Onze nieuwsbrief

Rho adviseurs houdt haar relaties op de hoogte van projecten waar aan wordt gewerkt en over ontwikkelingen in ons vakgebied. Dat doen wij onder meer via een (online) nieuwsbrief.

Wilt u ook op de hoogte worden gehouden? Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Uw privacy

Lees hier de privacyverklaring van Rho adviseurs. 
 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Places of Hope, zin in de toekomst

Wonen in je eigen natuurgebied, of met je buren een windmolen aanschaffen die het hele dorp van stroom voorziet. Overal in Nederland zijn pioniers bezig meer in harmonie met de natuur en elkaar te leven. De tentoonstelling 'Places of Hope, zin in de toekomst' neemt je mee naar hun bijzondere plekken.
 
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. De tentoonstelling ‘Places of Hope, zin in de toekomst’ is onderdeel van het meerjarenprogramma Proeftuin Nederland van Morgen waarin innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. In de Kanselarij in Leeuwarden presenteren zich tientallen inspirerende landmakers: mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst.

              

Places of Hope gaat over landmakers, de geuzentitel voor bijzondere mensen die de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben ons land een nieuwe toekomst in te leiden. Die toekomst begint in Leeuwarden, waar mens en natuur, stad en platteland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tientallen landmakers bieden met hun projecten inspiratie voor een duurzame toekomst.
 
Rho adviseurs heeft, als sponsor van de expositie  een aantal projecten waar zij aan heeft gewerkt naar voren geschoven om die als Landmaker in de tentoonstelling te laten opnemen: Duurzaam Ameland, Holwerd aan Zee en De Peinder Mieden. Renske Keijzer is vanuit Rho adviseurs betrokken bij dit project. Voor de programmering van Places of Hope is zij gevraagd om in een duo de projectleiding op zich te nemen.

Het project voor de programmering is in november gestart. De tentoonstelling start op 4 april en is te zien tot en met 25 november 2018.
 
Duurzaam Ameland


Samen met bewoners en bedrijfsleven streeft de gemeente Ameland naar een Duurzaam Ameland met als doel de energievoorziening van het eiland in korte tijd blijvend te verduurzamen. Daarvoor is de afgelopen tien jaar een aantal projecten gestart.

Zonnepark Ameland is één van die projecten. Het is het eerste zonnepark ‘van omvang’ in Nederland. In het noordelijk deel van het eiland, bij het vliegveld Ballum, zijn op een tien hectare groot terrein 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Zij produceren voldoende elektriciteit voor de ruim vijftienhonderd huishoudens op Ameland. In het laagseizoen is die elektriciteitsproductie zelfs voldoende voor het hele eiland.

Rho adviseurs voor leefruimte was vanaf het begin nauw betrokken bij dit project. Samen met de gemeente hebben wij gewerkt aan het project- en vergunningsmanagement voor de omgevingsvergunning nodig vanwege de afwijking van het geldende bestemmingsplan. Ook is een locatieonderzoek uitgevoerd en een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Verder is samen met de gemeente het zonnepark landschappelijke ingepast waarbij door Rho adviseurs is geadviseerd over ecologie in het kader van de Natuurbeschermingswet en de natuurinrichting.

Zie ook: Duurzaam Ameland 
 

Holwerd aan zee


Noordoost-Friesland is een zogeheten krimpregio waar voor dorpen verpaupering op de loer ligt. Inwoners van Holwerd verenigd in een werkgroep, hebben alle goede elementen uit talloze door de overheid geïnitieerde plannen en visies gehaald en gebundeld in het plan Holwerd aan Zee. Dit plan beoogt verbetering van de leefbaarheid, omzet en werkgelegenheid door het herstel van de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee.

Het plan voorziet in onder meer een doorbraak in de zeedijk om zo de verbinding met tussen de Waddenzee en het achterland te herstellen: een robuuste natuurverbinding via de Holwerter Feart naar de Friese Meren. Ook wordt met het plan een integrale benadering en concentratie van alle opgaven in het gebied. Het project Holwerd aan Zee is opgenomen op de kansenkaart van het Programma naar een Rijke Waddenzee omdat het is bestempeld als ‘kansrijk om tot grote meerwaarde te leiden voor natuur in synergie met economie, waterveiligheid en landschapsbeleving’.

