Duidelijkheid in de toekomst en winst in tijd - De Stikstof Quick-Scan

image-1 Door de stikstof uitspraak van de Raad van State van vorig jaar hebben veel projecten en ontwikkelingen in Nederland vertraging opgelopen of zijn zelfs tot stilstand gekomen.
Waar voorheen kon worden volstaan met een melding in kader van de PAS, is door de uitspraak nu vaak een natuurvergunning nodig, al dan niet vergezeld met een omgevingsvergunning. Daarnaast kan de overheid u ook vragen om een ecologische toetsing met betrekking tot stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden. In de praktijk blijkt dat veel ingezette procedures vertragingen oplopen doordat bepaalde zaken in het verleden niet of niet volledig zijn vastgelegd.

                                                 
Wist u dat u mogelijk beschikt over vergunde rechten die gebruikt kunnen worden om een natuurvergunning te verkrijgen? Rho Adviseurs heeft op dit dossier niet stil gezeten en is met en voor haar klanten in de weer geweest om vertragingen te voorkomen. Dit door goede plannen te maken met een stevige onderbouwing.
Hoe pakken wij dat aan?

 
Wet natuurbescherming, Natura-2000 gebieden en referentiesituatie

Natura 2000-gebieden zijn gebieden die onderdeel uitmaken van een Europees netwerk waarbinnen soorten- en gebiedsbescherming plaatsvind. Wat wel en niet is toegestaan in deze gebieden is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Naast de flora- en faunatoetsing is het in het kader van de Wnb noodzakelijk om voor plannen en projecten de stikstofdepositie daarvan inzichtelijk te maken. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt berekend met AERIUS Calculator. Wordt er geen depositie berekend dan is een Wnb vergunning niet noodzakelijk. In de praktijk blijkt echter dat vaak wel een depositie wordt berekend. In de rechtspraak wordt het standpunt gehanteerd dat significante effecten niet zijn uit te sluiten als sprake is van een depositie op reeds overbelaste Natura 2000-habitats of leefgebieden. Een toename aan stikstofdepositie dient daarom te worden beoordeeld. Dit betekent dat de berekende depositie ecologisch wordt geanalyseerd om te bezien of écht sprake is van een significant effect. Als inderdaad sprake is van een significant effect kan een plan of project alleen doorgang vinden middels de zogeheten ADC-toets. Dit is een zeer zware toetsing waarvoor maar heel weinig plannen of projecten in aanmerking komen.
 
Bij de beoordeling of er sprake is van een toename van stikstofdepositie wordt gekeken naar de referentiesituatie. Het uitvoeringsorgaan voor provincies (BIJ12) hanteert hiervoor een schema. Uitgegaan wordt van de datum van aanmelding van het Natura 2000 gebied waarop depositie wordt berekend en de wijzigingen van het bedrijf die naderhand door middel van vergunningen of meldingen zijn vastgelegd. Hierbij stelt het BIJ12 dat de situatie waarin sprake is van de laagste stikstofemissie (en dus depositie) na de vaststelling van het Natura-2000 gebied maatgevend is.
 
Het is dus van belang dat uw referentiesituatie alsnog wordt vastgelegd om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast kan het zijn dat deze situatie meer stikstofemissie inhoudt dan in de toekomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld door schoner materieel en technische ontwikkelingen. In dat geval biedt dat de mogelijkheid voor intern salderen. Hiermee kunnen veel ontwikkelingen van uw bedrijf de reguliere procedure volgen.

Motivering om in actie te komen

Beschikt u niet over een Wnb (Wet natuurbescherming) vergunning? Dan kan het zijn dat voor iedere (toekomstige) activiteit van uw bedrijf met een stikstofdepositie een Wnb vergunning noodzakelijk is. Met als gevolg, omdat vaak ook een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, dat u de uitgebreide procedure moet volgen. Om dat te voorkomen, kunt u in eerste instantie een Quick‑Scan Stikstof laten uitvoeren.
 
Quick-Scan Stikstof en onze werkwijze

Of er sprake is van een toename van stikstofdepositie door nieuwe ontwikkelingen staat op voorhand niet vast. Dit komt omdat binnen de vergunde activiteiten mogelijkerwijs veranderingen hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden, die de berekende toename zouden kunnen compenseren. Ook kan het zijn dat door een ontwikkeling mogelijk stikstofbronnen veranderen of verdwijnen waardoor een “stikstofsaldo” ontstaat. Deze potentiele ruimte kunnen wij voor u vastleggen waarmee u toekomstige stikstofdeposities kunt salderen. Hierbij maken wij gebruik van de in het verleden vergunde stikstofemissie. Die geeft het recht om als basis gebruikt te worden voor de aanvraag van een Wnb-vergunning. Door deze Wnb-vergunning aan te vragen op hoofdlijnen, ontstaat een soort stikstofbank. Hierin zijn de gezamenlijke stikstofemissies van alle onderdelen van uw bedrijf betrokken en wordt de maximale stikstofemissie van al uw activiteiten vastgelegd als referentiesituatie volgens de Wnb. Indien wijzigingen plaatsvinden binnen uw bedrijf dan geldt de totaal vastgelegde stikstofemissie als normwaarde. 
 
