Bedrijventerreinen Harselaar-Zuid en Harselaar-Driehoek

Midden Nederland

tags: #exploitatieplan #bestemmingsplan #harselaar #stedenbouwkundigontwerp #voorkeursalternatief #MER #milieueffectrapport #milieueffectrapportage #passendeboordeling #bovenwijks
Werken: Bedrijventerreinen Harselaar-Zuid en Harselaar-Driehoek
Opdrachtgever: gemeente Barneveld
Advisering: stedenbouwkundig ontwerp, MER, omgevingsonderzoeken, exploitatieplannen en bestemmingsplannen
Sinds: 2007
Stedenbouwkundige ontwerpen en MER op elkaar afgestemd, zo'n 60 onderzoeksrapporten voor omgevingsaspecten, bovenwijkse voorzieningen in exploitatieplannen. Het uiteindelijke resultaat: 2 bestemmingsplannen en 2 exploitatieplannen voor uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Harselaar in het hart van Nederland met 2 nieuwe locaties die ruimte bieden aan bedrijven van milieucategorie 2 tot en met 5.1.

Het bestaande bedrijventerrein Harselaar in de gemeente Barneveld wordt uitgebreid met de terreinen Harselaar-Zuid (ca. 72 ha netto) en Harselaar-Driehoek (ca. 20 ha netto). Harselaar ligt direct aan de rijksweg A1 en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, tussen de kernen Barneveld en Voorthuizen.
Rho adviseurs is vanaf eind 2007 bij deze projecten betrokken. De stedenbouwkundige ontwerpen zijn ‘milieu-inclusief’ gemaakt. Ontwerp en onderzoek zijn werkendeweg op elkaar afgestemd. Hierdoor zijn de stedenbouwkundige ontwerpen ook het voorkeursalternatief in het MER (Rho adviseurs samen met Witteveen+Bos). Diverse aspecten, zoals de ontsluitingsstructuur, watersysteem en ecologische verbindingszone zijn geïntegreerd in het ontwerp verwerkt. Het MER is later aangevuld met passende beoordeling voor het onderwerp stikstof (door RHDHV).

Kenmerkend aan een project met deze impact in een behoorlijk dynamische omgeving met veel bestaande belangen, is dat alle omgevingsaspecten uitgebreid zijn onderzocht. Bij het bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a zitten een kleine 60 onderzoeksrapporten en andere bijlagen. Met name de verkeerstructuur, de geluidsaspecten, ecologie (soortenbescherming en stikstof), landschappelijke inpassing (Esvelderbeekzone) en archeologie zijn uitvoerig beoordeeld.

De externe ontsluitingsstructuur is een wezenlijk onderdeel van het project. Hierbij is ook rekening gehouden met andere infrastructurele projecten, zoals de spoortunnel in de Baron van Nagellstraat en de rondweg om Voorthuizen. Beide terreinen worden via het bestaande bedrijventerrein en (in fase 2) via de Baron van Nagellstraat ontsloten naar de A1. De ontsluiting richting het zuiden, naar de Wesselseweg (N800), zal in een later stadium doorgetrokken worden naar de rijksweg A30 ten zuiden van Barneveld.

De gemeente heeft echter niet alle gronden in eigendom en heeft niet met alle grondeigenaren een contract afgesloten. Daarom zijn  exploitatieplannen opgesteld. Deze stellen de gemeente in staat om alle voorzienbare kosten van de ontwikkeling te kunnen verhalen op de betrokken grondeigenaren. In het exploitatieplan zijn kosten voor bovenwijkse voorzieningen opgenomen die verband houden met een te realiseren hoofdontsluitingsstructuur. Deze voorzieningen zijn beschreven en behandeld  in de eerder hiervoor vastgestelde nota ‘Bovenwijkse investeringen 2014’.

Het stedenbouwkundig ontwerp en het MER zijn de onderleggers van 2 bestemmingsplannen, Harselaar-Driehoek (vastgesteld 2011) en Harselaar-Zuid Fase 1a (vastgesteld 2013). Samen met beide bestemmingsplannen zijn ook de 2 exploitatieplannen vastgesteld. Het bestemmingsplan en exploitatieplan voor de Driehoek is inmiddels onherroepelijk, de ingestelde beroepen zijn door de Raad van State (2012) op een detail na ongegrond verklaard. De bedrijventerreinen bieden ruimte aan bedrijven van milieucategorie 2 tot en met 5.1.

Op 1 juli 2015 is een beroep tegen Harselaar-Zuid Fase 1a afgewezen en kan de gemeente van start met de broodnodige ontwikkeling van deze eerste fase.

Wilt u meer weten over uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen? Neemt u dan contact op met Leo Snel. Dat kan ook telefonisch via 010 2018555.