Kansen voor Karpata

tags: #karpata #kasgrandi #landgoed #herontwikkeling #randvoorwaarden #cultuurhistorie
Werken: randvoorwaardennotitie ruimtelijk en functioneel herstel landgoed Karpata
Opdrachtgever: Openbaar Lichaam Bonaire
Advisering: randvoorwaardennotitie op basis van ROB en SMB Bonaire, terreinanalyse
Karpata, oftewel Kas Grandi, staat al jaren leeg en raakt daardoor in verval. Om initiatieven voor herontwikkeling een goede structuur te bieden, is een randvoorwaardennotitie opgesteld voor nieuwe functies en ruimtelijke ontwikkeling. Deze moeten respect hebben voor de oorspronkelijke bebouwing, de omgeving, duurzaam en financieel haalbaar zijn. Een flinke kluif, een mooie uitdaging voor wie een duurzaam recreatie initiatief op Bonaire ambieert.

Het landgoed Karpata op Bonaire, ook wel bekend als Kas Grandi, is een voormalige plantage waar aloë, houtskool en verfhout werden verbouwd. In de jaren '80 was het in gebruik als ecologisch centrum, maar nu staan de panden leeg en raakt landgoed in verval. Het OLB ziet graag dat het landgoed gerestaureerd wordt en een functie krijgt die bijdraagt aan de beleving van Bonaire.

Rho adviseurs heeft een randvoorwaardennotitie opgesteld, die als toetssteen dient voor herontwikkelingsinitiatieven. De notitie biedt uitgangspunten voor nieuw ruimtelijk gebruik, uitbreiding met recreatieve eenheden en nieuwe functies voor de oude panden, als basis voor gronduitgifte en toetsen van plannen. 
Om de haalbaarheid van deze notitie te toetsen zijn verschillende verkavelingsschetsen ontwikkeld.

Het landgoed heeft een hoge cultuurhistorische waarde en ligt vrij geïsoleerd in landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden. Herontwikkeling vraagt dus zorgvuldige maatwerk in planvorming. Het landgoed leent zich goed voor duurzame (her)bouw en terreininrichting.

Initiatieven voor herontwikkeling worden getoetst aan deze randvoorwaardennotitie en vragen een MER (milieu effect rapport) dat aantoont dat de gevolgen voor de omgeving aanvaardbaar zijn. Ook moet een initiatief financieel-economisch haalbaar zijn.

Het OLB ziet zeker een toeristisch-recreatieve toekomst voor het landgoed, met respect voor de historie en de omgeving.

Voor meer informatie belt of mailt u met Guido van Loenen, 010 2018555.