Stedelijk programma Oppenhuizerweg

tags:
  • Opstellen stedenbouwkundigplan
  • Opstellen bestemmingsplan
  • Advisering ruimtelijke kwaaliteit
  • Advisering verkeer
Na sluiting van de verffabriek AKZO Coatings/Flexa in 2007, zijn de gronden aan de Oppenhuizerweg aangekocht door drie partijen met het doel hier een stedelijke ontwikkeling tot stand te brengen. De gronden zijn tijdelijk verhuurd als parkeerterrein aan de gemeente Súdwest-Fryslân (en de voormalige gemeente Sneek). Nu zijn de plannen voor deze locatie dusdanig uitgewerkt, dat deze kunnen worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. In nauw overleg met gemeente heeft Rho adviseurs gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan. Daarnaast is geadviseerd over de verschillende opgaven op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en van de verkeerskundige ontsluiting.

Voor het plangebied is een schetsplan gemaakt. Na het schetsplan zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd in de stedenbouwkundige opzet. Er is gekozen voor een opzet met twee gebouwen, waarbij het grootste gebouw met een supermarkt op de begane grond zo wordt geplaatst dat deze een onderbreking vormt voor de onbebouwde ruimte langs de Oppenhuizerweg.

Van groot belang is de relatie met het water. De bebouwing is georiënteerd op het water, maar sluit het waterfront niet af voor andere gebruikers. De oevers langs het waterfront blijven openbaar toegankelijk. Langs de supermarkt wordt een robuuste looproute naar het water gerealiseerd en aan de westkant van het plangebied een secundaire route. Het rode hek langs de rand van het plangebied wordt verwijderd, zodat de relatie met het water kan worden versterkt.

De gebouwen krijgen voor een belangrijk deel een woonfunctie, deels in combinatie met zorgfuncties. De begane grond van bouwblok 2 wordt ingevuld door een supermarkt. In de plint van het andere bouwblok zijn ook diverse functies toegestaan, waardoor er een levendig gebied ontstaat.

Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte
In het voortraject met de gemeente is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is vooral tijd besteed aan het uitwerken van goede loopverbindingen met het water, de beeldkwaliteit van de supermarktgevel en de vormgeving van het parkeerterrein. Er is een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de gebouwen en een apart ontwerp voor de openbare ruimte.

De uitgangspunten van de gemeente zijn vertaald naar de volgende keuzes in het ontwerp van de openbare ruimte:
  • er komen twee looproutes naar het waterfront;
  • op het parkeerterrein wordt de verharding opengebroken en beplanting gerealiseerd;
  • de aansluiting op het openbaar gebied wordt gemarkeerd door een groene haag;
  • in de aanduiding looproutes komen de kleuren geel/zwart van de stad Sneek en de Jumbo terug.
Het beeldkwaliteitsplan heeft als doel een samenhangende ruimtelijke kwalitatieve inrichting voor de locatie te realiseren. Het plan is richtinggevend voor de architectonische uitwerking van de gebouwen. Gezocht wordt naar evenwicht tussen de gemeenschappelijke identiteit en de individuele uitstraling per gebouw. Het beeldkwaliteitsplan geeft per gebouw richtlijnen voor zaken als de oriëntatie van de gebouwen, de vormgeving, het materiaal- en kleurgebruik.

Specifiek aandachtspunt vormt de uitwerking van de supermarktgevel langs de Oppenhuizerweg. Aan deze kant vindt namelijk ook het laden en lossen plaats. Voor deze gevel is een uitwerking gemaakt waarbij met gemonteerd hout en groene planten een groene gevel wordt gemaakt. Daarmee wordt de blinde gevel en de functie van laden en lossen aan het zicht onttrokken en kunnen eventueel voorzieningen worden aangebracht om de geluidsbelasting te reduceren.

Een robuuste verkeersafwikkeling
Omdat de nieuwe ontwikkelingen veel verkeersbewegingen genereren op de Oppenhuizerweg en deze weg een belangrijke functie heeft als ontsluitings- en calamiteitenroute, zijn de verkeerseffecten van het plan met een micro-simulatie doorgerekend. Uit de micro-simulatie komt naar voren dat de realisatie van een linksafstrook in de Oppenhuizerweg noodzakelijk is voor een acceptabele verkeersafwikkeling.

Een ander aandachtpunt is de verkeersveiligheid in relatie tot het laad- en losverkeer. Met betrekking tot het laden en lossen van vrachtwagens is met behulp van rijcurves in beeld gebracht welke ruimte beschikbaar is. Het bevoorradend vrachtverkeer kan vanaf het oosten via de Oppenhuizerweg vooruit de expeditiestraat inrijden en vervolgens in het verlengde richting het noorden via de Oppenhuizerweg de expeditiestraat weer verlaten. De vrachtwagen hoeft hierdoor niet op de openbare weg te manoeuvreren. De vrachtwagen rijdt vervolgens in westelijke richting de Oppenhuizerweg af.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ealse Venema.