Nieuwe ‘hartkamers’ voor Berlicum

tags:
  • Distributie planologisch onderzoek
  • Parkeeronderzoek
  • Bestemmingsplan
  • Wijzigingsplannen
Nog even en Berlicum kan aan de slag met haar centrumgebied. Begin juli heeft de gemeenteraad van Sint Michielsgestel het nieuwe bestemmingsplan ‘Hartkamers van Berlicum’ vastgesteld. Het plan vormt de basis voor vernieuwing van het centrum waar wonen, werken, parkeren en ontmoeten samenkomen.

Het centrumgebied van Berlicum bestaat uit twee delen: het Mercuriusplein als economisch hart en de Kerkwijk/Kerkplein als maatschappelijk hart. In het nieuwe bestemmingsplan ‘Hartkamers van Berlicum’ zijn eerdere plannen geactualiseerd en is een planologisch/juridische regeling voor het plangebied opgesteld. Rho adviseurs voor leefruimte heeft dit bestemmingsplan in nauwe samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel opgesteld.

Aan het plan ligt een stedenbouwkundige visie, een nota detailhandel en horeca (inclusief distributie planologisch onderzoek) en een woonvisie ten grondslag. Voor beide ‘hartkamers’ zijn verbeteringen en mogelijke herontwikkelingen onderzocht. Bij het ontwikkelen van de stedenbouwkundige visie zijn inwoners en gebruikers nauw betrokken. De geformuleerde ‘spelregels’ beogen een economisch-duurzaam functionerend winkelgebied dat zo mogelijk zelfs kan worden versterkt. Het geheel van plannen borgt dat toekomstige ontwikkelingen bijdragen aan een nieuwe kwaliteitsimpuls voor het centrum van Berlicum en die bovendien voldoen aan de eisen voor een duurzame verstedelijking, verkeer, parkeren, milieu en stedenbouw.

Op het Mercuriusplein, ter hoogte van de rotonde, mag een nieuwe horecavoorziening met bovenwoningen worden gerealiseerd. Op diverse hoeken van de pleinwanden van het Mercuriusplein zijn hoogteaccenten toegestaan die kunnen zorgen voor vernieuwende architectuur en op termijn meer woonruimte aan het Mercuriusplein. Voor de Jumbo is ruimte gecreëerd om in de toekomst haar huidige laad- en losactiviteiten inpandig uit te voeren. Ook de locatie ‘Tibosch’ aan de  Hoogstraat wordt aangepakt. Ter plaatse komt een woongebouw bestaande uit veertien appartementen, passend binnen de kaders van de stedenbouwkundige visie.

Ten aanzien van het parkeren heeft Rho adviseurs de huidige parkeerdruk en de toekomstige parkeerbehoefte in beeld gebracht. Met name op de marktdagen zullen de parkeervoorzieningen optimaal moeten worden benut. Zoekverkeer moet zo veel mogelijk worden voorkomen door meer gebruik te maken van parkeerterreinen bij sporthal De Run.

Voor drie locaties zal op termijn binnen de gestelde kaders van de wijzigingsbevoegdheden nieuwe planvorming worden gepresenteerd. Rho adviseurs zal samen met de initiatiefnemers deze plannen nader onderzoeken en onderbouwen, zodat ook hier een nieuwe kwaliteitsimpuls voor de Hartkamers van Berlicum kan ontstaan.

In nauwe samenspraak met de bewoners gaat de gemeente ook werk maken van de inrichting van de openbare ruimte.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Daniëlle Gooijers.