Transformatie Eiland van Speyk

Het Eiland van Speyk is een buitendijks bedrijvengebied vlakbij het centrum van Vlaardingen. Het gebied maakt deel uit van de Vlaardingse rivierzone, een groter transitiegebied langs de oever van de Nieuwe Waterweg.
Het Eiland van Speyk wordt getransformeerd van ‘bedrijven’ naar ‘wonen’. De uitdaging: het gebied is ‘milieubelast’. Met onder meer geluid, externe veiligheid en overstromingsrisico’s als belangrijkste aandachtspunten. 

 

Voor de totale rivierzone is al in 2004 een structuurplan opgesteld, maar pas nu gaan ontwikkelingen vorm krijgen. Dat gebeurt deels in opdracht van de gemeente Vlaardingen en deels in opdracht van marktpartijen.

Voor het Eiland van Speyk is in 2008 reeds een melding Stap-3 besluit (op basis van de Interimwet stad-en-milieubenadering) gedaan, omdat niet voor alle woningen kan worden voldaan aan de uiterste grenswaarden voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder. Inmiddels is voor het (gewijzigde) bouwplan gedetailleerd, akoestisch onderzoek uitgevoerd en zijn compenserende maatregelen uitgewerkt.

Ingrijpende verandering Stationsgebied Eindhoven: Lichthoven

In samenhang met de bestemmingsplanprocedure voor het Eiland van Speyk wordt ook een deel van het industrieterrein Vulcaanhaven – Koningin Wilhelminahaven – Klein Vettenoord gedezoneerd, om op het Eiland van Speyk, maar ook op een aantal locaties daarbuiten, woningbouw mogelijk te maken.  

De komende periode werken wij in nauw overleg met gemeente, marktpartijen en Milieudienst DCMR verder aan het planologisch mogelijk maken van de gewenste transformatie met ruim 600 woningen.