Het project Holwerd aan Zee is een innovatief en uniek project. Niet alleen omdat het plan letterlijk en figuurlijk zal zorgen voor een doorbraak voor mens en natuur, maar ook omdat het alle vaste patronen doorbreekt en één op één aansluit bij de netwerk- en participatiegerichte samenleving van dit moment. De inwoners van Holwerd steunen de werkgroep massaal (incl. de betrokken grondeigenaren) en willen zelf daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De gemeente Dongeradeel faciliteert dit en de gemeentelijke en provinciale politiek steunt het project. Holwerd aan Zee wijkt bijna in alles af van veel reguliere projecten.

Rho adviseurs voor leefruimte heeft vanaf het begin met de lokale werkgroep meegekeken. Voor het project is door Rho adviseurs een maatschappelijke kosten-baten-analyse uitgevoerd waarbij de nette maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk is gemaakt.

Zie ook: Holwerd aan Zee
 
De Peinder Mieden


De Peinder Mieden is een typisch Fries ‘agrarisch coulisselandschap’ aan de rand van het dorp Opeinde, vlakbij Drachten. Hier zijn 45 woningen gebouwd, midden in de natuur. Samen zijn de bewoners eigenaar en beheerder van het omringende gebied. Samen ook bepalen de bewoners hoe de bebouwing van het gebied er uitziet. Daarmee in De Peinder Meiden een unieke vorm van projectontwikkeling waarbij (toekomstige) bewoners de kans hebben gekregen hun eigen leefomgeving vorm te geven.
Rho adviseurs heeft voor dit project het bestemmingsplan opgesteld. 

Zie ook: De Peinder Mieden   

Illustraties: Landmakers 2018, een publicatie in het kader van Places of Hope, een tentoonstelling en programma van activiteiten die de toekomst van de ruimtelijke ordening
van Nederland verkennen.

Stichting Rho

Rho adviseurs voor leefruimte is een ‘besloten vennootschap’ waarvan de aandelen zijn ondergebracht in de stichting Rho. Het doel van de stichting is het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en een doelmatig gebruik van die leefruimte. Dat doet de stichting onder meer door het waarborgen van de continuïteit van de vennootschap. Daarmee waakt het stichtingsbestuur, als eigenaar van de vennootschap, over de belangen van de medewerkers.

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, die elk voor een periode van drie jaar zijn benoemd. Er zijn vier externe leden, die bij voorkeur goed bekend zijn met het werkterrein en vakgebied van Rho adviseurs. Op dit moment zijn dat:
 • de heer Frits Wijsma, voormalig hoofd ministerie van Economische Zaken, regio Oost-Nederland (voorzitter);
 • mevrouw Miriam Luizink, directeur-bestuurder Roessingh Research and Development (RRD);
 • de heer Joost Schrijnen, voormalig directeur van het Deltaprogramma, voormalig directeur dienst Stedebouw en Volkshuisvesting gemeente Rotterdam, voormalig directeur  Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland (vicevoorzitter);
 • de heer Paul Oortwijn, zelfstandig consultant, voormalig directeur van onder meer NLingenieurs en Grontmij.

Er zijn drie vertegenwoordigers van het personeel, gekozen door en uit het personeel. Namens de medewerkers hebben thans zitting:
 • Fokke Plantinga
 • Rob Schram
 • Rob Sips
Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door de eindverantwoordelijk directeur van de vennootschap, Koos Seerden.


