Opstellen bestemmingsplan uitwerken mengpaneel transformatiegebied noordpoort

Transformatiegebied Noordpoort

De gemeente Meppel heeft voor het in onbruik geraakte bedrijventerrein Noordpoort een omgevingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is, gebruik makend van de Crisis- en herstelwet, vooruit gelopen op het in werking treden van de Omgevingswet. Samen met Rho Adviseurs heeft de gemeente daarbij invulling gegeven aan uitnodigingsplanologie en het veelgenoemde ‘mengpaneel’ van de Omgevingswet.

Deze content is alleen beschikbaar als je akkoord gaat met de cookies van Youtube.

Het plangebied

Aan de westzijde van het stadscentrum van Meppel ligt een langgerekt, omvangrijk gezoneerd industrieterrein; het industrieterrein Oevers. De zone van dit industrieterrein beslaat een groot deel van de westelijke woonbebouwing van de woonkern van Meppel. De meest noordelijke punt van dit industrieterrein, de deelgebieden Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart, zijn in onbruik geraakt. De gemeente wil dit gebied revitaliseren door ruimte te bieden aan verschillende functies, zoals lichtere bedrijvigheid, recreatie en (in beperkte mate) wonen. Hiervoor is geen programma opgesteld. De planologische regeling die deze ontwikkeling mogelijk moet maken, moet ruimte bieden aan een ongedefinieerde ontwikkeling van het gebied.

 

Het chw-plan

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte geeft ruimte voor de bestaande activiteiten binnen het gebied. Daarnaast laat het nieuwe ontwikkelingen toe, die op nagenoeg elke plek binnen het gebied kunnen landen. Enige voorwaarde voor het kunnen landen van deze initiatieven is dat zij bijdragen aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor een aantal thema’s zijn hiervoor doelstellingen geformuleerd, waaronder ‘werkgelegenheid’, ‘groen’ en ‘geluid’. Initiatiefnemers worden daarmee uitgedaagd om op zo efficiënt mogelijke wijze bij te dragen aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving binnen het gebied.

Bijdrage van Rho Adviseurs

Rho Adviseurs heeft de gemeente Meppel ondersteund bij het uitwerken van het mengpaneel en de verankering daarvan in de planregels. Daarnaast hebben wij bijgedragen aan de dezonering van het plangebied. Dit alles in nauwe samenwerking met de bestaande gebruikers van het gebied en de omgevingsdienst. Vaak ook letterlijk samen als één bureau.