Centrumgebied Marum: meer groen, minder steen

tags: #inrichtingsplan #openbareruimte #centrumuitbreiding #stadshart #stadsgroen
Werken: Inrichtingsplan uitbreiding centrum Marum
Opdrachtgever: gemeente Marum
Advisering: ontwerp openbare ruimte en bestemmingsplan
een gedragen visie en inrichtingsplan zijn het resultaat van een proces waarbij bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en overige geïnteresseerden uit Marum betrokken zijn. Nu ook het bestemmingsplan afgerond is, is de gemeente aan de slag om de eerste fase bestekklaar te maken.

De gemeente Marum werkt aan een uitbreiding van het centrumgebied. Hiervoor is in overleg met bewoners en betrokkenen een visie ontwikkeld. Deze visie is vertaald in een stedenbouwkundige uitwerking, waarin een bypass het verkeer om het centrum leidt. De uitwerking toont ook beoogde nieuwbouw en parkeerterreinen. Belangrijke stappen in de uitvoering van de visie zijn het nieuwe bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ en de uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte. Rho adviseurs maakte niet alleen het inrichtingsplan, maar stelde ook het bestemmingsplan op.

In het inrichtingsplan zijn het wegontwerp van de bypass en de daarbij horende voorzieningen, zoals parkeren en de inrichting van het winkelgebied, verbeeld. Het plan biedt oplossingen voor de inrichting van de openbare ruimte en toont bestrating, profilering, beplanting, detaillering en inrichting van de parkeerterreinen. Het plan is uitgewerkt op verschillende schaalniveaus. De ontwerpkeuzes verbeelden beoogde functies, functionele gebruik, maatvoering, lichtplan, straatmeubilair en groen-, materiaal- en kleurgebruik.

Betrokken ondernemers en bewoners zijn nauw bij het inrichtingsplan betrokken. De belangrijkste uitgangspunten die tijdens een inloopavond over bestemmingsplan en inrichtingsplan naar voren zijn gekomen, zijn meegenomen in de planvorming. In het vervolgtraject is het plan tweemaal besproken in een klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, de ondernemersvereniging, betrokken ontwikkelende partijen, de Kunstcommissie en geïnteresseerde inwoners van Marum.

Het resultaat is een plan voor inrichting van de openbare ruimte die aansluit op het bestaande centrum, maar een groenere, minder versteende sfeer uitstraalt. De gemeente werkt momenteel aan het bestekklaar maken van de eerste fase.

Hylke Goudswaard vertelt u graag meer over plan en proces, 058 2562525.