Rho Adviseurs samen met gemeente en Efteling aan de slag met aanvulling bestemmingsplan

image-1 Rho Adviseurs samen met gemeente en Efteling aan de slag met aanvulling bestemmingsplan "Wereld van de Eteling 2030"
In haar tussenuitspraak van 14-10-2020 bevestigt de Raad van State dat het overgrote deel van het plan voor de uitbreiding van de Efteling in stand blijft.

De uitspraak omvat 141 overwegingen waarvan 15 volgens de Raad nog verduidelijking behoeven.
Onder andere op juridisch vlak en met betrekking tot natuur, geluid en milieuhinder wordt een nadere onderbouwing gevraagd.
De Raad van State geeft de gemeenteraad van Loon op Zand hiervoor een half jaar de tijd.

“Dat we wat moeten aanpassen, is helemaal niet ongebruikelijk in zo’n veelomvattend plan”- aldus Efteling. “Natuurlijk is het jammer dat we nog niet met het plan aan de slag kunnen, maar we zijn blij dat we exact weten op welke vlakken we kunnen bijschaven”.

Rho Adviseurs en de Efteling hebben er alle vertrouwen in dat het doorvoeren van de benodigde aanpassingen zal leiden tot een positieve einduitspraak.

 

Webinar “Van uitstellen naar versnellen”


image-1 Intergraal en versneld werken aan ontwikkelingen in Breda onder de Omgevingswet. 
Dinsdag, 8 september organiseerden wij samen met Gemeente Breda een interactief webinar over de Omgevingswet. Ontwikkelaars, bouwers en architecten die bouwen in en aan de stad Breda, schoven aan.

Nieuwe initiatieven worden straks met verschillende partijen besproken aan de Omgevingstafel: snellere procedures, integraal en transparant werken. Deelnemers aan het webinar gingen hierover met elkaar in gesprek. Dat leverde goede inzichten op om het nieuwe samenwerken in te richten.

Zowel wij als de gemeente Breda kijken terug op een hele geslaagde sessie met ruim 100 deelnemers.

Bekijk het plenaire deel van de webinar


 

Onze nieuwsbrief: juli 2020

image-1 Inspirerende verhalen over projecten waaraan we werken,
Lees HIER onze nieuwsbrief

 

Uitstel Omgevingswet: Wat nu?

image-1 De reis naar de Omgevingswet is met één jaar verlengd. Wat betekent dat voor u? Voor uw lopende en toekomstige projecten? Voor implementatietrajecten, participatie en andere zaken die met de Omgevingswet samenhangen? 
Ondanks het uitstel is het raadzaam om nu al op zoek te gaan naar antwoorden. Benut deze extra tijd en voorkom dat u straks alsnog kort voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet tegen knelpunten aanloopt.

Wij van Rho Adviseurs adviseren u graag !     ​VIND UW ANTWOORD HIER

 

Duidelijkheid in de toekomst en winst in tijd - De Stikstof Quick-Scan

image-1 Door de stikstof uitspraak van de Raad van State van vorig jaar hebben veel projecten en ontwikkelingen in Nederland vertraging opgelopen of zijn zelfs tot stilstand gekomen.
Waar voorheen kon worden volstaan met een melding in kader van de PAS, is door de uitspraak nu vaak een natuurvergunning nodig, al dan niet vergezeld met een omgevingsvergunning. Daarnaast kan de overheid u ook vragen om een ecologische toetsing met betrekking tot stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden. In de praktijk blijkt dat veel ingezette procedures vertragingen oplopen doordat bepaalde zaken in het verleden niet of niet volledig zijn vastgelegd.

                                                 
Wist u dat u mogelijk beschikt over vergunde rechten die gebruikt kunnen worden om een natuurvergunning te verkrijgen? Rho Adviseurs heeft op dit dossier niet stil gezeten en is met en voor haar klanten in de weer geweest om vertragingen te voorkomen. Dit door goede plannen te maken met een stevige onderbouwing.
Hoe pakken wij dat aan?

 
Wet natuurbescherming, Natura-2000 gebieden en referentiesituatie

Natura 2000-gebieden zijn gebieden die onderdeel uitmaken van een Europees netwerk waarbinnen soorten- en gebiedsbescherming plaatsvind. Wat wel en niet is toegestaan in deze gebieden is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Naast de flora- en faunatoetsing is het in het kader van de Wnb noodzakelijk om voor plannen en projecten de stikstofdepositie daarvan inzichtelijk te maken. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt berekend met AERIUS Calculator. Wordt er geen depositie berekend dan is een Wnb vergunning niet noodzakelijk. In de praktijk blijkt echter dat vaak wel een depositie wordt berekend. In de rechtspraak wordt het standpunt gehanteerd dat significante effecten niet zijn uit te sluiten als sprake is van een depositie op reeds overbelaste Natura 2000-habitats of leefgebieden. Een toename aan stikstofdepositie dient daarom te worden beoordeeld. Dit betekent dat de berekende depositie ecologisch wordt geanalyseerd om te bezien of écht sprake is van een significant effect. Als inderdaad sprake is van een significant effect kan een plan of project alleen doorgang vinden middels de zogeheten ADC-toets. Dit is een zeer zware toetsing waarvoor maar heel weinig plannen of projecten in aanmerking komen.
 
Bij de beoordeling of er sprake is van een toename van stikstofdepositie wordt gekeken naar de referentiesituatie. Het uitvoeringsorgaan voor provincies (BIJ12) hanteert hiervoor een schema. Uitgegaan wordt van de datum van aanmelding van het Natura 2000 gebied waarop depositie wordt berekend en de wijzigingen van het bedrijf die naderhand door middel van vergunningen of meldingen zijn vastgelegd. Hierbij stelt het BIJ12 dat de situatie waarin sprake is van de laagste stikstofemissie (en dus depositie) na de vaststelling van het Natura-2000 gebied maatgevend is.
 
Het is dus van belang dat uw referentiesituatie alsnog wordt vastgelegd om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast kan het zijn dat deze situatie meer stikstofemissie inhoudt dan in de toekomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld door schoner materieel en technische ontwikkelingen. In dat geval biedt dat de mogelijkheid voor intern salderen. Hiermee kunnen veel ontwikkelingen van uw bedrijf de reguliere procedure volgen.

Motivering om in actie te komen

Beschikt u niet over een Wnb (Wet natuurbescherming) vergunning? Dan kan het zijn dat voor iedere (toekomstige) activiteit van uw bedrijf met een stikstofdepositie een Wnb vergunning noodzakelijk is. Met als gevolg, omdat vaak ook een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, dat u de uitgebreide procedure moet volgen. Om dat te voorkomen, kunt u in eerste instantie een Quick‑Scan Stikstof laten uitvoeren.
 
Quick-Scan Stikstof en onze werkwijze

Of er sprake is van een toename van stikstofdepositie door nieuwe ontwikkelingen staat op voorhand niet vast. Dit komt omdat binnen de vergunde activiteiten mogelijkerwijs veranderingen hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden, die de berekende toename zouden kunnen compenseren. Ook kan het zijn dat door een ontwikkeling mogelijk stikstofbronnen veranderen of verdwijnen waardoor een “stikstofsaldo” ontstaat. Deze potentiele ruimte kunnen wij voor u vastleggen waarmee u toekomstige stikstofdeposities kunt salderen. Hierbij maken wij gebruik van de in het verleden vergunde stikstofemissie. Die geeft het recht om als basis gebruikt te worden voor de aanvraag van een Wnb-vergunning. Door deze Wnb-vergunning aan te vragen op hoofdlijnen, ontstaat een soort stikstofbank. Hierin zijn de gezamenlijke stikstofemissies van alle onderdelen van uw bedrijf betrokken en wordt de maximale stikstofemissie van al uw activiteiten vastgelegd als referentiesituatie volgens de Wnb. Indien wijzigingen plaatsvinden binnen uw bedrijf dan geldt de totaal vastgelegde stikstofemissie als normwaarde. 
 
Als blijkt dat aan de normwaarde wordt voldaan kan worden gesteld dat ten aanzien van de stikstofemissie de ontwikkelingen passend zijn binnen het vastgelegde milieukader in de omgevingsvergunning. Veranderingen binnen dit kader kunnen dan met de reguliere procedure aan bevoegd gezag worden gemeld. In ons navolgende 5-stappenplan kunnen wij uw rechten vastleggen:
 
Stap 1:   In beeld brengen van uw vergunde bedrijfsvoering en de daarbij behorende vergunde stikstofruimte in AERIUS Calculator;
Stap 2:   In beeld brengen van de historische en te claimen stikstofruimte uit uw milieu(vergunning)dossier;
Stap 3:   Opstellen samenvatting en memo en daarmee initiëren van vooroverleg met de Provincie (bevoegd gezag Wet natuurbescherming);
Stap 4:   Opstellen van vergunningaanvraag Wet natuurbescherming met verschilberekening in AERIUS;
Stap 5:   Indienen van de vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en daarmee vastleggen van uw stikstofrechten.


Wat wint u hiermee? Wij hebben enkele voordelen voor u op een rij gezet:
 
 • U kunt de rechten claimen en vastleggen van de referentiesituatie inzake de hoeveelheid stikstof die u mag uitstoten volgens uw huidige (of oude) milieuvergunning en de laatst aantoonbare situatie na 2000 of 2004. Rechten die u niet meer ontnomen kunnen worden door wijzigingen of aanscherpingen in de toekomst als u géén natuurvergunning heeft geregeld.
   
 • Wellicht heeft u meer vergunde rechten dan u nu feitelijk gebruikt. In deze situatie creëren we een stikstofbank, een stikstofsaldo voor toekomstige ontwikkelingen. Of u kunt de rechten van huidige industriële bronnen waarvan u toch voorziet dat deze in de toekomst schoner worden gebruiken voor andere uitbreidingen, zoals meer vervoersbewegingen of een extra productielijn.
   
 • De mogelijkheid om snel veranderingen in uw bedrijfsvoering door te voeren zonder lange vergunningtrajecten waarin u dient aan te tonen dat uw nieuwe ontwikkeling inpasbaar is binnen uw natuurvergunning. Met een actuele stikstofbank als vergund kader is de inpasbaarheid eenvoudig aangetoond en rolt u snel door de vergunningprocedure heen.
   
 • Het vastleggen van vergunningsrechten draagt eraan bij dat de verkoopbaarheid van uw bedrijf in de toekomst zeker gesteld is. Iedere due dilligence bij bedrijfsovername op dit moment eist duidelijkheid in de vergunde mate van stikstofdepositie van uw bedrijf. U voorkomt hiermee vertraging of afstel in verkoopprocessen.
   
 • U vermijdt de onaangename verrassing dat een kleine toekomstige verandering die eigenlijk meldingsplichtig is onder de WABO ineens gekoppeld wordt aan een Wet natuurbeschermingsprocedure van minimaal 20 weken. Door grote tijdsdruk die de overheden ervaren kan 20 weken meestal niet gegarandeerd worden.

Duidelijkheid in de toekomst en winst in tijd

Door het vastleggen van uw stikstofrechten legt u het toekomstig beoordelingskader voor ontwikkelingen van uw bedrijf vast. Hiermee creëert u duidelijkheid voor uzelf vooraf en voorkomt u vertragingen achteraf. Blijft er stikstofruimte over, dan creëert u een situatie waarin u maximaal kunt profiteren van de salderingsregels en ontstaat de mogelijkheid om ontwikkelingen sneller door de procedures te loodsen. Wij kennen de mogelijkheden en de procedures om u hierin bij te staan en doen dat graag met onze enthousiaste adviseurs.

Graag nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om samen te kijken wat uw mogelijkheden zijn en hoe wij u in dit kader bij kunnen staan. We zijn telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 010-2018555, of via e-mail: info@rho.nl. 

 

Handreiking: Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan

image-1 Ontwikkelingen onder de Omgevingswet mogelijk maken met het oog op fysieke veiligheid.
Op welke manier kunnen de veiligheidsregio's invulling geven aan hun rol als adviseur en de aspecten fysieke veiligheid inbrengen bij de totstandkoming van omgevingsplannen en de uitvoering daarvan? 

Dat is de centrale vraag die beantwoord wordt in de handreiking Bouwstenen Fysieke Veiligheid voor het omgevingplan, die in opdracht van de veiligheidsregIo's is opgesteld en waar Rho adviseurs een belangrjke bijdrage aan heeft geleverd. 

De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Met deze handreiking wordt inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geboden bij zowel het uitwerken van een veiligheidsparagraaf en regels in een omgevingsplan, als bij het maken van afspraken over de rol van de veiligheidsregio bij het opstellen en uitvoeren van een omgevingsplan.


Benieuwd naar de inhoud van de Handreiking? 
 
HANDREIKING: BOUWSTENEN FYSIEKE VEILIGHEID VOOR HET OMGEVINGSPLAN

Aanmelding Ruimtelijk Traineeship Rotterdam van start!

image-1 ​​Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst?
De jonge professional die:
 • bij de start van zijn carrière direct de volledige breedte van het vak ziet
 • in twee jaar tijd een groot netwerk opbouwt
 • competenties ontwikkelt met in-company trainingen
 • de titel binnen twee jaar in de pocket heeft?
Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het ruimtelijk traineeship echt iets voor jou!

Het traineeship start op 31 augustus 2020 voor de duur van 2 jaar.

Meld je vóór 30 juni 2020 aan via traineeship@pepnl en doe mee met de selectiedag op 14 juli a.s. Meer informatie over dit traineeship en de aanmeldprocedure vind je hier.
 

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend: 1 januari 2022

image-1 Er is overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. 
Met deze nieuwe datum wordt extra tijd en ruimte geboden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Voor de inhoud van de brief van de minister, klik hier.

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

 

Eindrapport Pilots Energietransitie en Omgevingswet is klaar!

image-1 En het is zover! Het eindrapport ligt klaar! Hét resultaat van het kennis- en leertraject Energietransitie & Omgevingswet waarin Rho adviseurs de rol van de pilotcoach op zich heeft genomen 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat decentrale overheden keuzes voor de energietransitie in de instrumenten van de Omgevingswet moeten verankeren. Voor zon en wind, met bijbehorende infrastructuur, moet dit zodanig gebeuren dat uiterlijk in 2025 omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven. Dit betekent dat decentrale overheden niet alleen voor twee nieuwe, grote uitdagingen staan (de energietransitie en invoering van de Omgevingswet) maar dat ze die ook nog eens op korte termijn met elkaar moeten verbinden.


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een consortium bestaande uit Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Platform31, Over Morgen en Rebel opdracht gegeven samen met gemeenten aan de slag te gaan met het versnellen van de energietransitie met instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Dit traject heeft zich gericht op het krijgen van meer inzicht in mogelijkheden voor de inzetbaarheid van instrumenten uit de Omgevingswet door gemeenten, waarmee ze hun doelen rond de energietransitie kunnen halen en de afspraken en samenwerking tussen partijen kunnen vastleggen.

Acht ‘proefgemeenten’ hebben daar het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Deze gemeenten zijn aan de slag gegaan met de eigen ambities rond de energietransitie en de vertaling van deze doelen en ambities naar de instrumenten van Omgevingswet. Rho adviseurs heeft de gemeenten daarbij intensief begeleid door de rol van pilotcoach op zich te nemen

Benieuwd naar het resultaat van dit intensieve kennis- en leertraject Energietransitie & Omgevingswet ? Lees het Eindrapport
 
Eindrapport_Energietransitie_en_OW.pdf

​De inwerkingtreding Omgevingswet gaat per 1 januari 2021 niet door!

image-1 De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Na overleg met bestuurlijke partners volgt een nieuwe datum. 
Zowel een stevige implementatieopgave als de maatregelen rond het coronavirus, hebben grote invloed op alle partijen die werken aan de Omgevingswet.
Behalve ingaan op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021 gaat de minister in haar brief in op.de minimale eisen die zijn geformuleerd voor inwerkingtreding.

Wilt u de inhoud van de brief inzien? Klik hier.

De AWG is aangenomen. Wat zijn de consequenties?

image-1 Op 10 maart heeft de Eerste Kamer de Aanvullingswet Grondeigendom (AWG) aangenomen. Daarmee is één van de laatste wettelijke onderdelen van de Omgevingswet definitief geworden.
“Er zijn nieuwe schoenen toegevoegd aan de gereedschapskist, terwijl de oude schoenen niet zijn weggegooid, maar juist gepoetst.” Zo vat Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling bij Rho Adviseurs, de gevolgen van de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom samen.

Meer weten over de consequenties van de nieuwe wet? Lees hier het volledige artikel.

Corona Update: Rho adviseurs zet werkzaamheden onverminderd voort

image-1 Wij van Rho adviseurs volgen de instructies die vanuit de overheid gegeven zijn. 
Onze medewerkers zijn vrijwel allemaal thuis aan het werk.
 
