Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland

Noord Nederland

tags: #ruimtevoorruimte #uitvoeringsregeling #inrichtingsplan #bestemmingswijziging #landschappelijkeinpassing #beeldkwaliteitplan
Werken: Ruimte-voor-Ruimte projecten in Noord-Holland
Diverse opdrachtgevers
Advisering: inrichtingsplannen, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen
Provincie Noord-Holland werkt sinds 2008 met de UItvoeringsregeling Ruimte-voor-Ruimte. Hiermee wordt gestuurd op ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied bij bedrijfsbeëinding of -verplaatsing.

De Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en sloop van storende of niet passende bebouwing in het landschap. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking voor nieuwbouw op een andere plek of op de saneringslocatie.

Voor meerdere boeren in Noord-Holland werken wij aan de verplaatsing en/of sanering van hun bedrijf. In veel gevallen gaat het om de herinrichting met woningen van de oude bedrijfslocatie of om de landschappelijke inpassing van het bedrijf op een nieuwe locatie.

Wij maken inrichtingsplannen, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen die de saneringen en herinrichtingen mogelijk maken. Het beeldkwaliteitsplan vormt binnen het proces een belangrijk stuk, waarmee initiatiefnemer en overheid overleg voeren over een goede ruimtelijke inpasbaarheid. Want de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied staat voorop!

Hylke Goudswaard vertelt u graag meer over onze Ruimte-voor-Ruimte projecten in Noord-Holland, 058 2562525.