Omgevingsplan Oudewater

tags:
In Oudewater wil men de aantrekkelijkheid van de historische binnenstad versterken door middel van een flexibele regeling. Initiatieven moeten wel passen binnen de kwaliteiten van de gemeente. In het omgevingsplan worden alle functies die passen binnen het historische en toeristische karakter toegelaten. Initiatiefnemers moeten aantonen dat hun idee een bijdrage levert aan het karakter van Oudewater.
Ruimte voor initiatieven die de aantrekkelijkheid van centrum van de gemeente Oudewater versterken met een flexibele regeling in een omgevingsplan. De plannen moeten natuurlijk wel toevoegen aan de kwaliteiten van Oudewater.

Oudewater is een historische gemeente in het Groene Hart. Het centrum is aangewezen als beschermd stadsgezicht en telt een groot aantal monumenten. Het centrumgebied is een toeristische trekker. De gemeente wil daarom ruimte geven aan initiatieven die de aantrekkelijkheid van het centrum versterken. Daarvoor wil zij een flexibele regeling. De initiatieven moeten echter wel passen binnen de kwaliteiten van Oudewater.

Het omgevingsplan gaat daarom uit van een functioneel concept. Hierin worden alle functies, passend binnen het historische en toeristische karakter van Oudewater, toegelaten. Dit vormt een verruiming ten opzichte van de huidige regeling. Maar de regeling brengt ook een uitdaging met zich  mee: initiatiefnemers moeten immers aantonen dat hun idee een bijdrage levert aan het karakter van Oudewater. Of zij moeten hun plan daarop aanpassen.Ook voor de bebouwing gaat het omgevingsplan uit van het sturen op uitgangspunten. In het vigerende bestemmingsplan is de aanwijzing tot beschermd gezicht vertaald in de bouwregels. Dat leidt tot specifieke maatvoering en een groot aantal bouwaanduidingen.

Dat lijkt zekerheid te geven, maar de vraag is of dit bij een nieuwe ontwikkeling tot de gewenste kwaliteit leidt. In het omgevingsplan is daarom aangegeven dat nieuwe ontwikkelingen moeten passen in de bestaande omgeving. De aanwijzing tot beschermd gezicht, het beeldkwaliteitplan en monumentenbeschrijvingen worden daarbij direct als toetsingskader benoemd. Hierdoor worden initiatiefnemers uitgenodigd en uitgedaagd om in overleg met de gemeente tot een goed plan te komen. Een plan dat de kwaliteiten van Oudewater versterkt en dat – met het oog op de toekomst – bijdraagt aan de levendigheid van het centrum.

​Meer weten? Neem dan contact op met Rob Schram.

Foto's: Rho adviseurs