat betekent een verbreding van het werkgebied ten opzichte van ruimtelijke ordening. En de Omgevingswet biedt aanzienlijk meer ruimte voor en stimuleert juist eigen afwegingen door gemeentebesturen, lokaal maatwerk en integraal werken. Er is veel te bedenken, te kiezen en te doen.

Diverse BNSP-bureaus kiezen ervoor de komende tijd samen op te trekken. Deze samenwerking is reeds enkele jaren geleden gestart in het kader van de ‘Pilots Omgevingsvisie 2014 – 2016′, een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als vervolg hierop hebben bureaus met regelmaat overleg gevoerd over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die de Omgevingswet biedt. Dit overleg vond plaats onder de noemer Kennislab.

Kennislab zet in op verbreding en verdieping van de samenwerking binnen BNSP. Begin mei 2017 waren alle BNSP-bureaus te gast bij Rho adviseurs in Rotterdam. Enthousiast is gereageerd op het voorstel samen te werken om van de Omgevingswet een succes te maken.

Samenwerking is mogelijk bij de aanbesteding van de VNG voor staalkaarten. Aan de hand van de uitvraag zal worden bezien op welke wijze de samenwerking wordt ingevuld. Eén van de plannen voor concrete samenwerking is het samenstellen van de ‘ideeënwaaier van het omgevingsplan’. Daarin kan ieder BNSP-bureau een vergezicht bieden van hoe een omgevingsplan eruit kan zien. Ook andere ideeën krijgen hierin een plek.

De bureaus gaan ook samen aan de slag voor verdieping van de Omgevingswet, Invoeringswet en de bijbehorende AMvB’s. Kennismaken met elkaars inzichten, die in gesprekken versterken en verdiepen om zo ideeën te genereren hoe een omgevingsplan kan worden ingevuld. Mogelijk volgt hieruit een heldere ideeën set of zijn er meer scenario’s voor een omgevingsplan denkbaar. In ieder geval wordt het zo mogelijk gemaakt dat alle BNSP-bureaus het brede speelveld van de fysieke leefomgeving kunnen bespelen. Dan maakt de omvang, de samenstelling en oriëntatie van een BNSP-bureau niet meer uit.

Dit kan resulteren in een symposium. Belangrijk is dat adviseurs van gedachten wisselen samen met de mensen uit het veld, vanuit gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en andere instanties. De essentie is ‘samen aan de slag’ met praktijkvraagstukken. Dit symposium kan eind 2017/begin 2018 plaatsvinden.

Met de bijeenkomst begin mei 2017 is het Kennislab al verbreed. Hiermee bestaat Kennislab uit: Antea Group, Arcadis Nederland, BRO Ruimte om in te leven, BugelHajema, BuroGkracht, CroonenBuro5, Kuiper Compagnons, mRO, Plein06, Pouderoyen Compagnons, Rho adviseurs voor leefruimte, Ruimtemeester, SAB, Twan Jütte en Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht.

​Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes.

Deel deze pagina

Realisatie Brouwerseiland weer stap dichterbij

image-1 Na jarenlange voorbereiding is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van Brouwerseiland. Met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeente Schouwen-Duiveland is de aanleg van dertien eilandjes in het Grevelingenmeer en de bouw van ruim driehonderd vakantiewoningen een stuk dichterbij gekomen.
In opdracht van de projectontwikkelaar hebben de specialisten van Rho adviseurs gewerkt aan een caleidoscoop aan ruimtelijke vraagstukken op het gebied van verkeer, ecologie, water, milieu, ruimtelijke ordeningsrecht en vergunningenmanagement. Rho adviseurs heeft de planologische procedure begeleid,de milieueffecrapportage en de passende boordeling opgesteld. Tevens is onderzoek gedaan naar de invloed van waterrecreatie op de watervogels in het gebied.

Brouwerseiland is een uniek en spraakmakend project. Een bestaande werkhaven aan de Brouwersdam, tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee wordt getransformeerd tot een nieuwe eilandenarchipel. Brouwerseiland is een integraal concept, waarbij hoogwaardige natuurontwikkeling, verblijfsrecreatie en waterrecreatie hand in hand gaan.

