Horti campus greenport

Nieuw perspectief Bedrijvenpark H20

Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Mede onder invloed van de economische crisis, is de verkoop van kavels achtergebleven. Daarom is door de samenwerkende gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het Vernieuwd Perspectief (VP) vastgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven. Met als belangrijke voorwaarde: een kortere aanrijroute vanaf de A28.

 

Beeldregieplan en landschappelijke inpassing

Voor het Bedrijvenpark H2O is gestreefd naar een aantrekkelijk en goed functionerend terrein. Mede om dit te bereiken hebben de stedenbouwkundigen van Rho Adviseurs een beeldregieplan opgesteld. Dit plan heeft als doel een samenhangende ruimtelijke kwalitatieve inrichting voor de locatie te realiseren. Hiertoe zijn richtlijnen opgesteld over na te streven beeldkwaliteit van de uit te geven percelen, de architectuur, de openbare ruimte en de samenhang daartussen. De richtlijnen zijn gericht op stimuleren in plaats van voorschrijven.

Daarnaast heeft Rho Adviseurs gewerkt aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe aansluiting op de A28, een visie op de entree van het Bedrijvenpark.

Onderbouwing behoefte

Samen met de samenwerkende gemeenten heeft Rho Adviseurs een onderbouwing in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking verzorgd. Daarover zijn met de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincies Gelderland en Overijssel ook afspraken gemaakt. 

Milieueffectrapportage

Omdat de twee bestemmingsplannen voor het bedrijvenpark plan-mer-plichtig en mer-beoordelingsplichtig zijn, is een gecombineerd plan- en projectMER opgesteld. In het MER zijn meerdere alternatieven voor de ontsluiting meegenomen (met en zonder verplaatsing op- en afrit A28), waardoor het MER ook ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan Aansluiting A28. Rho Adviseurs heeft het MER opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd.
In het MER is een nauwkeurige analyse gemaakt van de effecten op het gebied van woon- en leefklimaat, verkeer, bodem en water, ecologie en ruimtelijke kwaliteit.

Horti campus greenport