Omgevingsplan Zoeterwoude

tags:
De Omgevingswet houdt de gemoederen bezig in Zoeterwoude. De gemeente wil niet wachten op het definitieve instrumentarium en gaat nu al aan de slag met het werken in de geest van de Omgevingswet. Dat doet ze samen met Rho adviseurs.

Rho adviseurs met Zoeterwoude aan de slag met de Omgevingswet

Met de Omgevingswet staat ons iets heel nieuws te wachten. Iets waarvan we zelf nog niet precies weten wat het is. De wet houdt de gemoederen bezig in Zoeterwoude. Inwoners, ondernemers en belangengroeperingen zijn allemaal benieuwd wat hen te wachten staat. Welke consequenties de wetsverandering met zich meebrengt voor hun leefomgeving.


Zoeterwoude is daarom begonnen met het maken van een Pilot Omgevingsplan voor het landelijk gebied. Om dat proces helemaal in de geest van de Omgevingswet vorm te geven, volgde Zoeterwoude een uitgebreid participatietraject. Aan de hand van stellingen en vragenlijsten gingen de ambtenaren met inwoners in debat. Dat leverde veel input op voor het opstellen van het plan.


Oefenen met een omgevingsplan

Rho adviseurs werkt met Zoeterwoude stapsgewijs aan de planregels voor het omgevingsplan. Onderweg worden ambtenaren, raadsleden en inwoners meegenomen in de stappen bij het maken van het plan. Hierdoor blijven alle partijen hun inbreng herkennen in het eindproduct. Van ambtenaren vraagt het om het continu openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.

Bij de start van het proces was het nog de bedoeling om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te maken(Chw-plan). Gezien de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet, heeft Zoeterwoude besloten om een ‘echt’ omgevingsplan op te stellen.


Pilot Energietransitie en Omgevingswet

Als onderdeel van het opstellen van een omgevingsplan doet Zoeterwoude mee aan een landelijke pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Energietransitie en Omgevingswet”. Rho adviseurs maakt onderdeel uit van het consortium dat deze pilot uitvoert en treedt als pilotcoach op voor Zoeterwoude.

De gemeente heeft samen met omliggende gemeenten de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Deze visie wordt thematisch uitgewerkt en vormt input voor de nog op te stellen omgevingsvisie voor Zoeterwoude. Een van de uitwerkingen van de Regionale Agenda is de Regionale Energiestrategie. Deze wordt in Holland Rijnland-verband uitgewerkt. Er ligt inmiddels een concept-RES en er wordt gewerkt aan een warmtevisie. De vraag die met de pilot beantwoord wordt is:

Hoe kunnen de Regionale Agenda Omgevingsvisie, de concept-RES en de warmtevisie verwerkt worden in het omgevingsplan Landelijk Gebied en t.z.t. voor de hele gemeente?

De resultaten van de pilot worden meegenomen bij het opstellen van het omgevingsplan.


Nu al werken in de geest van de Omgevingswet met Ja, mits Kompas

Zoeterwoude is dus voortvarend aan de slag gegaan me de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Het duurt echter nog even voordat er gewerkt kan worden met het definitieve omgevingswet instrumentarium. Zoeterwoude wil daar niet op wachten en bij het in behandeling nemen van nieuwe initiatieven in de fysieke leefomgeving nu al zoveel mogelijk werken in de geest van de Omgevingswet.
 
Bij de verzoeken die initiatiefnemers indienen hanteert Zoeterwoude een “Ja, mits” benadering. Dit betekent dat de gemeente meewerkt aan ontwikkelingen als deze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landelijk gebied van Zoeterwoude. Daarbij rijst dan de vraag wanneer een initiatief voldoende kwaliteit en meerwaarde heeft?
Om de “Ja, mits” benadering eenduidig te kunnen toepassen, heeft Rho adviseurs met Zoeterwoude een instrument uitgewerkt waarmee voor gemeente en initiatiefnemers de meerwaarde van een initiatief bepaald kan worden: het Ja, mits Kompas. Hiermee wordt met een initiatief “gescoord” op alle beleidsdoelen die Zoeterwoude voor de fysieke leefomgeving heeft in het landelijk gebied. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de traditionele ruimtelijke onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid.

Zoeterwoude gebruikt het Ja, mits Kompas nu al in gesprekken met initiatiefnemers en de eerste ervaringen zijn positief. Er ontstaat een gesprek over hoe een plan beter gemaakt kan worden.


Verder met de reis naar een omgevingsplan

Een concept van de regels van het omgevingsplan Landelijk Gebied is in ontwikkeling. In 2020 werkt Rho adviseurs samen met de gemeente en met actieve betrokkenheid van inwoners toe naar een voorontwerp omgevingsplan.

Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente

Voor meer informatie over dit plan en andere omgevingsplannen voor het Buitengebied neemt u contact op met Martijn Kegler.