Publicaties

 • Jaarverslag 2019

  In 2019 werd voor iedereen duidelijk dat ons werk er toe doet. De woningbouwopgave, de energietransitie, het veranderen van de centrumgebieden en zeker de stikstofproblematiek hebben het afgelopen jaar de krantenkoppen mede bepaald. Het werken aan deze opgaven is en blijft ons werk. De Omgevingswet geeft ons daarbij nieuw gereedschap. Gereedschap dat nog vervolmaakt moet worden en waar wij, maar zeker de rest van Nederland (zowel ondernemers als overheden) nog mee moet leren werken. Daar helpen wij bij. Ons beleid is gericht op een evenwicht tussen een goed bedrijfsresultaat, investeren in de kwalitatieve ontwikkeling van onze medewerkers, marktconforme arbeidsvoorwaarden en innovatie in onze advisering. Dit jaar (2020) zijn we dan ook hard bezig om een volgende stap zetten op weg naar grotere hoogte. Grotere hoogte wat betreft inhoudelijk uitdagend werk, werkplezier, bedrijfsresultaat en met de verhuizing van de vestiging Rotterdam naar Delftse Poort, in letterlijke zin.

  Jaarverslag_2019_extern

 • Modernisering instrumentarium gebiedsontwikkeling

  Als gevolg van de economische crisis hebben veel gemeenten hun grondbeleid de afgelopen jaren aangepast van actief naar faciliterend. Ook vindt een groter aandeel van de gebiedsontwikkelingen plaats in de vorm van transformaties en herstructureringen. Tot slot is ook het eindbeeld van de gebiedsontwikkeling niet meer zeker, voor zover dat überhaupt al zeker was. De uitgangspunten uit 2008 voor het kostenverhaal vragen mede daarom ook om aanpassing. Met recht een enorme uitdaging!
  Deze is in 2019 opgepakt in het kader van de Omgevingswet (Aanvullingswet Grondeigendom). Mede dankzij de inbreng van Rho daarbij, zijn er meer mogelijkheden ontstaan om de plicht tot kostenverhaal te vereenvoudigen en aan te passen aan het type gebiedsontwikkeling.

  Waarom_een_nieuw_systeem_kostenverhaal

 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), geen uitstel?

  Met de inwerkingstreding van de Omgevingswet per 01-01-2021, zullen het bestaande Omgevingsloket Online, de Activiteitenbesluit Internet Module en de website www.Ruimtelijkeplannen.nl vervangen worden door één digitaal loket, het omgevingsloket. Het omgevingsloket is, als onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het digitale loket waar overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden inzicht krijgen wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Wat gaat er de komende tijd gebeuren en welke uitdagingen liggen er?

  DSO

 • Magazine Publiek Denken: Special Omgevingswet - toekomstvast en eenvoudig beter

  Met de Omgevingswet werken gemeenten straks met één omgevingsplan voor activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. In plaats van af te wachten zouden gemeenten er nu al mee aan de slag moeten. Hoe? Annette Zebel-Vaudo van Rho adviseurs vertelt er meer over in de redactionele bijdrage aan de Special van Publiek Denken

  Publiek_Denken_Ga_aan_de_slag

 • Onze ervaringen en opgedane ontdekkingen met Chw-bestemmingsplannen

  Rho Adviseurs heeft inmiddels aan meer dan 20 bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte gewerkt. Meer dan drie jaar werken met het gedachtengoed van de Omgevingswet. Graag nemen wij u mee in onze opgedane ontdekkingen en de hieruit getrokken lessen voor de toekomst. 

  Ervaringen_met_Chw-bestemmingsplannen

 • Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

  Gemeenten moeten bestemmingsplannen toetsen aan de Dienstenrichtlijn. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben hiervoor, in nauwe samenwerking met het IPO en de VNG en Rho adviseurs, een handreiking ontwikkeld.

  handreiking_dienstenrichtlijn_en_ruimtelijke_ordening

 • Memo: Gevolgen PAS-uitspraken en mogelijke oplossingsrichtingen

  Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal uitspraken gedaan waarmee een streep is gezet door het Programma Aanpak Stikstof (het PAS). Deze uitspraken hebben grote gevolgen voor de praktijk.  Om welke gevolgen gaat het precies? En wat zijn op de mogelijke oplossingsrichtingen op dit moment? Hierover vertelt Rho adviseurs meer in de uitgebrachte memo

  Memo-PAS

 • Flyer Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn

  Rho adviseurs heeft in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, het IPO en de VNG een publicatie/flyer opgesteld die de gemeenten helpt antwoorden te krijgen op vragen omtrent de toepassing van de Dienstenrichtlijn. Dit vooruitlopend op de landelijke handreiking Dienstenrichtlijn die na de definitieve uitspraak van RvS in de zaak Appingedam zal worden gepresenteerd.

  Risico-inventarisatie_Dienstenrichtlijn

 • ROmagazine: Winkelregels sturen leefbaarbeid stadscentrum

  Er is een direct verband tussen het opnemen van een brancheringsbeperking in een bestemmingsplan en de vitaliteit van
  winkelgebieden. Dat blijkt uit nieuw winkelonderzoek, uitgevoerd door Rho adviseurs voor leefruimte, in samenwerking met retaildataspecialist Locatus en Bureau Stedelijke Planning. In het geval ‘Appingedam’ blijkt dat het loslaten van brancheringseisen grotere gevolgen heeft dan tot nu toe gedacht.

