Transitie van het landelijk gebied

tags:
Er is op dit moment veel dynamiek in het landelijk gebied. Ontwikkelingen in de landbouw, het stikstof vraagstuk, recreatieve ontwikkeling, ze zoeken allemaal naar een plek en oplossingen. Een belangrijk deel van die dynamiek wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau of door de wereldmarkt. Gelukkig zien we ontwikkelingen waarbij agrariërs, bewoners, natuurorganisaties en andere betrokkenen samen aan de slag gaan, om te komen tot een waardevol en toekomstbestendig landelijk gebied. Rho Adviseurs levert bijdragen aan twee van dergelijke projecten; Proeftuin Elsendorp en Buijtenland van Rhoon.

Het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een karakteristiek en cultuurhistorisch waardevol landbouwgebied in de gemeente Albrandswaard ten zuiden van Rotterdam. In het Buijtenland van Rhoon wordt op dit moment volop geboerd, maar ook gerecreëerd en gewoond.

In 2006 is het Buijtenland van Rhoon vanuit de leefbaarheidsdoelstelling opgenomen in de Planologisch Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam als locatie voor hoogwaardige natuur en recreatie met agrarisch medegebruik. Dit is in 2012 vertaald in het Bestemmingsplan Buytenland, waarbij het gebied voornamelijk is bestemd voor (natte) natuur en recreatie. Dit plan heeft tot veel weerstand geleid bij de bewoners en agrariërs. Uit onvrede met de voorgestelde ontwikkeling is een nieuw plan ontstaan, wat is vertaald in het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. Dit streefbeeld is een gezamenlijk product van agrariërs, bewoners en natuurorganisaties met ondersteuning van deskundigen zoals het Louis Bolk instituut en de Vereniging Nederlands cultuurlandschap. Om uitvoering te geven aan het streefbeeld is de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon opgericht. Hierin zijn de agrariërs, recreatieondernemers en natuurorganisaties vertegenwoordigd.

De kern van het streefbeeld bestaat uit het realiseren van hoogwaardige akkernatuur inclusief bijpassend extensief agrarisch gebruik, het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en de aanleg van voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief gebruik. Aangezien het realiseren van hoogwaardige akkernatuur op deze schaal uniek is voor Nederland,  wordt door middel van monitoring en lerend beheren de verweving van natuur en landbouw in de komende jaren steeds verder verfijnd. Hierbij is het uiteindelijke doel dat de scheiding tussen landbouw en natuur steeds verder vervaagd, waarbij de natuurwaarden toenemen en de agrariërs in het gebied een duurzaam inkomen realiseren. Hierbij bieden recreatieve ontwikkelingen die passen bij het gebied natuurlijk ook kansen.

In opdracht van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon stelt Rho Adviseurs een nieuw bestemmingsplan op, omdat het huidige bestemmingsplan staat het uitvoering geven aan het streefbeeld in de weg. Omdat nog niet alle ontwikkelingen in het kader van het streefbeeld uitgekristalliseerd zijn, is een zekere mate van flexibiliteit nodig. Daarom is er voor gekozen om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crisis- en herstelwet op te stellen. De gewenste flexibiliteit wordt ook gezocht door te werken met open normen in combinatie met beleidsregels, die door het college worden vastgesteld.

Rho Adviseurs stelt niet alleen het bestemmingsplan op, maar bereidt ook de aanvraag van de Chw-status en de noodzakelijke ontheffing op het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voor. Ontheffing op het Barro is noodzakelijk omdat het Barro op dit moment onder andere geen mogelijkheden biedt voor noodzakelijke nieuwbouw van nieuwe extensieve agrarische bedrijven en recreatieve voorzieningen.

Het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan vindt plaats in nauwe samenwerking met de Gebiedscoöperatie, de gemeente Albrandswaard, de provincie Zuid-Holland en de aan deze partijen verbonden adviseurs.

Voor meer informatie over dit plan en andere omgevingsplannen voor het Buitengebied neemt u contact op met Luc Verschueren.   

Lees ook: Proeftuin Elsendorp