Transformatie Eiland van Speyk (Vlaardingen)

tags:
  • opstellen structuurplan (2004)
  • opstellen bestemmingsplannen
  • akoestisch onderzoek (inclusief Stap-3-besluit)
Het Eiland van Speyk is een buitendijks bedrijvengebied vlakbij het centrum van Vlaardingen. Het gebied maakt deel uit van de Vlaardingse rivierzone, een groter transitiegebied langs de oever van de Nieuwe Waterweg. Het Eiland van Speyk wordt getransformeerd van 'bedrijven' naar 'wonen'. De uitdaging: het gebied is 'milieubelast'. Met onder meer geluid, externe veiligheid en overstromingsrisico's als belangrijkste aandachtspunten. 

Voor de totale rivierzone is al in 2004 een structuurplan opgesteld, maar pas nu gaan ontwikkelingen vorm krijgen. Dat gebeurt deels in opdracht van de gemeente Vlaardingen en deels in opdracht van marktpartijen.

Voor het Eiland van Speyk, waar in opdracht van de gemeente Vlaardingen 260 woningen moeten komen, is een voorontwerpbestemmingsplan naar overlegpartners gestuurd. Ook is een melding Stap-3 besluit (op basis van de Interimwet stad-en-milieubenadering) gedaan, omdat niet voor alle woningen kan worden voldaan aan de uiterste grenswaarden voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder. Voor andere locaties zijn de eerste akoestische verkenningen uitgevoerd dan wel opgestart.

De komende periode werken wij in nauw overleg met gemeente, marktpartijen en Milieudienst DCMR verder aan het planologisch mogelijk maken van de gewenste transformatie.

Meer weten? Neem dan contact op met Margot Boiten of Matthijs van der Meulen.

Illustratie: gemeente Vlaardingen