Uitspraak over Rivierzone Vlaardingen

Op woensdag 13 maart 2024 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingediend tegen een drietal bestemmingsplannen en daarmee samenhangende besluiten voor de ontwikkeling van de Vlaardingse Rivierzone. Met trots kunnen wij melden dat onze advisering in dit uitzonderlijke project stand hield bij de Raad van State.

Het gebied tussen de Hoekse Lijn en de Nieuwe Maas moet de komende jaren transformeren naar een nieuwe stoere stadswijk met ruimte voor wonen, voorzieningen, bedrijvigheid en een aantrekkelijke openbare ruimte. Een aantal omliggende bedrijven en omwonenden hebben beroep ingesteld tegen de eind 2022 vastgestelde bestemmingsplannen voor het Eiland van Speyk, Maaswijk-West (District-U) en Maasboulevard-Westhavenkade (locatie Pietersen).

De bezwaren zijn met name gericht op de mogelijke impact van de woningbouw op de milieuruimte van de bedrijven en een toename van geluid- en geurklachten door de toekomstige bewoners van het gebied. Dat sprake is van een complexe gebiedsontwikkeling blijkt ook uit het feit dat de gemeente Vlaardingen voor deze locaties zogenaamde ‘Stap 3-besluiten’ heeft vastgesteld, waarmee wordt afgeweken van de wettelijke geluidnormen voor industrielawaai.

Uitspraak van de Raad van State

De Raad van State oordeelt dat bijna alle bezwaren ongegrond zijn. De bestemmingsplannen voor het Eiland van Speyk (maximaal 646 woningen en bijbehorende voorzieningen) en District-U (circa 800 woningen, 180 zorgwoningen, onderwijs, horeca, andere voorzieningen en een offshorecluster met ruimte voor bedrijven) kunnen met een kleine aanvulling op een van de geluidsregels de toets der kritiek doorstaan. Omdat de Raad van State zelf in de zaak voorziet, blijven de rechtsgevolgen in stand en zijn deze twee bestemmingsplannen onherroepelijk. Een bijzondere uitspraak!

Afwijken wettelijke grenswaarden

De Raad van State heeft niet eerder plannen getoetst waarbij op deze schaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden uit de Interimwet Stad-en-milieubenadering voor het afwijken van wettelijk grenswaarden voor industrielawaai. Om te voorkomen dat deze afwijking tot hindersituaties leidt, wordt een pakket aan compenserende maatregelen getroffen in de vorm van aanvullende bouwkundige eisen aan de gevels, collectieve geluidluwe buitenruimtes en extra investeringen in het openbaar gebied.

Het oordeel van de afdeling

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de motivering, de onderliggende onderzoeken en de compensatie en de borging daarvan in de bestemmingsplannen en Stap 3-besluiten voldoen aan de wettelijke eisen. Voor het bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade dat maximaal 79 woningen mogelijk maakt, is een herstelbesluit (bestuurlijke lus) nodig. Er dient nader onderzoek plaats te vinden naar de geurbelasting door het naastgelegen Chinees restaurant.

Mijlpaal in de ontwikkeling van de Rivierzone

De uitspraak van de Raad van State is een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van de Vlaardingse Rivierzone. Een gebiedsontwikkeling waarbij Rho adviseurs al heel lang en intensief is betrokken. Dat startte met onze advisering over het Structuurplan Rivierzone, door de gemeente in 2004 vastgesteld.

Het afgelopen decennium hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente, ontwikkelende partijen, DCMR en onderzoekpartners bestemmingsplannen opgesteld, de Stap 3-besluiten onderbouwd en de onderliggende onderzoeken uitgevoerd en begeleid. De uitspaak is echter geen slotakkoord:

  • In totaal zullen er binnen de Rivierzone zo’n 3.000 woningen worden gerealiseerd. Voor ongeveer de helft van de woningen verspreid over verschillende ontwikkelingslocaties moeten nog ruimtelijke besluiten worden vastgesteld.
  • De in dat kader uit te voeren onderzoeken en motiveringen zullen moeten worden afgestemd op de regels zoals die per 1 januari 2024 onder de Omgevingswet gelden.

Samen met de gemeente Vlaardingen en ontwikkelende partijen werken wij de komende jaren verder aan de ontwikkeling van dit bijzondere gebied!"