Bouwen aan Meerstad

tags:
  • Actualiseren planologische regeling Meerstad
    • Opstellen bestemmingsplan
    • Opstellen milieuyeffectrapportage
    • Advisering over procedures en onderzoeken
Ten oosten van de stad Groningen wordt Meerstad ontwikkeld, een nieuw woongebied in een recreatief landschap. Voor de ontwikkeling van het gebied is in 2005 een masterplan opgesteld. De planologische uitwerking van dit masterplan vindt sindsdien plaats in bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen. Omdat het geldende bestemmingsplan uit 2007 niet meer actueel is, werkt Rho adviseurs samen met Bureau Meerstad aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor plangebied Meerstad-Midden West. Daarbij worden de gewijzigde inzichten in de stedenbouwkundige structuur en de verkeerstructuur door Rho adviseurs verwerkt in nieuwe onderzoeken en een nieuw milieueffectrapport (MER).

Masterplan en ontwikkelstrategie
In 2005 is de ontwikkeling van Meerstad gestart met het vaststellen van een masterplan door de gemeenteraad van Groningen en de gemeenteraad van Slochteren. Het masterplan vormt het ruimtelijk kader voor de integrale ontwikkeling van dit gebied voor de komende decennia.

Meerstad bestaat uit blauwe (een groot meer), groene (groengebieden) en rode delen (bebouwing) en de verbindingen hiertussen. In het masterplan bestaat Meerstad voor tweederde uit water en natuur en voor eenderde uit bebouwing. In totaal werden 10.000 woningen voorzien, 130 hectare bedrijventerrein en 650 hectare meer/waterberging. ook zou Meerstad een centrale positie krijgen in het regionale vaarnetwerk.

Het masterplan was echter niet bedoeld als een blauwdruk, maar een raamwerk dat verder moet worden uitgewerkt in onder meer bestemmingsplannen. Als gevolg van de crisis is woningbouwproductie op een laag pitje komen te staan en zijn plannen aangepast.
 
In 2011 heeft Bureau Meerstad een herijkte ontwikkelstrategie 'Het Verhaal van Meerstad' opgesteld. Hierin wordt stilgestaan bij de gevolgen van de sterk veranderde economische situatie op de ontwikkeling van Meerstad. Meerstad zal meer het karakter krijgen van een organische gebiedsontwikkeling.

Van Meeroevers naar Tersluis
Ondertussen is de  eerste wijk van Meerstad, Meeroevers, nagenoeg gereed. Ook is een groot deel van het Woldmeer aangelegd met een vaarverbinding naar het Slochterendiep. Op dit moment is de tweede wijk van Meerstad, Tersluis, volop in ontwikkeling. Tersluis ligt op de noordelijke oever van het Woldmeer, nabij de sluis tussen het Woldmeer en het Slochterdiep. In het gebied is ruimte voor circa driehonderd woningen. Aan de westzijde grenst het gebied aan de uitloper van het Wijkpark met een haven een horecavoorziening. Het bouwrijp maken van het deelgebied Tersluis is in 2016 van start gegaan.

Een nieuw bestemmingsplan
Binnen het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan Meerstad-Midden West gebied liggen de woongebieden Meeroevers, Tersluis, Sluis-Oost en Achter Klein Harkstede. Dit is het deel waar in de komende tien jaar huizen worden gebouwd. Actualisatie van het plandeel Meerstad-Midden Oost zal in een later stadium plaatsvinden.
 
Nieuwe mer-procedure
Op basis van een vier verschillende milieueffectrapporten zijn in het verleden goed afgewogen keuzes gemaakt over de locatie en inrichting van het Meerstadgebied. In het huidige plan wordt voortgeborduurd op deze eerdere keuzes. Alle vier MER-en hebben een positief toetsingsadvies van de Commissie mer gekregen, hetgeen betekend dat de rapporten voldoende milieuinformatie bevatten om de besluitvorming over het plan af te ronden.
 
Voor het nieuwe bestemmingsplan Meerstad-Midden West wordt opnieuw de procedure voor milieueffectrapportage doorlopen. In dit MER worden de laatste inzichten in de verkeerskundige situatie en de stedenbouwkundige verwerkt. Daarnaast worden een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Ook zijn er nieuwe onderzoeken uitgevoerd op het gebied van wegverkeerslawaai, externe veiligheid en ecologie. 
 
Meer weten? Neem dan contact op Joske Poelstra.

Foto's: Meerstad & Rho adviseurs