Nieuw perspectief Bedrijvenpark H20

tags:
 • Opstellen bestemmingsplan
  • milieueffectrapportage
  • presentaties aan bewoners, college en gemeenteraad
  • vergunningenmanagement
  • procesbegeleiding
 • Opstellen beeldregieplan
 • Landschappelijke inpassing nieuwe aansluiting A28 en plandeel Hattem
Mede onder invloed van de economische crisis, is de verkoop van kavels op Bedrijvenpark H2O achtergebleven. Daarom is door de samenwerkende gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het Vernieuwd Perspectief (VP) vastgesteld. In dit plan krijgt het bedrijvenpark een regionale status en worden er grotere kavels en hogere milieucategorieën aan bedrijven toegestaan. Ook onderdeel van het Vernieuwd Perspectief is de verplaatsing van de huidige op- en afrit naar de snelweg A28 bij Wezep naar een plek die veel dichter bij het bedrijvenpark ligt.

Drie bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen voor het bedrijvenpark voorzien gezamenlijk in een oppervlakte van bruto 75 hectare bedrijventerrein. Het Oldebroekse plandeel (ca. 50 ha) is al enige tijd geleden bouwrijp gemaakt. Hier hebben zich zes bedrijven gevestigd. Het Hattemer plandeel is nog niet ingevuld en wordt nu nog gebruikt als weiland. Voor beide plandelen is een bedrijfsbestemming voorzien en is een milieuzonering uitgewerkt die is afgestemd op de omliggende woonbebouwing.

De keuze om de op- en afrit naar de A28 te verplaatsen is voorafgegaan door verschillende verkeersonderzoeken en langjarig overleg met een klankbordgroep. De verplaatsing is deels ingegeven door de bestaande filevorming tijdens de spitsuren bij de bestaande aansluiting Wezep en de onmogelijkheid om deze op te lossen met het opwaarderen van de bestaande aansluiting. Daarnaast is het een middel om het ontwikkelpotentieel van H2O te vergroten. Door de verplaatsing van de aansluiting naar de entree van plandeel Oldebroek, wordt het bedrijventerrein een stuk interessanter voor de groeiende transportsector.

Beeldregieplan en landschappelijke inpassing
Voor het Bedrijvenpark H2O wordt gestreefd naar een aantrekkelijk en goed functionerend terrein. Mede om dit te bereiken hebben de stedenbouwkundigen van Rho adviseurs een beeldregieplan opgesteld. Het beeldregieplan heeft als doel een samenhangende ruimtelijke kwalitatieve inrichting voor de locatie te realiseren.

In het beeldregieplan zijn richtlijnen opgesteld over na te streven beeldkwaliteit van de uit te geven percelen, de architectuur en de openbare ruimte en de samenhang daartussen. De richtlijnen zijn gericht op stimuleren in plaats van voorschrijven en sluiten aan bij de ruimtelijke opzet van het stedenbouwkundig plan.

Daarnaast heeft Rho adviseurs gewerkt aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe aansluiting op de A28, een visie op de entree van het Bedrijvenpark nabij de aansluiting en de landschappelijke inpassing van plandeel Hattem.

Onderbouwing behoefte
Samen met medewerkers van de samenwerkende gemeenten heeft Rho adviseurs een onderbouwing in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking verzorgd. Bij de onderbouwing van de behoefte speelden niet alleen kwantitatieve gegevens een rol, maar ook kwalitatieve. Inmiddels zijn hierover met de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincies Gelderland en Overijssel afspraken gemaakt. 

Daarnaast is de flexibiliteit bij uitgifte een belangrijke factor. Omdat plandeel Hattem nog niet is ingericht, kunnen hier grotere kavels met zwaardere milieucategorieën worden aangeboden dan in plandeel Oldebroek.
                                             
Milieueffectrapport
Omdat de twee bestemmingsplannen voor het bedrijvenpark plan-mer-plichtig en mer-beoordelingsplichtig zijn, is een gecombineerd plan- en projectMER opgesteld. Daarmee wordt in één rapport gelijktijdig invulling gegeven aan beide typen mer-plicht. In het MER zijn meerdere alternatieven voor de ontsluiting meegenomen (met en zonder verplaatsing op- en afrit A28), waardoor het MER ook ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan Aansluiting A28. Rho adviseurs heeft het MER opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd.
 
In het MER is een nauwkeurige analyse gemaakt van de effecten op het gebied van woon- en leefklimaat, verkeer, bodem en water, ecologie en ruimtelijke kwaliteit.

In december 2016 heeft de Commissie mer positief geadviseerd op het MER. Wel is er op een aantal onderdelen nadere onderzoeken nodig. Deze onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en worden opgenomen in een aanvulling op het MER.
 
Tot slot zijn de projecten gezamenlijk aangemeld als prioritair project in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS waarborgt de daling van de stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000-gebieden en voorziet tevens in ontwikkelruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Door de plaatsing op de lijst wordt ontwikkelruimte gereserveerd voor de vestiging van bedrijven die kunnen leiden tot aanvullende vermestende stoffen op Natura 2000-gebieden.

Contact
Wilt u meer weten over de ontwikkeling van Bedrijvenpark H2O, de verplaatsing van de op- en afrit A28 en de advisering hierover, neem dan contact op met Joske Poelstra.