De positie van flitsbezorgers in de stad: waar en hoe?

Flitsbezorgers zijn een nieuw fenomeen in de Nederlandse steden. Diensten als Getir, Gorillas en Zapp leveren vanuit cityhubs boodschappen die online zijn besteld bij voorkeur binnen 15 minuten af bij klanten. De meeste gemeenten onderkennen de behoefte aan flitsbezorgers, maar worstelen met de vraag: waar en hoe? Welke plek mogen flitsbezorgers innemen in de stad?

Het opstellen van passende afwegingskaders is echter niet eenvoudig: een eenduidige definitie ontbreekt, we hebben te maken met de Dienstenrichtlijn en er is verzet vanuit de omgeving. Rho Adviseurs ondersteunt verschillende gemeenten hierbij en heeft het initiatief genomen om, op basis van overleg met de verschillende overheden en betrokkenen, tot een breed gedragen afwegingskader en een set planregels te komen.

De meeste gemeenten onderkennen de behoefte aan flitsbezorgers, maar worstelen met de vraag: waar en hoe?

 

Schaduwkant van flitsbezorgers

Flitsbezorgers zijn vaak gevestigd in panden in bestaande woon- of winkelgebieden, dichtbij de klant. Vanwege het grote aantal vervoersbewegingen en de uitstraling van de eerste vestigingen (dit worden darkstores genoemd), zijn er zorgen over de negatieve effecten op de buurt. Verschillende Nederlandse gemeenten willen meer grip krijgen op de ontwikkeling van de cityhubs. Zij hebben daarom voorbereidingsbesluiten genomen.

Ontwikkeling van cityhubs

Intussen innoveert de sector snel en ontstaan er nieuwe functies. Met art stores, pakketpunten, coffeecorners en volledige supermarkten als resultaat. We spreken dan ook niet meer van darkstores maar van cityhubs.

Nu is het belangrijk om te bepalen welk beleid er mogelijk is en hoe dit beleid het beste kan worden vastgelegd in regels voor de vestiging van cityhubs, bijvoorbeeld in (paraplu-)bestemmingsplannen. De kernvraag hierbij is: moeten cityhubs gezien worden als detailhandel, als bedrijf of als dienst (en zo ja, wat voor soort)?

Rho Adviseurs ondersteunt bij beleidsvorming

Op 20 juli 2022 heeft er bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal gemeenten, een provincie en een aantal advocaten die bezig zijn met deze problematiek. Aan de orde kwamen: de problemen waar gemeenten tegenaan lopen, de begripsbepaling van darkstores en het belangrijkste doel van het te voeren beleid (het voorkomen of verminderen van de overlast van de darkstores in de woon- en winkelgebieden). De belangrijke constatering was: alle winkels zijn detailhandel, maar niet alle detailhandel is een winkel!

Alle winkels zijn detailhandel, maar niet alle detailhandel is een winkel!

Op basis van de duidelijkheid die ontstond, uit de afweging vanuit verschillende invalshoeken, heeft Rho Adviseurs een begripsbepaling en een set planregels uitgewerkt en mogelijke randvoorwaarden voor vestiging benoemd die vastgelegd kunnen worden in beleid. Ook hier geldt het principe van een goede ruimtelijke ordening: de juiste functie op de juiste plek. Zo zorgen we voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De komende maanden gaan we dit in een aantal gemeenten toepassen.

Ook hier geldt het principe van een goede ruimtelijke ordening: de juiste functie op de juiste plek!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Tommy of Ruud