Onderzoek

Onderzoek vormt een belangrijke basis voor ruimtelijke keuzes. Want ruimtelijke ontwikkelingen moeten samengaan met leefbaarheid, natuur en milieu. Alleen dan kan de haalbaarheid van een ontwikkeling worden aangetoond. Met alle onderzoekspecialismen in huis, biedt Rho Adviseurs een stevig fundament onder de gehele planvorming.

Onderzoeksmanagement

Het is onze opgave ervoor te zorgen dat de verrichte onderzoeken de voor het project benodigde resultaten opleveren. Onderzoeksmanagement is de vorm waarin wij hierover de regie voeren. Wij zijn de juiste partij om gevolgen voor de omgevingskwaliteit integraal in beeld te brengen en ruimtelijke ontwikkelingen op complexe locaties van de grond te krijgen.

Ons onderzoek is altijd gerelateerd aan de ruimtelijke opgave en onze expertise is net zo breed als de ruimtelijke planning zelf.

Rho Adviseurs

Ons Onderzoeksteam kan ondersteuning bieden bij:

MER

Bij veel visies, plannen en vergunningen is sprake van de verplichting tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) of een milieueffect-beoordeling (m.e.r.-beoordeling). De vorm die nodig is en de invulling hiervan, hangen af van de soort ontwikkeling, het gekozen instrumentarium en de planfase.

De wetgeving is op dit punt complex. Strategische advisering over de juiste inzet van het instrumentarium en de toepassing hiervan is voor Rho Adviseurs dagelijks werk.

 •  

  Milieuaspecten zijn een belangrijk onderdeel van de belangenafweging die ten grondslag ligt aan een ontwikkeling en het bestemmingsplan. Door milieu in het beginstadium van het planproces te betrekken, voorkom je onnodige vertragingen. Ook bevordert het de integraliteit van de gehele […]

 •  

  Natuur is uiterst waardevol in termen van economie en volksgezondheid. Maar óók vanwege de intrinsieke waarde van flora en fauna. Behoud en herstel van natuur behoort daarom een integraal onderdeel te zijn van ruimtelijke planvorming. Rho Adviseurs bekijkt elk plan […]

 •  

  Veel ruimtelijke plannen en projecten liggen stil door “stikstof”. Bij Rho Adviseurs geven we een tegengeluid. Wij kijken naar hoe een project wél door kan gaan. Dat doen we met onze diepgaande kennis en ervaring in combinatie met uitgebreide, juridische […]

 •  

  Goede infrastructuur is belangrijk voor duurzame bereikbaarheid en voor economische vitaliteit. Een infrastructuur die het verkeer goed afwikkelt, die ruimtelijk goed is ingepast en een beperkte mate van hinder geeft. Met ook een financiële haalbaarheid. Bij planvorming voor nieuwe infrastructuur […]

 •  

  Geluid is een omgevingsaspect dat voor bijna elke ontwikkeling van groot belang is. Het wordt steeds duidelijker dat geluid niet alleen hinderlijk kan zijn, maar dat langdurige blootstelling aan een te hoge geluidbelasting kan leiden tot gezondheidsschade. Reden om dit […]

 •  

  Digitale geo-informatie vormt de basis voor elk ruimtelijk project. Slim datamanagement zorgt ervoor dat binnen een project gebruik wordt gemaakt van dezelfde gegevens. En dat alle beschikbare informatie voor iedereen toegankelijk is. Rho Adviseurs maakt optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden om ruimtelijke processen te ondersteunen. Rho […]

 •  

  De markt bepaalt – dat is gemakkelijk gezegd. Maar ontstaat er dan ook een goede ruimtelijke ordening? En haalt het initiatief de eindstreep? Het is de expertise van Rho Adviseurs om samen met initiatiefnemers te komen tot een optimaal ontwikkelingsprogramma. […]

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Samir

Kom je ons onderzoeksteam versterken?