De eilanden worden ingericht met een natuurlijk duinlandschap. De natuurwaarden onder water zullen verbeteren doordat de waterdiepte kleiner wordt en de doorstroming groter. Met maatregelen zoals kunstmatige riffen wordt ontwikkeling van natuurwaarden verder gestimuleerd, overeenkomstig het concept ‘Building with nature’.

Maatschappelijk is het project Brouwerseiland erg gevoelig. Er is veel weerstand van windsurfers, die het aangrenzende water gebruiken voor hun sport, en van organisaties die zich verzetten tegen nieuwe kustbebouwing. Rho adviseurs heeft geconcludeerd dat op basis van grondig onderzoek vban alle relevante aspecten, dat er geen planologische belemmeringen zijn voor de realisatie van Brouwerseiland.

​Meer weten? Neem dan contact op met Risto Louws.

Deel deze pagina

Rho feliciteert Weesp met Bloemendalerpolder

image-1 image-1 Rho adviseurs feliciteert de gemeente Weesp, de provincie Noord-Holland, de private ontwikkelaars en andere betrokkenen met het onherroepelijk verklaren van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder. Na een jarenlange voorbereiding kan nu écht worden begonnen met het realiseren van dit grote bouwproject dat de naam Weespersluis heeft meegekregen.
 

De Bloemendalerpolder is het gebied tussen de gemeenten Weesp en Gooise Meren (Muiden), ten zuiden van rijksweg A1. Een derde van het gebied gaat worden bebouwd met 2.750 woningen, tweederde van de polder blijft ‘groen’ met ruimte voor natuur en recreatie. Nog dit jaar, zo is de bedoeling, moet met de bouw van de eerste woningen worden begonnen.

Rho adviseurs heeft in opdracht van de gemeente Weesp het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en het exploitatieplan opgesteld en daarmee alle ruimtelijke procedures voor het verlenen van de benodigde vergunningen doorlopen. Ook heeft Rho adviseurs de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure bij de Raad van State.

​Meer weten? Neem dan contact op met Leo Snel.

Illustraties: Weespersluis.nl

Deel deze pagina

Nieuw kantoor Rho adviseurs in Middelburg geopend

image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 Wethouder Johan Aalberts heeft op woensdagmiddag 21 juni het nieuwe kantoor van Rho adviseurs voor leefruimte in Middelburg officieel geopend. In aanwezigheid van veel relaties en medewerkers knipte de wethouder de toegangsdeur van het pand aan de Segeerssingel 6 open.
​Aansluitend waren er voor de genodigden twee korte vakinhoudelijke presentaties, gevolgd door een geanimeerde borrel.


Deel deze pagina

Gasloos wonen in nieuwe woonwijk Munster in Winsum

image-1 image-1 De gemeente Winsum gaat haar ambities voor de nieuwe woonwijk Munster waarmaken aan de hand van het door Rho adviseurs opgestelde stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan.
De nieuwe woonwijk Munster wordt aan de oostzijde van het dorp ontwikkeld. Dat biedt veel kansen door de aanwezigheid van water en groen maar vormt ook een uitdaging: het maken van een nieuwe dorpsrand vraagt om een zorgvuldige inpassing.

In opdracht van de gemeente is Rho adviseurs aan de slag gegaan met een schetsplan voor de hele wijk en stedenbouwkundig verkavelingsplan voor eerste fase van Munster, gevolgd door het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan.

Bijzonder aan deze woonwijk is de keuze voor een duurzame insteek. De gemeente stimuleert de toepassing van een duurzaam energie concept. Er wordt geen gasnet aangelegd, dus de woningen krijgen een alternatieve verwarming. In de eerste fase zal per kavel gebruik worden gemaakt van warmtekorven. Voor fase twee en drie wordt gewerkt met een zogenaamd kleinschalig laag temperatuur warmtenet per blok van vijftien tot twintig huizen waarbij ook wordt onderzocht hoe een koppeling met lokaal opgewerkte elektriciteit kan worden gemaakt. Op een centrale plek wordt het water voorverwarmd en vervolgens via een ringleiding naar alle woningen getransporteerd.