Wij blijven bereikbaar voor u als klant, per mail en per telefoon.
Wij doen ons best om het werk dat gedaan moet worden, op deze wijze onverminderd voort te zetten en blijven graag met u in contact over de lopende projecten.
 
Onze medewerkers houden bij lopende projecten contact met u om af te spreken wat nodig is om de voortgang in deze projecten te houden.
Vergaderingen en besprekingen vullen we graag in overleg met u op een andere manier in, zoals via conference calls.
 
Heeft u hier vragen of zorgen over, deel dit met uw contactpersoon bij Rho adviseurs, zodat we er alles aan kunnen doen om uw zorgen weg te nemen
 
Namens de directie,  
 
Koos Seerden en Monique Lammens

Raad van State geeft toestemming voor aanleg nieuwe overnachtingshaven bij Spijk

image-1 De nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith mag er komen, ondanks een beperkte toename van neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden in de omgeving.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 maart jl. uitspraak gedaan over het provinciaal inpassingsplan ‘Overnachtingshaven Lobith’ dat door Rho adviseurs werd opgesteld, en over de bijbehorende vergunningen.

Voldoende overnachtingscapaciteit bij Lobith is van groot belang om de veiligheid op deze belangrijke route naar Duitsland efficiënt en veilig te houden. De schippers hoeven dan niet langer voor anker te gaan op de rivieren. De bestaande overnachtingshaven was niet toereikend voor grotere schepen. Ook is er behoefte aan capaciteit voor kegelschepen (die gevaarlijke stoffen vervoeren).  In totaal zal de nieuwe haven bij Spijk ruimte bieden aan maximaal 50 ligplaatsen.

Door het provinciebestuur van Gelderland is in een aanvullend onderzoek (passende beoordeling) alsnog onderbouwd dat de nieuwe overnachtingshaven en de modernisering van de bestaande haven bij Tuindorp de natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten.
De Afdeling hield de zaak eerder aan in verband met de toen lopende procedure over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het eerdere onderzoek was namelijk verwezen naar het PAS. In juli 2019 kwam het provinciebestuur echter met een aanvullend onderzoek. Daarin is, buiten het PAS om, alsnog de ‘zekerheid verkregen’ dat de projecten de natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten. De aanleg van de havens zal een beperkte toename van stikstofneerslag veroorzaken, maar is niet van merkbare invloed op de kwaliteit van de natuurwaarden in de gebieden. Het gebruik van de havens zal niet tot extra stikstofneerslag leiden.

Voor het natuurgebied Rijntakken heeft de aanleg van de haven bij Spijk wel gevolgen voor een aantal natuurwaarden en wordt het leefgebied voor vogels kleiner. Maar voor dat is in een zogenoemde ADC-toets goed onderbouwd dat er dwingende redenen zijn voor de aanwezigheid van de haven, dat er geen alternatieven zijn, en dat er compensatie voor natuur plaatsvindt.

Rho adviseurs, Witteveen+Bos en BMT Argoss werkten samen aan het ontwerp en de planvorming van dit project, waarbij Rho adviseurs het provinciale inpassingsplan opstelde.

Benieuwd naar de inhoud van de uitspraak? Lees het hier.

Foto: ruimtelijkeplannen.nl

Rho feliciteert Voorst met Dienstenrichtlijn-zaak in Twello

image-1 De Afdeling bevestigt dat gemeente Voorst terecht vergunning heeft geweigerd voor een Intrantuin-locatie op beperkte afstand van het centrumgebied.
De gemeente Voorst heeft volgens de Afdeling bestuursrechtspraak terecht een omgevingsvergunning geweigerd voor een Intratuin-locatie in de buurtschap Steenenkamer, dichtbij Twello. De Afdeling stelt vast dat de weigering niet strijdig is met de Europese Dienstenrichtlijn. De gemeente Voorst en Rho adviseurs hadden voor de weigering een uitgebreide motivering opgesteld. Dat had minder uitgebreid gekund, vindt de Afdeling nu het gaat om de weigering van een omgevingsvergunning. Bij het vaststellen van beperkingen in ene bestemmingsplan is wel een analyse nodig met specifieke gegevens. Deze nieuwe jurisprudentielijn is in februari 2020 door de Afdeling in enkele uitspraken uitgezet.

Voor de gemeente Voorst is dit alles een positief resultaat. Op beperkte afstand van het centrumgebied van Twello kan geen winkelgebied van 5.000 m2 ontstaan. Dat is gunstig voor de vitaliteit van het centrumgebied van Twello.

De uitspraak kunt u hier inzien.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mark Geerts (mark.geerts@rho.nl, 010-2018662) of Ruud Louwes (ruud.louwes@rho.nl; 0118-689058).

Onze nieuwsbrief: Rho adviseurs blikt terug op 2019, met een doorkijk naar 2020

image-1 In 2020 staat ons werkveld wederom in de frontlinie van de actualiteit.
De grote opgaven voor woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en de transitie van het landelijk gebied blijven het werk van Rho adviseurs bepalen. Daarbij wordt het jaar 2020 de laatste etappe van de weg naar de Omgevingswet.

Welke bijzondere zaken speelden het afgelopen jaar en wat zijn de uitdagingen die voor ons liggen?

Lees het in onze Nieuwsbrief.
 

Een half jaar na de uitspraak Appingedam

image-1 De uitspraak Appingedam luidde 6 maanden gelden een nieuw tijdperk in voor de detailhandelsplanning. Lees meer over de praktijk van de toepassing van de Dienstenrichtlijn.
De praktijk van de toepassing van de Dienstenrichtlijn

De uitspraak Appingedam luidde 6 maanden gelden een nieuw tijdperk in voor de detailhandelsplanning. Als Rho adviseurs hebben we de afgelopen periode behalve in Appingedam, in o.a. Schijndel, Sneek, Groningen en Voorst ervaring opgedaan met de onderbouwing van detailhandelsbeleid in procedures. Samen met Locatus en BSP hebben wij een handreiking opgesteld over het toepassen van de Dienstenrichtlijn voor detailhandel voor de ministeries van EZK-BZK en VNG/IPO. Samen met een aantal gemeenten hebben wij hun beleid getoetst en aangepast aan de Dienstenrichtlijn. Kortom, er is door ons en samen met onze klanten veel praktijkervaring opgedaan met het toepassen van de Dienstenrichtlijn. Op basis van deze ervaringen kunnen wij de volgende conclusies trekken:

 
 • Ruimtelijk ordenen mag nog steeds. Een gemeente kan zelf bepalen waar detailhandel komt en waar niet. Wanneer echter aan de bestemming detailhandel beperkingen/randvoorwaarden worden gesteld krijg je te maken met de Dienstenrichtlijn.
 
 • Er is een groot aantal detailhandelsbestemmingen met beperkingen/randvoorwaarden waarvan onduidelijk is of die voldoen aan de dienstenrichtlijn. Bij de toepassing hiervan gaat het niet alleen omhet maken van een onderbouwing. Er zijn ook bestemmingen met mogelijkheden voor detailhandel die zodanig “opgetuigd” zijn met beperkingen of randvoorwaarden, dat het zeer de vraag is of deze beperkingen onderbouwd kunnen worden c.q. voldoen aan de Dienstenrichtlijn.
 
 • Er is nog maar een beperkt aantal procedures gevoerd waarbij vanuit beide partijen onderbouwingen c.q. aanvragen zijn gemaakt die echt met kennis van de dienstenrichtlijn zijn opgesteld. De tot nu toe gemaakte onderbouwingen door overheden zijn daarom nog maar beperkt op de proef gesteld.
 
 • Bij het toetsen van beleid en de borging van beleid in bestemmingsplannen blijkt dat de manier waarop beleid én bestemmingen zijn omschreven, in sommige gevallen niet duidelijk of eenduidig is. Hierdoor is het ook niet goed te onderbouwen: want wat moet er dan precies worden onderbouwd?
 
 • Het is erg belangrijk om bij het maken van omgevingsplannen rekening te houden met het toetsingskader van de Dienstenrichtlijn. Immers, de gehanteerde normen die een beperking van detailhandel inhouden moeten eenduidig zijn om onderbouwd te kunnen worden.


Wij zijn u graag van dienst met onze inmiddels ruime ervaring met de Dienstenrichtlijn!

Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Mark.Geerts@rho.nl
Koos.Seerden@rho.nl
Remko.Bak@rho.nl

Blog: praktijkervaringen met de bizarre stikstofproblematiek

image-1 "Nu het stikstof langzaam begint neer te dalen na de PAS-uitspraak van 29 mei wordt steeds beter zichtbaar in welke onmogelijke positie we ons hebben gemanoeuvreerd".
Waar zijn we in beland?

Lees de nieuwste blog van onze collega, Eric van der Aa, gepubliceerd op toets-online.

Nieuwsgierig naar eerdere blogs van Eric? U kunt ze hier teruglezen.

Onze Nieuwsbrief: Er is nog veel te leren: samen aan de slag!

image-1 Inwerkingtreding Omgevingswet per 01-01-2021 wenselijk en mogelijk. Rho adviseurs is blij met deze duidelijkheid.
Inwerkingtreding Omgevingswet per 01-01-2021 wenselijk en mogelijk. Dit zegt de minister in de langverwachte brief over de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Rho adviseurs is blij met deze duidelijkheid.

Steeds meer gemeenten zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor het omgevingsplan of het maken van een echt omgevingsplan. Rho adviseurs ondersteunt de gemeenten daarbij. Er is nog veel te leren en dat lukt het beste door samen aan de slag te gaan!

Lees hier onze Nieuwsbrief.

Inwerkingtreding Omgevingswet per 01-01-2021 wenselijk en mogelijk

image-1 Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen meldt dit in een voortgangsbrief over de Omgevingswet die namens het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.
Meer weten? Klik hier

Wilt u de inhoud van de volledige kamerbrief lezen? Klik hier.  
 

Rho adviseurs aan het woord in “Publiek Denken”

image-1 Wat het besluit omtrent de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook zal zijn, vroeg of laat wordt iedereen met de nieuwe werkwijze geconfronteerd. 
Met de Omgevingswet werken gemeenten straks met één omgevingsplan voor activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. In plaats van af te wachten zouden gemeenten er nu al mee aan de slag moeten. Hoe?

Jurist omgevingsrecht van Rho adviseurs, Annette Zebel-Vaudo, vertelt er meer over in de speciale editie van het magazine Publiek Denken  "Omgevingswet, Samen aan de Slag! ” 

 
Publiek_Denken_Ga_aan_de_slag.pdf

Onze Nieuwsbrief: Uitstel? Of treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 toch in werking?

image-1 Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Begrijpelijk, want het is belangrijk hier goed op voorbereid te zijn. 
Ons antwoord: Wat het besluit van de minister ook zal zijn, vroeg of laat wordt iedereen met de nieuwe wetgeving en werkwijze geconfronteerd. Leer daarom nu al werken met de Omgevingswet.

Benieuwd naar hoe Rho advieurs dat doet? Lees hier onze nieuwsbrief.

Lancering Handreiking “Saneren plancapaciteit”

image-1 De Retailagenda lanceert de handreiking "Saneren Plancapaciteit”.
De handreiking helpt gemeenten/provincies, ontwikkelende partijen en adviesbrueau bij het inventariseren van de plancapaciteit voor detailhandel in bestemmingsplannen. Ook geeft de handreiking aan welke vervolgstappen kunnen worden genomen om overtollige winkelmeters te saneren.
 

Dit hulpmiddel is mede door Rho adviseurs tot stand gekomen, in samenwerking met BRO.

HANDREIKING "SANEREN PLANCAPACITEIT"

 

Nominatie Meppel Noordpoort voor AandeSlag Trofee 2019

image-1 De gemeente Meppel heeft voor het in onbruik geraakte bedrijventerrein Noordpoort een omgevingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is, gebruik makend van de Crisis- en herstelwet, vooruit gelopen op het in werking treden van de Omgevingswet.
De gemeente Meppel heeft voor het in onbruik geraakte bedrijventerrein Noordpoort een omgevingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is, gebruik makend van de Crisis- en herstelwet, vooruit gelopen op het in werking treden van de Omgevingswet. Samen met Rho Adviseurs heeft de gemeente daarbij invulling gegeven aan uitnodigingsplanologie en het veelgenoemde ‘mengpaneel’ van de Omgevingswet. Een bestemmingsplan dat stuurt op kwaliteit. En daarom is deze ook genomineerd voor de Aan de Slag-Trofee. Stem op Meppel! 

Voor meer informatie over dit prachtige project en een promo-filmpje, zie onze portfolio.

Lancering Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’

image-1 Op 10 oktober 2019 is in Den Haag de Handreiking 'Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening' gepresenteerd. Rho adviseurs is één van de medeauteurs.
Deze handreiking biedt, naast inzicht in de achtergrond en doelstelling van de Dienstenrichtlijn, vooral ook praktische handvatten voor gemeenten en provincies voor de interpretatie van de richtlijn in beleid en ruimtelijke plannen. Overheden kunnen nu gemakkelijk toetsen en motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn.
De handreiking bevat de volgende onderwerpen:
 • de Dienstenrichtlijn
 • relevante jurisprudentie
 • het inventariseren van risico’s
 • het onderbouwen van vestigingsbeperkingen

Deze handreiking is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Retailagenda, het IPO, VNG, Rho adviseurs en tal van specialisten.

 
Handreiking 'Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’

Handreiking Bouwstenen Veiligheid in Omgevingsplan

image-1 Samen met de drie noordelijke Veiligheidsregio’s (Groningen, Fryslân en Drenthe) heeft Rho adviseurs voor leefruimte een Handreiking opgesteld met daarin bouwstenen voor het goed regelen van veiligheid in het omgevingsplan. Een soort staalkaart voor het aspect veiligheid.
De Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân vinden het belangrijk dat het aspect fysieke veiligheid een goede plek krijgt binnen omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen en onderdeel is van de integrale afweging van initiatieven. Zij willen gemeenten hierin ondersteunen om samen hiervoor zorg te dragen. Voor de onderwerpen die relevant zijn en waarvoor het Rijk geen regels (meer) stelt en gemeenten regels kunnen opnemen in het omgevingsplan zijn in deze Handreiking bouwstenen opgenomen. Het zijn voorbeelden van regels die gemeenten kunnen inspireren om regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving in hun omgevingsplannen te kunnen opnemen. In de Handreiking zijn de volgende onderwerpen opgenomen: bluswatervoorziening en bereikbaarheid, gebruik gebouwen, externe veiligheid (ruimtelijk en functioneel), opslag van stoffen, evenementen en natuurbranden.
 
De Handreiking gaat niet alleen over regels in het omgevingsplan. De Veiligheidsregio’s vinden het van belang om met gemeenten in gesprek te gaan en hen te adviseren over de fysieke veiligheid. Daarom is in de Handreiking een checklist opgenomen waarin wordt aangegeven in welke gevallen en voor welke activiteiten de Veiligheidsregio’s, naast het wettelijk geregelde adviesrecht, graag betrokken willen worden bij de totstandkoming van beleid, regelgeving, vergunningen en andere besluiten op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Veiligheidsregio’s zien het als een belangrijke taak om gemeenten te adviseren op het terrein van de veiligheid. Deze taak vloeit ook voort uit de Wet veiligheidsregio’s en is ook opgenomen in de beleidsplannen van de Veiligheidsregio’s.
 
Rho adviseurs Juliette Barrois, Wim Drost, Joske Poelstra en Jur van der Velde hebben de Handreiking samen met medewerkers van de drie noordelijke Veiligheidsregio’s opgesteld. Wij hebben de Veiligheidsregio’s meegenomen in het gedachtegoed, de werkwijzen en de inhoud van de Omgevingswet. Zij hebben ons een kijkje in de keuken van veiligheid en wat dat aspect allemaal omvat gegeven. Zo hebben we veel van elkaar geleerd en bereiden we ons samen voor op de Omgevingswet en in bijzonder het omgevingsplan.

U kunt inderstaand het concept van de handreiking inzien.
 
 
Handreiking_Veligheid.pdf

Rho adviseurs in het AD

image-1 De gemeente Zeist kan de spoorwegovergang in Den Dolder met enkele simpele ingrepen aan de noord- en zuidkant van het dorp veiliger maken. Daarvoor hoeft de spoorwegovergang dan niet te worden afgesloten en blijft sluip- en vrachtverkeer weg uit woonstraten. Dat stelt Rho Adviseurs in een advies dat het heeft geschreven voor Albert Heijn, Aldi, Kruidvat en winkelruimteverhuurder ASR.

Lees hier het volledige artikel in het AD.
Bron: Ad.nl


Rho adviseurs feliciteert Súdwest-Fryslân met de uitspraak Sint Antoniusplein

image-1 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van 28 augustus 2019 gesteld dat het bestemmingsplan Sint Antoniusplein van de gemeente Súdwest-Fryslân voldoet aan de Dienstenrichtlijn (ECLI:NL:RVS:2019:2939). In nauwe samenwerking met de gemeente zorgde Rho adviseurs en Trip Advocaten & Notarissen voor de benodigde onderbouwing en verweer en vertegenwoordiging in de beroepsprocedure bij de Afdeling.
Voor de Dienstenrichtlijn is dit de eerste einduitspraak die gaat over het beperken van detailhandel via een oppervlaktematenregeling.

