Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Places of Hope, zin in de toekomst

Wonen in je eigen natuurgebied, of met je buren een windmolen aanschaffen die het hele dorp van stroom voorziet. Overal in Nederland zijn pioniers bezig meer in harmonie met de natuur en elkaar te leven. De tentoonstelling 'Places of Hope, zin in de toekomst' neemt je mee naar hun bijzondere plekken.
 
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. De tentoonstelling ‘Places of Hope, zin in de toekomst’ is onderdeel van het meerjarenprogramma Proeftuin Nederland van Morgen waarin innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. In de Kanselarij in Leeuwarden presenteren zich tientallen inspirerende landmakers: mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst.

              

Places of Hope gaat over landmakers, de geuzentitel voor bijzondere mensen die de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben ons land een nieuwe toekomst in te leiden. Die toekomst begint in Leeuwarden, waar mens en natuur, stad en platteland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tientallen landmakers bieden met hun projecten inspiratie voor een duurzame toekomst.
 
Rho adviseurs heeft, als sponsor van de expositie  een aantal projecten waar zij aan heeft gewerkt naar voren geschoven om die als Landmaker in de tentoonstelling te laten opnemen: Duurzaam Ameland, Holwerd aan Zee en De Peinder Mieden. Renske Keijzer is vanuit Rho adviseurs betrokken bij dit project. Voor de programmering van Places of Hope is zij gevraagd om in een duo de projectleiding op zich te nemen.

Het project voor de programmering is in november gestart. De tentoonstelling start op 4 april en is te zien tot en met 25 november 2018.
 
Duurzaam Ameland


Samen met bewoners en bedrijfsleven streeft de gemeente Ameland naar een Duurzaam Ameland met als doel de energievoorziening van het eiland in korte tijd blijvend te verduurzamen. Daarvoor is de afgelopen tien jaar een aantal projecten gestart.

Zonnepark Ameland is één van die projecten. Het is het eerste zonnepark ‘van omvang’ in Nederland. In het noordelijk deel van het eiland, bij het vliegveld Ballum, zijn op een tien hectare groot terrein 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Zij produceren voldoende elektriciteit voor de ruim vijftienhonderd huishoudens op Ameland. In het laagseizoen is die elektriciteitsproductie zelfs voldoende voor het hele eiland.

Rho adviseurs voor leefruimte was vanaf het begin nauw betrokken bij dit project. Samen met de gemeente hebben wij gewerkt aan het project- en vergunningsmanagement voor de omgevingsvergunning nodig vanwege de afwijking van het geldende bestemmingsplan. Ook is een locatieonderzoek uitgevoerd en een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Verder is samen met de gemeente het zonnepark landschappelijke ingepast waarbij door Rho adviseurs is geadviseerd over ecologie in het kader van de Natuurbeschermingswet en de natuurinrichting.

Zie ook: Duurzaam Ameland 
 

Holwerd aan zee


Noordoost-Friesland is een zogeheten krimpregio waar voor dorpen verpaupering op de loer ligt. Inwoners van Holwerd verenigd in een werkgroep, hebben alle goede elementen uit talloze door de overheid geïnitieerde plannen en visies gehaald en gebundeld in het plan Holwerd aan Zee. Dit plan beoogt verbetering van de leefbaarheid, omzet en werkgelegenheid door het herstel van de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee.

Het plan voorziet in onder meer een doorbraak in de zeedijk om zo de verbinding met tussen de Waddenzee en het achterland te herstellen: een robuuste natuurverbinding via de Holwerter Feart naar de Friese Meren. Ook wordt met het plan een integrale benadering en concentratie van alle opgaven in het gebied. Het project Holwerd aan Zee is opgenomen op de kansenkaart van het Programma naar een Rijke Waddenzee omdat het is bestempeld als ‘kansrijk om tot grote meerwaarde te leiden voor natuur in synergie met economie, waterveiligheid en landschapsbeleving’.

Het project Holwerd aan Zee is een innovatief en uniek project. Niet alleen omdat het plan letterlijk en figuurlijk zal zorgen voor een doorbraak voor mens en natuur, maar ook omdat het alle vaste patronen doorbreekt en één op één aansluit bij de netwerk- en participatiegerichte samenleving van dit moment. De inwoners van Holwerd steunen de werkgroep massaal (incl. de betrokken grondeigenaren) en willen zelf daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De gemeente Dongeradeel faciliteert dit en de gemeentelijke en provinciale politiek steunt het project. Holwerd aan Zee wijkt bijna in alles af van veel reguliere projecten.

Rho adviseurs voor leefruimte heeft vanaf het begin met de lokale werkgroep meegekeken. Voor het project is door Rho adviseurs een maatschappelijke kosten-baten-analyse uitgevoerd waarbij de nette maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk is gemaakt.

Zie ook: Holwerd aan Zee
 
De Peinder Mieden


De Peinder Mieden is een typisch Fries ‘agrarisch coulisselandschap’ aan de rand van het dorp Opeinde, vlakbij Drachten. Hier zijn 45 woningen gebouwd, midden in de natuur. Samen zijn de bewoners eigenaar en beheerder van het omringende gebied. Samen ook bepalen de bewoners hoe de bebouwing van het gebied er uitziet. Daarmee in De Peinder Meiden een unieke vorm van projectontwikkeling waarbij (toekomstige) bewoners de kans hebben gekregen hun eigen leefomgeving vorm te geven.
Rho adviseurs heeft voor dit project het bestemmingsplan opgesteld. 

Zie ook: De Peinder Mieden   

Illustraties: Landmakers 2018, een publicatie in het kader van Places of Hope, een tentoonstelling en programma van activiteiten die de toekomst van de ruimtelijke ordening
van Nederland verkennen.