Met deze ingrepen wordt geanticipeerd op de landelijke transitie naar het ‘gasloos wonen’. Daarnaast is voor Munster in de planvorming nadrukkelijk rekening gehouden met een groen karakter, de bezonning, het beperken van de hoeveelheid verharding, natuurlijke hemelwaterafvoer en het gebruik van duurzame materialen in de openbare ruimte. Het bestemmingsplan maakt dit mogelijk.

Door een goede en prettige samenwerking en afstemming met de gemeente Winsum zijn de processen vlot verlopen. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld (23 mei 2017) en ligt het ter inzage voor beroep. Op 17 september start de verkoop met een bouwbeurs, dus nog even en de schep gaat in de grond voor de eerste fase van de wijk. Een mooie mijlpaal in het proces en een goede start van de nieuwste uitbreiding van Winsum.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Mariette Hooftman of Guido van Loenen.

​Illustraties: Stedenbouwkundigschetsplan & Impressie verkaveling eerste fase.

Deel deze pagina

Geslaagde bijeenkomst met ondernemers over Omgevingswet

image-1 Met bijna veertig gasten is op 18 mei in het Polman Stadion in Almelo een geslaagde bijeenkomst gehouden over de Omgevingswet. De 'marktpartijen' - van landschapsarchitecten tot projectontwikkelaars en van makelaars tot aannemers - hebben zich laten bijpraten door Joske Poelstra en Ruud Louwes.
De Omgevingswet mag dan pas in 2019 worden ingevoerd, veel gemeenten zijn er nu al mee bezig. Daarom is het ook voor marktpartijen van belang om nu al kennis te nemen van deze nieuwe wet. Rho adviseurs heeft al ruime ervaring op gedaan met het werken in de geest van de Omgevingswet en heeft bovendien veel gemeenten geholpen bij de implementatie van de nieuwe wet.

 Het was een geslaagde middag, waar voor veel marktpartijen nieuwe inzichten werden geboden.

Deel deze pagina

Bestemmingsplan Stad Appingedam voldoet aan Europese Dienstenrichtlijn

Het bestemmingsplan Stad Appingedam voldoet aan de Europese Dienstenrichtlijn. Dat is de mening van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. In het bestemmingsplan is een brancheringsregeling opgenomen. Daarin is geregeld dat op het Woonplein, de meubelboulevard van Appingedam, alleen zogeheten perifere detailhandel is toegestaan.
De mening van de advocaat-generaal moet nog door het Hof van Justitie worden bevestigd. Als dat gebeurt, dan moeten de bestemmingsplannen met een specifieke regeling voor detailhandel hiervoor een goede onderbouwing bevatten. Uiteindelijk zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat per situatie beoordelen. Appingedam is daarvoor de eerste test. De uitspraak van de Afdeling wordt eind dit jaar verwacht.

Advocaat-generaal M. Szpunar vindt dat de gemeente het verzoek een Bristol-vestiging op het Woonplein mogelijk te maken, terecht heeft geweigerd. Daarmee kan het gemeentebestuur voorkomen dat dit soort winkels uit het centrumgebied wegtrekken en dat in het centrumgebied grote leegstand ontstaat. Voor het gemeentebestuur is dit een uiterst belangrijke steun in de rug voor het sinds jaren gevoerde beleid.

Verzoek

Het bestemmingsplan Stad Appingedam is bij het Hof van Justitie ter beoordeling op tafel gekomen als gevolg van een verzoek van Visser Vastgoed. Die wil een Bristolvestiging op het Woonplein en stelt dat het gemeentebestuur zo’n vestiging moet toestaan. Daarbij wordt een beroep gedaan op de Europese Dienstenrichtlijn die verbiedt dat onderscheid wordt gemaakt in detailhandelsbranches.

De brancheringsregeling in het bestemmingsplan betekende voor Visser Vastgoed dat op het Woonplein alleen branches zijn toegestaan die volumineuze goederen verkopen, zoals een bouwmarkt, meubelzaak en tuincentrum. Visser Vastgoed vindt dat ook reguliere winkels, zoals Bristol, op het Woonplein moeten kunnen worden gevestigd.