Voor meer informatie, zie onze portfolio.

Uitspraak RvS


Mooi sluitstuk van een bijzonder proces

image-1 Op 14 augustus heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het omgevingsplan Buitengebied Boekel. Een bijzondere uitspraak omdat inhoudelijk elementen aan de orde komen die te maken hebben met toepassing van de Crisis- en herstelwet(Chw). Het plan van Boekel, waar Rho adviseurs intensief aan heeft meegewerkt, vormt inspiratie voor zowel de inhoud als het proces voor Chw-plannen en echte omgevingsplannen. We zijn als bedrijf dan ook erg trots op de bijdrage die wij hebben mogen leveren aan dit mooie resultaat!

Voor meer informatie, zie ons portfolio.


Groen licht voor transformatie haven Breskens

image-1 Herontwikkeling havengebied Breskens, met onder meer uitbreiding jachthaven en nieuwe appartementen, kan doorgaan. Afdeling bestuursrechtspraak laat bestemmingsplan voor die herontwikkeling in stand.

In nauwe samenwerking met de gemeente Sluis, Adviro en Hekkelman Advocaten is gezorgd voor de onderbouwingen en de procedurele begeleiding van dit project. Rho adviseurs was verantwoordelijk voor het bestemmingsplan, het Mer, de ladderonderbouwingen voor de appartementen, het verkeers- en parkeeronderzoek, en coördineerde daarnaast een groot aantal andere onderzoeken.

Voor meer informatie, zie ons portfolio.


Uitspraak RvS 


Rho adviseurs trots op de uitkomst inzake “Appingedam”

image-1 Appingedam mag reguliere detailhandel weren van het Woonplein aan de rand van de stad.
Dat is het resultaat van de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Deze uitspraak is het sluitstuk van een lange procedure, die allereerst voor de gemeente Appingedam belangrijk is en voor vele andere gemeenten in Nederland. Rho adviseurs heeft het bestemmingsplan opgesteld, de procedure bij de Afdeling en het Hof van Justitie begeleid, en gezorgd voor de aanvullende motivering. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente, Trip Advocaten & Notarissen, Locatus en BSP.
 
Leefbaarheid en vitaliteit binnenstad Appingedam
In Appingedam wilde de mode- en schoenenwinkel Bristol zich vestigen op het Woonplein aan de oostzijde van Appingedam. Dit stond de gemeente niet toe omdat dit de leefbaarheid en vitaliteit van de binnenstad zou aantasten en zou leiden tot meer leegstand. Op het Woonplein werd dan ook alleen detailhandel in volumineuze goederen toegestaan.

Rho-onderzoek heeft zijn nut bewezen
In een eerdere tussenuitspraak van 20 juni 2018 stelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de motivering van de gemeente ontoereikend was om te beoordelen of het bestemmingsplan voldoet aan de Dienstenrichtlijn. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente onderzoek laten doen. In de uitspraak van vandaag oordeelt de Afdeling dat de gemeente met dat onderzoek toereikend is. De Afdeling stelt dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat de brancheringsregels effectief zijn voor de situatie in Appingedam, en niet verder gaan dan nodig om te voorkomen dat het stadscentrum minder leefbaar wordt door toenemende leegstand. Als meer ruimte zou worden geboden voor reguliere detailhandel op het Woonplein, kan dat leiden tot het vertrek van publiekstrekkers in het centrum. De leefbaarheid en vitaliteit van het centrum zou daardoor onder druk komen. Met dit nadere onderzoek voldeed het bestemmingsplan aan de Dienstenrichtlijn. Daarom zijn de regels om reguliere detailhandel op het Woonplein te voorkomen aanvaardbaar en blijven die in stand. De procedure over het bestemmingsplan 'Stad Appingedam' is daarmee afgerond, zes jaar na vaststelling van het bestemmingsplan.
 
Toetsing aan de Dienstenrichtlijn voor de eerste keer geslaagd
De vraag of het bestemmingsplan aan de Dienstenrichtlijn moet worden getoetst heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aan het Hof van Justitie voorgelegd. In het arrest dat het Hof op 30 januari 2018 wees, werd duidelijk dat de Dienstenrichtlijn op bestemmingsplannen van toepassing is. Appingedam was daarmee het eerste bestemmingsplan dat aan deze toetsing werd onderworpen. Dat was eerder nog niet gedaan. Daarom was aanvullend onderzoek nodig. De Afdeling heeft dit onderzoek akkoord bevonden.

Lees hier en persbericht en de volledige uitspraak van de Raad van State
 

Gevolgen PAS -uitspraken en mogelijke oplossingsrichtingen

image-1 Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal uitspraken gedaan waarmee een streep is gezet door het Programma Aanpak Stikstof (het PAS). Deze uitspraken hebben grote gevolgen voor de praktijk.  Om welke gevolgen gaat het precies? En wat zijn op de mogelijke oplossingsrichtingen op dit moment? Hierover vertelt Rho adviseurs meer in de uitgebrachte memo

Memo: Gevolgen PAS-uitspraken en een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen

Rho adviseurs te gast bij BNR Radio

image-1 Wat betekent de aanstaande Omgevingswet, die in 2021 in moet gaan, voor de bouw?
Dit was het thema tijdens de live-uitzending van BVR Radio op 27 mei jl, waar Rho adviseurs voor leefruimte bij aanschoof.

Mooie kans om van gedachten te wisselen over de betekenis van de Omgevingswet voor de bouw. Mert dank aan Rosemarie Bastianen, programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Leo Snel, stedenbouwkundige bij Rho Adviseurs.


Luister naar de uitzending
 


Amendementen dreigen Omgevingswet te torpederen

image-1 De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening, Algemeen Belang Groot Hulst) in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over een amendement en een motie.
Forfait teruggeschroefd
Als een burger nu schade lijdt van een ruimtelijke ontwikkeling, is 'vanaf 2 procent' daarvan voor eigen rekening. Dit is het zogenaamde wettelijke forfait. Het wetsvoorstel voorziet in een vast percentage van 5 procent. Dinsdag wordt een amendement van de Tweede Kamerleden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) ingediend, waarin dat forfait wordt teruggeschroefd tot ‘ten minste 2 procent’. Daardoor worden volgens Hageman de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet aan nieuwe initiatieven geeft, meteen de nek omgedraaid.

Rem op initiatieven
‘Als wordt gekozen voor een wettelijk forfait ‘vanaf 2 procent’, dan zet dit een rem op het aantal initiatieven’, stelt Hageman in het stuk. ‘Dit is het gevolg van de onzekerheid of er wel of geen planschade moet worden betaald, naast de onzekerheid of het initiatief uiteindelijk slaagt en naast alle onderzoekskosten. We moeten af van procedures voor beperkte schades en mee in de verschuiving in de richting van de 5 procent, zoals deze uit de jurisprudentie volgt. Initiatiefnemers die investeren in de gewenste verbetering van de omgeving willen we juist ruimte bieden.’

Langere onzekerheid
Ook een motie van SGP-Kamerlid Bisschop kan niet op Hagemans instemming rekenen. Bisschop verzoekt de bepaling van de planschade te behouden bij de planvaststelling in plaats van verschuiving naar het moment van daadwerkelijke realisering, hetgeen volgens Hageman ertoe leidt dat een gemeente geen uitnodigend en vernieuwend omgevingsplan gaat vaststellen. ‘Het is wel zo dat het gemeentebestuur bij vaststelling van een omgevingsplan zich bewuster moet worden van eventuele schade voor individuele situaties’, erkent Hageman. ‘Dat kan worden geborgd door hieraan in het omgevingsplan specifiek aandacht te besteden. Bovendien past dit bij de grotere rol die participatie krijgt bij het opstellen van een omgevingsplan.’   

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl (Martin Hendriksma)

Greenchoice en BRES

image-1 image-1 Ons team van @Rho adviseurs voor leefruimte in samenwerking met Greenchoice en BRES (Bredase Energiecoöperatie) finalist Energielandschap van de toekomst!
Dwars door politieke verlamming geeft Energieschap Brabantse Balans kleur aan een energieke toekomst voor de A16 regio Moerdijk-Hazeldonk. ‘Energieschap Brabantse Balans’ legt de verbinding tussen het benutten van de ruimtelijke potentie van het landelijk gebied en de energie die in de samenleving zit!
 
Op de langere termijn worden landschapsherstel, CO2-reductie, duurzame voedselproductie, natuurontwikkeling, spannende recreatielandschappen en waterberging gerealiseerd. 

Voor ons filmpje zie de volgende link:  https://goo.gl/rfN2hN

 

Provincie Noord-Brabant op goede weg met aanpak agrarische leegstand

image-1 De provincie Noord-Brabant is ‘op de goede weg’ met de aanpak van leegstaand vastgoed en nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwingen. Sinds 2016 probeert de provincie die toenemende leegstand een halt toe te roepen.
 

Naar verwachting komt in de periode tot 2030 in de provincie zo’n 6,2 miljoen vierkante meter agrarische grond vrij. Met monitoring, kennisdeling en experimenten lijkt de aanpak vruchten af te werpen, constateert het Brabantse onderzoeks- en kennisinstituut PON in een tussenrapportage. Wel wordt aanbevolen te kiezen voor een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak, liefst ook 'in de geest’ van de nieuwe Omgevingswet.

Rho adviseurs heeft een bijdrage geleverd aan de tussentijdse beleidsevaluatie. Die bijdrage bestaat uit onder meer een reflectie vanuit het oogpunt van ruimtelijke regelgeving en uit aanbevelingen met een vooruitblik naar de inhoud, geest en werkwijze behorende bij de Omgevingswet.

Rho adviseurs heeft ook een bijdrage het onderzoek naar niet-traditionele woonvormen en belemmerende factoren dat het PON ook in opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd. Conclusie is onder meer dat initiatieven nu vaak vast lijken te lopen tegen de strikte interpretatie van de kaders in de Verordening Ruimte.

Maar uit het onderzoek blijkt ook dat binnen de huidige wet- en regelgeving er al veel mogelijkheden zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. Hiervoor is maatwerk, kennis van de mogelijkheden, maar vooral ook lef en doorzettingsvermogen nodig. Van initiatiefnemers én overheid. Om initiatieven mogelijk te maken zit de oplossing niet in de aanpassing van de regels, maar in een andere werkwijze, rol en houding van de overheid. Provincie en gemeenten moeten (meer) gaan werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit vraagt om een cultuurverandering bij zowel de provincie als bij gemeenten.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Martijn Kegler.

​(Foto: provincie Noord-Brabant)

Rho adviseurs maakt ontwikkelingsplan voor Aruba

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte heeft de afgelopen maanden, in opdracht van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu van Aruba, een nieuwe versie van het Ruimtelijke ontwikkelingsplan (ROP) opgesteld. Het plan is te vergelijken met een structuurvisie in Nederland. Het concept-ROP ligt vanaf 15 januari als concept ter inzage. Naast de analoge terinzagelegging is het concept ROP ook online raadpleegbaar.
 

Het ROP vormt de leidraad voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Aruba. Hierbij spelen beleidsterreinen als bijvoorbeeld toerisme, woningbouw, economie, natuur en landschap en welzijn een belangrijke rol. In het ROP sluit aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Niet alleen door het leggen met een koppeling tussen het beleid en de SDG’s, maar ook door aan het ROP een (meetbaar) actieprogramma te koppelen. Hierdoor wordt voorzien in een integrale afweging en wordt het begrip duurzaamheid geconcretiseerd.

Bij het maken van het ROP heeft Rho adviseurs intensief samengewerkt met de overheidsdiensten. Daarnaast zijn onder meer vertegenwoordigers van de NGO’s en belangenorganisaties geconsulteerd. Na vaststelling van het ROP wordt een Ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften (ROPV) gemaakt. Het ROPV bevat de juridische vertaling van het ROP en is te vergelijken met het Nederlandse bestemmingsplan.

Het is niet voor het eerst dat Rho adviseurs een opdracht uitvoert in deze regio. In de afgelopen jaren is gewerkt aan diverse projecten op de Caribische eilanden. Op dit moment worden er naast Aruba ook nog projecten uitgevoerd op onder meer Bonaire en Sint Eustatius.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Rob Schram.

Wij wensen u ‘een goede reis in 2019’

image-1 Wij zijn al een poosje op reis. De Omgevingswet is onze bestemming. Ook in 2019 nemen wij u graag mee op onze reis om op alle manieren goed voorbereid te zijn op de invoering van deze nieuwe wet. In onze koffer zitten natuurlijk ook de opgaven en uitdagingen op het gebied van onder meer energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking – voor u én ons belangrijke thema’s voor de inrichting van Nederland.

Rho adviseurs ‘onderbouwt’ silotel

image-1 image-1 image-1 De realisatie van het ‘silotel’ op het CHV-terrein in Veghel is weer een stap dichterbij. De initiatiefnemer heeft bij de gemeente Meierijstad de bouwaanvraag ingediend. Rho adviseurs heeft hiervoor de ruimtelijke onderbouwing opgesteld om de bouw van het hotel bovenop de silo’s planologisch mogelijk te maken.
 

Het vier bouwlagen tellende hotel met in totaal honderd kamers komt bovenop de oude silo’s van de voormalige mengvoederfabriek. Het hotel is een ontwerp van het Amsterdamse bureau Architekten Cie. van Pi de Bruijn en Wessel Vreugdenhil, gemaakt in opdracht van Bouwbedrijf Van de Ven, de eigenaar van het cultuur- en foodcomplex aan de Noordkade. Met de realisatie van het silotel bekroont het bedrijf de transformatie van het voormalige veevoederbedrijf.

Het CHV-terrein in Veghel speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Brabant. Ooit was hier het hoofdkantoor van de Coöperatieve Handels Vereniging, de 'handelstak' van de Brabantse boerenbond. Deze coöperatie is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Brabantse agrarische sector. Het CHV-terrein vormt ook de basis waardoor Veghel uit kon groeien tot centrum van de voedingsmiddelenindustrie.

Enthousiaste en betrokken ondernemers uit Veghel ontwikkelen deze plek tot een tweede centrum van Veghel. De monumentale industriële bebouwing krijgt een nieuwe invuling. Food- en cultuurbeleving staan hierin centraal.

Kantoren Rho adviseurs gesloten op 24 en 31 december

De kantoren van Rho adviseurs zijn op maandag 24 december, dinsdag 25 december, woensdag 26 december en maandag 31 december gesloten.

​Op donderdagmiddag 20 december vieren wij met elkaar kerst en zijn wij telefonisch niet bereikbaar vanaf 14.00 uur.


Uniek onderzoek: winkelregels sturen leefbaarheid stadscentrum

image-1 Er is een direct verband tussen de regels voor branchebeperking binnen de bestemming detailhandel in een bestemmingsplan en het functioneren en de leefbaarheid van een stadscentrum. Dat blijkt uit uniek nieuw winkelonderzoek, uitgevoerd door Rho adviseurs, in samenwerking met retail data-specialist Locatus en Bureau Stedelijke Planning. Met dit onderzoek is aangetoond dat de brancheringsregeling voor het Woonplein in het bestemmingsplan Stad Appingedam ‘evenredig’ is. Ook blijkt uit het onderzoek dat de effecten van deze brancheringsregeling niet met andere maatregelen kunnen worden bereikt.
 

In het in 2013 door Rho adviseurs opgestelde bestemmingsplan zijn regels opgenomen die bepaalde vormen van detailhandel op het aan de rand van Appingedam gelegen Woonplein onmogelijk maken. Met die regels wordt beoogd de detailhandelsstructuur van Appingedam in het algemeen te beschermen en het functioneren en de leefbaarheid van het stadscentrum in het bijzonder te borgen. Een vastgoedeigenaar, die op het Woonplein een modezaak detailhandel wilde, heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan.

Rho adviseurs heeft namens Appingedam het plan verdedigd in de beroepsprocedure bij de Raad van State én bij het Europees Hof van Justitie. Het Europese Hof heeft begin dit jaar in een arrest bepaald dat detailhandel een ‘dienst’ is en dus valt onder de Europese Dienstenrichtlijn. Beperkingen aan de bestemming detailhandel mogen op grond hiervan uitsluitend wanneer ze noodzakelijk, geschikt én evenredig zijn. Volgens de tussenuitspraak van de Raad van State was de noodzakelijkheid van de regeling aangetoond, maar de evenredigheid niet.

