Functiemenging in centrumgebieden

Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren een miljoen extra woningen te bouwen. Veel woningen bouwen betekent echter ook zorgen voor de bijbehorende voorzieningen en arbeidsplaatsen. Denk hierbij aan voorzieningen als zorg, sportlocaties en scholen, waar vaak minder aandacht voor is bij de ontwikkeling van nieuwe woningen. Het besef dat ook aandacht voor deze functies nodig is groeit snel.

Referentienormen als hulpmiddel

In nieuwbouwprojecten staan de bijhorende werkfuncties, maatschappelijke en/of culturele voorzieningen steeds vaker op de (politieke) agenda. Om de juiste mix van functies te bepalen kunnen referentienormen helpen. Deze geven inzicht in de gewenste situatie en de mogelijke knelpunten vanuit het huidige aanbod. Onze ervaring is dat we hiermee richting kunnen geven aan een integrale ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we ook rekening kunnen houden met andere woningbouwopgaven en of demografische veranderingen relevant kunnen zijn, zoals vergrijzing of een toename van eenpersoonshuishoudens.

Deze afweging speelt ook in centrumgebieden. In de voorheen monofunctionele winkelstraten ontstaat steeds meer ruimte voor andere werkfuncties, horeca en maatschappelijke functies en cultuur, om zo een levendige ‘place-to-be’ te creëren. Functiemenging hangt ook sterk samen met het toegenomen belang van wonen in centrumgebieden. Mede doordat in deze gebieden de woon- en buitenruimte beperkt is, maken inwoners relatief veel gebruik van de (winkel, horeca en andere) functies in de directe woonomgeving

 

Bij het compacter maken van centrumgebieden door het krimpen van het winkelaanbod, is het belangrijk om ruimte te behouden voor andere functies dan detailhandel in de plinten buiten het echte winkelgebied, zoals werkfuncties en horeca en andere diensten. Een centrumgebied is immers meer dan een winkelgebied.

Door goed gebruik van referentienormen kunnen we samen met u komen tot een goede functiemix en daarop aangepast planologisch kader voor het ontwikkelen van stedelijk gebied en centrumgebieden!

Julia Breukelman Adviseur Planvorming en Retail