Visser Vastgoed heeft tegen deze brancheringsregeling in het bestemmingsplan beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State omdat deze regeling in strijd zou zijn met de Dienstenrichtlijn. Jarenlang vond de Afdeling dat dat niet zo was, omdat detailhandel niet kon worden aangemerkt als ‘dienst’. Echter, de Afdeling is aan het twijfelen gebracht door de advocaat van Visser vastgoed, mr. I. Haverkate van Gijs Heutink Advocaten in Amsterdam. Dat kwam ook door de verschillende arresten die het Hof van Justitie zelf heeft gewezen.

Grote Kamer

De Afdeling heeft ervoor gekozen zogeheten prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie voor te leggen. Hiervoor heeft op 14 februari een zitting plaatsgevonden van de Grote Kamer van het Hof van Justitie in Luxemburg. Deze Grote Kamer bestaat uit vijftien rechters, die ieder een lidstaat vertegenwoordigen. Op basis van deze zitting heeft advocaat-generaal Szpunar klip en klaar gesteld dat detailhandel een ‘dienst’ is en dat dus de Dienstenrichtlijn van toepassing is.

De advocaat-generaal stelt vervolgens dat, wanneer een brancheringsregeling in een bestemmingsplan is opgenomen, in eerste instantie het verbod voor zo’n brancheringsregeling uit artikel 15 van de Dienstenrichtlijn van toepassing is. Echter, in tweede instantie is een uitzondering op die verbodsbepaling mogelijk als een gemeente hiervoor dwingende redenen heeft aangevoerd.

Volgens deze Europese jurist bevat het bestemmingsplan Stad Appingedam die dwingende redenen. In de conclusie is vermeld dat het bestemmingsplan onder meer is vastgesteld vanwege behoud van de leefbaarheid van het stadscentrum en ter voorkoming van leegstand in binnenstedelijk gebied. ,,De enige manier om de negatieve gevolgen van een verkeerstoename en een lege binnenstad te vermijden is dus om de mogelijkheden voor dienstverrichters om zich buiten de binnenstad te vestigen, te beperken,’’ zo stelt de advocaat-generaal.

In de conclusie is verder aangegeven dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is op deze situatie die nu specifiek in Appingedam speelt. Dat het niet gaat om vestiging van buitenlandse detailhandelsbedrijven, is niet van belang. En de beperking past bij het doel dat het gemeentebestuur wil bereiken en is niet te vergaand of disproportioneel. Verder wordt het voorstel gedaan om een bestemmingsplan aan te merken als een ‘eis’ zodat artikel 15 van toepassing is. Anders zou het bestemmingsplan worden aangemerkt als ‘vergunning’ en zouden andere artikelen van belang zijn.

Voorstel

De conclusie is in feite een voorstel van de advocaat-generaal aan het Hof van Justitie. Dat voorstel wordt binnenkort door de Grote kamer van het Hof behandeld. Of de conclusie door dit rechtscollege geheel wordt overgenomen, is wel de vraag. Tijdens de zitting op 14 februari, toen de zaak werd behandeld, bleek dat de opvattingen binnen het rechtscollege uiteenliepen. Naar verwachting zal het Hof van Justitie voor de zomerperiode het arrest wijzen. Vervolgens zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak doen op basis van het arrest.

De advocaat-generaal heeft alvast opgemerkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak zelf nog eens moet beoordelen of het bestemmingsplan Stad Appingedam de benodigde dwingende redenen bevat. Dit betekent dat deze belangrijke zaak voor Nederlands detailhandelsland nog een vervolg krijgt.
Rho adviseurs heeft destijds voor de gemeente Appingedam het bestemmingsplan Stad Appingedam opgesteld met daarin de brancheringsregeling en de motieven hiervoor. Ook heeft Rho adviseurs de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure en hebben, namens Rho adviseurs, Koos Seerden en Ruud Louwes de gemeente Appingedam vertegenwoordigd tijdens de zitting van het Europees Hof in Luxemburg.

​Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes.

Deel deze pagina

Gulden Feniks-nominatie voor project CHV-terrein

image-1 De transformatie van het CHV-terrein in Veghel is genomineerd voor de Gulden Feniks, de jaarprijs van het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Rho adviseurs is nauw betrokken bij dit project, waarvoor we het omgevingsplan hebben opgesteld. Het CHV-terrein is een grootschalig transitieproject van industrieel erfgoed.
CHV Noordkade is het voormalige onderkomen van de Coöperatieve Handelsvereniging, de handelstak van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Het gebied wordt gezien als een belangrijke historische industrieel erfgoed. Het terrein bestaat uit een verzameling monumentale fabriekspanden uit het begin van de vorige eeuw. CHV Noordkade is getransformeerd tot een onderkomen voor verschillende organisaties die zich richten op kunst, food, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Voor de Gulden Feniks 2017 is het CHV-terrein genomineerd in de categorie Gebiedstransformatie, net als het project ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Voor deze categorie waren er tien projecten ingestuurd. Volgens het NRP tonen beide projecten de unieke mogelijkheden en grote diversiteit aan bestemmingen die bestaand vastgoed te bieden heeft.

Rho adviseurs feliciteert de gemeente Meierijstad en bouwbedrijf Van de Ven met deze mooie nominatie. Samen kijken we uit naar de bekendmaking van de prijswinnaars tijdens de NRP Partnerbijeenkomst op 5 juli.

​Eerder al, op 18 mei, geven Stefan van Bogget en Rob Schram van Rho adviseurs tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in 's-Hertogenbosch, een presentatie over het project CHV Noordkade als geslaagd voorbeeld over hoe om te gaan met het omgevingsplan.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Stefan van Bogget.

Deel deze pagina

Jong-professionals Rho adviseurs in masterclass Omgevingswet

image-1 Twee jonge professionals van Rho adviseurs voor leefruimte zijn geselecteerd voor deelname aan een speciale masterclass over de Omgevingswet en omgevingsveiligheid, georganiseerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doesjka Boer, adviseur milieu en ruimte, en Luuk Spruit, trainee omgevingsrecht, krijgen tijdens de masterclass een unieke gelegenheid om met de Omgevingswet aan de slag te gaan.
De masterclass Omgevingswet en omgevingsveiligheid is onderdeel van het introductieprogramma van de nieuwe Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De masterclass is speciaal bedoeld voor studenten en jong-professionals en bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nader ingegaan op de nieuwe manier van werken, omgevingsveiligheid en de gevolgen van de nieuwe wet voor ruimtelijk ontwerpers. Op 11 mei, tijdens het landelijk praktijkcongres Omgevingswet wordt de aftrap voor de masterclass gegeven.

 

Deel deze pagina

Sein op groen voor invulling ‘Gat van Nieuwerkerk’

image-1 De Raad van State heeft het sein op groen gezet voor de invulling van het ‘Gat van Nieuwerkerk’. Daarmee is er een einde gekomen aan een ongeveer tien jaar durende discussie over de verplaatsing van twee vestigingen van supermarkten Jumbo en Aldi in deze Zeeuwse dorpskern.
Rho adviseurs heeft voor de gemeente Schouwen-Duiveland het bestemmingsplan opgesteld dat de verplaatsing van beide supermarkten mogelijk moest maken. Ondernemers in omliggende plaatsen hebben zich altijd verzet tegen deze verplaatsing uit vrees voor omzetverlies. Rho adviseurs heeft Schouwen-Duiveland ook bijgestaan in deze juridische procedure.

De Raad van State is van mening dat beide supermarkten door hun ligging aan provinciale weg N59 al een boven lokale aantrekkingskracht hadden en dat het slechts gaat om een verplaatsing. Dat beide supermarkten ook iets groter worden maakt ze aantrekkelijker maar dat zal niet leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het winkelbestand in Schouwen-Duiveland en omliggende dorpen.

​Meer weten? Neem dan contact op met Jos van Jole.