De onderzoeksmethode is speciaal voor deze casus ontworpen. Het onderzoek toont aan én onderbouwt op basis van een groot aantal parameters dat het loslaten van de brancheringsbeperkingen leidt tot een onaanvaardbare toename van de structurele leegstand in de binnenstad, tot verlies aan vitaliteit van het centrumgebied én tot verdringing van winkels waarvoor het Woonplein is bedoeld. Een belangrijk aspect hierbij is dat het Woonplein precies het midden vormt van de marktgebieden Appingedam en Delfzijl. Hierdoor is het economisch principe dat stelt dat bij diensten die zich niet van elkaar onderscheiden, zij zich centraal in het marktgebied zullen vestigen (de Wet van Hotelling uit 1929) opnieuw onderschreven. De verschuiving van winkels naar het Woonplein is daarmee geen fictieve dreiging, maar een zekere dreiging.

Nu de gemeenteraad van Appingedam de nadere motivering van de brancheringsregels heeft vastgesteld moet de Raad van State een definitief oordeel vellen in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Stad Appingedam.

Handreiking

In navolging van het voor Appingedam uitgevoerde onderzoek werkt Rho adviseurs samen met Locatus en Bureau Stedelijke Planning aan een ‘handreiking’ over hoe om te gaan met de Dienstenrichtlijn. De handreiking wordt opgesteld in opdracht van Detailhandel Nederland en wordt gefinancierd door de stichting Detailhandelsfonds.

Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes.

 

Staalkaarten zijn gepubliceerd

image-1 De staalkaarten zijn gepubliceerd! Bij Rho adviseurs hebben wij, samen met collega's van  Royal HaskoningDHV, enthousiast en met veel inzet aan de staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten gewerkt. Wij hebben gemerkt dat het vooruitdenken naar het tijdperk van de Omgevingswet een grote ontdekkingsreis is!
 

Staalkaarten zijn géén modelverordeningen maar geven voorbeelden hoe het zou kunnen. Er zijn nu vier staalkaarten: Bedrijfsmatige activiteiten, Buiten centrum stedelijk gebied, Centrum stedelijk gebied en Energietransitie.  

Volgens Marco Lurks van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘wordt met deze staalkaart een stap gezet van het oude naar het nieuwe stelsel dat herkenbaar en goed navolgbaar is’.

Het denken staat intussen niet stil en wij brengen de ervaringen die we met het opstellen van de staalkaart hebben opgedaan nu al in de praktijk. Bijvoorbeeld in de contacten met onze klanten, die nieuwsgierig zijn naar wat de Omgevingswet straks allemaal te bieden heeft. En in plannen waarin op basis van de Crisis- en herstelwet kan worden geëxperimenteerd met onderdelen van de Omgevingswet.

Maar er is meer! Wij werken, samen met Royal HaskoningDHV, op dit moment aan een nieuwe VNG-uitgave over bedrijven en ruimtelijke ordening. Hierin worden de principes uit ‘onze staalkaart’ vertaald naar het huidige recht. Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet kun je daarmee nu al ‘Eenvoudig Beter’ bedrijven in het bestemmingsplan reguleren!

Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte Barrois.

Rho adviseurs partner van Hellevoetsluis

image-1 ​Rho adviseurs levert ook de komende jaren haar diensten op het gebied van ruimtelijke ordening aan de gemeente Hellevoetsluis. Na een aanbestedingsprocedure behoort Rho adviseurs tot de geselecteerde bureaus waarmee Hellevoetsluis als regiegemeente een verregaande samenwerking heeft voor externe ingenieursdiensten. Op woensdag 5 december hebben we ons raamcontract feestelijk ondertekend waarmee we de reeds jarenlange bestaande adviesrelatie verder kunnen uitbouwen.

 


Rho adviseurs maakt omgevingsplan voor Zeewolde

image-1 Voor de gemeente Zeewolde gaat Rho adviseurs het omgevingsplan voor het centrumgebied opstellen. Het bestemmingsplan voor dit gebied moet worden herzien en Zeewolde wil, om goed voorbereid te zijn op de nieuwe Omgevingswet, er meteen een omgevingsplan van maken.
 

Een omgevingsplan kan nog niet worden vastgesteld en daarom maakt Rho adviseurs voor het centrumgebied van Zeewolde een ‘gewoon’ bestemmingsplan. Maar, dat gebeurt dan wel in de geest van de Omgevingswet. Ook worden meteen specifieke onderdelen van het omgevingsplan gemaakt die later kunnen worden toegevoegd. Zodra de Omgevingswet van kracht is kan dan het deelomgevingsplan voor het centrumgebied worden vastgesteld.

De gemeente Zeewolde heeft het maken van het omgevingsplan direct aan Rho adviseurs opgedragen.

Rho adviseurs biedt hulp bij ‘stikstofimpasse’

image-1 Nieuwsgierig hoe het verder moet met projecten die moeten worden getoetst aan het Programma aanpak stikstof (PAS)? De juristen van Rho adviseurs bieden hulp bij deze ‘stikstofimpasse’.
 

De Raad van State moet zich een nader oordeel vormen over het PAS nu het Europees Hof van Justitie vindt dat natuurgebieden beter moeten worden beschermd en de vermindering van stikstofuitstoot moet worden aangetoond. Het zal nog wel even duren voordat de Raad van State met haar oordeel komt. Tot die tijd is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor vergunningen die sinds de invoering van het PAS zijn verleend.

Voor de juristen van Rho adviseurs, die regelmatig voorgenomen ontwikkelingen aan het PAS moeten toetsen, is het arrest van het Europees Hof een goede leidraad, in afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State. Zij zien voor de ‘stikstofimpasse’ meerdere oplossingsrichtingen en hebben deze op een rij gezet in bijgevoegd memo.

Meer weten? Neem dan contact op met Lukas Baars of Pieter Woudstra.

 
Impact_en_oplossingsrichtingen_PAS.pdf

Tool voor inventarisatie en sanering detailhandelsbestemmingen

image-1 Rho adviseurs heeft samen met collega-adviesbureau BRO een aanpak ontwikkeld om detailhandelbestemmingen in beeld te brengen. Aan de hand van deze 'tool' kunnen niet-gewenste bestemmingen worden voorkomen en niet-gebruikte bestemmingen worden gesaneerd.
De Retailagenda pleit voor het concentreren en saneren van detailhandelsbestemmingen om te komen tot gezonde centra, om in een situatie van leegstand gewenste ontwikkelingen toch mogelijk te maken én om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Uit door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat er gemiddeld genomen bijna drie keer zo veel vierkante meters detailhandelsbestemming in een gemeente aanwezig is dan er winkelmeters in gebruik zijn.

Om de hoeveelheid detailhandelsbestemming terug te brengen, is het belangrijk om te weten hoeveel detailhandelsbestemming een kern of gemeente daadwerkelijk heeft en waar deze liggen. Ook van belang is wat de aard van de bestemmingen is (algemeen of met een beperking) en hoe er – zonder planschaderisico – kan worden overgegaan tot sanering. Hiervoor heeft Rho adviseurs samen met collega-adviesbureau BRO een aanpak ontwikkeld om de detailhandelsbestemmingen in beeld te brengen en niet-gewenste en niet-gebruikte detailhandelsbestemmingen te saneren.

​Lees ook het nieuwsartikel 'Vage bestemmingsplannen bedreigen compacte binnenstad' op de website van Stadszaken.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met Mark Geerts.

Is uw gemeente Dienstenrichtlijn-bestendig?

In veel bestemmingsplannen zijn branchebeperkingen opgenomen die niet zijn getoetst aan de Dienstenrichtlijn en waarvan het de vraag is of ze 'dienstenrichtlijn-bestendig' zijn als regeling zelf of qua onderbouwing. Rho adviseurs heeft een methode uitgewerkt om inzicht te krijgen in de risico’s van dergelijke branchebeperkingen die moeten worden getoetst aan de Dienstenrichtlijn: de Risico Inventarisatie DienstenRichtlijn (RIDR).

 

We hebben een aanpak uitgewerkt om samen met u te bepalen of op basis van deze risico-inventarisatie actie noodzakelijk is om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes of Marika Sinke.

Koos Seerden voorzitter VNO-commissie Ruimte

image-1 Directeur Koos Seerden van Rho adviseurs is sinds deze maand voorzitter van de commissie Ruimte van werkgevers-organisatie VNO-NCW. Koos is namens NLingenieurs, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, lid van deze commissie.
 

De commissie Ruimte van VNO-NCW is gesprekspartner van de (rijks)overheid als het gaat om beleid en wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. In deze commissie zijn de branches vertegenwoordigd waarvoor ruimtelijke ordening een belangrijke rol speelt. Koos is als voorzitter de opvolger van Cees-Jan Asselbergs, oud-directeur van de Rotterdamse havenondernemersvereniging Deltalinqs.

Rho adviseurs ziet oplossingen voor stikstofimpasse

image-1 Het Nederlandse stikstofbeleid moet strenger worden getoetst aan de gevolgen voor natuurgebieden. De Raad van State moet, na een arrest van het Europees Hof van Justitie, hiervoor een nader oordeel vellen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Hof vindt dat natuurgebieden beter moeten worden beschermd. Daarbij mag niet worden uitgegaan van een voorspelde vermindering van de stikstofuitstoot maar moet die reductie ook worden aangetoond.
 

Het PAS is bedoeld om de hoeveelheid stikstof in en bij natuurgebieden te verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te houden. Verschillende milieuorganisaties hebben bij de Raad van State procedures aangespannen omdat volgens hen in de praktijk wel vergunningen zijn afgegeven maar de uitstoot van stikstof niet wordt teruggedrongen.

De Raad van State heeft het Europees Hof om een nadere beoordeling van het PAS gevraagd. Aan de hand van zogenaamde prejudiciële vragen wilde de raad weten hoe de Nederlandse regeling zich juridisch verdraagt met de Europese Habitatrichtlijn. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat zich nu buigen over het arrest en zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019 een zitting houden over de zaken waarin de prejudiciële vragen zijn gesteld. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de uitspraak van de Raad van State voor vergunningen die sinds de invoering van het PAS in 2015 zijn verleend.

Voor de juristen van Rho adviseurs voor leefruimte, die regelmatig voorgenomen ontwikkelingen aan het PAS moeten toetsen, is het arrest van het Europees Hof een goede leidraad, in afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State. Zij zien voor de ‘stikstofimpasse’ meerdere oplossingsrichtingen. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld voor minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. In veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur en het belemmert vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken rijk, provincie, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden ook herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof. Het PAS gaat niet alleen over landbouw en ammoniak, maar ook voor andere economische sectoren die stikstofuitstoot hebben, waaronder verkeer en industrie.

Meer weten? Neem dat contact op met Lukas Baars of Pieter Woudstra.

Versterking Markermeerdijk kan beginnen

image-1 De versterking van de Markermeerdijken kan worden uitgevoerd nu Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het dijkversterkingsplan heeft goedgekeurd. Dit plan beschrijft op welke plekken van de in totaal 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam moeten worden versterkt.
 

Rho adviseurs heeft aan het dijkversterkingsplan van de Alliantie Markermeerdijken meegewerkt door het opstellen van de milieu-effectrapportage (mer) en het leveren van technische en juridische ondersteuning bij de aanvragen van de vergunningen op het gebied van ruimtelijke ordening. Uitdaging bij het opstellen van de mer was dat dit proces parallel liep aan het opstellen van ontwerpen voor de nieuwe dijk en het participatieproces met de omgeving.

Uit onderzoek is gebleken dat delen van de Markermeerdijken, tussen Hoorn en Amsterdam, onvoldoende stabiel zijn, andere dijkdelen onvoldoende hoog zijn en dat op sommige plekken de bekleding van dijk niet voldoet. Een instabiele dijk is niet waterdicht waardoor de massa van de binnenkant van de dijk te zwaar wordt. Door de zwaartekracht kan de dijk gaan schuiven. Als geheel zijn de Markermeerdijken onvoldoende stabiel om te zorgen voor ‘droge voeten’ in de toekomst.

(Illustratie: Alliantie Markermeerdijken)

Delft krijgt de entree die ze verdient

image-1 Wij feliciteren ontwikkelaar Novaform met deze mooie herontwikkeling van het voormalige stadskantoor in Delft. Met deze ontwikkeling krijgt de gemeente Delft de entree die ze verdient.

 

Rho adviseurs voor leefruimte heeft voor dit project de ruimtelijke ordenings-aspecten in beeld gebracht en meegedacht over de procesaanpak en de programmatische inpassing. Het was mooi om te zien hoe door de gemeente Delft bewoners zijn betrokken bij de selectieprocedure. Hun positieve reacties zijn een mooie bonus.

Zie ook ons Portfolio.

Groen licht uitbreiding De Efteling

image-1 image-1 image-1 image-1 Rho adviseurs feliciteert De Efteling met de goedkeuring van de uitbreidingsplannen door de gemeenteraad van Loon op Zand. Wij zijn trots op onze bijdrage: de uitvoering van de milieu-effectrapportage en het opstellen van het bestemmingsplan. 

Studiemiddag over functiemix wonen-werken

Menging van wonen, werken en bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen en binnenstedelijke gebieden, biedt nieuwe verdienkansen. Over dit onderwerp heeft Rho adviseurs samen met het vakblad Vastgoed Journaal voor dinsdag 2 oktober een seminar georganiseerd. Tot nog toe was bedrijvigheid geïsoleerd op bedrijventerreinen, veelal vanwege herrie, stank, vuil. Om die zelfde reden verdween ook bestaande werkgelegenheid uit oudere woongebieden. Een nieuwe visie is om de destijds gekozen functiescheiding te veranderen in een verantwoorde functiemix. 
 

Wat zijn de belemmeringen? Wat zijn de voordelen van zo’n mix? Waar liggen kansen? Hoe transformeer je naar zowel woningen als méér werkgelegenheid? Hoor deze middag wat de mogelijkheden zijn. Luister naar de aanpak van Stadsoevers Roosendaal, een verouderd haven- en industrieterrein nabij het station en de binnenstad. Neem ook kennis van geslaagde businesscases elders in het land, onder meer in Rotterdam. Ontmoet informeel ontwikkelaars/bouwers, beleggers, financiers, ambtenaren, managers van bedrijventerreinen en adviseurs.

​Meer weten over dit seminar of aanmelden? Neem dan contact op met de organisatie.   

Succesvolle Stiftenstrijd

image-1 Jonge ontwerpers aan de slag met stift en schetsrol: In de laatste editie van de Blauwe Kamer vertelt Jan Maarten, onze Ruimtelijk Trainee, over de Stiftenstrijd en over het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam.
 

Het traineeship is een samenwerking tussen Rho adviseurs, LOLA landscape architects, Plein06 en de gemeente Rotterdam. Gezamenlijk hebben de trainees in juli de Stiftenstrijd georganiseerd, het ontwerpevenement waar jonge ontwerpers met de Nationale Omgevingsvisie aan de slag zijn gegaan. Meer over de Stiftenstrijd en het Traineeship lees je in de bijlage.
 
BK2-2018-BNSP.pdf

Seminar over brancheringsregels & ‘Appingedam’

​Rho adviseurs levert een bijdrage aan het seminar van het Platform Retail & Recht op donderdag 13 september over de mogelijke gevolgen voor winkelplanologie naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Stad Appingedam. In dit plan zijn zogeheten brancheringsregels opgenomen ter bescherming van het centrum van Appingedam. Dat mag, vindt de Raad van State, maar de regels moeten beter worden onderbouwd. Daarvoor is nieuw onderzoek nodig.

 

Rho adviseurs heeft het bestemmingsplan Stad Appingedam ooit opgesteld en verdedigd bij zowel de Raad van State als het Europees Hof van Justitie, dat om advies is gevraagd.

Het platform Retail& Recht biedt tijdens het seminar de mogelijkheid om, onder leiding van FORT Advocaten (specialist in omgevingsrecht) en samen met Rho adviseurs verder te spreken over deze zaak.  

​Klik hier voor meer informatie & aanmeldingen

‘Super’ en hotel in één pand

image-1 De Albert Heijn in Kaatsheuvel is heropend in een nieuw gebouw waarin ook het GuestHouse Hotel én GuestHouse Kitchen zijn gevestigd. De combinatie van deze functies leidt tot een uniek concept, waarin beleving, het tegengaan van voedselverspilling en circulariteit centraal staan.

 

Zo worden in het restaurant en het hotel producten bereid die niet meer worden verkocht, maar nog zeker wel bruikbaar zijn. Ook maken de verschillende ketens gebruik van elkaars distributiekanalen. De circulaire economie in optima forma dat de positie van Kaatsheuvel als retail- en leisurecentrum versterkt.

Rho adviseurs heeft aan deze ontwikkeling een bijdrage geleverd door het bestemmingsplan op te stellen. Om de uitvoerbaarheid aan te tonen hebben wij de ontwikkeling getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Verder hebben wij diverse onderzoeken verzorgd.

