Easterlittens: CPO bij een kleinere kern

Noord Nederland

tags: #CPO #bestemmingsplan #haalbaarheid #stedenbouwkundigplan #beeldkwaliteitplan #onderzoek #particulieropdrachtgever #projectmanagement #cpoeasterlittens #kleinschalig #woningbouwproductie #haalbaarheidsstudie
Werken: woningbouwproject in CPO
Opdrachtgever: vereniging CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) nieuwbouw Easterlittens
Advisering: stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, economische en milieutechnische haalbaarheidsstudie

 
In Nederland zijn veel kleinere kernen aanwezig. De woningbouwproductie in die kernen staat in veel gemeenten stil. Zo ook in veel gemeenten in de provincie Fryslân. Deze provincie biedt nog mogelijkheden voor woningbouw voor de lokale bevolking, waarbij het gaat om kleine aantallen woningen. Het gaat daarbij niet meer om grotere projectmatige uitbreidingen.

In het dorp Easterlittens werd al jaren niet meer gebouwd door ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Een groep dorpsbewoners wilde echter woningbouw ontwikkelen en nam daarom het initiatief om een gezamenlijk een woningbouwproject te ontwikkelen op grond langs de Boalserterfeart; een project in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De gemeente was positief, maar vroeg de groep om een uitgewerkt stedenbouwkundig plan.

Samen met Rho adviseurs (toen nog Buro Vijn) werd een plan van aanpak ontwikkeld waarin een stedenbouwkundige schets en studie naar de economische en milieutechnische haalbaarheid waren opgenomen. Na een ‘go’ van de gemeente werden de kavels verloot en kon de bestemmingsplan-procedure worden gestart. Daarnaast werden uitgangspunten voor de bebouwing en de openbare ruimte vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. In 2013 zijn de meeste kavels bebouwd en wordt naar tevredenheid gewoond aan de Tsjerkelânsleane.