Deel deze pagina

Rho adviseurs helpt bij opknapbeurt centrum Krabbendijke

Het centrum van Krabbendijke verdient een opknapbeurt. De gemeente Reimerswaal wil de inrichting en het functioneren van het centrum van Krabbendijke verbeteren zodat het er prettig is te winkelen en er te verblijven.
Rho adviseurs en de gemeente gaan samen met inwoners en ondernemers van Krabbendijke praten over een nieuwe inrichting van het dorpshart. Als eerste zal tijdens een bijeenkomst op 9 mei in dorpshuis De Meiboom met bewoners worden besproken wat er nu goed is, wat er beter kan en beter moet en wat de ambitie voor het centrum van Krabbendijke moet zijn. Alle wensen en ideeën zullen worden vastgelegd op een kaart van het centrumgebied en worden daarna verwerkt tot projecten.

Nog vóór de zomer dit jaar volgt een tweede bijeenkomst. De opgehaalde ideeën zijn dan verwerkt tot verschillende plannen waaruit kan worden gekozen. Aan bewoners en ondernemers wordt dan ook gevraagd welke inrichtingsplannen het beste zijn en waarom voor die plannen moet worden gekozen. Daarna wordt er een uitgewerkt plan opgesteld voor het vernieuwen van het centrum van Krabbendijke.

De eerste informatiebijeenkomst over mogelijke herinrichting van het centrum van Krabbendijke vindt plaats op 19 april in dorpshuis De Meiboom, Kerkpolder 30 in Krabbendijke. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

​Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen van Broekhoven.

Deel deze pagina

‘Omgevingswet biedt vooral momentum voor klimaatadaptatie’

image-1 De Omgevingswet biedt prima aanknopingspunten om meer werk te maken van klimaatadaptatie, maar is daarvoor niet per se noodzakelijk. Wel biedt de invoering van de Omgevingswet een goed  momentum om nú van klimaatadaptatie werk te maken.
 

Dát is de boodschap van Derk-Jan Verhaak, senior projectleider van Rho adviseurs vandaag aan vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen in de Zuidelijke Randstad die  bijeen zijn om te onderzoeken en ervaringen te delen over de rol die de Omgevingswet kan spelen bij klimaatadaptatie.

De vertegenwoordigers zijn verenigd in de Community of Practice Klimaatadaptatie. Zij bespreken en werken samen aan de opgaven waarmee zij in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd. Ook kijken ze waar zij meer samen aan de slag kunnen of moeten.

De centrale vraag is: welke kansen biedt de Omgevingswet, en meer specifiek de omgevingsvisie, voor klimaatadaptatie? Ondanks dat de Omgevingswet een brede scope heeft ,waarbinnen zeker ruimte is voor nieuwe thema’s zoals klimaatadaptatie, worden dergelijke thema’s niet automatisch geagendeerd. Er zal een urgentie moeten zijn bij overheid of samenleving om thema’s ‘op de kaart te zetten’. Wie discussies over klimaatverandering volgt zal van mening zijn dat er een urgentie is. Maar, het is een kwestie van de lange adem en dat maakt het niet makkelijker.

Laatst vroeg iemand zich af hoe het komt dat we met de Deltawerken wel in staat zijn geweest een duidelijk plan te maken dat gestructureerd en in tempo is uitgevoerd. Moet er eerst een ramp gebeuren? De overheid speelt een belangrijke rol om het maatschappelijk besef hiervoor te realiseren. En daar kan de Omgevingswet en de omgevingsvisie een hulpmiddel in zijn.

Meer informatie? Neem dan contact op met Derk-Jan Verhaak.                 

Deel deze pagina

Rho helpt bij Amsterdamse ‘wolkenkrabber’

image-1 In Amsterdam staan de lichten bijna op groen voor de realisatie van wat wordt genoemd ‘de wolkenkrabber van Oost’, appartementengebouw Fibonacci, een initiatief van projectontwikkelaar VORM. Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost is akkoord gegaan met het opstellen van een bestemmingsplan. Rho adviseurs heeft hiervoor in opdracht van VORM reeds het nodige voorwerk gedaan, waaronder het onderzoeksmanagement. Ook hebben we geassisteerd bij alle  processen en procedures. In het Parool is eerder deze maand al over het bouwproject geschreven.

