Verkenning toekomst supermarkt Haastrecht

West Nederland

tags: #supermarkt #supermarktexploitatie #winkelvoorzieningen #dpo #detailhandel #detailhandelsonderzoek #haalbaarheid #voorzieningenaanbod
Retail: Verkenning toekomst supermarkt Haastrecht
Opdrachtgever: gemeente Vlist
Advisering: onderzoek detailhandel, stedenbouwkundig ontwerp, verkeersstudie, verkenning exploitatie en uitvoerbaarheid.
Sinds: 2013
Een supermarkt is belangrijk voor een leefbare kern. Rho adviseurs heeft voor de kern Haastrecht van de gemeente Vlist onderzoek gedaan naar een haalbare supermarkt exploitatie in de kern. De uitkomst? Die leest u hieronder.

Voor de gemeente Vlist is onderzocht wat de toekomstmogelijkheden zijn voor de supermarkt in de kern Haastrecht. Deze winkel is de belangrijke dragen van de winkelvoorzieningen. Onderzocht is welke omvang passend is bij de gewenste verzorgingsfunctie en bij de haalbare exploitatie van de supermarkt. Vervolgens is stedenbouwkundig, verkeerskundig en financieel verkend of de gewenste supermarkt in te passen is in het huidige centrumgebied.

De conclusie is dat er een alternatieve locatie moet worden gezocht. In de Structuurvisie Vlist 2020 is hiertoe de locatie Galgoord aangewezen, waarmee een goed voorzieningenaanbod voor Haastrecht behouden blijft.

Voor meer informatie neemt u contact op met
onze retail adviseurs.