Wijzigen omgevingsplan of de BOPA?

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Wij staan met u voor grote ruimtelijke opgaven en ambities zoals woningbouw. Deze zijn vrijwel altijd in strijd met het bestemmingsplan. Tot 1 juni 2022 zullen we deze ruimtelijke opgaven vooral mogelijk maken op basis van de huidige wetgeving. Maar vanaf juni/juli 2022 zullen we gaan voorsorteren op de instrumenten van de Omgevingswet. Dit kan door middel van het aanpassen van het omgevingsplan, het zogenaamde wijzigingsbesluit en met behulp van de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna: BOPA).
Als Rho Adviseurs hebben wij prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van deze twee instrumenten in de vorm van modules en voorbeelden én in het trainen van onze adviseurs, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.

Wijzigingsbesluit of BOPA?

Voor de vraag of de ontwikkeling geregeld kan worden met een wijzigingsbesluit of BOPA is het van belang dat het wijzigingsbesluit altijd mogelijk is en de BOPA onder voorwaarden.

BOPA

Kennislab, waar wij onderdeel van zijn, heeft voorbeelden ontwikkeld van BOPA’s. Het betreft voorbeelden voor concrete situaties (woningbouw en een zonneveld), waarvoor recent en onder het huidige recht een omgevingsvergunning met een goede ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Hierdoor kunnen we zien hoe dit onder het huidige recht is gedaan én hoe we het onder de omgevingswet gaan doen.

De BOPA heeft veel overeenkomsten met de omgevingsvergunning onder het huidige recht waarbij de motivering een goede ruimtelijke onderbouwing moet bevatten (Artikel 2.12, eerste lid onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De motivering bij de BOPA bevat inhoudelijk meer onderwerpen dan de omgevingsvergunning onder de Wabo:

  • ook thema’s als gezondheid, duurzaamheid, en veiligheid moeten worden onderzocht;
  • er moet worden voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
  • er moet worden voldaan aan instructieregels van Rijk en provincie;
  • alle belangen moeten zorgvuldig zijn gewogen.

Om te borgen dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan, hebben wij de regelanalyse ontwikkeld. Daarbij komen de instructieregels nadrukkelijk aan bod.

Dit model kan u als gemeente daarom ook helpen bij het opzetten van een structuur voor delen van uw omgevingsplan. Het plan is gemaakt in de plansoftware van Tercera. Het model wijzigingsbesluit is op dit moment het beste te raadplegen via de website van plannenvoordeleefomgeving.nl

Net als bij de BOPA vormt de motivering een belangrijk onderdeel van het wijzigingsbesluit. En ook hier is de motivering inhoudelijk breder. Het wijzigingsbesluit bevat (anders dan de BOPA) regels. Het doorlopen van de regelanalyse is daarom bij het wijzigingsbesluit van nog groter belang. Hierdoor wordt geborgd dat alle regels die in het omgevingsplan moeten worden opgenomen, ook daadwerkelijk worden opgenomen.

Kunt u nu al starten met de nieuwe instrumenten als u zich aan het voorbereiden bent op de komst van de Omgevingswet?

Ja, dat kan!

  • Eind april zijn de goedgekeurde modellen beschikbaar van wijzigingsbesluiten en BOPA’s.
  • Voor zowel de BOPA als het wijzigingsbesluit is een motivering nodig. Deze werkzaamheden kunnen nu al worden verricht.
  • Wanneer een wijzigingsbesluit nodig is, kunnen wij u begeleiden bij de vormgeving van de structuur van de inhoud van het omgevingsplan en de ordening van de regels. Een goede basis voor het omgevingsplan is van groot belang om opeenvolgende en/of gelijktijdige wijzigingsbesluiten goed op elkaar te kunnen afstemmen. Een handboek voor opstellers van het omgevingsplan kunnen wij ook voor u verzorgen.
  • Wij kunnen u begeleiden met het doorlopen van de door ons ontwikkelde regelanalyse om te borgen dat noodzakelijke regels in het omgevingsplan staan.

U kunt dus nu al starten met het werken (en oefenen) met de nieuwe instrumenten. Wij helpen u daar graag bij!

Annette Zebel Legal Manager