Deel deze pagina

‘Energietransitie moet op één’

image-1 Onze adviseurs Jody Bakker en Wessel van Vliet hebben via het netwerk van Young Urban and Regional Professionals (Yurps) meegedaan aan de dialoog over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Op weg naar de verkiezingen heeft dat op het platform Wij maken Nederland boodschappen voor het nieuwe kabinet opgeleverd. Jody en Wessel hebben de boodschap ‘energietransitie moet op één’ mede-geformuleerd. Hiervan is ook een leuke video gemaakt. 
 


Deel deze pagina

Residentie De Wielen kan worden gebouwd

image-1 In de gemeente De Fryske Marren kan eindelijk residentie De Wielen worden gebouwd. De Raad van State heeft vandaag het beroep tegen het bestemmingsplan Langweer-Stevenshoek ongegrond verklaard. Rho adviseurs voor leefruimte heeft voor dit project het bestemmingsplan opgesteld en dit samen met de opdrachtgever en de gemeente verdedigd. Ook heeft zij diverse onderzoeken ten behoeve van dit project uitgevoerd, zoals een parkeerstudie.
Residentie De Wielen wordt gerealiseerd op een markante plek, op de grens tussen het havengebied en de kom van Langweer en ook aan een belangrijke verbindingsroute tussen deze twee gebieden. Dit is de plaats waar vroeger een zuivelfabriek stond en op dit moment nog de restanten van Hotel/discotheek De Wielen aanwezig zijn.

Het plan voorziet in de bouw van een appartementencomplex met op de begane grond een grand café, naar ontwerp van architect Jetze Sipma. Tegen het plan is bezwaar gemaakt door stichting Hart voor Langweer namens ruim honderd inwoners, dat het nieuwe gebouw te hoog en te massaal vindt en vreest voor parkeeroverlast  Deze argumenten zijn nu ook in de ogen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voldoende weerlegd met behulp van Rho Adviseurs.

​Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur Trynke Rodenhuis.

Deel deze pagina

Directiemutatie bij Rho adviseurs

image-1 Directeur Dick Takkebos (50) vertrekt per 1 mei 2017 bij Rho adviseurs voor leefruimte. Hij verruilt het adviesbureau voor WarmteStad bv, het nieuwe duurzame warmtebedrijf in Groningen, waar hij in dienst treedt als directeur. In de directie van Rho adviseurs is Monique Lammens, businessmanager legal & finance, tijdelijk benoemd tot adjunct-directeur naast statutair directeur Koos Seerden.
Takkebos was bij Rho adviseurs directielid sinds 2013 toen het bureau ontstond uit de fusie tussen RBOI Rotterdam, RBOI Middelburg en Buro Vijn. Hij was er verantwoordelijk voor strategie, marktontwikkeling en innovatie. Namens Rho adviseurs vervulde Dick ook een groot aantal (bestuurs)functies bij brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden.

,,Dick heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en uitbouw van Rho adviseurs. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd,’’ zegt Rho-directeur Koos Seerden. ,,Wij vinden het jammer dat Dick vertrekt, maar wij feliciteren hem met zijn nieuwe uitdaging en wensen hem daarin veel succes.’’
 

Deel deze pagina

Rho helpt bij gemeentelijk zonnebeleid

image-1 Energietransitie wordt één van de bouwstenen voor omgevingsvisies. Zonnebeleid geeft hier al uitvoering aan. Initiatieven voor zowel ‘zon op dak’ als ‘zon op grond’ schieten als paddenstoelen uit de grond, maar bij realisering komt een heleboel kijken.
 

Rho adviseurs helpt bij het ontwikkelen en opstellen van gemeentelijk zonnebeleid. Dit heeft in onder meer de gemeente Heerenveen, Opsterland en Vlagtwedde-Bellingwedde geleid tot een heldere beleidsnotitie.

Meer weten? Neem dan contact op met Aukje de Graaf
Rho_Brochure_zonnebeleid.pdf

Deel deze pagina