Versterking Markermeerdijken

tags:
  • Opstellen milieu-effectrapportage
    • projectleider mer
  • ​Technische en juridische ondersteuning RO-vergunningen
Grote delen van de Markermeerdijken, tussen Hoorn en Amsterdam, moeten worden versterkt. In totaal gaat het om ruim 33 kilometer dijken, zogenaamde primaire waterkeringen die 1,2 miljoen mensen tegen het ‘buitenwater’ beschermen. Dijkversterking vraagt op elke plaats een andere aanpak. Daarvoor is in samenspraak met omgeving en deskundigen gezocht naar de beste oplossingen.

De dijken worden versterkt volgens de nieuwste normen voor waterveiligheid zoals beschreven in de Waterwet. Door toepassing van deze normen zijn de versterkte dijken voor de komende vijftig jaar veilig. De nieuwe normen, die op 1 januari 2017 zijn ingegaan, waren nodig omdat sinds de watersnoodramp van 1953 er méér mensen achter de dijken wonen, er veel meer economische activiteiten zijn en economische waarde is opgebouwd. De gevolgen van mogelijke overstromingen zijn toegenomen en de kennis over waterkeringen is hard gegroeid.

Uit onderzoek is gebleken dat delen van de Markermeerdijken onvoldoende stabiel zijn, andere dijkdelen onvoldoende hoog zijn en dat op sommige plekken de bekleding van dijk niet voldoet. Een instabiele dijk is niet waterdicht waardoor de massa van de binnenkant van de dijk te zwaar wordt. Door de zwaartekracht kan de dijk gaan schuiven.

'Droge voeten'

Als geheel zijn de Markermeerdijken onvoldoende stabiel om te zorgen voor ‘droge voeten’ in de toekomst. Er moet rekening worden gehouden met meer regenval en hogere waterstanden in de rivieren. Bij extreme weersomstandigheden stijgt ook het water in het Markermeer. Als het water gedurende een langere tijd tegen een dijk ‘duwt’ kan de dijk zijn kracht verliezen.

De Markermeerdijken vallen onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het schap heeft voor versterking van de dijken de Alliantie Markermeerdijken gevormd, waarin het samenwerkt met aannemers Boskalis en VolkerWessels.

Dijkversterking is een ingrijpende opgave met grote ruimtelijke en landschappelijke effecten. De specifieke kwaliteiten van het gebied zijn geborgd in het Kader Ruimtelijke Kwaliteit, dat ook richting geeft aan de uitwerking van het projectplan.

Rho adviseurs is door de Alliantie Markermeerdijken ingeschakeld voor het opstellen van de milieu-effectrapportage (mer). Hier voor heeft Rho adviseurs ook de projectleider geleverd. Uitdaging bij het opstellen van deze mer was dat dit proces parallel liep aan ontwerpen voor de nieuwe dijk en het participatieproces met de omgeving. Ook heeft Rho adviseurs technische en juridische ondersteuning geleverd voor de vergunningen die op het gebied van ruimtelijke ordening moesten worden aangevraagd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft, na twaalf jaar voorbereiding, eind oktober 2018 het dijkversterkingsplan voor de Markermeerdijken goedgekeurd. Met dit besluit kan de versterking van de dijken tussen Hoorn en Amsterdam beginnen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Monique Lammens.

Foto's: Alliantie Markermeerdijken