  ROmagazine

 • Nieuwsbrief 14 november 2018

  Lees hier onze najaarsnieuwsbrief 

  Nieuwsbrief_najaar_2018

 • Nieuwsbrief 10 juli 2018

  Lees hier onze zomernieuwsbrief

  Nieuwsbrief_zomer_2018

 • Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling, 4 jun i 2018

  Ter gelegenheid van vakbeurs Provada heeft Rho adviseurs deze nieuwsbrief over gebiedsontwikkeling gemaakt.

  Nieuwsbrief_Gebiedsontwikkeling_juni_2018

 • Nieuwsbrief 17 april 2018

  Lees hier onze nieuwsbrief, deze keer met het thema Energietransitie.
   

  Nieuwsbrief_Energietransitie_170418

 • Wijziging vormvrije m.e.r.

  In 2014 is een aantal aspecten van de van de Europese m.e.r.‐richtlijn gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in 2017 verwerkt in de Nederlandse wetgeving: de Wijzigingswet Wet milieubeheer is in werking getreden op 16 mei 2017 en op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de praktijk van het opstellen van bestemmingsplannen en afwijkingsvergunningen.

  Lees hierover meer in onze flyer Wijziging vormvrije m.e.r.

  Flyer_Vormvrije_m.e.r.

 • Nieuwsbrief 19 juli 2017

  Lees hier de nieuwsbrief voor relaties van Rho adviseurs voor leefruimte

  Nieuwsbrief_extern_20_juli_2017

 • ROmagazine: Op naar een milieuzonering nieuwe stijl

  De Omgevingswet zal meer dynamiek, meer flexibiliteit en meer afwegingsruimte met zich mee brengen. Heeft dit tot gevolg dat we dan maar de miliezonering moeten loslaten?
  Rho adviseur Juliëtte Barrois schreef samen met Rein Bruinsma van RHDHV een pleidooi voor een milieuzonering nieuwe stijl.

  ROMagazine_artikel_milieuzonering_nieuwe_stijl

 • Hub Vooruit: de Glossy!

  Hub Vooruit - één van de winnaars van de EO Wijers Prijsvraag najaar 2015 - heeft sindsdien niet stilgezeten. Met de Regio Stedendriehoek zijn we aan de slag met de verdere uitwerking van Hub Vooruit. In deze glossy ziet u de resultaten tot nu toe. 
  De komende tijd gaat de Hub on tour. Wilt u inspiratie, ideeën en tips opdoen voor uw energieopgave? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op Guido van Loenen, of bel 010 2018555. 

  Hub-Vooruit-Magazine

 • Ontwikkelingen uitnodigen met flexibiliteit. Evaluatie flexibel bestemmen Platform31

  Platform31 ondersteunt vanaf 2012 zes gemeenten met flexibele bestemmingsplannen. Een experiment waarbij het mogelijk was, in het gedachtegoed van de Omgevingswet, af te wijken van bepalingen uit Wro en Bro. Dit experiment is geëvalueerd en het rapport daarvan is opgesteld door Platform31, Rho adviseurs en Tonnaer. Het is op de website van Platform31 te downloaden.
  De resultaten in een notendop: faciliteren betekent niet dat je als gemeente op je lauweren kunt rusten: uitnodigen, verbinden en faciliteren is hard werken. Maar ook: het is zeker zinvol nu al als gemeente met het gedachtegoed van de omgevingswet aan de slag te gaan en zal meer participatie in de toekomst de procedure versnellen.  
  Een flexibel bestemmingsplan vraagt dus meer dan alleen flexibliteit in wetgeving. Een open houding is noodzakelijk, benadrukt Platform31. Het flexibele bestemmingsplan is een middel, geen doel en geen blauwdruk, maar een eindbeeld met varianten. Dat maakt het natuurlijk goed geschikt voor ontwikkelingslocaties, ook als ontwikkelingen niet zeker zijn. Maar ook een beheersgebied zou met minder afwijkingsregels kunnen volstaan. 

  Meer weten? Mail ons uw vraag, of bel 010 2018555.  

 • Grote opgave huisvesting statushouders; artikel BkiP april 2016

  Joost Jansen en Hans Damen van Rho adviseurs schreven voor Bouwkwaliteit in de Praktijk, april 2016, een artikel over de ruimtelijke en planologische mogelijkheden om snel het aanbod van passende huurwoningen te kunnen vergroten. 
  Hans en Joost gaan in op de rol van de ladder voor duurzame verstedelijking, tijdelijke of permanente bewoning, herbestemmen van bestaand vastgoed en de kruimelgevallenregeling. Zeker lezen als u snel wilt weten met welke regeling u het beste uit de voeten kunt.

  Meer informatie over het ruimtelijk regelen van (al dan niet tijdelijke) huisvesting voor statushouders, kunt u bij ons opvragen. Mail ons via info@rho.nl of bel ons: 010 2018555.

  BkiP.04.16.Huisvesting_Statushouders

 • Vijf lessen over PAS voor bouwprojecten, artikel Bouwkwaliteit in de Praktijk

  Collega Juliëtte Barrois en oud-collega Hans Damen namen de eerste ervaringen met de PAS onder de loep en trokken daar vijf waardevolle lessen uit. Deze staan opgetekend in Bouwkwaliteit in de Praktijk van mei 2016. Een van de grootste misverstanden in de bouwwereld is dat de PAS alleen betrekking zou hebben op veehouderijen. Dit en vier andere leerpunten uit (bijna) een jaar PAS leest u in de pdf. 
  Contact met de auteurs? U kunt Juliëtte Barrois mailen of bellen: 010 2018555. 

  BkiP.05.16.PAS_nieuw