Omgevingsplan voor tranformatiegebied in Meppel

tags:
  • Opstellen omgevingsplan
    • opstellen toetsingskader
    •  
De gemeente Meppel is niet gewend om los te laten, maar daar komt met het opstellen van het omgevingsplan voor het transformatiegebied Noordpoort verandering in. Het doel is dat het omgevingsplan bepaalde kwaliteiten naar een toetsingskader voor ontwikkelingen vertaalt.

De gemeente kiest voor een gebiedsgerichte aanpak met een afwegingskader op maat per gebied. Hiervoor zijn varianten uitgewerkt voor de nieuwe stadsentree, is een maatschappelijke kosten-baten-analyse uitgevoerd, een kansenkaart (met randvoorwaarden vanuit milieu- en omgevingsaspecten) opgesteld en een vertrekpuntennotitie vastgesteld. 

Binnen de gemeente leven meerdere gedachten over de mogelijke invulling van het transformatiegebied en welke afwegingen en kwaliteiten daarbij een rol moeten spelen. De eerste opgave was om deze gedachten en afwegingen bij elkaar te brengen en een toetsingskader (Nota van Uitgangspunten) voor het omgevingsplan te ontwikkelen. Rho adviseurs stelt dit toetsingskader op aan de hand van alle aanwezige bouwstenen. Het toetsingskader maakt het mogelijk om functies toe te kennen en te sturen op kwaliteit. 

Hiervoor gaan we per deelgebied, op basis van de bouwstenen, gezamenlijk aan de slag met het bepalen van de ambities, waarden en kwaliteiten en welke randvoorwaarden en mogelijkheden vanuit de omgeving hier aan de orde zijn. Niet voor elk gebied is dat hetzelfde, voor het bestaande woongebied is een andere systematiek nodig dan voor het braakliggende deel van het gebied. Niet elk deelgebied hoeft te worden voorzien van een vernieuwende regeling. Per deelgebied leveren we maatwerk met als gevolg een uniek omgevingsplan voor Noordpoort.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Joske Poelstra.

​Bekijk ook de speciale gemeentelijke website.