Spoorzone Delft: infrapuzzel in het hart van een ingenieursstad

tags: #spoorzone #bereikbaarheid #onderzoeksmanagement #verkeersafwikkeling #verkeersprognosemodellen #verkeersspecialist
Werken: Spoorzone Delft
Opdrachtgever: Gemeente Delft, Ontwikkelbedrijf Spoorzone
Advisering: strategisch advies, onderzoeksmanagement, MER en bestemmingsplan
Sinds: 2002
Wat een geweldige uitdaging! De Spoorzone Delft beoogt de bereikbaarheid van deze universiteitsstad via het spoor te verbeteren, de historische binnenstad van wegverkeer te ontlasten én deze toch te verbinden met de buitenwijken. Met zeer krappe milieuruimte. En met zeer betrokken meelevende bewoners. Als adviseur moet je dan met verschillende brillen naar je project kijken om alles een goede plek te geven.

Afstemming verkeer en milieu in Spoorzone Delft: in een prettig woon- en leefklimaat moet het verkeer een nieuwe plek krijgen via parallelle routes. Als het project balanceert op wat milieutechnisch mogelijk is en het project kritisch gevolgd wordt door in Delft opgeleide belanghebbende ingenieurs, is een uitdagend project verzekerd.

Prettig wonen en leven? Dan krijgt het doorgaand verkeer een nieuwe route
De ondertunneling van het spoor in Delft creëert een nieuw stedelijk gebied dat het historisch centrum met de buitenwijken verbindt. Een prettig woon- en leefklimaat kan alleen de kans krijgen als het doorgaand verkeer buiten het Spoorzonegebied over parallelle routes wordt afgewikkeld. Een leuke puzzel: je wil de Spoorzone ontlasten maar zeker ook bereikbaar houden. De milieunormering helpt een handje mee: er kan immers niet meer dan dat deze toestaat.

Dus parallelle routes met meer milieuruimte
Gelukkig liggen buiten de Spoorzone parallelle routes waarlangs nog milieuruimte is om extra verkeer op te vangen. Onderzocht is waar welke milieuruimte aanwezig is en welke aanpassingen aan het hoofdwegennet nodig zijn om niet-noodzakelijk doorgaand verkeer buiten het Spoorzonegebied over parallelle routes af te wikkelen, via een meervoudige oplossing:de doorstroming verbeteren op parallelle routes;
de doorstroming beperken op de doorgaand route via de Spoorzone door aan de randen van de Spoorzone de route af te buigen naar de parallelle routes en
de routes binnen de Spoorzone te ontmoedigen met bijvoorbeeld een nauwer wegprofiel zodat de reissnelheid afneemt.
Een gedegen onderbouwing begint met betrouwbare gegevens
Zo'n project vereist een gedegen onderbouwing. Niet alleen omdat het project balanceert op wat milieutechnisch mogelijk is, maar ook vanwege de te verwachten reacties: de in het gebied wonende en in Delft opgeleide ingenieurs komen beslagen ten ijs!

De basis voor een gedegen onderbouwing start met de juiste onderzoeksgegevens
Het gemeentelijk verkeersprognosemodel is vers opgeleverd. Met verstand van de werking van wegennetwerken en verkeersprognosemodellen hebben de verkeersspecialisten van Rho adviseurs daarom eerst een betrouwbaarheidstoets uitgevoerd. Daaruit bleek dat het model op punten nog geen juiste prognose leverde vanwege verkeerd ingevoerde netwerkparameters. Na herstel hiervan hebben wij op basis van het verkeersprognosemodel onderzocht met welke maatregelen het verkeer over verschillende routes kon worden verdeeld. Vervolgens is vanuit het verkeersmodel de invoergegevens voor de milieuberekeningen aangeleverd.

Onderzoeksmanagement: de juiste integrale informatie op het juiste moment
De juiste informatie in de juiste fase van plan- en besluitvorming en gebruik van dezelfde uitgangspunten in alle onderzoeken: essentieel voor het slagen van zo'n facetrijk project. Ons onderzoeksmanagement zorgt daarvoor. Zowel het verkeersonderzoek (inclusief toetsing verkeersmodel) als de milieuonderzoeken worden centraal aangestuurd. Daarvoor maken we strategische keuzes in uitgangspunten, aanpak en presentatie van resultaten en natuurlijk de opdrachtformulering en levering van de juiste invoergegevens. Waar nodig sturen we het onderzoek bij na toetsing van de onderzoeksresultaten op volledigheid en bruikbaarheid.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
De uiteindelijke oplossing voor deze verkeersafwenteling via parallelle routes vroeg aanpassing van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. Daarin is immers de visie vastgelegd voor de hoofdwegenstructuur met bijbehorende inrichtingsuitgangspunten. Op basis van de onderzoeken bereidden onze verkeersspecialisten de besluitvorming voor van de noodzakelijke aanpassing van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan.

Wilt u meer weten over deze Delftse infra-uitdaging? Bel of mail Hans van Riet, 010 2018555.