(Foto: DVP)

Aanpassing parkeerbepaling noodzakelijk

image-1 In verband met het vervallen van de stedenbouwkundige bepalingen van de bouwverordening (waaronder de parkeerbepaling) zijn in veel bestemmingsplannen nu algemene parkeerbepalingen opgenomen. Deze parkeerbepalingen worden nu gebruikt in de paraplubestemmingsplannen parkeren en ook in de nieuwere bestemmingsplannen. Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het noodzakelijk om voor alle nog niet vastgestelde plannen met parkeerbepalingen na te gaan of deze alsnog moeten worden aangepast.
 

Dergelijke parkeerbepalingen maken gebruik van een algemeen criterium ’voldoende parkeergelegenheid’, hetgeen dan nader wordt uitgelegd aan de hand van beleidsregels, los van het bestemmingsplan.
 
Koppeling met bouwen én gebruik
 
Hierin is voor bouwen een koppeling gelegd met de omgevingsvergunning bouw. Ook is een link gelegd met gebruikswijzigingen. Dit laatste was nieuw ten opzichte van de vroegere regeling in de bouwverordening, maar hier werd in de praktijk wel om gevraagd. Hierbij is in de standaardbepaling evenwel geen koppeling gelegd met een omgevingsvergunning. Dit omdat dit bij gebruik niet kan, zonder eerst het gebruik te verbieden en pas na afwijking weer toe te staan.
 
Uitspraak 9 mei: bij gebruik geen beleidsregels
 
De Afdeling heeft nu in een uitspraak van 9 mei 2018 aangegeven dat de uitleg van het daar voorkomende begrip ‘voldoende parkeeraccommodatie’ niet afhankelijk mogen stellen van de bedoelde beleidsregel voor zover het gaat om het veranderen van het gebruik. Dit omdat gebruik niet afhankelijk is van de uitoefening van een bevoegdheid (zoals een omgevingsvergunning). Hierdoor is het dus niet meer mogelijk om de beleidsregelconstructie te hanteren voor gebruiksveranderingen (zonder vergunning).
 
Consequenties: meestal aanpassen bepaling
 
Dit betekent dat voor plannen, waar de parkeerbepaling is opgenomen en die nog niet zijn vastgesteld, moet worden bezien in hoeverre deze bepaling nog moet worden aangepast. In principe zijn dit vrijwel alle bestemmingsplannen die nu in voorbereiding zijn, niet alleen de parapluplannen parkeren.
 
Ten tijde van het opstellen van de parkeerbepaling is er vaak al wel rekening mee gehouden dat deze ontwikkeling zich zou kunnen voordoen. Vandaar dat de bepaling vaak zo is geformuleerd dat de gebruiksbepaling eenvoudig kan worden geschrapt, zonder dat de bepaling verder veel hoeft te worden veranderd. Als de bepaling nu in een vastgesteld bestemmingsplan staat of komt te staan kan deze geacht worden onverbindend te zijn, zonder dat dit de rest van het plan raakt.
 
Gemeente moeten nu een besluit nemen om hun plannen al dan niet hierop aan te passen. Bij plannen die als ontwerp ter inzage hebben gelegen of binnenkort moeten is aanpassen niet altijd een optie, dit moet per geval worden bekeken.
 
Er zijn ook nog wel andere oplossingen voor de nu ontstane situatie mogelijk. Als Rho adviseurs kunnen wij hierover van advies dienen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Pieter Woudstra of Lukas Baars.

 

Brancheringsregeling Appingedam noodzakelijk, maar moet beter worden onderbouwd

De brancheringsregeling voor detailhandel op het Woonplein in Appingedam is noodzakelijk als bescherming voor het centrum van de gemeente, maar moet wel beter onderbouwd. Dat heeft de Raad van State gesteld in een tussenvonnis. De Raad van State twijfelt of de regeling, die is opgenomen in het bestemmingsplan Stad Appingedam, ‘evenredig’ is. De gemeenteraad heeft nu een half jaar de tijd gekregen om aan te tonen dat de regeling geschikt is en niet verder gaat dan nodig is.

 

De gemeenteraad van Appingedam heeft in het bestemmingsplan Stad Appingedam vastgelegd dat op het Woonplein alleen detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan, zoals woonwinkels, bouwmarkten en tuincentra. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nu gesteld dat zo’n regeling noodzakelijk is om behoud van een aantrekkelijk centrum te bevorderen, om de leefbaarheid van het stadscentrum te behouden en leegstand in binnenstedelijk gebied te voorkomen. Dit is noodzakelijk voor bescherming van het stedelijk milieu en daarmee is er ‘een dwingende reden van algemeen belang’ die branchering in het perifere winkelgebied rechtvaardigt.

De Raad van State twijfelt of de onderhavige brancheringsregeling hiervoor geschikt is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat bij het loslaten van de branchering, dit ten koste gaat van de kracht van het winkelcentrum omdat er geen aantrekkelijke mix van winkels overblijft. De Raad van State  acht het op zichzelf mogelijk dat deze op algemene ervaringsregels gebaseerde veronderstelling opgaat, maar vindt dat de gemeenteraad de effectiviteit van die maatregel specifiek moet  onderbouwen. Hierbij kan tevens worden bezien of  een minder beperkende brancheringsregeling of een andere minder beperkende maatregel ook evenredig kan zijn.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het bestemmingsplan Stad Appingedam getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn met de criteria ‘noodzakelijkheid’ en ‘evenredigheid’. Het is voor het eerst dat een brancheringsregeling in een bestemmingsplan aan die richtlijn en die criteria wordt getoetst. Dat hieraan moet worden getoetst is gebleken uit een arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg van 30 januari 2018. Daarin heeft het Hof naar aanleiding van zogeheten prejudiciële vragen van de Afdeling duidelijkheid geboden. Die vragen waren specifiek naar aanleiding van het bestemmingsplan Appingedam gesteld.

Rho adviseurs is nauw betrokken bij deze zaak omdat we destijds voor de gemeente Appingedam het bestemmingsplan Stad Appingedam hebben opgesteld met daarin de brancheringsregeling en de motieven hiervoor. Ook heeft Joske Poelstra van Rho adviseurs de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure en hebben Koos Seerden en Ruud Louwes van Rho adviseurs de gemeente Appingedam vertegenwoordigd tijdens de zitting van het Europees Hof in Luxemburg.

Nieuwe trainingsaccommodatie voor Feyenoord

image-1 image-1 Voetbalclub Feyenoord heeft op 20 juni 2018 haar nieuwe trainingsaccommodatie voor haar eerste elftal in gebruik genomen. Het hypermoderne complex, op het terrein waar ooit de voetbalvereniging Hillesluis was gevestigd, heeft de naam '1908' - een verwijzing naar het jaar dat Feyenoord is opgericht - gekregen. Rho adviseurs heeft voor dit project alle vergunningenmanagement uitgevoerd. 

Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling

image-1 Projectleider Frits Dinkla van Rho adviseurs spreekt dinsdag 12 juni tijdens een bijeenkomst van het Programma Stedelijke Transformatie over het kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling. De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht.
 

Als een initiatiefnemer een in de Besluit ruimtelijke ordening genoemd bouwplan wil realiseren en hiervoor een ‘ruimtelijk besluit’ (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) nodig is, dan is de gemeente verplicht om haar kosten te verhalen op alle grondeigenaren die ontwikkelen (vaak de initiatiefnemer(s)) binnen het plangebied. Het betreft kosten voor bijvoorbeeld onderzoeken, voor de benodigde procedure of voor voorzieningen zoals wegen, verlichting, riolering. Dit gebeurt in principe met een exploitatieplan, maar in de praktijk blijkt dat kostenverhaal vaak wordt geregeld in de vorm van anterieure overeenkomsten.

Dit instrumentarium werkt goed bij ontwikkelingen waar het eindbeeld al duidelijk is. Bij transformatiegebieden is er meer onzekerheid over het eindbeeld is. Het huidige instrumentarium is hier eigenlijk niet op ingericht: aan de voorkant kan het eindbeeld niet worden bepaald, waardoor de kosten niet zijn toe te rekenen. In de Omgevingswet wordt daarom het instrumentarium voor kostenverhaal gemoderniseerd.

Frits Dinkla bespreekt de valkuilen en kansen voor kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling. Frits is nauw betrokken bij het opstellen van de Aanvullingswet Grondeigendom van de nieuwe Omgevingswet.

​Het Programma Stedelijke Transformatie is een samenwerkingsverband van overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen. Zij proberen samen transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

 

Voorzorgbeleid magnetische velden nog uitdaging voor Omgevingswet

image-1 Het omgaan met  voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden vormt een uitdaging bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten op basis van de nieuwe Omgevingswet. Op dit moment wordt in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat nader onderzoek naar de gevolgen van magnetische velden gedaan. De uitkomsten worden pas aan het einde van dit jaar verwacht.
 

Het is de verwachting dat door de energietransitie het aantal bronnen van elektromagnetische velden zal toenemen. Reeds bekende bronnen zijn transformatorstations, hoogspanningsleidingen, distributiekabels en, in huis, de meterkast en veel elektrische apparatuur.

De Gezondheidsraad heeft op 18 april 2018 een nieuw advies over elektromagnetische velden uitgebracht. Hieruit blijkt dat één geval van kinderleukemie per twee jaar in Nederland mogelijk samenhangt met de nabijheid van bovengrondse elektriciteitslijnen. Blijkens een kamerbrief van 29 mei 2018 is dit aanleiding om het huidige voorzorgbeleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen in elk geval te handhaven. Tevens vormt dit aanleiding tot een nadere verkenning naar de gevolgen van andere bronnen van elektromagnetische velden.

Ook is er hierbij verschil tussen elektrische en magneetvelden. Een elektrisch veld wordt aanzienlijk afgezwakt door bomen, planten en bebouwing. Het dringt vrijwel niet door materialen heen en resulteert in een oppervlaktelading die naar de aarde wordt afgevoerd. In een woning is het elektrisch veld afkomstig van een elektriciteitslijn al snel 10 tot 100 keer zwakker dan daarbuiten. Het magnetische veld daarentegen wordt bijna niet afgezwakt door planten, bouwmaterialen, bodem of ander obstakels. Het dringt makkelijk door in huizen en tot en in het menselijk lichaam.

Het in de praktijk uitvoeren van een uitgebreider voorzorgbeleid voor andere elektromagnetische bronnen is complexer dan het beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen alleen. Dit vormt een uitdaging voor de omgevingsvisie en omgevingsplan van gemeenten op basis van de nieuwe Omgevingswet. Onder het begrip ‘omgeving’ valt nadrukkelijk ook het aspect gezondheid. En onder omgeving van mensen vallen dus ook zaken binnenshuis.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Pieter Woudstra of Saskia de Jong.
 
Illustratie: Gezondheidsraad

 

Rhoadshow Energietransitie en Omgevingswet

image-1 De nieuwe raadsperiode wordt een interessante en uitdagende periode. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt, werpt zijn schaduw vooruit, maar er zijn volop mogelijkheden om de kansen die de wet biedt, nu al te benutten. Tegelijkertijd vraagt de energietransitie om verregaande maatregelen. Om doelstellingen van energieneutraliteit te behalen zijn visie én actie op gemeentelijk niveau nodig.
 

Op beide onderwerpen zet Rho adviseurs haar ervaring graag in om nieuwe gemeenteraden op weg te helpen. Dat doen we met ons zelf ontwikkelde energiespel. Ter gelegenheid van ons jubileum bieden we deze bijeenkomst tegen een aantrekkelijk tarief aan.

​Meer weten? Neem dan met ons contact op.

Jonge architecten en stedenbouwers schetsen toekomst van Nederland

image-1 image-1 image-1 image-1 Onze trainees hebben met hun Stiftenstrijd, op vrijdag 1 juni in Rotterdam, een kijkje in de toekomst genomen. Jonge landschapsarchitecten en stedenbouwers konden tijdens deze Stiftenstrijd hun visie geven op Nederland. De Stiftenstrijd is een initiatief van het Rotterdamse ruimtelijk traineeship.

 

De prijs voor de beste verbeelding was voor Circulaire Data Delta/Decentraal tussen de rivieren (teamleden: Margot Overvoorde, Basia van Rijt, Marthe van Gils, Jelske Streefkerk en ...Robin de Louw). Onderbouwing van de jury: ,,Het team heeft een tekening gemaakt die met een fijngevoeligheid en precisie een systeem opbouwt. Ze geven een nieuwe invulling aan bestaande patronen.''

Prijs voor beste ruimtelijke vertaling was voor 'Rust in Groningen' (teamleden: Linde Elsinga, Frank Gorissen, Lennart van Heijningen en Felix van Zoest). Onderbouwing van de jury: ,,Nederland is welvarend en mondig, en staat op het punt op een integrale wijze om te gaan met de ontwerpuitdagingen van deze tijd. De plannen zijn beoordeeld op hun flexibiliteit, integraliteit en het verleidelijke beeld. Het winnende team geeft een heldere richting aan hun idee, heeft sterk uitgelegd waarom zij hun ingrepen voorstellen en speelt in op de actualiteit.''

Foto’s: Christian Maijstré

Prominente rol Crisis- en herstelwet in Woonagenda

image-1 De recent gepubliceerde Nationale Woonagenda beoogt een versnelling van de bouw van nieuwe woningen in de periode tot en met 2021. Het is echter nog de vraag welke mogelijkheden er precies gaan komen om ‘versneld bouwen’ te faciliteren.


 

De Nationale Woonagenda is opgesteld in een samenwerking tussen overheden, corporaties en private partijen. De Crisis- en herstelwet (Chw) heeft daarin een belangrijke rol. In de Nationale Woonagenda wordt geanticipeerd op de voorgenomen aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Ook wordt in de Nationale Woonagenda aangegeven dat oplossingen voor de woningbehoefte primair regionaal moeten worden gevonden. Zo moeten er regionale afspraken worden gemaakt over de toepassing van de vernieuwde Chw.

De wijziging van de Crisis- en herstelwet tot ‘transitiewet’ is in voorbereiding. Door deze wetswijziging moet de overgang naar de Omgevingswet soepeler verlopen. Het wetsvoorstel is gericht op vereenvoudiging en verkorting van de aanwijzingsprocedure voor experimenten die onder de Chw mogen vallen. Voor deze experimenten kunnen dan instrumenten worden toegepast die terugkomen in de Omgevingswet.

Of de vernieuwde Chw het mogelijk maakt dat er vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet al kan worden afgeweken van alle 26 wetten die opgaan in de Omgevingswet, blijkt nog niet uit de berichten van de rijksoverheid. Ook valt nog niet met zekerheid te zeggen of de vernieuwing van de Chw met recht als ‘transitiewet’ wordt bestempeld. Wordt met de wetswijziging inderdaad een degelijke brug naar de Omgevingswet gecreëerd? Dit zal duidelijk worden wanneer het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Stimuleren

Een belangrijk doel van de Chw is het stimuleren van de woningbouwproductie. De Nationale Woonagenda bevat acties die zich richten op de volgende drie uitdagingen: het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. De Woonagenda staat niet op zichzelf, maar heeft veel raakvlakken, zoals met het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daar komt ook de samenhang ter sprake tussen wonen en de klimaatbestendige inrichting van de gebouwde omgeving, de opgaven op het gebied van mobiliteit en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Verwacht wordt dat hier in het najaar van 2018 afspraken over worden gemaakt, blijkt uit de aanbiedingsbrief van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

3D-geprinte woningen

De gemeente Eindhoven loopt alvast voorop door met het plaatsen van 3D-geprinte woningen in de wijk Meerhoven. Heeft deze bouwmethode de toekomst, dan kan er een mooie wisselwerking ontstaan tussen het versnellen van de procedures én de bouwproductie. Is dit één van de gedachten geweest bij het opstellen van de Nationale Woonagenda? Het sluit in ieder geval goed aan bij de zoektocht naar middelen voor het vergroten en versnellen van de woningbouwproductie.

Voorlopig blijft het nog onzeker welke mogelijkheden er precies gaan komen om versneld nieuwe woningen mogelijk te maken - en op welke locatie(s). Want het uitgangspunt blijft dat wordt gebouwd binnen bestaand gebied, conform de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Maar, in sommige gebieden is dat op de lange termijn niet voldoende. Mogelijkheden om de plangebieden te vergroten worden verkend, waarbij voor het opvangen van de behoefte in de steden ook wordt gekeken naar buurgemeenten en de randen van de stad.

De verwachting is dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de kaders zal stellen voor de locatiebepaling van nieuwe woongebieden. Het ontwerp van de NOVI staat gepland voor december 2018. Uit de voorjaarsnieuwsbrief aan de Tweede Kamer van 13 april 2018 blijkt al wel dat de focus voor wat betreft de woon- en werkomgeving wordt gelegd op, onder andere, kwalitatief hoogwaardige locaties voor verstedelijking, gekoppeld aan de woonbehoefte en afgestemd met mobiliteit. Daarbij wordt niet alleen binnenstedelijk gekeken, maar waar nodig ook naar de randen van het bebouwd gebied.