Taken en werkwijze

Het bestuur van de stichting Rho heeft formele taken:
 • elk jaar in december geeft het stichtingsbestuur goedkeuring aan het ondernemingsplan voor het volgende jaar;
 • elk jaar in april/mei stelt het stichtingsbestuur de financiële jaarrekening van het afgelopen jaar vast, neemt een besluit over de verdeling van de winst en doet een voorstel voor uitkering van dividend van vennootschap naar de stichting;
 • het stichtingsbestuur benoemt en ontslaat directeuren (het stichtingsbestuur als ‘baas’ van de directie).
Naast deze formele taken is het gebruikelijk dat stichtingsbestuur en directie overleggen over alle zaken die van belang zijn voor de vennootschap. Afgelopen jaren is met het stichtingsbestuur in een meer informele setting in de vorm van een brainstormsessie meegedacht over het nieuwe ondernemingsplan. Ook is het een goed gebruik geworden dat elke vergadering wordt afgesloten met een korte presentatie van een interessant project.

De voorzitter van het stichtingsbestuur is samen met het afdelingshoofd Bedrijfsbureau, Ard Westhof, hoeder van het Sociaal Fonds. Dit is een ‘potje’ waar medewerkers een beroep op kunnen doen als er kosten dreigen in de zorgsfeer, waarvoor de zorgverzekering niet toereikend is.

Het stichtingsbestuur vergadert vijfmaal per jaar, elke keer op een andere locatie van Rho adviseurs.

Rho adviseurs en de maatschappij

Rho adviseurs probeert met haar adviezen over de inrichting van de leefruimte niet alleen Nederland mooier te maken, maar we proberen Nederland ook een beetje beter te maken. Door verantwoord te ondernemen willen wij ons steentje bijdragen.

​Dat doen we niet met hele grote projecten en dito investeringen, maar juist met kleine initiatieven op allerlei gebieden.

Onze projecten:
 • ​Onze vijf kantoren zijn gevestigd op locaties naast of op loopafstand van NS-stations. Zo zijn we goed bereikbaar per openbaar vervoer, voor onze opdrachtgevers én voor onze medewerkers. Het maakt ook mogelijk dat wij voor onze medewerkers het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.
 
 • Als eindejaarsgeschenk hebben alle medewerkers van Rho adviseurs in 2017 een Correctbook ontvangen. Een Correctbook is een 'oneindig uitwisbaar' notitieboekje, waarvan een deel van de verkoopprijs wordt besteed aan schrijfmaterialen voor kinderen in Zuid-Afrika.
          
 
 • Veel afgedankte telefoons, computers en toebehoren hebben we in november 2018 afgestaan aan We-Collect, een organisatie die deze apparatuur inzamelt en op een milieuvriendelijke en duurzame wijze verwerkt. Bij die verwerking wordt gestreefd naar een maximaal hergebruik van grondstoffen voor nieuwe producten. De restwaarde van alle verwerkte apparatuur is via We-Collect gedoneerd aan een goed doel. Rho adviseurs heeft gekozen voor een donatie aan het Prinses Beatrix Spierfonds. Voor alle medewerkers van Rho adviseurs is er bovendien de mogelijkheid oude mobiele telefoons in te leveren. Hiervoor hebben we van We-Collect een speciale verzamelbox gekregen.
​         
 
 • In overleg met de leverancier hebben wij ons eindejaarspakket 2018 laten inpakken door medewerkers van de sociale werkvoorziening Stroomopwaarts. Met deze organisatie voeren de  gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Participatiewet uit. Stroomopwaarts biedt onder meer het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten door mensen met een arbeidshandicap. Verpakkingswerk is één van de specialiteiten.
         

Ons profiel en ons organogram

Met ongeveer honderdvijftig medewerkers is Rho adviseurs een stevig adviesbureau op het gebied van ruimtelijke inrichting en omgevingsmanagement. Rho adviseurs is landelijk actief, maar met kennis en contacten in alle landsdelen en regio’s vanuit vestigingen in Rotterdam,. Middelburg, Eindhoven, Deventer en Leeuwarden.

Onze opdrachtgevers zijn overheden – waaronder ruim tweehonderd gemeenten, bijna alle provincies, meerdere waterschappen en enkele ministeries – ontwikkelende marktpartijen in Nederland en het Caribisch gebied.

