Bedrijfsuitbreidingen in Ee

tags:
  • Opstellen bestemmingsplan
Een goede onderbouwing van projecten in het kader van Ladder voor duurzame verstedelijking blijft een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan, ook al is de regelgeving hiervoor versoepeld. Dit bleek ook het geval bij de uitbreiding van de bedrijfslocatie aan de Tibsterwei, ten noorden van het dorp Ee, gemeente Dongeradeel.

De uitbreiding is nodig om de verplaatsing van twee bedrijven en de uitbreiding van een derde bedrijf mogelijk te maken. De bedrijven – op dit moment in Ee gevestigd – hebben een uitbreidingswens, maar hiervoor is op hun huidige locatie geen ruimte. Ook wordt de milieuhinder van deze bedrijven op de bestaande woonomgeving te groot wanneer ze op de huidige locatie uitbreiden. Door het bestaande terrein aan de Tibsterwei uit te breiden, kunnen deze bedrijven verplaatsen en uitbreiden.

Bij de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Tibsterwei gaat het om een stedelijke ontwikkeling in het kader van de zogeheten Ladder-onderbouwing. Deze onderbouwing is in het bestemmingsplan uitgebreid beschreven en opgenomen in de ‘Verkenning in Ee’: een onderzoek naar een nieuwe locatie voor de gewenste bedrijfsverplaatsing en uitbreiding van een ander bedrijf in Ee.

Juist over de lokale binding in het kader van de Ladder-onderbouwing van de te verplaatsen en uit te breiden bedrijvigheid is tegen het bestemmingsplan beroep bij de Raad van State ingesteld. De indieners hiervan meenden dat in Dokkum en Kollum wel vestigingsmogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied zijn. De transportbedrijven konden daar ook prima een plaats krijgen.

De Raad van State was het niet eens met de indieners van het beroep en heeft het dan ook afgewezen. Een belangrijke redenatie die de Raad daarbij noemt is dat aangetoond is dat de bedoelde bedrijven een directe binding met de omgeving van Ee hebben. Ze ondersteunen namelijk de agrarische bedrijven in de directe omgeving. Voor een efficiënte bedrijfsvoering moeten ze in hun werkgebied gevestigd blijven (korte rijafstanden). Daarnaast heeft de Raad beoordeeld dat het behoud van de bedrijven van belang is voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van Ee. Tot slot grenzen de nieuwe bedrijfspercelen direct aan het bestaande bedrijfsperceel en heeft Gedeputeerde Staten al ingestemd met de uitbreiding van deze locatie.

Kort gezegd heeft de Raad van State beoordeeld dat de lokale binding van de bedrijven aan de omgeving van Ee voldoende onderbouwd is en de uitbreiding van de bedrijfslocatie plaats kan vinden. Een mooie ontwikkeling voor het dorp Ee.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Ealse Venema.