Ondertussen loopt de planning voor de Omgevingswet en het digitaal stelsel op schema. Alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Zal de vernieuwde Chw in de tussentijd als ‘transitiewet’ fungeren? Rho adviseurs volgt het op de voet.

Meer weten? Neem dan contact op met Saskia de Jong-Commandeur.

​Illustratie: Houben/Van Mierlo Architecten
 

Atelier Rho adviseurs naar finale Brabantse energieprijsvraag

image-1 Het ontwerp-atelier van Rho adviseurs voor leefruimte in samenwerking met Green Choice & BRES – Bredase Energie Coöperatie is geselecteerd voor de finale van de prijsvraag ‘Energielandschap van de toekomst’. De prijsvraag is uitgeschreven door NederLandBovenWater, een innovatief opleidingsprogramma voor gebiedsontwikkeling. 

 

Het voorgestelde concept gaat uit van het zo plaatselijk mogelijk opwekken en gebruiken van energie en pas als dat niet lukt te distribueren zodat het aan langs rijksweg A16 kan worden ingezet voor vervoer.

Rho adviseurs en haar parners introduceren 'Energieschap Brabantse Balans', hét nieuwe samenwerkingsverband in een private combinatie: de huidige energiecoöperaties samengevoegd en geprofessionaliseerd. De inzending heeft bijzondere aandacht voor het landschap en haar bewoners: de vier karakteristieke landschappen zijn in een gebiedsgerichte strategie uitgewerkt met bijvoorbeeld wind in de noordelijk polders, zon op de oevers van De Mark en een CO2-strategie op de hogere zandgronden. Op termijn wordt met een deel van de opbrengst landschapsherstel, voedselproductie, natuurontwikkeling en waterberging gerealiseerd. Het Energieschap is daarmee letterlijk verbonden aan ruimtelijke kwalitatieve doelen en opgaven in de regio. Het resultaat: een landschap dat van iedereen is, toegankelijk, mooi, divers en toekomstbestendig.
 

‘Arrest Appingedam’ houdt juristen bezig

image-1 De uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de zogenaamde 'Dienstenrichtlijn' blijft de gemoederen bezighouden. Het vakblad Tijdschrift voor Omgevingsrecht heeft er nu zelfs een themanummer aan gewijd. 
 

De gemeenteraad van Appingedam heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat door Rho adviseurs was opgesteld. In dat bestemmingsplan is bepaald dat detailhandel in volumineuze goederen buiten het centrumgebied op het Woonplein is toegestaan, maar andere vormen van detailhandel niet. Tegen de vaststelling is beroep aangetekend door een vastgoedbeheerder en daarbij is een beroep gedaan op de Dienstenrichtlijn die vrijheid van vestiging beoogt. De Raad van State heeft begin vorig jaar de kwestie voorgelegd aan het Europees Hof.

Het Hof heeft vastgesteld dat gemeenten in een bestemmingsplan een zogehten brancheringsregeling mogen opnemen om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen en het functioneren van het centrum te versterken. Hiervoor moeten wel 'dwingende reden van algemeen belang' worden aangevoerd. Ook heeft het Hof vastgesteld dat detailhandel een 'dienst' is. ,,De constatering dat detailhandel een dienst is én dat het mogelijk is om binnen de bestemming detailhandel beperkingen op te nemen zijn belangwekkende elementen in deze uitspraak,’’ reageerde directeur Koos Seerden van Rho adviseurs voor leefruimte eerder op het arrest.

Over deze zaak is in februari van dit jaar een symposium gehouden, georganiseerd door de rechtenfaculteit van de Universiteit van Utrecht, waarbij vooral is gesproken over de gevolgen van het arrest voor bestemmingsplannen.

​In het themanummer van het vakblad Tijdschrift voor omgevingsrecht wordt uitgebreid teruggekeken op het symposium. in het vakblad ook een bijdrage van directeur Koos Seerden en jurist Ruud Louwes van Rho adviseurs over de mogelijke gevolgen van de Dienstenrichtlijn.

 

Bouw vierde supermarkt Oostburg van start

image-1 Felicitaties voor Jumbo Supermarkten. Vandaag is de eerste paal geslagen voor de tweede vestiging in de centrumkern Oostburg van de gemeente Sluis. Rho adviseurs heeft de afgelopen jaren Jumbo Supermarkten bijgestaan bij de planvorming en het opstellen van het bestemmingsplan. Ook hebben we de procedure bij de Raad van State begeleid.
De tweede Jumbo-vestiging - en de vierde supermarkt in Oostburg - moet de structuur van de dorpskern versterken. Enkele omwonenden en twee collega-supermarkten hebben zich het plan verzet. Eind vorig jaar heeft de Raad van State de bezwaren verworpen.

Zandvoorters enthousiast over werken aan omgevingsplan

image-1 Rho adviseurs voor leefruimte helpt de gemeente Haarlem bij het opstellen van een omgevingsplan voor het strand van Zandvoort. Tijdens een informatiebijeenkomst hebben veel inwoners van Zandvoort hun ideëen voor het stand gedeeld.

Trots op boek over transitie stadsgevangenis Noordsingel

image-1 image-1 Rho adviseurs was nauw betrokken bij het opstellen van de plannen voor een tweede leven van de voormalige gevangenis aan de Noordsingel in Rotterdam. Voor projectontwikkelaars HD en BAM hebben we het bestemmingsplan opgesteld, inclusief toetsing van maximaal programma op omgevingsaspecten als verkeer en parkeren.
 

Aan de transitie van 'bajes' tot 'Tuin van Noord' wordt inmiddels hard gewerkt. Ondertussen zijn de geschiedenis en de verhalen van de stadgevangenis Noordsingel opgeschreven door Lida Hoebeke en Conny Rijken in het boek ‘Noordsingel, verhalen van binnen en buiten’. Rho adviseurs is trots de publicatie van deze verhalen mede mogelijk te hebben gemaakt.
 

Doe mee met de Stiftenstrijd

image-1 Jonge landschapsarchitecten en stedenbouwers kunnen tijdens de Stiftenstrijd op 1 juni in Rotterdam hun visie geven op Nederland. De Stiftenstrijd is een initiatief van het Rotterdamse ruimtelijk traineeship, een gezamenlijk programma van drie adviesbureaus en de gemeente Rotterdam.
 

Deel als jong ontwerper jouw visie op Nederland – niet met het woord, maar met de stift en schetsrol in de hand. Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen hebben het prachtige vak waarin de ruimtelijke kwaliteit van Nederland wordt vormgegeven. Ontwerpers kunnen hun visie katen zien en in een team die visie uitwerken en pitchen voor een zaal met ontwerpers, beleidsmakers en andere professionals.

Met de stift en schetsrol als instrument, aan de slag met regionale opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie. Ga in discussie met coaches uit het werkveld die een bak kennis en ervaring met zich meebrengen.

Er wordt gezorgd voor een gave locatie in Rotterdam, voor een dag met inspiratie en nieuwe inzichten. Een kritische jury beoordeelt de teams en selecteert twee winnaars – één op inhoud en één op verbeelding. Dit is dé dag om buiten de lijntjes te kleuren en vorm te geven aan de toekomst.

Geïnteresseerd om mee te doen? Trommel dan je collega’s, vrienden en oud-studiegenoten op, vorm een team van 3 tot 6 ontwerpers (of laat je in een verrassingsteam indelen) en doe mee met deze inspirerende strijd! Klik hier voor aanmelding.

​Het ruimtelijk traineeship Rotterdam is een initiatief van gemeente Rotterdam, LOLA landscape architects, Plein06 en Rho adviseurs voor leefruimte. Het traineeship geeft vier trainees gedurende twee jaar de kans ervaring op te doen bij vier verschillende werkgevers.

Start aanleg grootste zonnepark Zuid-Holland

image-1 Met de plaatsing van de eerste zonnepanelen is een begin gemaakt met de realisatie van het grootste zonnepark van Zuid-Holland in de gemeente Goeree-Overflakkee. In de Adriaanpolder bij Ooltgensplaat worden op het 37 hectare grote terrein 132.000 zonnepanelen geplaatst. In de Roxenissepolder bij Melissant komen nog eens 36.000 zonnepanelen op een 19,5 hectare groot terrein. Rho adviseurs heeft ontwikkelaar Sunstroom geholpen bij de projectontwikkeling, de landschappelijke inpassing van beide parken en bij het opstellen van het bestemmingsplan. 
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Justus van den Berg

Boekel viert feestje om omgevingsplan buitengebied

image-1 image-1 image-1 De Brabantse gemeente Boekel heeft gisteren de vaststelling van het omgevingplan voor het buitengebied gevierd. Boekel is de eerste gemeente in Nederland die vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet een pilot-omgevingsplan voor het buitengebied heeft vastgesteld. Rho adviseurs voor leefruimte heeft Boekel daarbij geholpen. 
 

In het omgevingsplan hebben nieuwe thema’s als gezondheid en duurzaamheid een plek gekregen en zijn er ook brédere regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen dan in een gewoon bestemmingsplan. Het gaat onder meer om regels over geur, bomenkap, welstand en evenementen.

Boekel heeft de vaststelling gevierd met een bijeenkomst waar verantwoordelijk wethouder Ted van de Loo samen met gedeputeerde Erik van Merrienboer van de Provincie Noord-Brabant, enkele topambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de specialisten van Rho adviseurs en genodigden terugkeek naar het gevoerde proces.

​Lees ook het nieuwsbericht van de gemeente Boekel.

Praktijkbijeenkomsten juridische actualiteiten

image-1 In de maand mei houdt Rho adviseurs voor leefruimte in diverse regio’s in Nederland praktijkbijeenkomsten over drie actuele juridische thema’s in de
ruimtelijke ordening.

 

Die drie actuele thema's zijn:
 • Kruimelgevallen: brede toepasingsmogelijkheden voor afwijken van bestemmingsplannen met korte procedures;
 • Mer-beoordelingen: voor elk stedelijk ontwikkelingsproject is een Mer-beoordeling nodig. Hoe verhoudt zich dat tot kruimelgevallen?;
 • Actualisering plannen: de actualiseringsverplichting vervalt, maar tegelijkertijd zijn er nog wel dringende redenen voor actueel houden van plannen.
Deze thema’s hebben op korte termijn betekenis in de huidige praktijk van plannen van gemeenten en initiatieven van bedrijven en burgers. Tijdens deze bijeenkomsten verkennen wij gezamenlijk de mogelijke oplossingen voor huidige juridische knelpunten bij het maken van plannen en projecten.

De bijeenkomsten vinden plaats bij de volgende vestigingen van Rho adviseurs, telkens van 13.30 tot 16.30 uur: Leeuwarden (dinsdag 15 mei), Rotterdam (dinsdag 15 mei),
Middelburg (dinsdag 22 mei) Deventer (donderdag 24 mei) en Eindhoven (dinsdag 29 mei).
Deelname is gratis, voor aanmelding mail naar rotterdam@rho.nl

Rho adviseurs op expo Places of Hope

image-1 image-1 image-1 image-1 Wonen in je eigen natuurgebied, of met je buren een windmolen aanschaffen die het hele dorp van stroom voorziet. Overal in Nederland zijn pioniers bezig meer in harmonie met de natuur en elkaar te leven. De tentoonstelling Places of Hope neemt je mee naar hun bijzondere plekken.

 

Places of Hope gaat over landmakers, de geuzentitel voor bijzondere mensen die de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben ons land een nieuwe toekomst in te leiden. Die toekomst begint in Leeuwarden, waar mens en natuur, stad en platteland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tientallen landmakers bieden met hun projecten inspiratie voor een duurzame toekomst.
 
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. De tentoonstelling ‘Places of Hope, zin in de toekomst’ is onderdeel van het meerjarenprogramma Proeftuin Nederland van Morgen waarin innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. In de Kanselarij in Leeuwarden presenteren zich tientallen inspirerende landmakers: mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst.

Rho adviseurs heeft een aantal projecten waar zij aan heeft gewerkt naar voren geschoven om die als Landmaker in de tentoonstelling te laten opnemen: Duurzaam Ameland, Holwerd aan Zee en De Peinder Mieden. Renske Keijzer is vanuit Rho adviseurs betrokken bij dit project. Voor de programmering van Places of Hope is zij gevraagd om in een duo de projectleiding op zich te nemen.

Het project voor de programmering is in november gestart. De tentoonstelling start op 4 april en is te zien tot en met 25 november 2018.
 
Duurzaam Ameland
Samen met bewoners en bedrijfsleven streeft de gemeente Ameland naar een Duurzaam Ameland met als doel de energievoorziening van het eiland in korte tijd blijvend te verduurzamen. Daarvoor is de afgelopen tien jaar een aantal projecten gestart.

Zonnepark Ameland is één van die projecten. Het is het eerste zonnepark ‘van omvang’ in Nederland. In het noordelijk deel van het eiland, bij het vliegveld Ballum, zijn op een tien hectare groot terrein 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Zij produceren voldoende elektriciteit voor de ruim vijftienhonderd huishoudens op Ameland. In het laagseizoen is die elektriciteitsproductie zelfs voldoende voor het hele eiland.

Rho adviseurs voor leefruimte was vanaf het begin nauw betrokken bij dit project. Samen met de gemeente hebben wij gewerkt aan het project- en vergunningsmanagement voor de omgevingsvergunning nodig vanwege de afwijking van het geldende bestemmingsplan. Ook is een locatieonderzoek uitgevoerd en een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Verder is samen met de gemeente het zonnepark landschappelijke ingepast waarbij door Rho adviseurs is geadviseerd over ecologie in het kader van de Natuurbeschermingswet en de natuurinrichting.

Zie ook: Duurzaam Ameland
 

Holwerd aan zee
Noordoost-Friesland is een zogeheten krimpregio waar voor dorpen verpaupering op de loer ligt. Inwoners van Holwerd verenigd in een werkgroep, hebben alle goede elementen uit talloze door de overheid geïnitieerde plannen en visies gehaald en gebundeld in het plan Holwerd aan Zee. Dit plan beoogt verbetering van de leefbaarheid, omzet en werkgelegenheid door het herstel van de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee.

Het plan voorziet in onder meer een doorbraak in de zeedijk om zo de verbinding met tussen de Waddenzee en het achterland te herstellen: een robuuste natuurverbinding via de Holwerter Feart naar de Friese Meren. Ook wordt met het plan een integrale benadering en concentratie van alle opgaven in het gebied. Het project Holwerd aan Zee is opgenomen op de kansenkaart van het Programma naar een Rijke Waddenzee omdat het is bestempeld als ‘kansrijk om tot grote meerwaarde te leiden voor natuur in synergie met economie, waterveiligheid en landschapsbeleving’.

Het project Holwerd aan Zee is een innovatief en uniek project. Niet alleen omdat het plan letterlijk en figuurlijk zal zorgen voor een doorbraak voor mens en natuur, maar ook omdat het alle vaste patronen doorbreekt en één op één aansluit bij de netwerk- en participatiegerichte samenleving van dit moment. De inwoners van Holwerd steunen de werkgroep massaal (incl. de betrokken grondeigenaren) en willen zelf daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De gemeente Dongeradeel faciliteert dit en de gemeentelijke en provinciale politiek steunt het project. Holwerd aan Zee wijkt bijna in alles af van veel reguliere projecten.

Rho adviseurs voor leefruimte heeft vanaf het begin met de lokale werkgroep meegekeken. Voor het project is door Rho adviseurs een maatschappelijke kosten-baten-analyse uitgevoerd waarbij de nette maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk is gemaakt.

Zie ook: Holwerd aan Zee
 
De Peinder Mieden
De Peinder Mieden is een typisch Fries ‘agrarisch coulisselandschap’ aan de rand van het dorp Opeinde, vlakbij Drachten. Hier zijn 45 woningen gebouwd, midden in de natuur. Samen zijn de bewoners eigenaar en beheerder van het omringende gebied. Samen ook bepalen de bewoners hoe de bebouwing van het gebied er uitziet. Daarmee in De Peinder Meiden een unieke vorm van projectontwikkeling waarbij (toekomstige) bewoners de kans hebben gekregen hun eigen leefomgeving vorm te geven.
Rho adviseurs heeft voor dit project het bestemmingsplan opgesteld. 

Zie ook: De Peinder Mieden

Windpark Krammer snel gefinancierd

image-1 Voor windmolenpark Krammer is binnen 24 uur tien miljoen euro opgehaald via een obligatielening. Het windmolenpark bij de Krammersluizen, tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland, is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Ruim vierduizend leden van coöperaties Deltawind en Zeewind ontwikkelen dit windpark en worden mede-eigenaar. Ook bewoners kunnen via de obligatielening voor minimaal 500 euro mee-investeren in het project. Rho adviseurs heeft voor het windpark diverse onderzoeken uitgevoerd en de milieueffectrapportage opgesteld.

