De Centrale As: Friese verkeersruggengraat in aanleg

Noord Nederland

tags: #centraleas #decentraleas #provinciaalinpassingsplan #inpassingsplan #onderzoeksmanagement #ruimtelijkadvies #sociaalruimtelijk
Werken: Provinciaal Inpassingsplan Centrale As
Opdrachtgever: provincie Fryslân, werkgroep Centrale As
Advisering: Provinciaal Inpassingsplan, onderzoeksmanagament, sectoraal ruimtelijk en juridisch advisering
De Centrale As: als de aanleg van een belangrijke verkeersader aangepakt wordt als gebiedsontwikkeling, kijk je verder dan alleen de verkeersaspecten.

De Centrale As: de veel besproken en beschreven verkeersader in aanleg tussen Dokkum en Nijenga. Zo'n exercitie vraagt om een goed, nauwkeurig en gedegen planproces. Het tracé, vastgesteld door Provinciale Staten in 2006, loopt immers door vier gemeenten en langs een veelheid aan dorpen. Daarom is gekozen voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) als planologische onderlegger.

Rho adviseurs heeft samen met de provincie en de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Smallingerland en Tytsjerksteradiel (de werkgroep Centrale As) het Provinciaal Inpassingsplan opgesteld en gaandeweg juridisch en ruimtelijk geadviseerd. Altijd met de (verkeers)leefbaarheid en de ontwikkeling van het omringende gebied als uitgangspunt!

Met een sterk onderzoeksmanagement, een zorgvuldige procedure en een snel proces, kon het plan binnen zeer korte tijd worden vastgesteld.

Met de Centrale As wordt de reistijd door Noordoost-Fryslân flink korter, de verkeersdruk op lokale wegen neemt daardoor af, wat de veiligheid, leefbaarheid en sociaal-economische structuur in de woongebieden langs het tracé ten goede komt.

Door de aanleg van deze verkeersas aan te pakken als gebiedsontwikkeling, wordt de gelegenheid te baat genomen om het aangrenzende gebied ook te ontwikkelen. Denk hierbij aan ruiterpaden, fiets- en wandelpaden, kanoroutes, ecologische verbindingszones. De oude verkeersroutes die eerst dwars door dorpen liep, kan dan weer ingezet worden als verbinding in het woongebied zelf. Resultaat: een groenere, veiligere en rustigere leefomgeving.

Geïnteresseerd in meer informatie? Bel of mail Douwe de Vries, 058 2562525.

Bezoek ook de website van De Centrale As voor de meest recente informatie over de aanleg.