Het zonnepark van Boer Boontjes

tags:
  • Opstellen bestemmingsplan
  • Landschappelijke inpassing
De realisatie van een zonnepark hoeft niet alleen plaats te vinden door een coöperatie of een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Boer Boontjes uit Nieuw Annerveen is hier het bewijs van. Niet alleen wil hij zonnepanelen op de daken van zijn bedrijfsgebouwen plaatsen, ook wil hij op zijn erf een twee hectare groot zonneveld realiseren.

Met deze ideeën benaderde hij Rho adviseurs. Samen met de initiatiefnemer hebben wij gewerkt aan een landschappelijke inpassing van (vooral) het zonneveld achter het agrarische bedrijf. Daarbij is rekening gehouden met de bestaande groenstructuur rondom het bedrijf en de landschappelijke waarden van de omgeving. In dit geval is voor de inpassing gekozen voor een groene omzoming van het panelenveld met bomen aan de zijkanten van het erf en een hegbeplanting aan de achterzijde.

Bij een zonneveld is het van belang dat de zonnepanelen zo optimaal mogelijk functioneren. Van belang is dan ook dat de panelen geen schaduw hebben van de nieuw aan te brengen beplanting. Hiermee is in dit veld rekening gehouden via de richting van de panelen, de hoogte van de panelen en de hellingshoek. Door de panelen op een hoogte van circa twee meter te realiseren kan het onderliggende gras bovendien nog worden begraasd of gemaaid. Dubbelgebruik van de grond is hierdoor mogelijk.

Het zonneveld past niet binnen het geldende bestemmingsplan en daarom hebben wij vervolgens hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Vervolgens hebben wij deze, samen met alle andere van belang zijnde stukken, bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.   

De raad van de gemeente Aa en Hunze heeft hiervoor op 11 mei 2017 een verklaring van geen bedenkingen ondertekend. De omgevingsvergunning is daarbij verleend en ter inzage gelegd. De bouw van het veld start spoedig. Een duurzamere bedrijfsvoering is voor de initiatiefnemer binnen handbereik.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Aukje de Graaf.