 

Het windpark Krammer wordt op dit moment nog aangelegd en bestaat straks uit 35 windturbines die 70.000 huishoudend van stroom kunnen voorzien.De belangstelling bij omwonenden voor de oibligatielening is opmerkelijk gezien de eerdere protesten tegen de komst van de windturbines.

Om realisatie van het windpark mogelijk te maken, is enige jaren geleden het bestemmingsplan aangepast. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor het zogenaamde rijksinpassingsplan vastgesteld. Alle besluiten die bij dit project komen kijken, zijn in één rijkscoördinatieregeling voorbereid. Om deze procedure te dragen, was een milieueffectrapportage (MER) nodig. Dit rapport is door Rho adviseurs en ecologisch adviseur Henk Baptist in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers en de ministeries opgesteld. 

Rho-bestuurslid Meindert Kooistra overleden

image-1 Afgelopen week is bestuurslid ir. Meindert Kooistra van de Stichting Rho op 75-jarige leeftijd overleden. Als vicevoorzitter en penningmeester heeft hij gedurende vijftien jaar een grote bijdrage geleverd aan stichting Rho en het bedrijf van Rho Adviseurs.

Wij zullen zijn vriendschap, goede raad en betrokkenheid erg missen.
 

Meindert Kooistra begon zijn carrière bij de gemeente Alphen aan den Rijn en werkte daarnaa voor projectontwikkelaar Wilma, pensioenfonds PGGM, vastgoedbedrijf Wereldhave en woningontwikkelaar Blauwhoed. 

Compliment voor ‘veerkrachtig’ plan Bloemendalerpolder

image-1 Het door Rho adviseurs opgestelde bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder bij Weesp krijgt in het vakblad Milieu, het tijdschrift voor het netwerk van milieuprofessionals, een complement voor haar veerkracht. Het plan voor de Bloemendalerpolder, het uitbreidingsgebied Weespersluis met wonen én recreëren, wordt als voorbeeld genoemd voor hoe een integrale aanpak helpt bij het veerkrachtig maken van plannen als antwoord op bestuurlijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijke aanpak is in de nabije toekomst noodzakelijk bij het maken van omgevingsplannen, zoals de nieuwe Omgevingswet zal voorschrijven.

Lees het artikel in de bijlage.


Compliment.pdf

Bijeenkomst ‘arrest Appingedam’ in Middelburg

Het Europees Hof van Justitie heeft op 30 januari 2018 het lang verwachte arrest gewezen in ‘de kwestie Appingedam’. Het arrest heeft gevolgen voor bestemmingsplannen. Daarover praten wij tijdens een informatieve bijeenkomst die wij hebben georganiseerd samen met Adriaanse van der Weel Advocaten en de provincie Zeeland.
 

Het Hof heeft geoordeeld dat detailhandel een ‘dienst’ is in de zin van de Dienstenrichtlijn én dat een brancheringsregel in een bestemmingsplan een eis is in de zin van artikel 15 van de richtlijn. Een dergelijke eis - en daarmee een brancheringsregel - is uitsluitend toegestaan als de regel noodzakelijk en  evenredig is  en niet in strijd met het discriminatieverbod. 

Wat betekent dit arrest voor toekomstige bestemmingsplannen? Wanneer is er sprake van een dwingende reden van algemeen belang? Hoe motiveer je dat wordt voldaan aan het evenredigheidscriterium? Welke consequenties kan dit hebben voor bestaande bestemmingsplannen?

Deze en andere vragen zullen wij behandelen tijdens een bijeenkomst op woensdagochtend 28 maart a.s. in de raadszaal in het Stadskantoor van de gemeente Middelburg.

Door wie?
De bijeenkomst is georganiseerd door Rho adviseurs voor leefruimte en Adriaanse van der Weel Advocaten in samenwerking met de provincie Zeeland. Jean-Piërre de Keijzer is de gastheer. Marika Sinke en Ruud Louwes (beiden Rho adviseurs) en Jaap IJdema (Adriaanse van der Weel) zullen de bijeenkomst inhoudelijk verzorgen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten.

Hoe laat?
De bijeenkomst begint om 09.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur) en eindigt om 12.30 uur. Daarna kunt u deelnemen aan de gezamenlijke lunch.

Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich per e-mail aanmelden via bijeenkomsten@avdw.nl. Wij hopen u op 28 maart te kunnen verwelkomen in het Stadskantoor van de gemeente Middelburg, Kanaalweg 3. Het Stadskantoor beschikt over een parkeergarage en is gelegen op loopafstand van het NS-station.

Meer weten?
​Neem voor meer informatie contact op met Marika Sinke.

Nieuwe containerterminal voor Bergen op Zoom

image-1 image-1 image-1 De Markiezaat Container Terminal in Bergen op Zoom kan verhuizen.

De nieuwe terminal zal naar verwachting begin 2019 in gebruik kunnen worden genomen.
 

In het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen is, aan het Rijn-Scheldekanaal, Bergen op Zoom de enige plaats met havenfaciliteiten. De capaciteit van de huidige terminal aan de Theodorushaven is echter beperkt, vooral omdat bezoekende schepen de Burgemeester Petersssluis moeten passeren.

De nieuwe terminal komt aan de westkant van het buitendijkse bedrijventerrein Noordland, aan het Bergsche Diep. Het terrein grenst echter aan een gebied waarvoor de Natura-2000-richtlijnen gelden. Rho adviseurs heeft middels een uitgebreide ecologische effectrapportage (passende beoordeling) de vergunning Wet natuurbescherming geregeld.

Verhuizing maakt dat de containerterminal straks 24 uur per kan doorwerken en niet afhankelijk meer is van een sluis. Voor bewoners van de wijk Nieuwe Vesting, buren van de huidige terminal, verdwijnt overlast. Bij een groeiende vervoerstroom naar de nieuwe terminal vermindert bovendien de druk op het west-Brabantse wegennet.

Markiezaat Container Terminal heeft eind vorig jaar al een akkoord bereikt met de gemeente Bergen op Zoom over de aankoop van het terrein langs het Bergsche Diep.  

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Eric van der Aa

Zonnepark Noordveen in Zupthen geopend

image-1 De Zutphense wethouder Coby Pennings heeft vanmiddag het nieuwe zonnepark Noordveen geopend. Rho adviseurs voor leefruimte heeft aan de totstandkoming van dit park meegewerkt door het opstellen van het schetsontwerp.
 

Zonnepark Noodveen is een initiatief van ontwikkelaar Ecorus en bestaat uit zesduizend zonnepanelen op een voormalig sportterrein. De panelen leveren samen 1,6 miljoen kWh aan zonne-energie op, waarmee jaarlijks ruim vijfhonderd huishoudens in Zutphen van stroom kunnen worden voorzien. Ecorus heeft voor dit project samengewerkt met de gemeente Zutphen en mede-ontwikkelaar SolarGreenpoint.

Bekijk hier het filmpje over zonnepark Noordveen. 

​Lees hier het verslag uit De Stentor over de opening.

​Meer weten over het realiseren van zonneparken? Neem dan contact op met Stefan van Vessem, Riep Paulusma of Justus van den Berg

Rho adviseurs toont ‘oefenen met Omgevingswet’

image-1 Wij zijn met z’n allen op weg naar de Omgevingswet. Het verhaal over de geest van de Omgevingswet kennen we inmiddels wel. Op dat abstractieniveau ben je het snel met elkaar eens. Wij zijn inmiddels op zoek naar 'hoe het straks moet'. Daarvoor maken wij dankbaar gebruik van de Crisis- en herstelwet, die ruimte biedt voor het opstellen van visies en plannen als was de nieuwe Omgevingswet reeds van kracht. En als je dan de nieuwe werkwijze (‘loslaten’, 'minder regelen') hanteert, wordt het ineens concreet. En ook blijkt ‘eenvoudig, beter’ niet altijd vanzelfsprekend. Rho adviseurs heeft inmiddels bij veel gemeenten ervaring opgedaan die wij graag willen delen!
 

Wij nodigen je daarom graag uit voor een praktijkbijeenkomst op donderdagmiddag 19 april waarbij wij, samen met de betrokken gemeenten, ervaringen met pilots willen delen. Deze praktische ervaring kun je meenemen als bagage voor je eigen weg naar de Omgevingswet.

​Tijdens deze bijeenkomst praten we in deelsessies over:
 • Het gebruiksvriendelijke bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; naar een nieuwe digitale vormgeving. Ervaringen in Boekel, Borsele en Brielle/Westvoorne door René Kleij (Crotec) en Rob Durville (Rho adviseurs).
 • Meer snelheid en flexibiliteit met de bestemmingsplanactiviteit. Wat betekent dat voor plantoetsers, vergunningverleners en handhavers? Ervaringen in Brielle/Westvoorne door Henk-Jan Solle (gemeente Westvoorne) en Martijn Kegler (Rho adviseurs).
 • Op weg naar een gezonde leefomgeving. Regels voor gezondheid in een omgevingsplan, ervaringen in Boekel door Arthur Hermans (Ordito/gemeente Boekel) en Matthijs van der Meulen (Rho adviseurs).
 • Co-creatie zoals die bedoeld is? Andere rolverdeling tussen overheid, boeren en bewoners. In Berlicum maken boeren en bewoners samen een gebiedsvisie voor het urgentiegebied Laar-Nieuw Laar. Heeft de gemeenteraad nog een rol? Door Paul Lubberding (gemeente Sint-Michielsgestel) en Derk-Jan Verhaak (Rho adviseurs).Plaats
Deze praktijkbijeenkomst begint 's middags om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur en vindt plaats Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN), Hockeyweg 5, 5405 NC Uden.

Aanmelden
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan door het sturen van een email (rotterdam@rho.nl) waarbij de voorkeur voor maximaal twee deelsessies kan worden
aangegeven.   

Bijzondere vondst in Nuenen

image-1 image-1 image-1 Als Rho adviseurs voor leefruimte schrijven we voor de plaatsing van zestien tijdelijke woonunits in Nuenen de ruimtelijke onderbouwing. In de voorbereiding is een bijzondere opgraving gedaan. Archeologisch onderzoek is bijna altijd een thema bij onze projecten. Vaak volstaat een bureauonderzoek, soms - zoals deze keer - moeten er proefsleuven worden gegraven.

 

Lees ook het artikel in het Eindhovens Dagblad.

Boekel: primeur met omgevingsplan buitengebied

image-1 De Brabantse gemeente Boekel heeft als eerste en vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet een pilot-omgevingsplan voor het buitengebied vastgesteld. In het omgevingsplan hebben nieuwe thema’s als gezondheid en duurzaamheid een plek gekregen en zijn er ook brédere regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen dan in een gewoon bestemmingsplan. Het gaat onder meer om regels over geur, bomenkap, welstand en evenementen.
 

Rho adviseurs heeft de gemeente Boekel bijgestaan bij het opstellen van het omgevingsplan voor het buitengebied. Boekel wil al werken in de geest van de Omgevingswet: méér loslaten, sneller kunnen handelen, meer afwegingsruimte voor het lokale bestuur én een voor iedereen simpeler bruikbaar en te begrijpen plan. De pluspunten van het plan en de mogelijkheden om daar waar nodig snel te kunnen ingrijpen passen bij de dienstverlening en klantgerichtheid die de gemeente Boekel nastreeft.

Rho adviseurs heeft het Boekelse omgevingsplan samen met Crotec, specialist in ruimtelijke informatievoorziening, op een bijzondere manier digitaal vormgegeven. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente Boekel gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet om een pilot-omgevingsplan te maken. De gemeenteraad van Boekel heeft het pilot-omgevingsplan donderdag 22 februari vastgesteld.

Actualisering van bestemmingsplannen blijft nodig

De Tweede Kamer heeft op 1 februari 2018 het wetsvoorstel ‘Afschaffing actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen’ aangenomen. Als,
waarschijnlijk nog vóór de zomer, de Eerste Kamer ook akkoord gaat en het voorstel wet wordt, hebben de gemeenten hun handen vrij om echt te beginnen met de voorbereiding van omgevingsplannen (en omgevingsvisies!) onder de nieuwe Omgevingswet. Actualisering blijft in een aantal gevallen noodzakelijk.

​Lees er alles over in bijgevoegde flyer.


Actualisering_bestemmingsplannen_blijft_nodig.pdf

Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplannen

image-1 Gemeenten mogen in een bestemmingsplan een zogeheten brancheringsregeling opnemen om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen en het functioneren van een centrum te versterken. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in haar arrest van 30 januari 2018 het opnemen van zo’n regeling in een bestemmingsplan toegestaan onder voorwaarde van ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

 

Het arrest is een uitvloeisel van een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan Stad Appingedam van de gemeente Appingedam. In dat bestemmingsplan is bepaald dat detailhandel in volumineuze goederen buiten het centrumgebied op het Woonplein is toegestaan, maar andere vormen van detailhandel niet. Dat werd betwist met een beroep op de Europese Dienstenrichtlijn die de vrijheid van vestiging beoogt.

Het arrest stelt dat zo’n regeling in het bestemmingsplan is toegestaan. Het Hof stelt dat detailhandel een dienst is. De toegepaste brancheringsregeling is bedoeld om te bepalen waar detailhandel is toegestaan en bevat daarmee een bepaling voor de geografische ligging van verkoopactiviteiten. Niet voor het regelen van ‘het verkeer van goederen’ zelf.

,,De constatering dat detailhandel een dienst is én dat het mogelijk is om binnen de bestemming detailhandel beperkingen op te nemen zijn belangwekkende elementen in deze uitspraak,’’ reageert directeur Koos Seerden van Rho adviseurs voor leefruimte. ,,Het is nu nog niet te overzien wat de consequenties zijn van het feit dat detailhandel als dienst is aangemerkt voor overige wetgeving die betrekking heeft op detailhandel.’’

Appingedam

In Appingedam wilde een ondernemer op het Woonplein schoenen en kleding verkopen. Dat mag niet op grond van het bestemmingsplan. In Appingedam is het centrumgebied aangewezen voor detailhandel, waaronder schoenen‐ en kledingwinkels. Met de brancheringsregeling wil de gemeente in het belang van een goede ruimtelijke ordening leegstand in het centrum voorkomen. Het Hof merkt dit aan als ‘dwingende reden van algemeen belang’ zoals de Dienstenregeling toestaat.

,,Wij hebben vanaf het begin vertrouwen in deze zaak gehad,’’ zegt wethouder Annalies Usmany. ,,De gemeente Appingedam heeft veel in het historische centrum geïnvesteerd. Detailhandel moet plaatsvinden in het kernwinkelgebied en dat is ons historisch centrum. Wij zijn daarom content met de uitspraak van het Hof. Deze uitspraak is ook voor andere gemeenten waar dezelfde problematiek speelt, van belang.’’

Met het arrest moet nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan van Appingedam toetsen. Daarbij moet alleen worden gekeken naar de voorwaarden zoals opgenomen in de Dienstenrichtlijn. De uitspraak van de Afdeling wordt eind dit jaar verwacht.

Nederland

In bestemmingsplannen in Nederland worden uiteenlopende bepalingen voor detailhandel opgenomen. Die regels kunnen stand houden voor zover het bestemmingsplan een passende motivering bevat. Daarvoor moeten motieven worden genoemd die zich richten op bescherming van het stedelijk milieu. Als een bestemmingsplan nog in procedure is, kunnen gemeenten het bestemmingsplan hierop aanvullen, zodat tijdig met het arrest rekening wordt gehouden.

Rho adviseurs voor leefruimte heeft destijds voor de gemeente Appingedam het bestemmingsplan Stad Appingedam opgesteld met daarin de brancheringsregeling en de motieven hiervoor. Ook heeft Joske Poelstra van Rho adviseurs de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure en hebben Koos Seerden en Ruud Louwes van Rho adviseurs de gemeente Appingedam vertegenwoordigd tijdens de zitting van het Europees Hof in Luxemburg.

Meer weten? Neem dan contact op met Joske Poelstra of Ruud Louwes.

Lees hier het bericht van de Raad van State.
 
Arrest_EU_Hof_van_Justitie_over_Dienstenrichtlijn_300118.pdf

Nieuw kwaliteitscertificaat Lloyd’s toegekend

image-1 Rho adviseurs voor leefruimte is door Lloyd's onder de nieuwe ISO-norm (ISO 9001:2015) gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem. De transitie naar de nieuwe normering is de afgelopen jaren intern voorbereid onder de noemer Kwaliteit 3.0. 
 

Binnen het programma Kwaliteit 3.0 werken we toe naar een kwaliteitsbenadering die het kwaliteitsdenken en -handelen centraal stelt en die is gestoeld op het principe van 'continu verbeteren'. Daarbij gaan wij kwaliteit meer zichtbaar maken ('meten'), investeren we in 'delen' en 'leren', en vragen we en geven we feedback om onze dienstverlening te verbeteren. Doel is - natuurlijk - een tevreden klant én een klant die de meerwaarde van ons bureau (h)erkent. 