Als blijkt dat aan de normwaarde wordt voldaan kan worden gesteld dat ten aanzien van de stikstofemissie de ontwikkelingen passend zijn binnen het vastgelegde milieukader in de omgevingsvergunning. Veranderingen binnen dit kader kunnen dan met de reguliere procedure aan bevoegd gezag worden gemeld. In ons navolgende 5-stappenplan kunnen wij uw rechten vastleggen:
 
Stap 1:   In beeld brengen van uw vergunde bedrijfsvoering en de daarbij behorende vergunde stikstofruimte in AERIUS Calculator;
Stap 2:   In beeld brengen van de historische en te claimen stikstofruimte uit uw milieu(vergunning)dossier;
Stap 3:   Opstellen samenvatting en memo en daarmee initiëren van vooroverleg met de Provincie (bevoegd gezag Wet natuurbescherming);
Stap 4:   Opstellen van vergunningaanvraag Wet natuurbescherming met verschilberekening in AERIUS;
Stap 5:   Indienen van de vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en daarmee vastleggen van uw stikstofrechten.


Wat wint u hiermee? Wij hebben enkele voordelen voor u op een rij gezet:
 
 • U kunt de rechten claimen en vastleggen van de referentiesituatie inzake de hoeveelheid stikstof die u mag uitstoten volgens uw huidige (of oude) milieuvergunning en de laatst aantoonbare situatie na 2000 of 2004. Rechten die u niet meer ontnomen kunnen worden door wijzigingen of aanscherpingen in de toekomst als u géén natuurvergunning heeft geregeld.
   
 • Wellicht heeft u meer vergunde rechten dan u nu feitelijk gebruikt. In deze situatie creëren we een stikstofbank, een stikstofsaldo voor toekomstige ontwikkelingen. Of u kunt de rechten van huidige industriële bronnen waarvan u toch voorziet dat deze in de toekomst schoner worden gebruiken voor andere uitbreidingen, zoals meer vervoersbewegingen of een extra productielijn.
   
 • De mogelijkheid om snel veranderingen in uw bedrijfsvoering door te voeren zonder lange vergunningtrajecten waarin u dient aan te tonen dat uw nieuwe ontwikkeling inpasbaar is binnen uw natuurvergunning. Met een actuele stikstofbank als vergund kader is de inpasbaarheid eenvoudig aangetoond en rolt u snel door de vergunningprocedure heen.
   
 • Het vastleggen van vergunningsrechten draagt eraan bij dat de verkoopbaarheid van uw bedrijf in de toekomst zeker gesteld is. Iedere due dilligence bij bedrijfsovername op dit moment eist duidelijkheid in de vergunde mate van stikstofdepositie van uw bedrijf. U voorkomt hiermee vertraging of afstel in verkoopprocessen.
   
 • U vermijdt de onaangename verrassing dat een kleine toekomstige verandering die eigenlijk meldingsplichtig is onder de WABO ineens gekoppeld wordt aan een Wet natuurbeschermingsprocedure van minimaal 20 weken. Door grote tijdsdruk die de overheden ervaren kan 20 weken meestal niet gegarandeerd worden.

Duidelijkheid in de toekomst en winst in tijd

Door het vastleggen van uw stikstofrechten legt u het toekomstig beoordelingskader voor ontwikkelingen van uw bedrijf vast. Hiermee creëert u duidelijkheid voor uzelf vooraf en voorkomt u vertragingen achteraf. Blijft er stikstofruimte over, dan creëert u een situatie waarin u maximaal kunt profiteren van de salderingsregels en ontstaat de mogelijkheid om ontwikkelingen sneller door de procedures te loodsen. Wij kennen de mogelijkheden en de procedures om u hierin bij te staan en doen dat graag met onze enthousiaste adviseurs.

Graag nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om samen te kijken wat uw mogelijkheden zijn en hoe wij u in dit kader bij kunnen staan. We zijn telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 010-2018555, of via e-mail: info@rho.nl.