Zuidlob Zeewolde

Midden Nederland

tags: #zuidlob #zuidlobzeewolde #windenergie #duurzameenergie #hernieuwbareenergie #sustainableenergy #windmolenpark
Windenergie: Zuidlob Zeewolde
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Advisering: Rijksinpassingsplan
Windenergie is een snel groeiende markt in Nederland. Het rijk stimuleert deze duurzame energiemarkt en heeft in haar structuurvisie Wind op Land een grote opgave neergelegd bij de provincies voor de realisatie van windenergieprojecten, uitgedrukt in Megawatt (MW).

Ook in de provincie Flevoland ligt deze grote opgave. In het buitengebied van de gemeente Zeewolde wordt een groot park van 36 windturbines gerealiseerd; de Zuidlob. Voor de realisatie daarvan is Zuidlob Wind BV i.o. opgericht, een samenwerkingsverband tussen onder meer de agrarische ondernemers van het gebied, de gemeente Zeewolde en N.V. NUON Duurzame Energie. Vanuit het principe 'meer wind met minder molens' is de in het verleden door de provincie en gemeente gehanteerde hoogtebeperking losgelaten. In de Zuidlob kunnen daarom moderne turbines worden gerealiseerd, met een ashoogte tot 120 meter en een rotordiameter tot 112 meter.

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken hebben wij voor dit windpark een rijksinpassingsplan opgesteld. Het rijksinpassingsplan en de vlot doorlopen procedure maakten snelle realisatie van dit windturbinepark mogelijk. De vergunningen werden verleend en de bouw van het park kon snel starten. In mei 2013 is het turbinepark officieel geopend.

Voor meer informatie over (wind)energieprojecten, neemt u contact op met Monique Lammens. Klik op de link voor haar profiel.

Voor een impressie van het turbinepark kunt u deze video bekijken.