Eindrapport Pilots Omgevingsvisie: veel geleerd, nu verder!

tags: #omgevingsvisie #pilotsomgevingsvisie #omgevingswet #nualeenvoudigbeter
Werken: Pilots Omgevingsvisie 2014 - 2016
Opdrachtgever: Ministerie IenM
Advisering: ca. 20 BNSP bureaus begeleidden pilothouders bij het maken van een omgevingsvisie in een oefentraject op weg naar de Omgevingswet. 


Beeld Oirschot: BNSP Pilots Omgevingsvisie
De ervaringen en resultaten uit de Pilots Omgevingsvisie zijn gebundeld in een eindrapportage. We weten daarmee niet 'hoe het nu moet', maar zien vooral voedingsbodem om verder aan de slag te gaan.

Het is zover! De leertraject-pilots omgevingsvisie zijn afgerond, de ervaringen en resultaten zijn verzameld in een eindrapportage. De minister heeft het rapport aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. 

De pilots zijn in opdracht van het Ministerie van IenM uitgevoerd door een consortium van BNSP bureaus. Bent u kwartiermaker Omgevingswet voor uw gemeente of gewoon geïnteresseerd in de bevindingen, dan is het rapport zeker een aanrader. U kunt u het downloaden via deze link. Het is echter nog geen gelopen race. Eén van de aanbevelingen is dat we er nog niet zijn. Op een aantal onderwerpen valt nog het nodige te leren. Of, zoals Co Verdaas in het voorwoord aanbeveelt: "Blijven stoeien.

Op deze plek willen we drie aspecten uit de pilots belichten, elk aan de hand van een pilot:hoe kun je ontwikkelen zonder uit te zijn op groei (Uden);
hoe komen we tot een gezamenlijke identiteit (Baarle-Nassau);
hoe brengen we de noodzakelijke cultuurverandering tot stand (Oirschot).Drie belangrijke aspecten die ook onderdeel zijn van de doelstellingen van de Omgevingswet. 

Uden
Gemeente Uden ging uit van het leerdoel 'ontwikkelen zonder groei'. Daar is met uitnodigingsplanologie invulling aan gegeven. Er werd geen toetsingskader opgesteld, maar doelen per deelgebied in kaart gebracht. Nieuwe ontwikkelingen worden beoordeeld aan de hand van deze doelen. En er zijn spelregels van toepassing voor draagvlak en omgevingsaspecten. Zo wordt bepaald of een project realiseerbaar is. Tijdens de pilot bleek dat er nog te werken is aan integraal beleid. Op dit vlak moest nog het nodige gebeuren, iets dat Uden ook zelf bij vaststelling aangaf. De gemeente was enthousiast over het leertraject en blij daar als pilot mee geëxperimenteerd te hebben.

Baarle-Nassau
Een gedeelde identiteit vanuit gezamenlijke belangen. Dit was het doel van Baarle-Nassau. De aanzet werd gegeven in het 'debat van Baarle', de uitwerking vond plaats in een tweede debat. Een van de opbrengsten was een omgevingsdialoog met partijen uit het buitengebied, die in het verleden diametraal tegenover elkaar stonden, op zoek naar het gezamenlijk belang. Nu de pilot is afgerond, is het zaak die dialoog op gang te houden.

Oirschot
Een belangrijk doel van Oirschot is de cultuurverandering ofwel de nieuwe werkwijze die de Omgevingswet vraagt. "Makkelijker gezegd dan gedaan", is de heldere boodschap uit het eindrapport. Ideeën zijn er wel, maar hoe breng je die in de praktijk? De aanbeveling die in Oirschot gedaan wordt is: doe het stap voor stap en ga er gewoon mee aan de slag. Alleen door ermee te werken kun je de nieuwe werkwijze evalueren en verbeteren. En neem het management mee in deze zoektocht! Zij hebben een cruciale rol.

Conclusie
Algemene conclusie uit de pilots is: er is en blijft werk aan de winkel! Met de eerste ervaringen zijn leerzaam en zijn gebundeld in de eindrapportage. Maar we zijn er nog niet. De Pilots omgevingsvisie hebben ons in ieder geval geleerd dat ervaringen delen in een leertraject veel oplevert. Wij stellen voor om daar gewoon mee door te gaan tijdens het implementatietraject Omgevingswet.

Meer informatie? Mail Derk-Jan Verhaak. U kunt hem ook bellen via 010 2018555.