Overnachtingshaven Lobith

Midden Nederland

tags: #overnachtingshaven #uitbreiding #capaciteitsuitbreiding #bestemmingsplan #Lobith #Tuindorp #Spijk #ligplaatsen #binnenvaart
Werken: provinciaal inpassingsplan Overnachtingshaven Lobith
Opdrachtgever: provincie Gelderland
Advisering: inpassingsplan, afstemming met project-MER en gerelateerd onderzoek


bron foto overnachtingshavenTuindorp: Google Street View 2009
Voldoende overnachtingscapaciteit bij Lobith is van groot belang om de veiligheid op deze belangrijke route naar Duitsland efficiënt en veilig te houden. De benodigde uitbreiding wordt gerealiseerd door de bestaande overnachtingshaven bij Tolkamer te moderniseren en een nieuwe aan te leggen bij Spijk. Witteveen+Bos, Rho adviseurs en BMT Argoss werken samen aan het ontwerp en de planvorming van dit project, waarbij Rho adviseurs het provinciale inpassingsplan (PIP) maakt.

Onze grote rivieren zijn van nog altijd groeiend belang in de transportsector. Rivieren als de Boven-Rijn en de Waal zijn belangrijke aders voor het bulktransport vanuit de Rotterdamse haven naar Duitsland en verdere bestemmingen in centraal Europa. 

Voor veilig en efficiënt vervoer over water is het noodzakelijk dat er voldoende overnachtingsplaatsen zijn. De bestaande overnachtingshaven in Lobith, Tuindorp, was niet toereikend voor grotere schepen uit de CEMT3klasse V. Ook is er behoefte aan capaciteit voor kegelschepen (die gevaarlijke stoffen vervoeren). Na onderzoek is gekozen om Tuindorp te moderniseren naar 20 ligplaatsen en bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor 50 ligplaatsen te realiseren. De schippers hoeven dan niet langer voor anker te gaan op de rivieren.

Als onderdeel van het project wordt ook de fietsverbinding tussen Spijk en Tolkamer verbeterd.

Er is sprake van (minstens) provinciaal belang, en daarom is een provinciaal inpassingsplan het passende juridisch-planologische instrument voor deze ontwikkelingen. Bovendien is op dit plan van rechtswege de Crisis- en herstelwet van toepassing en is op grond van de Waterwet geen projectplan nodig.

Op 23 juni 2015 is het voorontwerp inpassingsplan vastgesteld. Dit plan wordt benut om advies in te winnen van instanties zoals buurgemeenten, waterschap Rijn en IJssel, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de lokale en regionale overheden in Duitsland.

De provincie gaat uit van een terinzagelegging van het ontwerp PIP in het eerste kwartaal van 2016 (bron: website Gelderland ) Dan is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Meer informatie: mail Monique Lammens, of bel met 010 2018555.