Goutum-Sùd: van kassencomplex naar ruim wonen

Noord Nederland

tags: #herontwikkeling #transformatie #stedenbouwkundigplan #beeldkwaliteitplan #verkaveling #ontwerp #kassencomplex #gebiedstransformatie #gebiedsontwikkeling
Werken: herontwikkeling kassencomplex Goutum
Opdrachtgever: Allura BV
Advisering: stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan
Met de transformatie van kassencomplex naar wonen zal het ooit verpauperde terrein een mooie aansluiting vormen tussen het oude Goutum en De Zuidlanden.

Ten zuiden van Leeuwarden vindt de grootschalige gebiedsontwikkeling van De Zuidlanden plaats. Temidden van deze ontwikkeling ligt het dorp Goutum, dat aan de zuidzijde een ‘eigen’ uitbreiding krijgt. In de schakel tussen het oude Goutum en het nieuwe Goutum-Sùd lag een verpauperd kassencomplex.

Dit complex is lange tijd een doorn in het oog van de bewoners van Goutum geweest. In de structuurvisie van De Zuidlanden en in het stedenbouwkundig plan voor Goutum-Sùd werd al uitgegaan van het extensief ontwikkelen van de locatie voor woningen in een ruime setting, om te komen tot een mooie aansluiting van Goutum-Sùd op het dorp.

Dat projectontwikkelaar Allura B.V. van Geert Terwel de gronden aankocht en het kassencomplex opruimde was dus een welkome ontwikkeling. In 2013 heeft Rho adviseurs de opdracht gekregen om voor de locatie een stedenbouwkundig ontwerp te maken. In samenwerking met Allura B.V. en de gemeente Leeuwarden hebben wij een verkenning gemaakt. Deze heeft geleid tot een ontwerpschets en een verkavelingsvoorstel. Bij dit ontwerp hoort een beeldthema, dat wij hebben vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan.

Om het verkavelingsvoorstel planologisch mogelijk te maken heeft Rho adviseurs de opdracht gekregen om een bestemmingsplan op te stellen. Voor een toekomstbestendig plan is gekozen voor een globale regeling, waarbij het beeldkwaliteitplan als kwaliteitskader dient.
Op deze manier kunnen de gronden als vrije kavels worden uitgegeven, waarbij het gekozen beeldthema voor het gebied bij de uitwerking van de individuele kavels wordt gerespecteerd.

Ealse Venema vertelt u graag meer over deze verbindende transformatie, 058 2562525.