Welstandsnota De Fryske Marren

Noord Nederland

tags: #welstandsnota #weldstand #welstandsbeleid
Werken: Welstandsnota De Friese Meren
Opdrachtgever: gemeente De Fryske Marren
Advisering: integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Eén integrale welstandsnota. Dat was de wens van De Fryske Marren, na de fusie van Skasterlan, Lemsterlan en Gaasterlan-Sleat. En dan wel graag een welstandsnota waar je ook daadwerkelijk als burger wat van snapt en als ambtenaar mee aan de slag kunt. Die ligt er nu!

Het proces heeft een jaar geduurd. Een jaar waarin Rho adviseur en stedenbouwkundige Hylke Goudswaard intensief met de gemeente De Fryske Marren heeft samengewerkt aan de nieuwe welstandsnota. Natuurlijk zouden de drie bestaande welstandsnota's samengevoegd en gladgestreken kunnen worden. Maar samen met de gemeente is gekozen voor een frissen blik op beleid en praktijk.

Na 10 jaar werken met het fenomeen welstandsnota was het tijd voor bezinning. De fusie van de drie gemeenten leverde een schat aan ervaringen met de welstandstoets op. Want vooral in de dagelijkse praktijk duidelijk wordt wat de werkelijk nuttige en haalbare aspecten van beleidsstukken zijn. We hebben vanuit deze dagelijkse praktijk het welstandsbeleid opnieuw vormgegeven. Wat niet betekende dat alles overboord kon, maar wel dat er kritisch is gekeken naar alle aspecten van welstandshandhaving. Hoe wordt de nota gebruikt door toetser en indiener? Is het werkelijk de welstandstoets die zorgt voor goede plannen en is dat essentieel? Of zijn er veel meer gevallen waar de praktijk zelf met prima oplossingen komt en de welstandstoets alleen maar een sta-in-de-weg is? En is de welstandsnota wel te begrijpen door de burger?

Het welstandsbeleid is aangepast aan dat gene wat de afgelopen jaren bleek te werken in de praktijk. Daarnaast is de welstandsnota aangepast aan de nieuwste inzichten, wetgeving en werkwijzen. Regels zijn versoepeld waar dat kon, bijvoorbeeld voor woonwijken en bedrijventerreinen. Maar daar waar sprake is van een bijzondere ruimtelijke kwaliteit, zoals de oude kernen en de lintbebouwing, is duidelijk omschreven wat er wel en niet gewenst is. Het nieuwe welstandsbeleid is dan ook zo samen te vatten: “Weinig regels waar dat kan, duidelijke regels waar dat nodig is”.

De manier waarop getoetst wordt, is op dit nieuwe beleid afgestemd. De gemeente gaat veel meer ambtelijk toetsen. Hierdoor moet het voor initiatiefnemers gemakkelijker zijn om over een plan te overleggen. Dit vanuit de gedachte dat een ambtenaar laagdrempeliger 'aanvoelt' dan een welstandscommissie.  Voor de bijzondere gevallen wordt nog steeds de welstandscommissie ingeschakeld. Want wat gevoelig ligt en belangrijk is voor de ruimtelijke kwaliteit, verdient het om met extra aandacht te worden beoordeeld.

De welstandsnota De Friese Meren 2014 is een digitale en toegankelijke nota. Gemakkelijk te vinden door de plaatsing op het internet en eenvoudig te lezen door het heldere taalgebruik. De nota is nu nog alleen als interactieve PDF op de site van de gemeente te vinden. Zowel nota als de bijbehorende kaarten zijn echter voorbereid op een toekomstige ontsluiting via een webviewer op de gemeentelijke website of via systemen die vanaf 2015 vermoedelijk door de overheid beschikbaar worden gesteld.

De ontwerp welstandsnota ligt van 30 december 2014 tot en met 10 februari 2015 ter inzage bij de servicepunten in Lemmer, Balk en op het gemeentehuis te Joure. De ontwerp welstandsnota is ook digitaal in te zien op de site van de gemeente.