Rho adviseurs levert onder het motto ‘Ruimte, regie, resultaat’ alle expertise die nodig is om ruimtelijke initiatieven van idee naar uitvoering te brengen: te bedenken én vorm te geven, te onderbouwen én te borgen. Daarvoor heeft Rho adviseurs de kennis en de vaardigheden om waarden, kwaliteiten en belangen in de fysieke leefomgeving af te wegen, af te stemmen en in te passen. Met kennis van milieu, omgeving, fysieke ruimte, mensen en middelen zoekt Rho adviseurs naar verbindingen. Daarom zien wij onszelf als een verbindende partner met kennis van inhoud en proces.

Onze interne organisatie is volgens de volgende structuur opgebouwd:

Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van DNR 2011 (herziening 2013) van toepassing, zoals op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 56/2013.

Rho adviseurs voor leefruimte is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder KvK-nummer 24153691

Rho adviseurs voor leefruimte is lid/partner van:
 • BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen);
 • NLingenieurs (de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus);
 • RECRON (de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland);
 • Havens á la Carte (initiatief voor duurzame jachthavenontwikkeling);
 • NWEA (de Nederlandse Wind Energie Associatie);
 • NRP (Nationaal Renovatie Platform);
 • Platform31;
 • Geobusiness Nederland;
 • Provero (vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT)
BTW-nummer: NL007110923B01
IBAN: NL67 RABO 0136 7241 32
BIC: RABONL2U 

Dit is Rho adviseurs voor leefruimte

Nederland telt ruim veertig miljard vierkante meter aan land en water. Toch hebben we het over een gebied dat nauwelijks 250 kilometer breed en nog geen 350 kilometer lang is. Nederland is mooi land dat trots is op haar verscheidenheid. Trots ook op de ongekende mogelijkheden om er te leven, om het te beleven en om het te ontwikkelen.

Nederland is ook een land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Ze dagen ons uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kunnen we uw droom als initiatiefnemer of plannenmaker realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen.

Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Wij kijken over grenzen, verbinden werelden en maken ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Wij houden van ons vak
De ruimte waarin wij leven bepaalt voor een belangrijk deel ons geluk. Hoe? Dát is de hamvraag van de ruimtelijke ordening. Het is ook de reden waarom wij zo van ons vak houden. Ruimtelijke ordening is een samenspel van de kwaliteiten van onze leefruimte: de geschiedenis ervan, de gebruiksmogelijkheden, de aanwezigheid van natuur, groen of water, en de functie en vormgeving van gebouwen, wegen en open ruimten. Het gaat om de manier waarop de ruimte wordt beleefd.

Dát is te beïnvloeden, vinden wij van Rho adviseurs. Dat doen we door bij inrichtingsvragen goed te observeren, te luisteren, te overleggen en te onderzoeken, door vorm te geven en door afspraken te maken. Daarna steken we samen de handen uit de mouwen.

De ruimte is bij uitstek ons werkterrein. De beïnvloeding van prachtig opgaven is iets waarmee wij ons al tientallen jaren bezighouden. Het is werk waarin we succesvol zijn. Rho adviseurs heeft bewezen dat we de meest uiteenlopende opdrachten aankunnen. Van kleine bouwplannen tot grootschalige, complexe gebiedsontwikkeling. Van ontwerpopgaven tot juridische regelingen. Van onderzoek en visie voor nieuwe ontwikkelingen tot beheer van het bestaande.

De mensen van Rho adviseurs
Die veelkleurigheid van ons vak kenmerkt ook de mensen van Rho adviseurs. Iedereen draagt vanuit zijn specifieke kennis een steentje bij aan één doel: een goede, evenwichtige inrichting van Nederland. Dat doen we met een eigenwijze blik vanuit de eigen discipline, met respect voor de mening van collega’s en omgeving, vanuit de overtuiging dat ieders belangen het beste zijn gediend bij het harmonie van het geheel.

Dat alles doen we gepassioneerd en resultaatgericht. En met de ambitie om de beste te zijn in ons vak en schouder aan schouder onze overtuiging waar te maken. Deze instelling is de voorwaarde voor effectieve, succesvolle samenwerking binnen Rho adviseurs. Het heeft ons gebracht waar we nu staan: één van de meest vooraanstaande ruimtelijke adviesbureaus van Nederland.
Deel deze pagina
‚Äč