Monique Lammens benoemd tot directeur Rho adviseurs

image-1 Monique Lammens is benoemd tot directeur van Rho adviseurs voor leefruimte. Zij is de opvolgster van Dick Takkebos die al vorig voorjaar bij Rho is vertrokken. Sinds dat moment fungeerde Monique reeds als interim-directeur, naast algemeen directeur Koos Seerden.
 

Monique Lammens (46) is juriste en milieukundige en werkt sinds 2005 als projectleider bij Rho adviseurs en haar voorgangers. De laatste vijf jaar is zij lid van het managementteam, de laatste twee jaar geeft zij leiding aan de business unit Legal & Finance. In het verleden was zij ook voorzitter van de ondernemingsraad en namens het personeel lid van het bestuur van de Stichting RBOI Rotterdam, de enig aandeelhouder van één van de voorgangers van Rho adviseurs.

​Foto: Hein Athmer
 

Rho-directeur lid raad van advies van beroepsvereniging BNSP

image-1 Directeur Koos Seerden van Rho adviseurs voor leefruimte is toegetreden tot de raad van advies van de beroepsvereniging van stedebouwkundigen en planologen, BNSP. Seerden was de afgelopen jaren penningmeester van de BNSP.

Bijeenkomst Winkelleegstand: kramp versus dynamiek

image-1 Hoewel het economisch weer beter gaat, hebben winkelgebieden te kampen met langdurige leegstand. In Zuid-Holland bedraagt die leegstand op dit moment zeven procent. Gemeenten en projectontwikkelaars ervaren dat vigerende beleidskaders nauwelijks ruimte bieden voor nieuwe, noodzakelijke ontwikkelingen. Vernieuwing, innovatie en dynamiek zijn essentieel voor een gezonde winkelstructuur. De vraag is hoe alle betrokkenen hier mee omgaan.

Tijdens een klantenbijeenkomst op dinsdagmiddag 20 februari 2018 presenteren wij samen met de gemeente Rotterdam op een interactieve wijze enkele praktisch toepasbare oplossingsrichtingen voor deze ‘leegstandskramp’.


Startdocument Feyenoord City ter inzage

image-1 image-1 De afgelopen periode heeft Rho adviseurs voor leefruimte samen met de projectorganisatie Feyenoord City en de gemeente Rotterdam met veel plezier gewerkt aan het startdocument Feyenoord City.
 

Binnen het gebied Stadionpark is de komende jaren de ontwikkeling Feyenoord City gepland: een grote gebiedsontwikkeling rond sport en vrije tijd. Hierbij wordt een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas ontwikkeld en wordt de monumentale Kuip herontwikkeld. De locaties zijn met elkaar verbonden door een gebouwde verbinding over de Stadionweg, de Strip genaamd. Behalve sport en vrije tijd is er ruimte voor ontwikkeling van woningbouw, parkeren en een commercieel- en publiek programma. Ook vindt er een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte plaats.

Om de ontwikkeling ook daadwerkelijk mogelijk te maken is een bestemmingsplan en een milieueffectrapport (MER) nodig. De eerste stap in dat proces is het Startdocument Feyenoord City dat van vrijdag 5 januari 2018 tot en met donderdag 15 februari 2018 ter inzage ligt.Tijdens deze termijn kan iedereen zienswijzen indienen.

In het Startdocument Feyenoord City zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het op te stellen bestemmingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage. Er wordt beschreven welke procedures worden doorlopen om te komen tot vaststelling van genoemde documenten en welke onderzoeken worden uitgevoerd.
 

Rho adviseurs maakt tijdelijke huisvesting Veldhoven mogelijk

image-1 image-1 Met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing heeft Rho adviseurs voor leefruimte de bouw van twintig verplaatsbare huurwoningen voor éénpersoonshuishoudens in Veldhoven mede mogelijk gemaakt. Het gaat om een project van woningcorporatie Wooninc. op het terrein van een voormalig tuincentrum.
 

De twintig woningen zijn verplaatsbare huurhuizen van het type H-ONE: een compact huis met eigen voorzieningen en een eigen voordeur.  De huizen zijn bestemd voor alleenstaanden die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning: statushouders, studenten, arbeidsmigranten en gescheiden mensen zonder kinderen. Zij mogen elk maximaal twee jaar in de woning verblijven en moeten dan doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Het is de bedoeling dat de locatie Djept over tien jaar wordt ontruimd.


De locatie Djept - het terrein van een voormalig tuincentrum - is ‘passend’ vanwege de onmiddellijke beschikbaarheid, de omvang en de ligging ten opzichte van voorzieningen. De locatie biedt ook veel mogelijkheden om een kleinschalig woningbouwproject op een goede manier te laten aansluiten bij de omgeving.

Gedurende de periode van planvorming heeft Wooninc. alle omwonenden, verenigd in het buurtplatform Djept actief betrokken. Het uiteindelijke plan wordt omschreven als ‘een co-creatie tussen buurtplatform, gemeente en Wooninc.’

​Meer weten? Neem dan contact op met Stefan van Bogget

Rho adviseurs geeft ontwikkeling Zuidplaspolder vorm

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte heeft de gemeente Zuidplas geholpen bij alle voorbereidingen voor grootschalige nieuwbouw. Zuidplas neemt met de voorgenomen bouw van negenduizend woningen een flink aandeel in de verstedelijkingsopgave in Zuidwest-Nederland. De nieuwe huizen worden in de periode tot 2030 gebouwd in de Zuidplaspolder.

 

Rho adviseurs is opgetreden als procesbegeleider en heeft de integrale ontwikkelingsvisie vorm gegeven. Dat is uitgemond in een bidboek dat door de gemeente Zuidplas is aangeboden aan het provinciebestuur.

De Zuidplaspolder ligt ingeklemd tussen Gouda, Rotterdam-Oost en Zoetermeer, met aan de randen de dorpskernen Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuis en Moerkapelle, die samen de gemeente Zuidplas vormen. De vier dorpen krijgen er in totaal vijfduizend woningen bij. In het middengebied komen nog eens vierduizend woningen. In de toekomst kunnen in het middengebied al naar gelang de behoefte meer nieuwe woningen komen. Voor alle nieuwbouw geldt als randvoorwaarde dat het dorpse en landelijke karakter van Zuidplan behouden moet blijven. Zuidplas gaat de plannen nu verder uitwerken, samen met bewoners en bedrijven.

Meer weten? Neem dan contact op met Frits Dinkla

​Luchtfoto Zuidplaspolder / GoogleMaps
​Foto workshop Zuidplas / Rho adviseurs

Ruimtelijke ordening in een veranderende omgeving

Hoe moeten gemeenten starten met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet? Er kan worden geëxperimenteerd (op basis van de Crisis- en herstelwet), maar wat is er nog meer mogelijk?
 

De veranderopgave kent een procesmatige en een instrumentele kant, beschrijft Annette Zebel-Vaudo in een bijdrage voor de uitgave Voorsoorteren van Provero, de vereniging voor digitale aspecten in het omgevingsrecht. Een grote procesmatige uitdaging vormt de cultuurverandering, de noodzakelijke andere denk- en werkwijze, het hebben van vertrouwen in partners en het invulling geven aan participatie. Aan de instrumentele kant gaat de veranderopgave over inzicht in de samenhang tussen de kerninstrumenten van de Omgevingswet. 

Je leest het artikel in de bijlage.
 
Publicatie_Annette_Zebel_in_Voorsorteren.pdf

Experimenteren met omgevingsplannen - het kan nu al!

image-1 De Omgevingswet komt er aan! De invoering mag dan zijn uitgesteld tot 1 januari 2021, écht veel tijd voor voorbereiding is er echter niet. Rho adviseurs voor leefruimte en Crotec, specialist in digitaal beheer van de ruimtelijke omgeving, helpen gemeenten zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet en om te oefenen en te experimenteren met de instrumenten van de nieuwe wet.
 

Implementatie, oefenen én experimenteren kan nú al. De Crisis- en herstelwet biedt mogelijkheden om af te wijken van onder meer standaarden die onder de Wet ruimtelijke ordening gelden voor  ruimtelijke plannen. Die ruimte gebruiken wij om samen met gemeenten te experimenteren ‘in de geest van’ de Omgevingswet.

Met de gemeenten Boekel, Borsele, Brielle en Westvoorne hebben wij onze expertise ingezet voor een aansprekende pré-omgevingsplannen. Daarbij is optimaal gebruik gemaakt van beschikbare speelruimte om nieuwe inzichten, doelen en gemeentelijke ambities  te verwezenlijken. Rho adviseurs heeft ruime ervaring met het vertalen van ambities naar haalbare oplossingen binnen de regels en de verbeelding van een plan. Crotec is bedreven in het digitaal visualiseren.

Rho adviseurs en Crotec hebben hun samenwerking en experimenten met de gemeenten Boekel, Borsele, Brielle en Westvoorne toegelicht in een artikel in het magazine van Provero, de vereniging voor digitale aspecten in het omgevingsrecht.

Meer weten? Neem dan contact op met Martijn Kegler of Rob Durville.

 

Europees Hof doet op 30 januari uitspraak dienstenrichtlijn/Appingedam

Het arrest van het Europees Hof van Justitie over de Dienstenrichtlijn en het bestemmingsplan Stad Appingedam wordt tijdens de zitting op 30 januari 2018 om 9.00 uur in Luxemburg gewezen.
 

Dan wordt duidelijk of de Dienstenrichtlijn van de Europese Unie van toepassing is op bestemmingsplannen met regels over detailhandel. In die bestemmingsplannen wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen reguliere detailhandel in het centrumgebied en detailhandel in volumineuze goederen op woonboulevards. Of dat is toegestaan op grond van de Dienstenrichtlijn, daarover zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen aan het Hof gesteld.

Nadat het arrest is gewezen kan de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen over het geschil tussen de gemeente Appingedam en Visser Vastgoed bv. Appingedam heeft in het bestemmingsplan Stad Appingedam het onderscheid gehanteerd. De vastgoedfirma heeft betoogd dat dit in strijd is met de Dienstenrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft altijd gesteld dat de Dienstenrichtlijn helemaal niet van toepassing is. In het arrest zal ook daarover duidelijkheid worden geboden.

Het Hof heeft ruim de tijd genomen voordat het arrest wordt gewezen. De verwachting is dat het een nogal veelomvattend arrest zal zijn. Eerdere zaken bij het Hof van Justitie gingen over zeer specifieke situaties. Voor Nederland is de zaak van groot belang omdat hiermee duidelijkheid ontstaat of het gemaakte onderscheid is toegestaan.

Rho adviseurs heeft de gemeente Appingedam bijgestaan in de procedure en de gemeente tijdens de zitting van het Hof van Justitie op 16 maart 2017 vertegenwoordigd.

Rho adviseurs helpt Landsmeer met Omgevingswet

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte gaat de gemeente Landsmeer helpen bij de voorbereiding op het werken met  de nieuwe Omgevingswet.

 

Rho adviseurs heeft inmiddels ruime ervaring met de implementatie van de Omgevingswet: van het opstellen van Plannen van Aanpak en impactanayses, het in workshops op interactieve wijze delen van kennis tot en met het opzetten en uitvoeren van complete implementatietrajecten. Voor gemeenten die zelf de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet oppakken kan Rho adviseurs optreden als sparringpartner.

Meer weten? Neem dan contact op met Derk-Jan Verhaak.

Rho adviseurs aan de slag met staalkaarten omgevingsplan

Rho adviseurs voor leefruimte behoort, samen met collega’s van Royal HaskoningDHV, tot de geselecteerde bureaus die voor het ministerie van Binnenlandse Zaken de zogeheten staalkaarten omgevingsplan gaan maken. Het maken van deze staalkaarten is Europees aanbesteed.
 

De staalkaarten zijn verdeeld in vier categorieën. Per categorie is het maken van de staalkaarten aan een consortium van samenwerkende bureaus gegund. Rho adviseurs gaat, met Royal HaskoningDHV de staalkaarten ‘bedrijfsmatige activiteiten’ maken.

Voor de invoering van de Omgevingswet is er het programma Aan de slag met de Omgevingswet, dat overheden, bedrijven en bewoners ondersteunt bij de invoering van de wet. Het maken van voorbeelden voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet vormt een belangrijk onderdeel van het programma. In de praktijk is gebleken dat er onder meer behoefte is om het omgevingsplan inhoudelijk concreter te maken. Daarom is het deelproject ‘Handvatten voor het omgevingsplan’ opgezet, met als één van de doelen het ontwikkelen van staalkaarten (voorbeelden) van inhoud voor een omgevingsplan.

Interview met Rho-bestuurslid Joost Schrijnen

image-1 Joost Schrijnen, bestuurslid van de Stichting Rho, heeft samen met de Vereniging Deltametropool het rapport ‘Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak’ gepresenteerd. Voor dit rapport zijn bestuurders van provincies en (grote) gemeenten samen op zoek gegaan naar de verstedelijkingsopgave.

Ter gelegenheid van de presentatie van het rapport is Joost Schrijnen geïnterviewd. Je leest het interview hier. Het rapport Verstedelijkingsopgave vind je hier.

(Foto Joost Schrijnen: O-team/ministerie IenM)


‘Frisse’ ideeën van studenten over het omgevingsplan

image-1 image-1 image-1 image-1 Studenten van opleiding Vastgoed & Makelaardij van Fontys Hogeschool hebben Rho adviseurs geholpen aan nieuwe, verfrissende ideeën over het omgevingsplan. Veel van onze collega’s werken al jaren in de ruimtelijke ordening en hebben het bestemmingsplan als referentiekader. Dit kan bij het opstellen van een omgevingsplan wel eens belemmerend werken en de creativiteit beperken.
 

Tijdens een sessie in onze vestiging in Eindhoven hebben wij de  tweedejaars studenten uitgedaagd hun inzichten met ons te delen. Aan de hand van een casus zijn ze in eerste instantie op zoek gegaan naar de bestemming van de gronden en gebouwen van de Fontys Hogeschool, de geldende regels en de mogelijkheden om bomen op het terrein te kappen. De studenten merkten op dat de informatie erg verspreid is terug te vinden. Er is twijfel over de volledigheid en de teksten zijn moeilijk leesbaar, zo was de conclusie.
                                    
In het tweede gedeelte hebben de studenten een herontwikkeling voor het schoolcomplex bedacht waarvoor een omgevingsplan moest worden gemaakt. Bijzonder was dat beide groepen de bestaande gebouwen zo veel als mogelijk proberen te behouden. Hoewel nieuw binnen de Omgevingswet zijn gezondheid en duurzaamheid (energie) vanzelfsprekende thema’s voor deze generatie. Sociale aspecten stellen zij centraal in het omgevingsplan: de mens staat centraal, niet grond en gebouwen.
 
Het omgevingsplan wordt thema gewijs opgebouwd en per object wordt inzichtelijk, in begrijpelijke taal, wat er wel en niet mag. Er is een hoofdstuk ‘veelgestelde vragen’ die actueel wordt gehouden door de zoekfunctie te analyseren. Het omgevingsplan biedt meer ruimte voor ontwikkeling maar geeft in het kader van rechtszekerheid ook regels.

Een leuke ervaring om met studenten over ‘ons’ vak van gedachten te wisselen. Zeker voor herhaling vatbaar!
 

Bezoek Rho adviseurs tijdens netwerkbeurs Contacta

image-1 Rho adviseurs neemt deel aan de Contacta 2017, dé netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. Deze beurs wordt gehouden van 7 tot en met 9 november in de Zeelandhallen in Goes. U vindt Rho adviseurs, samen met de Shoeshiners, in het Zeeuws-Vlaanderen Paviljoen, stand #627.

Oplossing voor Bedrijvenpark H20

image-1 Bedrijvenpark H20, een gezamenlijk project van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, kan verder worden ontwikkeld nu er afspraken zijn gemaakt over de verdeling van logistieke nieuwkomers over drie bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel.
 

Rho adviseurs voor leefruimte heeft een jaar geleden voor de H20-gemeenten de ontwerp-bestemmingsplannen en een Plan/project MER opgesteld voor het nieuwe bedrijventerrein. De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincies Overijssel en Gelderland hebben daar bezwaar tegen aangetekend omdat zijn concurrentie vrezen voor anderen bedrijventerreinen in de regio.

Alle betrokken gemeenten en provincies hebben nu afspraken gemaakt over de verdeling van logistieke bedrijven die zich nu en de komende jaren willen vestigen in de regio Noord-Veluwe. In Overijssel is hiervoor een bestuursovereenkomst gesloten. De H20-gemeenten gaan soortgelijke afspraken maken met de provincie Gelderland.

De gemeenten Hattem en Oldebroek gaan nu zo snel mogelijk het nieuwe bestemmingsplan voorleggen aan hun gemeenteraden. Zwolle, Kampen en beide provincies zullen zich niet langer verzetten.

Meer weten? Neem dan contact op met Joske Poelstra.

Foto: Bedrijvenpark H20